Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 19. novembar 2017.

U fokusu

rovatnoća

a of-šor

bolje stojećim zemljama, bio

dobar za siromašnije - smatra

Gligorov.

Drugadimenzija

Ekonomski analitičar Predrag

Drecun kaže da ako se svijet

odluči za zabranu of-šor zona,

onda to treba da važi baš za

sve, a ne selektivno.

- Najgore rješenje bi bilo da

of-šor ostane za odabrane, a

da se selektivno ukida onima

koji nijesu politički podobni –

kaže on.

Drecun dodaje da ukoliko se

zabrane of-šor destinacije,

onda bi to trebalo da znači da

će svi živjeti i raditi u istimpra-

vilima, ali ne treba zaboraviti

da bi se i u okviru njih našla

neka rješenja za takozvanu

poresku evaziju.

Drecun kaže da je of-šor

nastao u glavama onih koji

kreiraju politiku zapadnih

zemalja, ali i dodaje da sampo

sebi nije nezakonita priča.

- Of-šor je potreban uticajnim

ljudima koji iz ovih ili onih

razloga radije posluju na

ovimdestinacijama nego po

regulativama jedne države ili

međunarodnog prava. Nije to

u principu nezakonita priča,

jer je of-šor smišljen s drugom

namjerom, ali je u praksi dobio

drugu dimenziju i sad su se

tvorci našli u čudu jer se preko

njega može inansirati među-

narodni terorizam, trgovina

ljudima i mnogo toga nezako-

nitog i zabranjenog u svijetu.

Of-šor jednostavno implicira

nezakonite radnje s obzirom

da određene kriminalne struk-

ture kriju svoj novac na ovim

destinacijama. I onda jedan

takav „zagadi“ sve ostale koji

tu posluju - objašnjava Dre-

cun.

On smatra da se u praksi na

of-šor zonama vidi licemjerje

moćnih.

- Of-šor su javne zone i svako

ko ispunjava uslove može da

ih osnuje, ali nije tako. Crna

Gora je prije 15 godina dobila

zabranu of-šor poslovanja, ali

nije Švajcarska, Amerika, Veli-

ka Britanija... Velike zapadne

sile koje žele kontrolu nad

tokovima novca ne dozvo-

ljavajumalimda imaju of-šor

destinacije. Velikim silama

su potrebne of-šor jer njihovi

istaknuti biznismeni to podr-

žavaju i najveći prometi u

ovim zonama su javnih lično-

sti tih zemalja - kaže Drecun.

Simbolično

Komentarišući podatak da je

sa 14 of-šor destinacia priliv

novca u Crnu Goru za pola

ove godine bio 99 a odliv 15,5

miliona eura, on kaže da je

to simbolično u odnosu na

ukupan promet na svjetskom

nivou u ovoj oblasti.

- Za Crnu Goru je to značajan

novac od kojeg imamo samo

koristi, ukoliko nema onog

kriminalnog porijekla - kaže

Drecun dodajući da se to da

lako provjeriti.

Podsjetimo da je Pobjeda

ranije – tragompredloga Ure

dostavljenog Ministarstvu

inansija da se sa devet na 18

odsto poveća stopa poreza

po odbitku za kompanije koje

dolaze sa of-šor destinacija –

od Centralne banke zatražila

vrijednost ukupnih transakcija

i dobila ove podatke za 14

destinacija.

Najveći odliv novca iz Crne

Gore za pola tekuće godine

bio je ka Hong Kongu - 7,6

miliona eura, ali je istovreme-

no 11 puta veći priliv iz ove

zemlje u Crnu Goru - 78,5

miliona eura. U kompletnoj

prošloj godini ukupan priliv sa

ovih 14 destinacija bio je 139

miliona, a odliv 31 milion eura.

Koje irme posluju i u kolikom

obimu prometa sa ovimdesti-

nacijama u domenu je poslov-

ne tajne.

Iz Centralne banke su tada

objasnili da u cilju izrade stati-

stike platnog bilansa, koristeći

podatke poslovnih banaka,

evidentiraju kompletan priliv

i odliv novca koji je rezultat

transakcija rezidenata Crne

Gore sa nerezidentima.

- Radi se o izuzetno obimnoj

bazi podataka, u okviru koje

je moguće praviti pregled

transakcija po različitimosno-

vama a ima ih preko 250, kao

i po zemljama – pojasnili su iz

Centralne banke.

Iz Ure su, podsjetimo, Mini-

starstvu inansija dostavili

spisak na kojem je 51 zemlja

na koju se odnosi njihov

prijedlog o povećanju pore-

ske stope. To ukazuje da je

ukupan priliv i odliv veći, ali

se ne smije zaboraviti da sa

mnogimdestinacijama sa tog

spiska sa CrnomGoromnema

transakcija.

U Uri smatraju da je ove izmje-

ne neophodno usvojiti i kao

„svojevrsnumjeru sprečava-

nja pranja novca preko of-šor

kompanija, imajući u vidu veli-

ki nivo sumnjivih investicija

koje dolaze iz ove vrste iskal-

nih jurisdikcija u crnogorski

sistem“. Oni su kazali da žele

da spriječe neoporezivo izno-

šenje novca iz Crne Gore.

