Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 64 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. novembar 2017.

Politika

JU:

Ivo Vajgl, poslanik u Evropskomparlamentu

bogmiješanja

kve proširenje

lo prioritet EU

PODGORICA

–DPSočeku-

jeda ćeosvojiti apsolutnu

vlast uPetnjici, ali tone zna-

či da ćemo sami obavljati

vlast.Moguće supostizbor-

nekoalicije, prije svega sa

SDi BS, ali nećemonikome

dozvoliti danas ucjenjuje i

ponižava, ili da, akoosvoji

dva, tri ili pet odsto, uprav-

ljaopštinomi nameće sta-

vovekoji nijesuadekvatni

našoj politici –kazao je za

PobjeduSamirAgović, no-

silac listeDPS-auPetnjici.

Istakaojedaćepartijskiorga-

ni odlučiti o načinu na koji će

DPSobavljati vlast, ali njegov

lični stav je, kako je rekao, „da

jeuvijekdobroimati širi front

za podjelu odgovornosti i

stvaranje pozitivne klime za

rad“.

-Možemo praviti koaliciju sa

skoro svim strankama u Pet-

njici, posebno sa BS i SD. U

politici nikad ne treba zatva-

rati vrata za dijalog. Sve

stranke se zalažu za progres

Petnjice, što je slično našem

programu, ali samo DPS mo-

že ponuditi mnogo više nego

svikojiželedabudunanašem

konceptu–kazao jeAgović.

On je, napitanjeda li sukobsa

Bošnjačkom strankommože

uticati na postizbornu sarad-

nju dvije stranke, rekao da

DPS sa tompartijom ima ko-

rektan odnos i na lokalnom i

na državnomnivou.

- Imali smo na početkuman-

data koaliciju sa BS, ali nije-

smouspjeli do krajamandata

da održimo to partnerstvo.

Ipak, sve kadrove BS smo za-

držali. Ništa se nije promije-

nilo osim što je predsjednik

SO iz naših redova. Pokazali

smoda smopartija koja je ve-

oma tolerantna, koja uvažava

i drugačije mišljenje, ali po-

stoje određeni principi preko

kojihDPS neće da pređe. Naš

odnos prema kadrovima iz

BS najbolje pokazuje da smo

partija koja neće da se revan-

širanikome, kojaneugrožava

prava nikoga i koja želi sa svi-

ma dobre odnose. Ne vidim

razlog zašto ne bismo i u bu-

dućem sazivu na lokalnom

nivoubilisanjima,akotopro-

cijeni naša partija – istakao je

Agović.

Govoreći o dosadašnjim re-

zultatima, Agović je istakao

da je DPS čitav mandat bila

posvećena odgovornom i po-

štenomradu.

- Akcenat u svomradu stavili

smo na razvoj infrastrukture,

saobraćajne, komunalne, kao

i društvene i postigli smovid-

ljive rezultate. Smatram da

smo zavrijedili ponovno po-

vjerenje – istakao jeAgović.

On je najavio kapitalne pro-

jekte unarednom sazivu.

- Nastavićemo razvoj saobra-

ćajne infrastrukture. Iduće

godineočekujemorealizaciju

modernizacije druge dionice

regionalnog puta Berane-

Petnjica. To je jedan od naj-

važnijih projekata u našoj

opštini, a njegova vrijednost

je sedam i po miliona eura –

kazao jeAgović.

Rekao je da je u planu rekon-

strukcijaputaPetnjica-Bioče,

daće se stvarati preduslovi za

razvoj preduzetništva, bizni-

sa u oblasti poljoprivrede,

prije svega proizvodnje hra-

ne, drvoprerade, turizma...

- Nastavićemo da njegujemo

multietnički sklad, građan-

sko društvo, evropsku Crnu

Goru i evropsku Petnjicu.

Petnjica će konačno biti

atraktivno mjesto – dodao je

Agović.

I.K.

PODGORICA

- Predsjednik

GrađanskogpokretaUra

DritanAbazovićpozvao je

dijasporudapomognepro-

mjeneuCrnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Građan-

skog pokreta Ura, Abazović i

potpredsjednik Miloš Kona-

tar su na poziv Foruma građa-

na Crne Gore iz EU i Švajcar-

ske učestvovali na okruglom

stolu „Crna Gora i mi“, koji je

organizovanuCirihu.

