Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 19. novembar 2017.

Hronika

CETINJE

–CetinjaninVasi-

lijeVujović, zvani Štene,

predao se juče cetinjskoj po-

liciji nekoliko sati pošto je,

kako se sumnja, oko 16časo-

vapucaoporednekadašnjeg

rukometašaVeljkaPejovića,

saznajePobjeda.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, Vujović je u policiji

ispričaodajeispaliodvametka

u vazduh kako bi zaplašio Pe-

jovića sa kojim je imao verbal-

nuprepirku.

Povod za konflikt, kako je ka-

zao Vujović, bila je svađa sa si-

nomPejovića.

Nakonpucnjave,Vujovićjepo-

bjegao, a policija je intenzivno

pretraživalareonokoAustrou-

garskogposlanstvagdjejedoš-

lodopucnjave.

Vujović je od ranijepoznat po-

liciji, a početkom septembra

dospio je u žižu javnosti kada

je prilikom postavljanja bom-

be pod njegov automobil

usljed nestručnog rukovanja

poginuo Cetinjanin Marko

Martinović.

I Pejović, kojeg sugrađani zna-

jukaoDejana Stanojevića, pri-

je promjene imena vodi se u

policijskimevidencijamajerje

nekoliko godina proveo u za-

tvoru zbog šverca droge.

B.R.

Vatreni obračun na Cetinju

Vujović pucao na Pejovića

PODGORICA

–Udesomu

blizinimostaMilenijum

okončano je jučerašnjebjek-

stvodvadeset četvorogodiš-

njegPredragaPopovića iz

Podgorice, koji jepoliciji po-

kušaodaumakne saoko 170

kilograma skanka.

Tokom20kilometara ludevo-

žnje, prvo se oglušio o zahtjev

patrole da stane na seoskom

putu Zatrijebač-Poprat-Kori-

ta, onda probio blokadu i uda-

rio policijsko vozilo. Kada se

domogao Podgorice, bijeg je

završio prolaskom kroz crve-

no kada je izazvao udes i pre-

vrnuo se. Prvo je poveden u

bolnicu, a onda priveden.

Sve se odigralo juče uju-

tro oko osam sati, a po-

licija je u vozilo „opel

astra“ bjelopoljskih

registarskih oznaka

pronašla ukupno

osamdžakova sa oko

170kilograma droge.

Prema riječima oče-

vidaca, iz prevrnutog

automobila na ulicu je

ispala veća količina dro-

ge za koju se sumnja da ju

je Popović pokušao prepro-

dati.

Prema podacima policije, Po-

pović je zapao za oko granič-

nim policajcima kada je juče

ujutro upravljajući automobi-

lom ,,opel astra“ bjelopoljskih

tabli u reonu Zatrijebač – Po-

prati–Koritaignorisaonared-

bupolicije da se zaustavi.

Nastavljajući dalje da vozi Po-

pović je udario udesnu stranu

policijskog patrolnog vozila

,,daciadaster“, koja senalazila

na saobraćajnoj traci sa upa-

ljenom svjetlima. Uslijedio je

njegov bijeg premaPodgorici.

Granični policajci OGP Tuzi

odmah su krenuli za Popovi-

ćemaupotjerususeuključili i

podgorički policajci.

- Prolazeći kroz crveno svije-

tlo na semaforu, na raskrsnici

Bulevara Ivana Crnojevića i

Ulice Stanka Dragojevića u

pravcumostaMilenijum, P. P.

je vozeći „opel astru“ udario u

,,renomegan“. Odsilineudara

„opel astra“ se prevrnuo – na-

vodi se u saopštenjupolicije.

Osumnjičeni Popović jeusao-

braćajnomudesuza-

dobio lakše tjelesne

povrede,konstatovali

su ljekari u Kliničkom

centru Crne Gore gdje

mu je ukazana medicin-

ska pomoć.

Pregledom automobila poli-

cija je pronašla osamdžakova

ukojimasusenalazila162pla-

stična pakovanja sa skankom,

ukupne težine odoko 170kg.

Popoviću je sinoć nakon sa-

slušanja u Višem državnom

tužilaštvu određeno zadrža-

vanje do 72 sata zbog opasno-

sti odbjekstva.

Prema podacima iz policij-

skog dokumenta SOCTA, u

posljednjih nekoliko godina

cijenamarihuanejeudvostru-

čena pa jedan kilogram ove

droge, u zavisnosti od kvalite-

ta, se u prekograničnompoja-

su Albanije i Crne Gore može

kupiti za najmanje 1.200 eura.

Ključni faktor koji je uticao na

promjene u cijeni je policijska

akcija izvedena u selu Lazaret

u Albaniji, kada je prije dvije

godine zaplijenjeno preko 7

tonamarihuane.

To govori da je ponuda mari-

huane na tržištu opala, te da

sada poseban izazov za krimi-

nalne grupe predstavlja na-

bavka veće količine marihua-

ne i njeno plasiranje na tržište

zemalja EU po znatno većim

cijenama. Rute i modus kri-

jumčarenja su ostali nepromi-

jenjeni. I dalje su ključni ula-

zni putevi, legalni i ilegalni

prelazi na granici između Al-

banije i CrneGore, a izlazni na

graničnim prelazima prema

BiHi RepubliciHrvatskoj.