M. POPOVIĆ MILOVIĆ

M. JOVIĆEVIĆ

kojoj se na više od 13miliona

tska elita „čuva“ bogatstvo od poreznika

Predrag

Drecun:

Of-šor nije

nezakonit, ali je

u praksi dobio

novu dimenziju

i sad su se tvorci

našli u čudu

PODGORICA

-CrnaGora

trebadabude članicaEvrop-

skeunije najkasnijedo2023.

godine, ukolikopokaže jaku

voljuda ispuni svepreduslo-

ve, ocijenio je zamjenik

predsjednikaPanevropske

unije (PEU) SlovenijePeter

Zimerman.

On je, kako prenosi PR centar,

na internacionalnoj konferen-

ciji Crnogorske panevropske

unije (CPEU) ,,ZaEvropu: ko-

municiranje evropskih inte-

gracija između članica EU i

zemalja proširenja“, pojasnio

dajetooptimističkopredviđa-

nje zasnovano na činjenici da

ne postoje veće prepreke na

putu ka EU „osim, možda,

onih koje Crna Gora može sa-

ma da ukloni“.

-Tosu, naprimjer, nedostaci u

pravnim procedurama, ko-

rupcija i postojanje organizo-

vanog kriminala - smatra Zi-

merman.

Prema njegovim riječima, Cr-

naGoralobirauBriselu,odno-

snopokušavadaobezbijedi da

zvaničnici država članica EU

podrže njenopristupanje.

- Igru bi trebalo uskoro dobiti,

ukoliko se ostvari podrška

Francuske i Njemačke - sma-

traZimerman.

Najbitnije je, kako je kazao, da

CrnaGoranema otvorenihpi-

tanja sa susjedima.

- Svađe sa susjednim zemlja-

ma sunešto štonikakone smi-

jemo imati. EUnikada ne smi-

je da prihvati kandidate koji

imaju nesuglasice sa svojim

susjedima. Taj rizik je veliki -

pojasnio jeZimerman.

Šef Delegacije EUu Podgorici

Aivo Orav ocijenio je da refor-

mekojesupovezanesapristu-

panjemEUdonose korist gra-

đanima, institucijama i

biznisima u zemljama kandi-

datima.

Strateški prioritet EU je, kako

je poručio, da dodatno osnaži

rad u cijelom regionu, uklju-

čujući CrnuGoru i Srbiju „ko-

je su trenutno predvodnici u

uspješnom procesu pristupa-

nja“.

- Uvjeren sam da će kontinui-

rani, naporni rad Crne Gore,

unaprijediti dinamiku inte-

gracionog procesa - rekao je

Orav.

Predsjednica Crnogorske pa-

nevropske unije Gordana Đu-

rovićsmatrada jednaodporu-

ka sa današnjeg događaja

treba da bude da se potrebno

zalagati za bolju komunikaci-

juo evropskimintegracijama.

- Komunikacija je nedovoljno

vidljiv i vrlo važandioprocesa

integracija. Da bi građani, koji

suucentrusamogprocesa,bili

na pravi način zaista informi-

sani, kako građani članica EU,

tako i građani našeg regiona,

kojinekadaoprocesuneznaju

dovoljno - navela jeĐurović.

Sljedeća poruka je, kako je do-

dala, borba za dinamičnije in-

tegracije zemalja regiona.

-Proces traje već duži period.

Očekujući nove dokumente

na proljeće sljedeće godine,

kaoštojeStrategijaproširenja,

novi izvještaj Evropske komi-

sije, želimokrozdanašnji dija-

logdadamodoprinos saneko-

liko pozitivnih poruka o tom

procesu - navela jeĐurović.

Ona smatra da je važno da se

sve zemlje Jugoistočne Evro-

pe nađu u Strategiji prošire-

nja.

-Vjerujemdaćeprogres jedne

grupe zemalja biti vrlo snažan

podsticaj da druge zemlje re-

giona iduusnažniji proces i da

nema nikakvih evropskih blo-

kada na tomputu - poručila je

Đurović.

Predsjednik Internacionalne

PEUAlain Terenoire kazao je

da Bosna i Hercegovina, Srbi-

ja, Kosovo i Albanija, zemlje

koje su tako blizu Crnoj Gori,

nijesu dobile priliku da „podi-

jele evropsku avanturu“ kao

što je, kako je podsjetio, već to

bio slučaj sa Slovenijom, Ru-

munijom, BugarskomiHrvat-

skom.

-Žalimsejerjetonefer,diskri-

minacija - rekao jeTerenoire.

S.P.

Sa internacionalne konferencije Crnogorske panevropske unije poručeno

CrnaGora do 2023. treba

da bude članica EU

Šef Delegacije Evropske unije Aivo Orav

ocijenio je da će kontinuirani, naporni

rad Crne Gore unaprijediti dinamiku

integracionog procesa

PohvaljennapredakCrneGore

Detalj sakonferencije

Peter Zimerman