Abazović je izrazio zadovolj-

stvo pozivom izjavivši kako su

iseljenici ogroman potencijal

kojiCrnaGora jakoslabokori-

sti, pernio jeCDM.

- Pomognite nam da promije-

nimo Crnu Goru na bolje, da

omogućimo njen ukupni ra-

zvoj i prosperitet. Ukoliko od-

mahnepreduzmemoneštona

demokratizaciji društva i nje-

nom ekonomskom zaokretu

vaši klubovi će biti sve veći jer

će se iseljavanje, naročito sa

sjevera Crne Gore, nažalost

nastaviti. Vrijeme je da zapad-

ne vrijednosti primijenimo u

našoj svakodnevici, jer nije

dovoljno da formalno posta-

nemočlanicanekeorganizaci-

je. Moramo uraditi ono što su

uradile sve države u Evropi,

smijeniti vlast na slobodnim

izborima. Zato vas molimo da

nam pomognete, a ako je to

mnogo što zahtijevamo onda

nammakar nemojte odmagati

u tom demokratskom iskora-

ku - saopštio je Abazović alu-

dirajući na video snimke na

kojima iseljenici primaju no-

vac da bi glasali vladajuću

stranku.

Građanski pokretUra će, kako

su naveli iz ove stranke, u na-

rednom periodu nastaviti ko-

munikacijusapredstavnicima

dijaspore sa ciljemunapređe-

nja veza između Crne Gore i

naših građana uEvropi i svije-

tu.

Dodaju i da Ura na dijasporu

Crne Gore gleda kao na šansu

zapovezivanje, napredak i bo-

ljitak naše države i građana u

zemlji i inostranstvu.

R.P.

Nosilac liste DPS-a u Petnjici

očekuje apsolutnu vlast

Abazović pozvao dijasporuda

pomogne promjene uCrnoj Gori

Agović:

Postizborne

koalicije

moguće, ali

ne i ucjene

Predsjednik Ure učestvovao na skupu iseljenika u Cirihu

PODGORICA

-Demokrat-

skaCrnaGora, nakondeba-

klaupredizbornoj kampanji,

riješila jeda spas potraži u

demagogiji i populizmu,

smatrajuuDemokratskoj

partiji socijalista.

- Gospodo demagozi, raduje-

mo se svakom vašem saopšte-

nju, budući da svakodnevno

potvrđujete da je demagogija

jedini osnov i konstanta vaše

politike.Poslijedebaklakojiste

doživjeli u ovoj izbornoj kam-

panji,odtogadavamodbornici

bježe sa liste, preko bizarnih

mizoginih i homofobnih spo-

tova, upadanja u kuće nepo-

znatih ljudi od Mojkovca do

Kujave, vrtoglavog pada poli-

tičkog rejtinga, riješili ste da

spas potražite (gdje biste vi

drugo?) u demagogiji i popu-

lizmu - navode izDPS-a.

Saopštili su da su uzaludni po-

kušaji Demokrata da dužinom

saopštenja prikriju zamjenu

tezaokoprivilegijainovcakoje

uživaju „bez ijednog radnog

sata“.

- Jeftinu demagogiju ostavite

kada budete tražili alibi za po-

raz, a sada nam odgovorite na

pitanja: Koliko novca svakog

mjesecaprimajuvašiposlanici;

kolikosudosadanovcaprimali

vaši poslanici iz prethodnog

mandata;zaštosteosnovalipo-

slanički klub ukoliko se nećete

vraćati u parlament ni po koju

cijenu?Da li dabistenaosnovu

kluba, osim plata, izvukli od

građana i nadoknade za posla-

nički klub ili imate neko drugo

objašnjenje? Koliko novca do-

bijate svakogmjeseca za nerad

vašegposlaničkogkluba-pitali

su izDPS-a.

Ocjenjujudaodgovorenatapi-

tanja očekuju građani čiji no-

vac troše.

