Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 64 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Svijet

Ponedjeljak, 20. novembar 2017.

PRIŠTINA

Američki kon-

gresmenEliotEngel izjavio

je jučeda ćeSjedinjene

AmeričkeDržaveuvijek

podržavatiKosovo.

On je tokom posjete koaliciji

nevladinih organizacija De-

mokratijanadjelu (DNV) koja

sa 1.200 posmatrača nadgleda

izbore za gradonačelnike 19

opštinanaKosovu i lokalne iz-

boreuopštini Parteš, kazaoda

mu je zadovoljstvo da je u po-

sjeti slobodnom i nezavisnom

Kosovu i da vidi kako se odvi-

jaju slobodni i demokratski

izbori.

- Prije mnogo decenija rekao

samda ćeKosovobiti slobod-

na i nezavisna zemlja i evo

gdje smo. Danas smo u slo-

bodnom, nezavisnom i de-

mokratskomKosovu i ja sam

ponosan što samovde samo-

jim prijateljima. Ponosan

sam na posebno i specijalno

partnerstvo koje ima Kosovo

saSAD-kazaojekongresmen

Engel.

Dodao jeda će SADuvijekbi-

tiuzKosovoidaćegapodrža-

vati, što će činiti i on lično.

Engel je posjetio i Centralnu

izbornu komisiju gdje ga je

predsjednica CIK-a Valjdete

Dakainformisalaopriprema-

ma i dosadašnjem toku izbo-

razagradonačelnike19opšti-

na naKosovu.

Žan Klod Junker oštro o separatizmu u Kataloniji

To je katastrofa na više načina

MADRID

Katalonski sepa-

ratizamje „katastrofanavi-

šenačina“na čijemće spre-

čavanjuEvropskaunija

raditi uznakpodrške jedin-

stvenoj Španiji.

To je rekao predsjednik

Evropske komisije Žan Klod

Junker u intervjuu španskom

listu „El Pais“.

- Katalonija je ogromna briga.

Nedopadami se situacija koju

je izazvala. To je katastrofa na

više načina koja je dovela do

napetostiupolitičkojatmosfe-

ri,podijelilašpanskoikatalon-

sko društvo, izazvala proble-

me u porodicama, između

prijatelja.Tojetužno-rekaoje

Junker.

On jeuputioporuku smijenje-

nompredsjedniku katalonske

vlade Karlesu Pudždemonu

da katalonski separatisti „ne

smiju da potcijene široku po-

dršku koju Marijano Rahoj

ima širom Evrope“, prenosi

AP.

PredsjednikEK je, u intervjuu

španskom listu, naveo da po-

štuje identitet i različitost re-

giona u Evropi, ali je napome-

nuo da to ne znači da će EU

podržati te regione u svimnji-

hovim „opasnim poduhvati-

ma“ koji su, kaže, ponekad

„strahovitopogrešni“.

- A naročito kada neko jedno-

stranoproglasi nezavisnost na

osnovu referenduma za koji

nema dovoljno garancija -

istakao je on.

Junker je rekao i da španska i

katalonska vlada mogu da se

raspravljaju u vezi sa stepe-

nom samouprave, ali je nagla-

sio da je Evropa „klub zema-

lja“ te da ne može da prihvati

da se regioni suprotstavljaju

državama, „pogotovu kad su

izvan zakona“.

Osvrnuvši sena izboreuKata-

loniji koji će biti održani uKa-

taloniji idućeg mjeseca, on je

zaključiodabi oni „mogli i tre-

balo bi da poboljšaju situaci-

ju“.

Predizborne ankete nagovje-

štavaju tijesnu trku između

stranaka koje su za otcjeplje-

nje Katalonije od Španije i

onih koje žele da ta pokrajina

ostane dio Španije.

Ne nazire se kraj političke krize u Zimbabveu

Mugabe odbioda

podnese ostavku

Mugabeu, koji je juče smijenjen samjesta predsjednika

vladajuće stranke Zanu-PF, dat je rok da do danas u

podne podnese ostavku namjesto šefa države, saopštio je

Centralni komitet te partije

HARARE

Predsjednik

ZimbabveaRobertMugabe

nijeodstupio savlasti kao

što se toočekivalouobraća-

njunaciji.

Rojters jeprethodno javio, po-

zivajući se na izvore upoznate

sapregovorimavojskeiMuga-

bea, da će dugogodišnji vladar

objaviti da se povlači.

Međutim, Mugabe je samo

izrazio razumijevanje za pro-

teste u Zimbabveu, ali i kazao

da će predsjedavati kongre-

som Zanu-PF u decembru

gdje će se odlučivati o daljem

obliku vladanja.

Mugabeu, koji je juče smije-

njen sa mjesta predsjednika

vladajuće stranke Zanu-PF,

dat je rok da do danas u podne

podneseostavkunamjestoše-

fa države, saopštio je ranije

Centralni komitet te partije.

Stranka je najavila da će u su-

protnom pokrenuti procedu-

ru za impičment, odnosno

smjenu Mugabea sa mjesta

šefa države na sjednici parla-

menta Zimbabvea koja je za-

kazana za utorak.

-Usvojena je rezolucija prema

kojoj je smijenjenpredsjednik

stranke i umjesto njega je po-

stavljenMnangagva-navelisu

izvori bliski stranci i dodali da

je Mugabeova supruga Grejs

„zauvijek“smijenjenasafunk-

cijekojuje imalauZanu-PF-u.

