Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 19. novembar 2017.

Intervju/Društvo

nagrade

gorac koji je

potajno se

saNjegošem

kojemgovoritedogodioCrnoj

Gori, štomislite?

POPOVIĆ:

Kaoparadigma,kao

rigidna etička samokontrola,

čojstvo je, objektivno, veoma

teškodoseći.NigdjekaokodCr-

nogoraca nećete naći tako veli-

ku razliku između čovjeka i ne-

čovjeka;takodrastičneprimjere

herojstva, čojstva, altruizma i

plemenitostisjedne,inesojluka

sadrugestrane.Akonipočemu,

Crna Gora je vjerovatno jedin-

stvena zemlja po tome što je u

njoj, pored junaka, uvijek bilo i

najvišeizdajnika.Posljednjage-

neracija stare, herojske Crne

Gorejeonakojajaučestvovalau

Drugom svjetskom ratu. Tu se

završava priča o Crnoj Gori ka-

kva je postojala u predanjima i

mitovima.

POBJEDA:

Ipak, zarmitoveo

crnogorskomjunaštvui česti-

tosti iztemeljanerušedoga-

đaji iz1918, 1941, 1948, 1988,

2006, 2016. godine?

POPOVIĆ:

Ruše, naravno…

Kad govorimo o Crnoj Gori Pe-

trovića, govorimomanje-više o

plemenskomsvijetukojiježivio

u ratničkom logoru i imao svoj

ustaljeninačinponašanja, svoju

etiku, životni stil. Čim je Crna

Gora ušla u moderne političke

tokove, u višepartizam, taj neu-

ki, naivni, ratnički narod poka-

zao je koliko je opsjednut vla-

šću, privilegijama, položajima,

činovima... Ove ogromne nedo-

sljednosti, tastrašnavjerolom-

stva koja kreću još 1907, od

Bombaške afere, svoje korijene

imajuučinjenicidasuCrnogor-

ci, nezadovoljni plemenskim

kapetanimailivladikama,uska-

kali u turske gradove i postajali

najgori neprijatelji Crne Gore.

Taj agonalni i pomalo šizofreni

porivCrnogorcejeuvijekdovo-

dioustanjadasvezapale, dasve

satru, samo da bi nekako nami-

rilisvojutrenutnustrastilisuje-

tu.

POBJEDA:

Ili interes.Tose

prepoznaje iuVašemroma-

nu, ukojem, kažukritičari,

imavišeupečatljivihkarakte-

ra.Lično, najinteresantnija

mi jebilaženaDunjašaDragi-

šića, ItalijankaPatricija.

POPOVIĆ:

Patricija je tipična

femme fatale: zavodljiva, daro-

vita, kapriciozna, posvećena… I

meni je Patricija najdraži lik u

romanu. Ostali karakteri svoje-

vrsne supolitičkeživotinje; pri-

padaju opskurnom, zavjerenič-

kom, ratničkom, šibicarskomili

kriminalnomsvijetu.Patricijaje

drugačija - nose je strasti, emo-

cije kojima nikada ne kalkuliše.

Predaje se i živi u skladu sa svo-

jim instinktima, sa intuicijom.

Pušta da je od grada do grada

vode njeni muškarci, a ne poli-

tičke ideje, ideologije ili predra-

sude. Pritom, bogatija je i hra-

brijaodoba svojamuža.

POBJEDA:

Idominantnija: i

bira ihi ostavlja.

POPOVIĆ:

To je tačno.

POBJEDA:

Relativnokasno

stepočelidapišeteromane,

tekusvojoj 55. godini života.

Otkudto?

POPOVIĆ:

Kasno sam ušao u

književnost. Na to je, vjerujem,

presudno uticao porodični i so-

cijalni milje iz kojeg sampote-

kao, a koji je bio daleko od um-

jetničkog. Ipak, u svojim

dvadesetim počeo sam da pi-

šempoeziju i već 1983, zadrugu

po redu zbirku pjesama, dobio

nagradu za najbolju knjigu

objavljenu te godine u Crnoj

Gori. Moje pjesme objavljivane

su kasnije u Književnoj reči i

sličnimčasopisimaširomJugo-

slavije.

Inače, uvijek samželio da napi-

šem roman, vjerujući da je za

pisca roman svojevrsni ispit

zrelosti. Što, naravno, ne mora

da znači. Tačno je - Karneru

samnapisao u 55. godini života,

i to na osnovu stare priče koju

samu Pobjedi objavio osamde-

setihgodinaprošlogavijeka.

POBJEDA:

VašaKarnera jeu

Tuzli 2013. osvojilanagradu

„MešaSelimović“;Čovjekbez

lica–Njegoševunagradu.

Ipak, uCrnojGori steveoma

kritikovani inapadani kaopi-

sac.NijeVas iznenadilo?

