Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 64 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

PODGORICA

Akcija za ljudska

prava (HRA) apelovala je na Tužilaš-

tvo da obezbijedi djelotvornu istragu

napada na imovinu novinara Mirosla-

va Drobnjaka, tako što će blagovre-

meno preduzeti sve istražne radnje.

Kako navode, neophodno je utvrditi

da li je bezbjednost novinara i nje-

gove porodice ugrožena i, ako jeste,

preduzeti zaštitne mjere.

Automobil ,,ford fokus“ Miroslava

Drobnjaka, dopisnika ,,Večernjih

novosti“, izgorio je 11. oktobra u dvori-

štu porodične kuće u Pljevljima.

- Da je požar namjerno podmetnut,

konstatovao je sudski vještak u nala-

zu od 20. oktobra. Policija je o ovom

nalazu vještaka obavijestila Drobnja-

ka tek 26 dana kasnije. U ovompred-

metu do danas niko nije saslušan,

prema saznanjima oštećenog novina-

ra. Nadležni državni tužilac u Pljevlji-

ma nije izlazio na lice mjesta niti je do

danas saslušao novinara - navode iz

Akcija za ljudska prava.

Apeluju na državno tužilaštvo da

odmah sasluša Miroslava Drobnjaka,

koji može dati dragocjena uputstva

za djelotvorno usmjeravanje istrage.

- Ovo posebno imajući u vidu gene-

ralno negativno iskustvo s istragama

napada na novinare u Crnoj Gori, od

kojih 2/3 još uvijek nijesu rasvijetljeni,

kao i posebno negativno iskustvo s

istragomnapada na novinara Tu ika

Softića, koga je državni tužilac u

Beranama saslušao prvi put sedam

godina poslije napada - navodi se u

saopštenju HRA.

HRA apeluje na nadležne istražne

organe, prvenstveno državno tužilaš-

tvo, a i policiju, da naprave poseban

protokol za postupanje u istragama

prijetnji i napada na novinare i njiho-

vu imovinu.

- Koji će obezbijediti da se u svim

takvim slučajevima hitno preduzimaju

sve raspoložive istražne radnje i da se

u svakom slučaju postupa pod pret-

postavkomda se radi o napadu na

slobodu govora i javnog informisanja,

koji zahtijeva da bude hitno, nezavi-

sno i profesionalno istražen na odgo-

varajući način u opštemdruštvenom

interesu - piše u saopštenju.

C.H.

Hronika

Ponedjeljak, 20. novembar 2017.

Odluka o pritvoru za osumnjičenog za pokušaj krijumčarenja skanka

Bjegunac iz potjere danas kod sudije

PODGORICA

Predrag Popović (24)

iz Podgorice, koji je uhapšen u subotu

nakon što je bježeći od policije izazvao

udes i prevrnuo se vozilompunim

droge, danas će biti priveden sudiji za

istrage koji će se izjasniti o pritvoru.

Popović je bjekstvo završio udesomu

blizini mosta Milenijum kada je u auto-

mobilu ,,opel astra“ pronađeno oko 170

kilograma skanka koji je pokušao da

prokrijumčari.

Kako je ranije objavljeno, osumnjičeni

se tokom 20 kilometara lude vožnje

prvo oglušio o zahtjev patrole da stane

na seoskomputu Zatrijebač-Poprat-

Korita. Kasnije je udario policijsko

vozilo. Nakon što se domogao Podgo-

rice bijeg je završio prolaskom kroz

crveno kada je izazvao udes i prevrnuo

se. Prvo je poveden u bolnicu, a onda

priveden.

Osumnjičeni je u saobraćajnomudesu

zadobio lakše tjelesne povrede.

Viši državni tužilac u Podgorici je nalo-

žio da se osumnjičeni uhapsi i privede

uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je

počinio krivično djelo neovlašćena pro-

izvodnja, držanje i stavljanje u promet

opojnih droga.

C.H.

Iz Demokratskog fronta kažu da će specijalni tužilac

za svoje poteze odgovarati pred domaćimorganima

Obećali Katnićuda

ga neće izručiti Rusiji

PODGORICA

Tvrdnja

glavnog specijalnog tužioca

MilivojaKatnićadanikad

nijeoptužiozvaničneorga-

neRusije zaumiješanost u

organizovanjepokušaja te-

rorizmanadan izborauCr-

noj Gori, vrhunac je „lice-

mjerja“, ocijenjeno je iz

Demokratskog fronta.