B.R.

osumnjičeni za šverc droge uhapšen nakon udesa

Jurio od Zatrijepča

doPodgorice sa 170

kilograma skanka

Prema

riječima očevidaca,

iz prevrnutog

automobila na ulicu

je ispala veća količina

droge za koju se sumnja

da ju je P. P. pokušao

preprodati

BERANE

–AlmirBisa (35) iz

BijelogPoljauhapšen jeu

petakpola sataprijeponoći

nakon što jena izlazu izBe-

ranaudariouvoziloukojem

senalazioministarunutraš-

njihposlovaMevludinNu-

hodžić i pobjegao, saopšteno

je izpolicije.

Naime, Bisa jeupravljajući au-

tomobilom ,,golf V“ bjelopolj-

skih tabli prešao preko pune

središnje linije na lijevu kolo-

voznu traku, namijenjenu za

kretanje vozila iz suprotnog

smjera, i u krivini udario

,,mercedes“, službeni auto-

mobilukojemsenalaziomini-

star Nuhodžić. Nakon sudara,

Bisa se daoubjekstvo.

Većnakonsatvremena,beran-

ski policajci suzaustavili vozi-

lo kojim je upravljao Bisa i

uhapsili ga zbog prekršaja na-

puštanje lica mjesta saobra-

ćajne nezgode iz Zakona o be-

zbjednosti saobraćaja na

putevima.

Alkotestiranjem je utvrđeno

da jeBisaupravljaoautomobi-

lom pod dejstvom alkohola u

većojmjeri oddozvoljene.

Kako su kazali iz policije, na

službenomvozilu „mercedes“

je nastala manja materijalna

šteta i ministar unutrašnjih

poslova Nuhodžić nije povri-

jeđen.

Bisa će biti priveden sudiji za

prekršaje Suda za prekršaje u

Beranama uz zahtjev za po-

kretanje prekršajnog postup-

ka.

C.H.

Saobraćajna nezgoda na izlazu iz Berana

Ministar Nuhodžić

imao udes, vozač

pobjegao pa uhapšen

BAR

–Automobil „folk-

svagengolf“, vlasništvo služ-

benikaUprave carinaGojka

Kalezića, izgorio je jučeuju-

trooko3 sata i 45minutakod

kafića ,,Skandal“uUlici

BrankaČalovićauBaru.

Požar je, kako saznajemo iz

barske policije, zahvatio još

dva vozilakoja subilaparkira-

na ublizini „golfa“.

Iz policije su kazali da će se

uzrok požara utvrditi istra-

gom.

V.K.V.

PODGORICA

–Danilovgrađanin

MarkoŠaranović saslušan je 11. ok-

tobraupodgoričkomOsnovnom

tužilaštvupovodomkrivičneprija-

vekoju jepodnioprotivvišepolicij-

skih službenikapodgoričkogCen-

trabezbjednosti zbog zloupotrebe

službenogpoložaja i njegovogneza-

konitoghapšenjaprije tri godine,

saopštila je zaPobjeduporodicaŠa-

ranović.

Marko Šaranović je u junu osuđen na

14 godina robije jer je u saizvršilaštvu

sa jednom ili više nepoznatih osoba

ubiobiznismenaDraganaBećirovićau

Budvi 2011. godine. Presudu je u pod-

goričkom Višem sudu izrekao sudija

PredragTabaš.

PorodicaMarka Šaranovića navodi da

jekrivičnaprijavapodnešenazbognje-

govog nezakonitog privođenja u pod-

gorički Centar bezbjednosti i nezako-

nite primjene mjera tajnog nadzora

nadnjimi još četiri osobe.

- Upravo na ovim spornim dokazima

temelji se prvostepena presuda kojom

je pred Višim sudomu Podgorici Mar-

ko Šaranović osuđen za krivično djelo

ubistvo–navodi porodica Šaranović.

Ističu da je ovim povodom, kao i zbog

drugih povreda zakona i prava okriv-

ljenog Marka Šaranovića, njegov bra-

nilac, advokat Borivoje Borović uložio

žalbu na prvostepenu presudu koja će

sepredApelacionimsudomrazmatra-

ti 28. novembra.

B.R.

NIKŠIĆ

– Žitelji nikšićkih i cetinj-

skih sela, koja okružuju planinu

Pusti lisac, već četiri dana, kao i

pripadnici Službe zaštite i spaša-

vanja iz prijestonice, lovci, plani-

nari... uzaludno tragaju za nesta-

limVukomSimovićem.

Simović, koji ima oko 65 godina,

prošlogutorkazaputioseodsvo-

je kuće, koja je u podnožju plani-

ne,kaseluJabukeinijesevraćao.

Kako saznajemo, u Jabukama je

sjedio kod rođaka do 14 sati i od

tadamusesvakitraggubi.Nijesa

sobom nosio mobilni telefon, a

njegovažena,poštosenijevratio,

obavijestila je rodbinu i prijatelje,

takodaodtogdanatrajepotraga.

Upotragusuuključeni i pripadni-

ci cetinjskeSlužbezaštite i spaša-

vanja, jer ovaj kraj pripada toj i

nikšićkojopštini.Obaviještenajei

policija, pa je juče angažovana i

helikopterska jedinica. Rodbina

moli sve zainteresovane ukoliko

nešto saznaju o Vuku Simoviću

daobavijestenajbližustanicupo-

licije.

Ra.P.-J.Đ.

Nestao Vuko Simović

Potraga traje

četiri dana

BAR: Izgorio

automobil

službenika

Uprave carina

Tužilaštvo provjerava navode krivične prijave protiv podgoričkih policajaca

Marko Šaranović saslušan

u osnovnom tužilaštvu

SaprivođenjaMarkaŠaranovića

Popovićevautomobil nakonudesa

Mevludin

Nuhodžić

ILUSTRACIJA