POPOVIĆ:

Nije. Inače, siguran

samda se svaki Crnogorac koji

je napisao stih potajno upore-

đuje saNjegošem.

POBJEDA:

Jete liuspjelida

izbjegnetetuzamku?

POPOVIĆ:

Nadamsedajesam.

Uvijek sam, naime, imao ironij-

ski otklon u odnosu na ono što

sami naonoštopišem.

POBJEDA:

Značidanijeste

tipičanCrnogorac?

POPOVIĆ:

U tom smislu nije-

sam….Kadajeriječoosporava-

njima, bojimse da ulazimo

u psiho-patološku analizu

članova jedne crnogorske

„književne dinastije“: oca i

sina, čijesuambicijeobrnu-

to proporcionalne njiho-

vomliterarnomtalentu.Ne

znam je li sreća ili nesreća

to što su obojica te činjeni-

ce itekakosvjesni; otuda toli-

ka pizma, toliko zlo. MojuNje-

goševunagradudoživjelisukao

smrt u vlastitoj familiji, kaonaj-

veću tragediju.

POBJEDA:

Zašto?!

POPOVIĆ:

Toj dvojici provin-

cijskih književnih hohštaplera,

opskuranata i pigmeja uvijek

sam smetao zato što sampoka-

zao da se, uprkos lošimmateri-

jalnimi drugimuslovima, ovdje

može pisati i objavljivati litera-

tura koja ima odjeka i izvan

uskih međa Crne Gore. Što je

najgore, dokazao sam im i da

uslovzatuvrstuuspjehanemo-

rabiti špijuniranjezaUDB-u ili,

sinovski - pristanak na status

malog sluge velikog medijskog

lopova.

Inače, nakon reakcije „književ-

ne dinastije“ na Njegoševu na-

gradu, dobio sam ideju za novi

roman: glavni lik je doušnik i

provokator UDB-e iz „Čovjeka

bezlica“,kojisvogprijateljapje-

snika šalje u zatvor. Zanimljivo,

isti lik je nedavno pokrenuo

kampanju da se Njegoševa na-

gradaposthumnododijelipiscu

kojeg je on svojevremeno tako-

đepratioponaloguUDB-e.

POBJEDA:

Imate libilokakve

poslovne ili rođačkevezesa

članovimažirijaNjegoševe

nagrade?

POPOVIĆ:

Rođačkih veza ne-

mam. Kada je riječ o poslovnim

vezama,tokomposljednjihdva-

desetakgodinaobjavio samsto-

tinjak knjiga autora iz bivše

SFRJ, među kojima su i trojica

članova žirijaNjegoševe nagra-

de. Međutim, da li zaista neko

mislidabinajznačajnijepiscesa

prostora bivše Jugoslavije, čija

djelaobjavljujunajveći izdavači

i koja se prevode na više stranih

jezika, mogla korumpirati mala

izdavačkakućasaCetinja,čijisu

tiraži od između 300 i 1000pri-

mjeraka?! Glupo i maliciozno,

zarne?

POBJEDA:

Romanje, rekli

ste, zapiscasvojevrsni ispit

zrelosti. Jeste li gapoložili, što

mislite?

POPOVIĆ:

Napisao sam ono

štosamutommomentumogao.

Ne znam što sam tačno napra-

vio,aliznamdaocjenjivanjevla-

stitog djela nije posao pisca. O

tome sudečitaoci.

TamaraNIKČEVIĆ

Trajne slike iz Cuca

POBJEDA:

„Krajolikukojemuodrastaš umnogome obli-

kuje čovjekovopoimanje lijepog i istinitog“, kaže jedan

Vaš junak. Što jeVas kaopisca oblikovalo?

POPOVIĆ:

U formativnom smislu, moje najvažnije godine

su one koje samproveo na selu. Prvi razred osnovne škole

započeo samu Prosenomdolu, u Cucama, svakodnevno šest

kilometara pješačeći od kuće do škole. Drugo polugodište

nastavio samna Cetinju, gdje smo se doselili. Ako u onome

što pišem ima ikakve vitalnosti, nekogmalo izoštrenijeg

pogleda, onda je to u dobroj mjeri ponešeno iz ranog djetinj-

stva, iz Cuca.

I u emocionalnom i u svakomdrugom smislu, taj krajolik, te

slike sumi i danas najvažnije.

PODGORICA

- PoznatanovosadskablogerkaMarijaŽe-

želj najavila je za juče gostovanjeuPodgorici, uDelta siti-

ju, ali jenastupotkazanzbogprevelike gužve i haosakoji

sudjeca izazvala, kazao jePRovog šopingmola.

Prema izjavama očevidaca, blogerku su zaključali u jednoj

prostoriji jer nijesu mogli da je odbrane od fanova, prenosi

CdM.

