Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 64 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

–Ovo je godina

mini buma crnogorske ekono-

mije i ukazuje da će realni rast

BDP-a na kraju iznositi četiri

odsto. Potvrde da smo na pra-

vom putu ovih dana stižu i od

međunarodnihpartnera Svjet-

ske banke, MMF-a i Evropske

komisije.Dabismoobezbijedi-

li kontinuitet rasta i amortizo-

vali rizike intenzivno radimo

na promjeni strukture ekono-

mije, kako bi se smanjila uvo-

zna zavisnost i podstakao

izvoz, zadržaćemo konkuren-

tneporeskestope…-kazala jeu

intervjuu Pobjedi Iva Vuković,

generalnadirektoricaDirekto-

rata za ekonomsku politiku i

razvoj uMinistarstvu finansi-

ja, predstavljajućiPredlogpro-

jekcija makroekonomskih i fi-

skalnih pokazatelja od ove do

2020, koji jeVladausvojilapri-

je pet dana.

-Vlada jeu tekućoj godini utvr-

dila mjere kojima se postiže

stabilnost javnih finansija u

srednjem roku i ne razmišlja o

uvođenju novih mjera štednje.

Budžetski deficit će seunared-

nom periodu kontinuirano

smanjivati i od 2020. preći u

zonusuficita,kojićeiznositi4,5

odstoBDP-a. Od2019. usposta-

viće se trend smanjenja učešća

javnog duga u BDP-u, tako da

će u 2020. iznositi 67 odsto i bi-

će niži za sedam procentnih

poena u odnosu na 2019. Pri

tomebihistakladaseVladapri-

likom utvrđivanja mjera kon-

solidacijejavnihfinansijaopre-

dijelila za one mjere kojima se

obezbjeđuje što ravnomjernija

raspodjela poreskog tereta,

pravednija raspodjela socijal-

nihdavanja i zaštitanajugrože-

nijih slojeva društva. Vlada je

ove sedmice podržala predlog

budžeta za 2018, koji sa jedne

strane garantuje dosljednost u

sprovođenju mjera fiskalne

konsolidacije, a sadrugedopri-

nosipovećanjukonkurentnosti

i razvoju ekonomije.

POBJEDA:

Udokumentu su i

projekcijepogodinama - što

pokazujurezultati udosadaš-

njemdijelugodine?

VUKOVIĆ:

Ekonomija je u pr-

voj polovini godine zabilježila

rezultatekojisuznačajnoiznad

očekivanih. Ostvaren je realni

rast BDP-a od 4,2 odsto. Dina-

miziranje ekonomskog rasta

podstaknuto je intenzivnijom

realizacijom radova na izgrad-

nji krupnih infrastrukturnih

projekata, naročitona izgradnji

auto-puta, lokalne infrastruk-

tureiturističkihkapaciteta,kao

i još jednom rekordnom turi-

stičkomsezonom,štoseogleda,

pored ostalog, i u značajnom

rastu prometa u turizmu. Sve

ovo je rezultiralo pozitivnim

kretanjima,izmeđuostalog,ina

tržištu rada sa rastomzaposle-

nosti i zarada, uz smanjenjene-

zaposlenosti. Ostvareni rezul-

tati, kao i procijenjene bruto

investicijeodoko23odstoBDP-

a i očekivani efekti turističke

sezonesa950milionaeurauka-

zuju da će realni rast BDP-a na

kraju2017.godineiznositičetiri

odsto, što stvara osjećaj zado-

voljstva, a istovremeno ohra-

brujeda još odlučnije i bržedo-

prinesemo ekonomskom

razvojuunarednomperiodu.

POBJEDA:

Ima li razlikau

projekcijamaMinistarstva fi-

nansija iMeđunarodnogmo-

netarnogfonda, Svjetskeban-

ke iEvropskekomisije?

VUKOVIĆ:

Postoji visok ste-

pen usaglašenosti domaćih i

eksternih ekonomskih procje-

na – Svjetske banke, Evropske

komisije, MMF. Izuzetak je

procjena MMF-a za 2017. koji

jošnijerevidiraoproljećnepro-

jekcijezaCrnuGoru,štosunam

potvrdili i njihovi predstavnici,

čija misija boravi u Crnoj Gori.

NaporiVladenapoljuekonom-

ske politike prepoznati su i u

izvještajima kreditnih rejting

agencija koje su unaprijedile

„izglede“ za Crnu Goru. Nave-

deno znači da su analitičari po-

menutih agencija mjere koje

Vlada sprovodi na polju stabili-

zacije javnih finansija ocijenili

kaodobre i izrazili povjerenjeu

očuvanje pozitivnog trenda u

budućnosti.

