Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 19. novembar 2017.

Aktuelno

PODGORICA

-Nekoliko

nezavisnih istraživanjau

Evropi ukazalo jenapove-

zanost farbi zakosu sa ste-

penomrizikaobolijevanja

ženaodraka.

Ljekari, naime, upozoravaju

da bez obzira na kvalitet farbi

za kosu, postoje indicije da

njihove komponente izazovu

štetne efekte po zdravlje.

Istraživanje hirurga london-

ske bolnice „Princip grejs“

Kefa Mokbela pokazalo je da

suženekojesufarbalekosuza

14 odsto izloženije riziku da

obole od raka dojke od onih

koje to ne rade. Do sličnih re-

zultata došli su i finski onko-

lozi.

Štetni efekti

Da je žensko uljepšavanje

„skupo po zdravlje“ potvrđu-

ju i naši stručnjaci. Iz Centra

za ishranu i humanu ekologi-

ju pri Institutu za javno

zdravlje upozoravaju da su

najblaže reakcije koje farbe

mogu da izazovu preosjetlji-

vost koja se manifestuje aler-

gijskim reakcijama na koži

različitog stepena.

-Onesemogujavitiposlijepr-

vog korišćenja, kao i nakon 15

godina. Osim alergija farbe

mogu dovesti i do težih bole-

sti i poremećaja koji se javlja-

ju zbog tzv. kumulativnog

efektasupstancijakojeu ljud-

skomorganizmumetaboliše i

izlučuje jetra putem svojih

enzima – upozoravaju iz In-

stituta.

Oni objašnjavaju da je koža

prirodni pokrivač ljudskog ti-

jela, ali je istovremeno i put

preko koga semogu u organi-

zam unijeti (upiti) različite

komponente kozmetičkih i

medicinskihpreparatakoji se

primjenjujuna koži.

Osimputemkože, štetnema-

terije, kako iz ove zdravstve-

ne ustanove, u organizam se

mogu unijeti i preko disajnih

puteva ukoliko su isparljive,

kao i putem sluzokože očiju i

organazavarenjeukolikodo-

đu u kontakt sa njima. Po-

djednako su izložene žene i

muškarci koji takođebojeko-

su.

Iritacija

- Među najčešćim iritansima

iz farbi za kosu su sekundarni

amini bilo iz boje ili rastvara-

čakoji sepoobavljenimstudi-

jama svrstavaju u kanceroge-

ne i potencijalno mogu

doprinijeti kanceru dojke,

ovarijuma, mokraćne bešike,

pluća, leukemiji i drugimma-

lignim procesima – ističu iz

Instituta za javno zdravlje.

Sekundarni amini, kako po-

jašnjavaju,mogunastati i pri-

likomhemijskih reakcija. Ne

manjebitanje,navodeljekari,

i amonijak iz farbi za bojenje

kose koji je značajan iritans

neprijatnogmirisa i nadražu-

je respiratorne puteve, te je

zato posebno opasan u trud-

noći i kodbolesti disajnihpu-

teva kodosoba saHOBP.

- Parabeni više vrsta su štetni

sastojci i iritiraju hormonsku

aktivnost tedovode zbog toga

i do poremećaja u hormon-

skomstatusu–kazali su iz In-

stituta.

Broj farbanja

Iz te ustanove savjetuju da se

kosa ne farba više od pet puta

godišnje, a trudnice to ne bi

trebalodaradeprvatrimjese-

ca trudnoće. Kada su u pita-

njuosobe saoslabljenimimu-

nitetom, i oni koji imaju

hroničnu bolest pluća treba

da izbjegavaju farbanje.

- Potrebno je koristiti prirod-

neibiljnebojejeroviproizvo-

di boje kosu uzmanja ošteće-

nja i ne sadrže sintetičke

hemikalije i konzervanse, kao

i kupovati farbe renomiranih

proizvođača koji imaju doka-

ze o kvalitetu proizvoda uz

minimum štetnih efekata –

naveli su izCentra.

Strogose,kažu,trebapridrža-

vati uputstava za upotrebu, te

nanositi boju u dobro provje-

trenoj prostoriji i ne ostavljati

je na kosi duže od navedenog.

Obavezno koristiti rukavice

da se minimizira kontakt sa

kožomruku.

Ne mijenjati drastično ton

prirodne boje, jer drastična

promjena zahtijeva intenziv-

nije održavanje i češće farba-

nje. Piti dva do tri litra vode

dnevnodabi seštetnemateri-

jebrže„isprale“izorganizma.

Sl.RADONJIĆ

PODGORICA

- Predstavništvo

UNICEF-auCrnoj Gori pozvalo je

djecu imlade, građane,medije,

predstavnikeprivatnog i civilnog

sektora, dadoprinesu izgradnji bo-

ljeg, pravednijegdruštva jednakih

mogućnosti pomjeri svakogdjeteta.

Kako je saopšteno izUNICEF-a, šef

predstavništvaOsamaKogali je, po-

vodom 20. novembra - Svjetskog

dana djeteta, pozvao djecu i adoles-

centedaprogovoreosvojimproble-

mima i da sa ostatkom društva raz-

govaraju o njihovim mogućim

rješenjima.

- Upravo nam javna debata o pravi-

madjeteta,kojauključujesvesekto-

re društva, omogućava da prepo-

znamo najbolja rješenja za svako

dijete u Crnoj Gori - poručio je Ko-

gali, podsjećajući da se 20. novem-

bra obilježava 28. godina od usvaja-

njaKonvencijeUjedinjenihnacijao

pravima djeteta.