Iz ovogpolitičkog saveza pod-

sjećaju da upravo Katnić više

od godinu, zajedno sa premi-

jerom DuškomMarkovićem,

lideromDPS-a MilomĐuka-

novićem i njihovimministri-

ma optužuje zvaničnu Mo-

skvu kako je organizovala

pokušaj terorizma na dan iz-

bora, ne bi li zaustavila put Cr-

neGore uNATO.

- Predsjedništvo DF-a sa ne-

vjericompostavljapitanjedali

se to neustrašivi crnogorski

talik, ipak malo uplašio da će

za sve što je izmišljao i saop-

štavaooRusiji iDF-uvrlobrzo

odgovarati, osim ako mu NA-

TOne pruži politički azil uLi-

tvaniji da tamo brani granicu

Evrope od Sergeja Šojgua - sa-

opštio je DF, prenio je portal

RTCG.

Budući da je Katnić izjavio da

jeRusijaregionalnasila,izDF-

a navode da bi „voljeli da se ni-

kad ne uvjeri u moć i odluč-

nost ruske države da brani

svoje nacionalne interese od

zluradihkomentara“.

Vrhunac novog optuživanja,

kakosukazali, predstavljaĐu-

kanovićeva izjava da je dosa-

dašnjisudskipostupaknedvo-

smisleno pokazao da iza

pokušaja terorizma u Crnoj

Gori stoji Rusija, kojom osim

štosenastavljaantiruskahiste-

rija, u stvari je i pročitana osu-

đujuća presudaRusiji i DF-u.

Iztogpolitičkogsavezanavode

da DF nikad nije bio složniji i

odlučniji da povede odsudnu

političku bitku za oslobođenje

CrneGore,tedasvekojisuuni-

štavali državu privede licu

pravde.

-Ataj dansepribližavaMilivo-

je, i nema potrebe da strahuješ,

nećemoteizručitiRusiji,odgo-

varaćeš u Crnoj Gori uz direk-

tan signal iz sudnice - saopštio

jeDF.

R.P.

PODGORICA

PredVišim

sudomdanas senastavlja su-

đenjeoptuženimakoji se te-

rete zakriminalnoudruži-

vanje i šverckokaina,

heroina imarihuane.

Procesvodi sutkinjaVesnaPe-

an. Na optuženičkoj klupi su

JonuzHadžibesimHadžibeti,

Duško Martinović, Branka

Stanišić, novinar Jovo Marti-

nović, Marko Šaković, Igor

Vušurović,MilanMarić i Vaso

Perović. Oni se, aktom Tuži-

laštva, terete da su pripadali

međunarodnoj kriminalnoj

grupi koju je početkommaja

2015. godine organizovao

DuškoMartinović radi šverca

narkotikauCrnojGori,Hrvat-

skoj i Holandiji. Uovompred-

metu Marija Milanović i Na-

mik Selmanović dobili su

status svjedoka saradnika.

Prema navodima optužnice,

DuškoMartinovićjenakonšto

je dogovorio sa Momčilom

Vujačićem nabavku heroina i

„smješe“ za miješanje sa dro-

gom, angažovaoDejanaJabla-

na da za njega kupi kilogram

heroina.

Nakon toga je, kako istražitelji

sumnjaju, Jablan preko Željka

Vujovića ugovorio kupovinu

droge sa Zlatkom Romanovi-

ćem.Vujović je tražioodRoma-

novića da mu nabavi kilogram

heroina za 10.000 eura.

M.L.

Smrtonosna droga ,,blou“ nedavno zaplijenjena u Hrvatskoj

PODGORICA

Smrtonosnaopojna

droga ,,blou“nije sepojavljivalana ile-

galnomtržištunaše zemlje, nije zapli-

jenjena, ani vještačena, saopšteno je

Pobjedi izUpravepolicije.

Smrtonosna droga ,,blou“, koja je u Hr-

vatsku stigla ljetos, u Evropi je već odni-

jela nekoliko života. U Srbiji je stavljena

na listu zabranjenih.

PrviputuHrvatskojdrogu ,,blou“polici-

ja je zaplijenila na područjuOsječko-ba-

ranjske županije, aokojoj vrsti opijata se

radi otkriveno je u septembru. Tada je

pronađena u biljnoj mješavini sadržanoj

u crno-žutimplastičnimomotima.

,,Blou“ jedroga izčetvrtegeneracije sin-

tetskihkanabinoida,inačedizajniranihs

ciljem da oponaša dejstva kanabisa.

