Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 64 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Upravo je mi-

ješanje Rusije u prilike na Za-

padnomBalkanuučiniloproši-

renje na Jugoistočnu Evropu

prioritetom Evropske unije.

Zamora od širenja nema i u ci-

jeloj Uniji postoji volja da Crna

Gora štoprijeuđeuEU- kažeu

razgovoru za Pobjedu evropski

poslanik i bivši slovenački šef

diplomatijeIvoVajgl.Objašnja-

va da između opozicije i vlade

mora postojati inkluzivna

atmosfera, a parlament je mje-

sto gdje sva ta mišljenja treba

ukrstiti.Evropskiposlanik,koji

je tokom dugogodišnje diplo-

matske karijere bio ambasador

udesetdržava,učestvovaojena

Internacionalnoj konferenciji

Crnogorskepanevropskeunije,

koja jeu subotuodržanauPod-

gorici.

POBJEDA

:

Koliko jeUnija

sada zainteresovana zapro-

ces proširenja?NamanaZa-

padnomBalkanu se čini da

nijesmona listi prioriteta, što

doneklepotvrđujeJunkero-

va strategijapokojoj bi Crna

Gora i Srbija zajednoušleu

EU2025?

VAJGL:

Nemamtajutisakdaje

nastupio zamor, naprotiv sada

imam utisak da je ponovo ta

svijest o kompletiranju Evrop-

skeunije sve snažnija i da jepo-

rastao interes za širenje. EU je

veomazainteresovanazastabi-

lizaciju prilika na evropskom

kontinentu, a toga nema dok

JugoistočnaEvropanepostane

dio Unije. Kada se dovrši pro-

ces integracija nestaće i među-

sobni problemu regiji, ali i mi-

tovi prošlosti koji i danas

vladajupolitikomnaBalkanu.

UEvropskomparlamentu sam

već drugi mandat i znam da je

Crna Gora bila neproblematič-

na buduća članica i uvijek se

ispoljavala želja da što prije

uđete u EU. UCrnoj Gori nika-

danijesubili veliki strukturalni

problemi.

Međutim, ima razloga za ozbi-

ljan rad na reformama. Jedna

od tih reformi je i ona u medij-

skoj sferi, kao i u sferi pravne

države.Mora se raditi na suzbi-

janju korupcije, jačanju pravo-

suđa,efikasnijojadministraciji.

Znači,morajusesnažitiinstitu-

cije koje će građanina postaviti

u jedno sigurno okruženje. Tu

još ima deficita u Crnoj Gori.

Ali, zato ima i mnogo pozitiv-

nih stvari. Imao sam priliku

kroz nekoliko godina posma-

trati odnose u parlamentu. Mi-

slimda je bila postignuta sagla-

snost o prioritetu, kada je bila

riječ o približavanju Evropskoj

uniji.

POBJEDA:

Sada je situacijau

parlamentu jedanodnajve-

ćihproblemaupolitičkomži-

votu. Opozicijamjesecima

bojkotuje radparlamenta, a

dva lideraopozicije suosum-

njičenau slučajupokušaja te-

INTER

Mo

post

PODGORICA

- Iskrakoja je

započelauMakedoniji širiće

se regionom, jer sunampro-

blemi zajednički - ratne au-

tokratijekoje su se transfor-

misale, ocijenio je lider

Socijaldemokratskepartije

RankoKrivokapić.

On je bio učesnik regionalnog

Samita lidera Partije evrop-

skihsocijalista (PES)uSaraje-

vu, gdje se sastao samakedon-

skim premijerom Zoranom

Zaevom, koji je Krivokapiću

ponudio partijsku pomoć u

pripremi za poboljšanje kapa-

citeta u cilju ostvarivanja za-

jedničkih ideja i vrijednosti na

prostoruZapadnogBalkana.

Kako je prenio portal RTCG,

Krivokapićjebioijedanodgo-

vornikanapaneldiskusiji„Re-

gionalna ekonomija iz per-

spektive političkih stranaka

ljevice i mogućnosti za zajed-

ničke aktivnosti“.

Kazao je damu se ponekad či-

ni da „mnogo bolje razumije-

mo nedaće u Evropskoj uniji,

negoštooni imajuvremenada

se suoče sa najtežim slabosti-

maBalkana“.

