Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 64 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Za sve je

„kriva“ plata

od 5maraka

Na pitanje kako su se

odlučili za odlazak u

privatni biznis, Tujkovići

kažu da ih je nepovoljna

situacija na našem trži-

štu - državi devedesetih,

natjerala da razmišljaju u

pravcu pokretanja sop-

stvenog biznisa.

- Rad u državnim irmama

sa minimalnimprima-

njima od 5 maraka je još

jedan od razloga koji nas

je natjerao da uzmemo

stvar u svoje ruke i započ-

nemo porodični

biznis.Tu

je, naravno, i proširenje

porodice i nove potrebe i

obaveze koje idu sa tim -

objašnjavaju oni.

Društvo

Ponedjeljak, 20. novembar 2017.

Realizacija projekata uz pomoć Investiciono- razvojnog fonda (Tujko)

PODGORICA

Mladi lju-

di ne trebada gubedrago-

cjene godinenabirouče-

kajući posao, većda se

angažujuupokretanju

sopstvenogbiznisa, gdje

moguprimijeniti svoju

stručnost i voljuzaoblast

koja ihzanima, kažuuko-

torskompreduzeću„Tuj-

ko“.

- Preporučujemo mladim

ljudima da se obrate Inve-

sticiono-razvojnom fondu

zakreditnu i drugupomoć i

podršku u ostvarenju svo-

jih poslovnih ciljeva - kažu

osnivači ove firmeMomir i

Slavko Tujković, koja je

osnovana 25. septembra

1992.

Ioni sukorisnikreditnepo-

drške IRF-a.

- Biznis smo započeli pr-

venstveno iz ličnihsredsta-

va. Takođe, u velikoj mjeri

je doprinos šire poro-

dice, lični zajmovi, gotovinski

krediti...Kasnijesmopotraži-

liipomoćIRF-a.Ukupnosmo

dobili 500.000 eura, prvi kre-

dit300.000idrugiod200.000

eura.UčešćeIRF-auukupnoj

investiciji se kreće između20

i 30 odsto. Danas se procije-

njenikapitalnašegpreduzeća

kreće u iznosu od dva do tri

miliona eura –

kažu oni i dodaju

da se stanje i za-

htjevi na tržištu i u

državi mijenjaju iz

dana u dan i raste tražnja

za stručnimkadrom.

U „Tujku“ kažu da su zado-

voljni u potpunosti sa IRF-

om, štopokazuje idugogodiš-

nja saradnja.

Uzimali su i kre-

dite kod drugih

finansijskih insti-

tucij a- NLB i Sosiete

ženeral Montenegro ban-

ke.

Uovompreduzećuima54za-

poslena radnika.

- Kredit kod IRF-a je, prevas-

hodno, i uzet zbog proširenja

posla - izgradnju betonske

baze na lokaciji Grbalj-Nalje-

žići. Od tada zapošljeno je iz-

među 15-20 radnika. U pre-

duzeću radi i osam članova

porodicejerjeupitanjuporo-

dični biznis – objašnjavaju u

preduzeću „Tujko“.

Napitanjekadajebilonajteže

u preduzeću, kažu da su teški

periodi za preduzeće uvijek

prisutni kad je loša situacija

na tržištu.

- Definitivno je najteži peri-

od bio u početnim godinama

poslovanja(recimodo2000.),

dok firma nije u potpunosti

„stalananoge“, prilagodila se

tržištu, kupcima, dobavljači-

ma i njihovim zahtjevima-

pojasnili suoni.

Ovopreduzećesu,kakonavode,

pogađale razne barijere - pro-

blemi sa dozvolama/papirolo-

gijom, nelojalna konkurencija,

insolventnost kupaca/dobav-

ljača, nepoštovanje standarda/

propisa.

- Najveće učešće među njima

zauzimaju nelojalna konku-

rencijaiinsolventnostkupaca

– ističuuovoj firmi.

Imaju i biznis planza naredni

period.

- Postoji biznis plan za nared-

Ne gubiti dragocjeno vrijeme

na Zavodu za zapošljavanje

ni period. Zbog povećanja

obima posla, definitvno je

uplanuproširenje,tesatim

i potreba za kreditnompo-

drškom – kažu Tujkovići

koji dodaju da je njihova

kompanija društveno od-

govorna.

M.P.M.

Predsjednik UOUCG o proceduri za izbor prvog čovjeka Univerziteta

Bjelica:

Nikolić se

prijavio za rektora

PODGORICA

Naimenova-

njeDanilaNikolića završio-

cadužnosti rektoraUniver-

zitetaCrneGorepokazalo

se ispravnim, jer jeonuspio

danormalizuje funkcionisa-

nje svihorgananaUniverzi-

tetu, smatrapredsjednik

UpravnogodboraUCGDuš-

koBjelica.

Konkurs za rektora UCG, koji

je trajao 30 dana, zaključen je

18. novembra.

Bjelica jeagencijiMinapotvr-

dio da je Nikolić podnio zva-

ničnu kandidaturu za rektora

UCG,alinijehtiodaprejudici-

ra da li će Nikolić biti izabran.