-Dođite 18. novembrauDelta siti uPodgorici da sedružimo i

fotkamo, a otkriću vam i savjete kako da napravite savršene

insta fotke i izbjegnete svedrameponetu - napisala jeMarija

u srijeduna svomInstagramprofilu.

Međutim, nije ni slutila koliko djece će je ,,sačekati“. Nakon

što je otključana, obratila se prisutnima da je njen nastup ot-

kazan, jer su joj djeca polomila opremu.

Žeželjjeimalaodličanstartmuzičkekarijerepjesmom,,Dan-

ce LikeNobody’sWatching“, a njendrugi singl podnazivom

,,LouderThan aDrum“ objavljen je upetak.

Inače,Marija je rođena 1999. godine uNovomSadu i za krat-

ko vrijeme je nanizala brojne uspjehe. Njenkanal na Jutjubu

jedan je od najgledanijih u regionu, prošle godine je objavila

prvu knjigu pod nazivom „Moj slatki život“ za izdavačku

kuću „Vulkan“, a takođe je odnijela titulu „Lice svijeta 2016“

(The Look Of The Year 2016World Beauty Award) kaomo-

del koju zastupa „Model skauting ofis“.

S.P.

Fanovi

napravili

haos i

polomili

opremu

Otkazan nastup novosadske blogerke

Marije Žeželj u Delta sitiju

Sa susretadvojiceministara

PODGORICA

-OdnosiCrne

Gore iTurskenapredujuna

privrednom, društvenomipo-

litičkomplanu, štopredstavlja

dobruosnovuzanadgradnjui

uzdravstvenomsistemu, oci-

jenjeno jeurazgovorumini-

strazdravljaKenanaHrapovi-

ćasaturskimkolegom

AhmetomDemircanom.

Kako je saopšteno iz Ministar-

stva zdravlja, Hrapović i Demir-

canu su se sastali uokvirudvod-

nevne posjete delegacije Vlade

Crne Gore Turskoj, povodom

održavanja četvrte sjednice cr-

nogorsko-turskeMješovite ko-

misijezaekonomskusaradnju.

-Ministrisusesaglasilidaodno-

siCrneGore iTurskenapreduju

na privrednom, društvenom i

političkomplanu, što predstav-

ljadobarosnovzanadgradnjuiu

zdravstvenomsistemu - kaže se

usaopštenju.

Navodi se da su Hrapović i De-

mircanu dogovorili formiranje

mješovite radne grupe, koja će

raditi na projektima iz oblasti

zdravstva i medicinskih nauka,

saglasno Sporazumu između

vlada dvije države iz 2014. godi-

ne.

Dogovoreno je, kako su kazali iz

Ministarstva, i da se saradnja na

polju edukacije unarednompe-

riodu intenzivira.

- Hrapović je zahvalio turskom

kolegi što je, uz podršku Amba-

sade Turske u Crnoj Gori, proš-

logmjeseca pet crnogorskih lje-

kara boravilo u najstarijoj

turskojbolniciNumuneuAnka-

ri i edukovalo se iz pet oblasti

medicine - kaže seusaopštenju.

Na sastanku je dogovoreno i da

dva ministarstva rade na uspo-

stavljanju saradnje između fa-

kulteta uCrnoj Gori i Turskoj iz

medicine,farmacijeistomatolo-

gije, u oblasti specijalizacija cr-

nogorskih ljekara.

Razgovarano je i o pružanju

zdravstvenih usluga i realizaciji

projekata iz oblasti zdravstva,

kroz model privatno-javnog

partnerstva i dogovoreno da

TurskaCrnojGoriustupizakon-

sku regulativu koja uređuje tu

oblast uzdravstvu.

Dogovoreno je, kako se navodi, i

daCrnuGoruposjete stručnjacı

iz Turske i pomognu u imple-

mentaciji modela nabavke me-

dicinske opreme i izgradnje

objekata zdravstvenih ustanova

uCrnojGorı.

- Budući da je zdravstveni turi-

zamjednoodopredjeljenjaVla-

deidamožeznačajnodoprinije-

tirastuinvesticijaunašojzemljı,

Turska je iskazala spremnost da

podijeli sa nama iskustva u ovoj

oblasti, kako bi se unaprijedila

ukupna ponuda zdravstvenog

turizma Crne Gore - kaže se u

saopštenju.

Navodisedaćesveoblastisarad-

njebitipredmetradamješovitog

tima, koji će definisati aktivno-

sti, dinamiku njihovog sprovo-

đenjaipratitinjihovurealizaciju

u cilju unapređenja dalje sarad-

njedvijedržave.

S.P.

Dobra osnova za

nadgradnju saradnje

Hrapović se susreo sa turskimministromzdravlja

MarijaŽeželj