Zbog toga mnogima može da djeluje

,,bezazleno“.

Prema pisanju hrvatskih portala, doka-

zano je da je droga ,,blou“ izuzetno štet-

na i toksična za ljudsku konzumaciju.

Simptomi trovanjaovomdrogomsuoša-

mućenost, vrtoglavica, ubrzan rad srca,

mučnina, povraćanje, bol u grudima, zu-

janje u ušima, glavobolja, anksioznost…

U slučaju pretjerane konzumacije po-

sljedicamože biti i smrt.

Prodaje se kao biljna mješavina, a dizaj-

nirana je kako bi oponašala učinke kana-

bisa, ali jemnogo opasnija.

Među novim psihoaktivnim drogama

koje susepojavilenameđunarodnomtr-

žištu vrlo suprisutni sintetski kanabino-

idi, znatno otrovniji, a zloupotreba je

povezanasbrojnimtrovanjimapaismrt-

nim slučajevima. To su droge poznate i

pod imenima ,,spajs“ i ,,K2“.Novepsiho-

aktivne supstance su pronađene u proi-

zvodima koji se na tržištu prodaju kao

zamjene za ljekove kao što je benzodia-

zepin.

Velikaprijetnjaunovijevrijemejeisnab-

dijevanjedrogamaprekointernetačijaje

kontrolavrloteška,navodeuEvropskom

izveštajuodrogama.

M.L.

Opasne

„replike“

marihuane

nema još

kodnas

Odbijene žalbe osuđenih za ubistvo Želimira Bokana

Akcija za ljudska prava apelovala na Tužilaštvo da se rasvijetli slučaj paljenja vozilaMiroslava Drobnjaka

Vujoviću i pomagačima

produženpritvor

PODGORICA

Apelacioni

sudodbio jekaoneosnovane

žalbekoje jepodnijelaod-

branaRufinaVujovića, Re-

nataBerišića i AneleKolje-

nović, koji suosuđeni na

ukupno80godina zbogubi-

stva carinikaupenziji Želi-

miraBokana 2015. godine.

Presudom sudije Vladimira

Novovića, prvookrivljeni Vu-

jović osuđen jena 40godina, a

njegovi pomagači napo20go-

dina zatvora.

- Prvostepeni sud je pravilno

postupiokada jeprodužiopri-

tvor okrivljenoj A. K. po pri-

tvorskimosnovima, kao i R. V.

i R. B. Pored toga, prvostepeni

sud je pravilno utvrdio da po-

stoje okolnosti koje ukazuju

naopasnost odbjekstvaokriv-

ljenih za slučaj da se nađu na

slobodi. U konkretnom sluča-

ju, postoje teškeokolnosti dje-

la za koje su okrivljeni nepra-

vosnažnoosuđeni. Posebno se

karakter teškog sagledava ka-

kokroznačin izvršenjakrivič-

nog djela, tako i kroz nastalu

posljedicu - navodi se u obra-

zloženjuApelacionog suda.

Prvostepeni sud ranije nije

prihvatio tvrdnju odbrane da

je Vujović u nužnoj odbrani

ubioBokana. Vujović je tvrdio

da su „repetiranju pištolja

prethodile brojne uvrede i

prijetnje koje je Bokan prvo

uputio okrivljenoj Aneli Ko-

ljenović, a potomi njemu“.

Međutim, sudnijepovjerovao

uVujovićevu verzijuda je nož

naBokanapotegaou samood-

brani jer jenavodnoznaoda je

tojedininačindaudatommo-

mentu spasi svoj, ali istovre-

meno i živote Anele Koljeno-

vić i RenataBerišića.

Sud nije prihvatio ni stav bra-

nilaca Koljenović i Berišića,

advokataNovakaRažnatovića

i Hamida Ganjole, da se na

osnovudokazakojejeponudi-

loTužilaštvonemožeutvrditi

da su u ubistvu učestvovali

njihovi klijenti.

Vujović je, prema navodima

optužnice, bio organizator,

koji je nagovorio Berišića i

njegovu djevojku Anelu da

opljačkajuBokana.

Istraga je pokazala da je na ti-

jelu Bokana bilo 40 ubodnih

rana koje su nanijete nožem i

oštricama flaše.

M.L.

Saprivođenja

Vujovića

Utvrditi da li je ugrožena bezbjednost novinara

Optuženi za šverc droge

danas pred sudom

Viši sud

ILUSTRACIJA

Vozilokojimje

upravljaoPopović