Danas jeMeđunarodni dan djeteta, ombudsman

apeluje na poboljšanje položaja najmlađih

Unaprijediti stanje u

oblasti dječjihprava

PODGORICA

Zaštitnik

ljudskihprava i slobodaCrne

Gorepozvao jepovodomMe-

đunarodnogdanadjeteta sve

društvene činiocedaodgo-

vornimi posvećenimradom

dajudoprinos unapređenju

stanjauoblasti dječjihprava.

Podsjeća se da su Ujedinjene

nacije 1954. godine ustanovile

ovaj dan, a 20. novembra 1959.

usvojile Deklaraciju o pravima

djeteta. Na isti datum, 30 godi-

na kasnije, usvojena je Kon-

vencija opravima djeteta.

- Kada govorimo o ostvariva-

nju dječjih prava, posmatrano

u cjelini, iz godine u godinu u

Crnoj Gori se zapaža određeni

napredak. I dalje su, međutim,

prisutne slabosti, problemi i

značajnerazlikeuostvarivanju

pravadjeceuodnosuna relaci-

je sjever – jug, selo – grad i u

pogledu ostvarivanja prava ra-

njivihkategorija djece –nagla-

šava se iz institucije zaštitnika

ljudskihprava i sloboda.

Navodi seda jezaštitnikuperi-

odičnom izvještaju Crne Gore

o primjeni Konvencije UN o

pravima djeteta iznio zapaža-

nja i dao preporuke za unapre-

đenje stanja u oblastima kao

što su zakonodavstvo, obrazo-

vanje, zdravstvena i socijalna

zaštita, dječja participacija, in-

kluzija, porodično-pravni po-

stupci itd.

- Kao jedan od načina da se

unaprijedi stanje u oblasti

dječjih prava vidimo između

ostalog i kroz direktnu sarad-

nju sa djecom– zlatnimsavjet-

nicima zaštitnika – kaže se u

saopštenju.

PovodomMeđunarodnogdana

djeteta predstavnici institucije

intenzivirali su posjete obra-

zovnim i ustanovama socijalne

zaštite, nevladinimorganizaci-

jama u čijem fokusu rada su

prava djece i mladih kao i sa-

radnju sa medijima. Takođe,

povodom Dana djeteta zaštit-

nik će u saradnji sa OEBS-om i

Agencijom za elektronske me-

dije organizovati regionalnu

konferenciju Zapadnog Balka-

na: „Zaštiti i poštuj - čuvajmo

ljudskaprava“ (23. i 24. novem-

bar), a prvi dan biće posvećen

pravima djeteta.

R.P.

Izbor „zlatnih savjetnika“

Zaštitnik za ljudska prava i slobode nedavno je objavio javni

poziv za izbor članova Mreže zlatnih savjetnika.

- Mreža je savjetodavno i saradničko tijelo koje okuplja djecu

i mlade, može imati do 20 članova, uzrasta 13 16 godina. Član-

stvo u Mreži traje tri godine, a djeca se biraju kao pojedinci, a

ne predstavnici svoje škole, grada ili neke organizacije. Opšti

cilj Mreže je stvaranje uslova za postizanje većeg stepena

učešća djece u svimoblastima društvenog života radi a irma-

cije i zaštite njihovih osnovnih prava i sloboda.

Takođe, Bjelica nije potvrdio

ni demantovao da je Nikolić

jedini kandidat za rektora

UCG.

- Petočlana komisija za izbor

rektora, koju je formirao

UpravniodborUCG,zasijeda-

će 21. novembra i utvrditi ko-

načnu listu kandidata koja će

seuputiti namišljenjeSenatu.

Konačnuodlukuo izborurek-

tora UCG donijeće Upravni

odbor - rekao jeBjelica, preni-

jela jeAntenaM.

Kako je kazao, to tijelo, shod-

no ovlašćenjima, vodi poslov-

nu i upisnu politiku, imenuje

rektora, prorektore i dekane.

- Svjestan sam naše odgovor-

nosti u Upravnom odboru

UCG, zbog toga smo stalno i

izloženi sudu javnosti. Jav-

nost može da spekuliše, a mi

moramo donositi zakonske i

pravovremene odluke, nikad

ishitrene - navodi Bjelica.

On smatra da je Nikolić u slo-

ženoj situaciji uspio da nor-

malizuje funkcionisanje svih

organa naUCG.

- Svoje iskustvo u rukovođe-

njukoje je godinama sticaona

Pomorskom fakultetu UCG u

Kotoru bili su nampreporuka

da ga imenujemo za vršioca

dužnosti rektora. Uminulom

periodu je pokazao da se na

njegamoranajozbiljnijeraču-

nati - saopštio jeBjelica.

Istakao je da je Nikolić uspo-

stavio izvanrednu saradnju sa

Studentskim parlamentom

UCG.

-PrekoSenataUCGkaonajvi-

šeg akademskog tijela ofor-

mio je nekoliko organa koji

radeupunomkapacitetu -na-

vodi Bjelica.

R.P.

DuškoBjelica

Univerzitet CrneGore