U okviru globalne kampanje koju

UNICEF realizuje povodom Svjet-

skog dana djeteta, djeca iz cijelog

svijeta će 20. novembra preuzeti

ključne uloge u medijima, politici,

biznisu, sportu i zabavi, kakobi izra-

zila svoju zabrinutost u odnosu na

pitanja koja treba da budu u fokusu

svjetskih lidera, kao i podržalamili-

onesvojihvršnjakakojisesuočavaju

smanjeobećavajućombudućnošću.

U saopštenju se navodi da su dopri-

nos tom globalnom prazniku dala i

djeca i adolescenti uCrnoj Gori.

Šesnaestogodišnji Savo Šćepanović

apelovaojenaodrasledavišeobrate

pažnjunadiskriminacijuudruštvu.

- Danas smo svjedoci da u društvu

postoji diskriminacija zbog seksu-

alnosti, bojekože, čak i zbograzliči-

togmišljenja.Mislimda trebaorga-

nizovati radionice koje bi učile

djecu da prihvataju jedni druge -

kazao je Šćepanović. Njegova vrš-

njakinja Neira Šabanadžović poru-

čila je da mladi u Crnoj Gori treba

bolje da se upoznaju sa svojimpra-

vima.

- Voljela bih da mladi u Crnoj Gori

postanu svjesniji svojih prava kako

ne bi došli u situaciju da zbog sop-

stvenog neznanja budu marginali-

zovani - rekla je Šabanadžović.

Osamnaestogodišnja Katarina Šće-

panović je pozvala lokalne samou-

prave da stimulišu omladinski akti-

vizam, dok se njen vršnjak Marko

Milikić založio za bolju promociju

neformalnog obrazovanja.

Sedamnaestogodišnja Aleksandra

Drecun pozvala je predstavnike

Vlade i lokalnih zajednica da uvaže

mišljenja djece kada odlučuju o nji-

hovoj budućnosti.

-Trebadaznajudasmomnogospo-

sobniji nego što odrasli misle i da

treba da učestvujemo u donošenju

odluka koje nas se tiču - kazala je

Drecun.

PredstavnicaMinistarstva finansija

Bojana Bošković podsjetila je da su

investicije u djecu najbolje moguće

ulaganje koje svaka zemljamože da

preduzme.

- Od toga koliko djeca imaju kvali-

tetno djetinjstvo, zavisi i koliko će

jedno društvo ostvariti kulturni i

ekonomski prosperitet - poručila je

Bošković, koja je juče u Podgorici

otvorila drugi Hakaton za društve-

ne promjene.

Kako je saopšteno iz UNICEF-a,

globalnoj proslavi Svjetskog dana

djetetapridružilesuseslavne lično-

sti iz cijelog svijeta.

S.P.

Poruka UNICEF-a povodomSvjetskog dana djeteta

Graditi pravednije društvo

jednakihmogućnosti

Iako na tržištu nema neispravnih preparata za bojenje kose, ljekari upozoravaju da treba imati mjeru

Više od pet farbanja

godišnje nije zdravo

Kontrolisano

devet farbi

Kako je Pobjedi rečeno

iz Uprave za inspekcijske

poslove tokom kontrole

koje su sprovedene ove

godine, kako ističu, devet

uzoraka poslato je na

analizu kako bi se utvrdila

njihova ispravnost - ph

vrijednost, obavio test

na iritaciju, kao i sadržaj

olova, kadmijuma, kobalta,

hroma, nikla i sadržaj for-

maldehida. Svi nalazi, kažu

u inspekciji, bili su uredni.

Analizirane su: „Garnier

color creme 660 vatreno

crvena“, „Aroma color o1

black“, „Dikson color“,

„Crema Colorante Trend

UP Profesional“ , „Colore-

mo Selective evo“ „ Loreal

Prodigy“, „PR Line“, „Pop

Ritoco Ricrescita Biondo

Scuro-Instant sprej za

pokrivanje sijede kose“

i „Girls Only Haircare“

sa arganovimuljemDry

Dhampoo za brinete 200.

Na proizvodumoraju biti ispisana upozorenja

Zdravstvenu ispravnost farbi za bojenje kose

kontroliše Sanitarna inspekcija na uvozu i u

prodajnimobjektima.

U skladu sa zakonskimpropisima -Zakonom

o zaštiti potrošača, obavještenje za farbu za

kosu, mora sadržati informacije o sastavu,

uputstva i svojstvena upozorenja. Podaci u

obavještenju o robi moraju biti odštampani i

napisani čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivo-

naveli su iz Uprave za inspekcijske poslove.

Supstance koje uzrokuju

glavobolju, ubrzan rad srca…

Iz Instituta upozoravaju da se u jeftinijimbojama često kori-

sti i „resorcinol“ jer u kombinaciji sa „peroksidom“ daje boji

trajnost. On uzrokuje ubrzan rad srca, promjene u disanju,

glavobolje, nemir, mučninu i drugo.

Oni podsjećaju da je Evropska komisija 2010. zabranila 22

supstance koje su bile sastavne komponente boja za kosu, da

bi se kasnije taj broj povećao na 135.

- Sadržaj nedozvoljenih supstanci se provjerava, kao i dekla-

racija proizvoda. Teški metali kao što su živa, olovo, nikl, kad-

mijumne smiju biti komponente farbe – naveli su iz Instituta.

Trudniceda izbjegavaju farbanje

n