Udruženje boraca za nezavi-

snost Zimbabvea zatražilo je

da Mugabe napusti vlast, a

Kric Mucvagva je odmah na-

konobraćanjaMugabeakazao

da će pokrenuti proces impič-

menta.

- Bolje da odustane od vlasti...

Ako to ne uradi, vojska treba

to još danas da riješi - rekao je

ranije Mucvagva, dan nakon

velikih demonstracija protiv

Mugabea.

Opozicija je juče saopštila da

će parlament pokrenuti pro-

ceduru opoziva ako predsjed-

nik Zimbabvea do utorka sam

ne podnese ostavku.

Mugabe(93) ranije juče jeraz-

govarao sa zvaničnicima Ge-

neralštaba vojske koja ga je

stavila u kućni pritvor nakon

što je izašla na ulice.

Državni list Herald objavio je

fotografije sa drugog sastanka

Mugabea i načelnikaGeneral-

štaba koji ga je stavio u kućni

pritvor. Herald navodi da je

Mugabe tražio više vremena

da se povuče samjesta šefa dr-

žave, ali da sevladajućoj parti-

ji žuri da onode sa togmjesta.

List nije objavio kakav je bio

ishod sastanka.

Primljeni signali sa podmornice koja je nestala u srijedu

Posadapokušavada

uspostavi kontakt

BUENOSAIRES

Argentin-

ska mornarica saopštila je da

je tokom noći registrovala

kratke satelitske telefonske

pozive za koje vjeruje da bi

mogli biti poslati iz podmor-

nicekoja jenestalau srijeduu

Atlantiku.

- Pokušaji komunikacije uka-

zujunatodaposadapokušava

da uspostavi kontakt i radimo

na tome da lociramo izvor si-

gnala - saopštila jemornarica

na svomTviter nalogu.

- Pozivi iz podmornice su bili

kratki od četiri do 36 sekundi

i upućeni su raznim bazama

mornarice - navelo je mini-

starstvo i dodalo da je to znak

daposadaod44članauporno

pokušava da uspostavi kon-

takt.

I druge zemlje pomažu u tra-

ženjupodmornicesakojomje

od srijede potpuno izgubljen

kontakt.

Američka svemirska agencija

(NASA)uputilajeaviondokje

Velika Britanija poslala brod

za potragu. SAD i Francuska

su Argentini stavile na raspo-

laganje opremu za spašava-

nje.

Upitanju jepodmornica „San

Huan“, koja je krenula izMar

del Plata oko 400 kilometara

južno od Buenos Airesa. Pod-

mornica ima kiseonik i hranu

za 15 dana.

U podmornici se nalazi Elija-

na Kravzik (35) koja je 2012.

godine postala prva Latinoa-

merikankaoficirpodmornice.

„San Huan“ je jedna od tri

podmornice argentinske

mornarice. Proizvedena je u

Njemačkoj i ima dizel-elek-

trični pogon. Porinuta je 1985,

a 2014. je prošla remont.

ILUSTRACIJA

Poruka američkog kongresmena

SAD će uvijek

podržavati Kosovo

Dvadesetmrtvihu

poplavamauGrčkoj

ŽanKlodJunker

RobertMugabe

Priredila:

Mr.J.

ATINA

Tijelonastradalog

muškarcapronađeno jeu

blizini autobuske garažeu

atinskoj opštiniMandra.

To znači da je broj poginulih u

bujičnih poplavama na perife-

riji grčkeprijestoniceporastao

na 20osoba, prenosi ANA.

Agencija navodi da je tijelo

prebačeno u bolnicu “Trija-

sio” na identifikaciju.

APjejučejaviodaseuMandri,

zapadnom predgrađu Atine,

ukupno šest osoba nalazilo na

spiskunestalih.

Velika oluja, praćena obilnim

padavinama, ponovo je pogo-

dila upetakAtinu zbog čega je

poplavljen glavni put u zapad-

nompredgrađuKeracini, a sa-

obraćaj je uprekidu.

Vatrogasna služba je saopštila

da je primila 910poziva za po-

moć od srijede. Pripadnici te

službesudosadspasili 96 ljudi

koji su bili zarobljeni u vozili-

ma i kućama.

Ovosunajgorepoplavekojesu

posljednjih decenija pogodile

atinskuoblast, navodi AP.

Stanovnici zapadnih oboda

grčkeprijestoniceAtinepoku-

šavaju da očiste nered koji su

izazvale poplave koje su ulice

pretvorile ubujice pune blata.

Uhapšenmuškarac ispred Bijele kuće

Htioda preskoči ogradu

VAŠINGTON

Nepoznati

muškaracpokušao je jučeda

preskoči ograduBijelekuće

dok jepredsjednikSADDo-

naldTrampbiounutra.Mo

-

tivpokušajaulaskaurezi-

dencijupredsjednikanije

poznat, ali kakonavode

američkimediji, počinilac je

uhapšen.

AgencijaAPnavodi da jeTajna

služba naTviteru objavila da je

uosamsati ujutropo lokalnom

vremenu ta osoba pokušala da

preskočimetalnubarijerukoja

jepostavljenakaodrugi redza-

štite Bijele kuće, pored ograde

kojasenalazi okonje.Ovabari-

jera je postavljena nakon serije

incidenata u kojima su osobe

preskakale ogradu Bijele kuće

posljednjih godina, uključuju-

ćiislučajmuškarcakojije2014.

uspio da uđe u rezidenciju

američkog predsjednika.