-Nevrijedi vamni demagogija,

ni populizam, jer nemate

objašnjenje zašto ste vi i vaša

družina privilegovani u odno-

su na sve druge građane, pa za

nerad izvlačite milione iz dže-

pova onih koji su vampovjerili

glas da biste ih predstavljali u

parlamentu - zaključili su iz

DPS-a.

R.P.

rorizma. Čini seda togkon-

senzusavišenema?

VAJGL:

Bojkot je uvijek i svug-

dje nezdrava pojava i često je

indikacija veoma loših odnosa

pozicije i opozicije. Nema de-

mokratije bez respektibilnog

odnosa između vlade i opozici-

je, tako da ja nijesam taj koji će

suditiotomekojeprvibacioka-

men, ali svakako je neophodno

da se između opozicije i vlade

stvara inkluzivna atmosfera, a

parlament je mjesto gdje sva ta

mišljenja trebaukrstiti.

POBJEDA:

NaBalkanuse

ukrštajuinteresiRusije,Tur-

ske iKine. Svi želešto jačiuti-

cajnaovaj region.Utisak jeda

EUpolakoprepuštaovuregi-

judrugima.Vaškomentar?

VAJGL:

Upravo je tomiješanje

Rusije u prilike na Zapadnom

Balkanu učinilo proširenje na

Jugoistočnu Evropu priorite-

tom. S druge strane, ima dosta

primjera kada ambasadori, a ja

sam bio ambasador u deset ra-

zličitih zemalja, na jedan vrlo

nekonvencionalannačingovore

opolitičkimzbivanjimauzemlji

itokomentarišu.Tosigurnonije

zadatak ni pravo ambasadora

takoda je i tomiješanjedoprini-

jelo da se podigne svijest o zna-

čaju integracija regiona u EU.

Na evropskom tlu se vodi kon-

kurentska borba sučeljavanja

najmanje dviju velikih geopoli-

tika, jedna je ruska, druga je

američka. Mislimda Evropa ne

može profitirati odHladnog ra-

ta sa Rusijom, ja mislimda tre-

bamo tražiti način da tamo gdje

se ne slažemo to jasno kažemo i

da sepozivamonaprincipeme-

đunarodnog prava - helsinške

principe, ali da ne rušimo mo-

stove saradnje saRusijomjerna

krajumogu doći računi, čiji dio

ćemo platiti mi, ali mnogo više

moguplatiti naši potomci.

POBJEDA:

Kakodasarađuje-

mosaRusijomposlijenjene

umiješanostiudogađajeuoči

izbora?

VAJGL:

Ja samprotiv togmije-

šanja na Balkanu, bilo Rusije,

bilosusjeda.Uregionujetoveli-

ki problem, agresivna politika

recimoHrvatskeuBiH. Takođe

iSrbijabimoralapažljivijeogra-

ničitisvojeambicijekadajeriječ

o susjedima i jednostavno sma-

njiti pritisak. To se posebno od-

nosi napritisakkoji vršenaMa-

kedoniju, Crnu Goru i Kosovo.

To sigurno stvaraopasandojam

o regiji kao takvoj. Svi će u regiji

profitirati ako regija bude pred-

stavljena kao stabilan dio Evro-

pe izgrađen na dobrosusjed-

skimodnosima i međusobnom

povjerenju. Miješanje u unu-

trašnje stvari i takve incidentne

situacije, koje su bile u Crnoj

Gori, sigurno mogu da naruše

taj dojami time štete svima.

MarijaJOVIĆEVIĆ

Iz vladajuće stranke ocijenili da se Demokrate

pokušavaju spasiti predizbornog debakla

DPS: Davljenik se

za populizamhvata

DritanAbazovićna skupu iseljenikauCirihu

SamirAgović

Imali smo na početkumandata koaliciju

sa BS, ali nijesmo uspjeli do kraja

mandata da održimo to partnerstvo. Ipak,

sve kadrove BS smo zadržali. Ništa se

nije promijenilo osim što je predsjednik

SO iz naših redova, kaže Agović

Iduće godine oče-

kujemo realizaciju

modernizacijedru-

gedionice regional-

nogputaBerane-

Petnjica

Ne vidimrazlog za-

štonebismo i ubu-

dućemsazivuna lo-

kalnomnivoubili sa

BS, ako toprocijeni

našapartija – ista-

kao jeAgović