-Mi to razumijemo i uzdamo

seusebe.Njegošreče‘udarna-

đe iskru u kamenu’, a ta iskra,

koja je započela uMakedoniji

širiće sekroz region jer sunaši

problemi zajednički - ratne

autokratijekojesuse transfor-

misale. To su često i personal-

no isti ljudi. To su partije bez

uvjerenja - kleptokratije koji

mogu biti svašta samo da na-

stave svoje bogaćenje. Ne mo-

žete drugačije objasniti da su

isti ljudi jurišalinaDubrovnik,

Bosnu i Hercegovinu, a sada

su slatkorječivo posvećeni re-

gionalnoj saradnji. To jebizar-

no - rekao jeKrivokapić.

To, smatra on, ne može voditi

do zdravihdruštava.

-Makedonija nam je povratila

snagu i vjeru da borba za slo-

bodu lijevih partija nikad nije

bila laka, ali SDSMnam je po-

kazao da moramo predvoditi

tuborbu ka i vazda. Demokra-

tija će nam trajati i biti snažna

samo kada je sami izborimo

kao i naši drugovi i drugarice

iz Makedonije - poručio je

Krivokapić.

R.P.

PODGORICA

-Paktkoji su

nedavnosklopile23od28čla-

nicaEvropskeunijeozajed-

ničkimulaganjimauvojsku, a

saciljemadekvatnijegsuprot-

stavljanjabezbjednosnimiza-

zovima, nepredstavljaalter-

nativuzaNATOuEvropi,

ocijenio jezaPobjeduvojni

analitičar izBeogradaAlek-

sandarRadić.

Pakt poznat kao „Stalna struk-

turnasaradnja“(PESCO)najav-

ljen je kaonova era uoblasti od-

brambene saradnje i predviđa

zajednička ulaganja u vojsku i

projekterazvojakakobiseUniji

pomoglo da se suprotstavi be-

zbjednosnimizazovima.

Aleksandar Radić u razgovoru

za naš list objašnjava kako taj

konceptnepredstavljazamjenu

za NATO, budući da se odvija u

okviruzemaljakojesuinačečla-

nice tog vojno-političkog save-

za.

-Postoji tendencijada sezemlje

Evropskeunije štovišeudružu-

ju. Koncept unutar Njemačke i

Francuske ideka ideji većegod-

brambenog objedinjavanja ze-

maljaEvropskeunije.Međutim,

to je ideja koja još uvijek nije

došla do tog nivoa zrelosti da u

ovomtrenutkumožemodapra-

vimoprocjeneštaćeonaznačiti

ubudućnosti -navodiRadić.

Podsjeća i da su vodeće zemlje

EUujedno i vodeće zemljeNA-

TO-a, te da još nije sazrela ideja

o formiranju alternativne orga-

nizacijeuokviruUnije.

- Vodeće zemlje Evropske unije

su i vodeće zemljeNATO-a. Svi

koncepti koji su pravljeni sa or-

ganizacijama, komandama i

projektima koji u imenu imaju

naziv Evropska unija, zapravo

na kraju vode i članice NATO

sistem resursima koje imaju u

NATO.Zbog toga jošuvijek, bez

obzira na taj novi projekat, nije

sazrela ideja o tome da se pravi

alternativna organizacija u

okviru Evropske unije. Čak šta-

više, i oni najglasniji promoteri

evropskevojskenjusagledavaju

kao dio NATO-a – objašnjava

Radić.

Uovomtrenutku,kakoističe,ne

postoji ni slika o tome kako bi,

osimNATO-a, postojala i druga

organizacija koja bi objedinja-

vala odbrambene kapacitete na

prostoruevropskogbloka.

- NATO će na duže vrijeme, su-

dećiposadašnjimaktivnostima,

ostati činjenica. EUkada je for-

miralasvojeborbenegrupeipo-

krenula svoje misije, tu je opet

bilalistasnagakojesudeklarisa-

ne u okviru NATO-a za izvrša-

vanje nekih zadataka – navodi

Radić.

Ovaj analitičarzaključuje i kako

jetajmehanizam,uspecifičnom

položaju, olakšaoučešćeSrbiji.