POBJEDA:

Kakvesuprojekci-

jeza2018. inačemusebazira-

ju?

VUKOVIĆ:

Uzočekivanirealni

rast BDP-a u 2018. od tri odsto,

crnogorska ekonomija počeće,

postepeno, da se približava po-

tencijalnomBDP-u. Rast se za-

sniva na velikim investicionim

projektima u strateškim sekto-

rimanašeekonomije.Potrošnja

domaćinstavaćerasti,kaoibru-

toinvesticijeiimaćenajvećido-

prinos realnom rastu. Očekuje

se dalji rast zaposlenosti. Pri

tome, istakla bih da će prihodi

od turizma premašiti milijardu

eura,štojerezultatkombinova-

nog efektaproduženog trajanja

turističke sezone, širenjeponu-

dekrozstavljanjeufunkcijuno-

vih kapaciteta i posljedično ra-

staposjete turista.

POBJEDA:

Kakavsuefekat

daledosadašnjemjere fiskal-

nestabilizacije?

VUKOVIĆ:

Utvrđenemjere fi-

skalne konsolidacije kojima se

postižeciljfiskalnepolitikeVla-

de Crne Gore, odnosno uspo-

stavlja održivost javnih finansi-

ja, odnosno prelazak sa deficita

uzonusuficitabudžetaod2020.

godine i uspostavljanje silaznog

trenda javnog duga od 2019. go-

dine, u prvoj godini primjene

već daju pozitivne rezultate.

Naime, ostvareni prihodi

budžeta za devet mjeseci 2017.

godine iznosili su 1,116milijardi

euraivećisuiuodnosunaplani

u odnosu na uporedni period

2016, i toza 1,3milionaeura, od-

nosno 32,9miliona. Takođe, iz-

daci budžeta su bili niži od pla-

niranih za 100 miliona ili 7,6

odsto,izadevetmjesecisuizno-

sili 1,218milijardi. Kao rezultat

ovihkretanja,ostvarenjedeficit

budžeta u iznosu 102,6miliona,

pričemusenajvećidio,odnosno

98,5 odsto ili 101,1miliona eura,

odnosio na kapitalne izdatke,

dok su tekući izdaci finansirani

iz izvornih prihoda. Procijenje-

no je da će, imajući u vidu sveu-

kupne ekonomske rezultate, u

2017. budžetski deficit biti na

nivou od 3,7 odsto BDP-a, što je

33odstonižeodplanazaovugo-

dinu.

M.P.M.

Mijenjaju se pokretači rasta

POBJEDA:

Ekonomsku aktivnost u 2017. i 2018. pokreće

očekivani rast investicija, proizvodnje i trgovine. Što će

biti sa ekonomijomukolikodođe dopromjena dinamike

realizacije investicija, odnosnonakon intenzivne investi-

cione aktivnosti?

VUKOVIĆ:

Model rasta naše ekonomije, u najvećoj mjeri,

zasniva se na investicijama, sve intenzivnije se radi na diver-

zi ikaciji ekonomije, odnosno na promjeni njene strukture,

kako bi se smanjila uvozna zavisnost i podstakao izvoz. Da

bi obezbijedili kontinuitet ekonomskog rasta i amortizovali

eventualne rizike zadržaćemo konkurentne poreske stope i

nastaviti sa realizacijommjera posebno u oblasti energetike,

turizma, poljoprivrede, kao i u oblasti saobraćaja, gdje Crna

Gora ima značajne neiskorišćene resurse i komparativne

prednosti. Dakle, Vlada je već prepoznala potrebu „promje-

ne“ dosadašnjih pokretača rasta, tako da su sve veći napori

usmjereni na razvoj sektora preduzetništva, odnosnomalog

i srednjeg biznisa. Ovo potvrđuju i aktivnosti Vlade, odnosno

resornihministarstava, vezano za podsticaje i razvoj ovih

sektora, kao i sve značajnija kreditna podrška Investiciono-

razvojnog fonda Crne Gore, koji kroz različite kreditne linije

podržava razvoj biznisa.

Generalna direktorica Direktorata za ekonomsku politiku

i razvoj Iva Vuković omakroekonomskimprojekcijama

Iz svijetanam

stižu potvrde

da smo na

dobromputu

IvaVuković

4,5

procenta iznosiće

budžetski su cit od

2020. godine