- Srbijakolikogodda jeneutral-

na, želi da sa jedne strane, zbog

tendencije kretanja ka Zapadu,

pokaže bliskost sa NATO-om,

ali zbog stava javnogmnjenja to

se ne može činiti. Za Srbiju je,

recimo, sjajna opcija to što po-

stoji misija EU gdje faktički ra-

dite saNATO-om, a nijeste čla-

nica tog saveza – naveo je

AleksandarRadić.

Đ.ĆORIĆ

Vojni analitičar Aleksandar

Radić o paktu 23 članice EU za

zajednička ulaganja u vojsku

PESCOnije

zamjena

zaNATO

Predsjednik SDP Ranko Krivokapić na samitu ljevice u Sarajevu

Iskra izMakedonije

širiće se regionom

PODGORICA

–Ministar-

stvounutrašnjihposlova

oformilo je centar zapozive

sa jedinstvenimbrojem

19820putemkojeg će gra-

đanimoći dadobiju infor-

macijeo tomeda li suupisa-

ni ubirački spisak i na

kojembiračkommjestugla-

sajunapredstojećimlokal-

nimizborimaunekolikoop-

ština.

Kako je saopšteno iz MUP-a,

brojjeaktiviranuočiizboraza

odbornike u Skupštini prije-

stonice Cetinje, skupštinama

opštine Mojkovac i Petnjica

kao i Skupštini opštine Tuzi,

opštine uokviruGlavnog gra-

da, koji će se održati 26. no-

vembra 2017. godine.

Dabi odoperateradobili rele-

vantne informacije građani

treba da pozovubroj i saopšte

lične podatke (ime i prezime,

datumrođenjaiimeroditelja)

ili jedinstvenimatični broj.

Jedinstveni broj 19820 be-

splatan je i dostupan za sve

korisnike mobilne i fiksne te-

lefonije uCrnoj Gori.

Kol cenatrMUP-a radiće sva-

kog dana počev od danas, 20.

novembra u terminu od 7 do

19 časova, a u nedjelju 26. no-

vembra, od 7 do 20 časova.

Iz Ministarstva napominju

da će njihove filijale za gra-

đanska stanja i lične isprave

Cetinje, Mojkovac, Petnjica i

Tuzi, u vrijeme održavanja

izbora, odnosno u nedjelju

26. novembra 2017. godine,

raditi uperioduod7do20ča-

sova,kakobigrađanimoglida

podignu identifikaciona do-

kumenta, za čije izdavanje su

zahtjev podnijeli ranije.

R.P.

Pozivomna 19820podaci

o biračkompravu

MUP aktivirao servisni broj uoči lokalnih izbora u nekoliko opština

Slovenačkimbiračima loš

izbor za predsjedničke izbore

- Ne bih komentarisao predstojeće predsjedničke izbore u

Crnoj Gori, ali bih se osvrnuo na ove naše koji su bili u Slove-

niji. Imali smo dosta mršav izbor što su birači kaznili niskom

izlaznošću. Birati predsjednika države je veoma važna i odgo-

vorna odluka i moramo se uvijek zabrinuti kada ljudi prestaju

da budu zainteresovani za to ko vodi državu, pa makar to bio

sistemu kojempredsjednik ima više-manje formalnu cere-

monijalnu ulogu - kaže Vajgl.

Kol cenatrMUP-a ra-

diće svakogdanapo-

čev oddanas, 20. no-

vembrau terminuod

7 do 19 časova, aune-

djelju 26. novembra

od 7 do 20 časova

AleksandarRadić

RankoKrivokapićna samituuSarajevu

Evropski parlament

On podsjeća i da su vodeće zemlje EU

ujedno i vodeće zemlje NATO-a, te da još

nije sazrela ideja o formiranju alternativne

organizacije u okviru Unije

Postoji tendencija

da se zemlje Evrop-

ske unije što više

udružuju. Koncept

unutar Njemačke i

Francuske ide ka

ideji većegodbram-

benogobjedinjava-

nja zemalja Evrop-

ske unije.Međutim,

to je ideja koja još

uvijeknije došlado

tognivoa zrelosti

dauovomtrenutku

možemodapravi-

moprocjene šta će

ona značiti ubuduć-

nosti - navodi Radić