Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 19. novembar 2017.

U fokusu

PODGORICA

– Mala je vje-

rovatnoća da svijet ukine ili

drastično smanji of-šor biznis,

kazali su Pobjedi prof. dr

Vladimir Gligorov sa Bečkog

instituta za međunarodne

ekonomske studije i Predrag

Drecun, ekonomski analitičar

i bivši direktor Univerzal kapi-

tal banke, odgovarajući na

pitanje da li se očekuju neki

značajniji rezovi nakon afere

„Rajski papiri“ u kojoj se na

više od 13 miliona dokumena-

ta otkriva kako svjetska elita,

političari i velike korporacije

„čuvaju“ bogatstvo od pore-

znika. Podatke je objavilo

Međunarodno udruženje

novinara, koje je sprovelo

istraživanje o imovini moć-

nika, skrivenim fondovima i

of-šor računima, koje otkriva

tajni svijet u kojemobrćumili-

jarde - a prenio ih ovih dana i

britanski Gardijan.

Teško

Gligorov kaže da nije mnogo

vjerovatno da međunarodna

zajednica značajno smanji

broj of-šor zona.

- Prije svega zato što uglav-

nomnije riječ o nelegalnim

aktivnostima. Teško je ubijedi-

ti poreske rajeve da bi trebalo

da se odreknu unosnog posla

koji je na korist poreskim

obveznicima u drugim zemlja-

ma, koje, međutim, ne donose

zakone kojima je držanje

novca u poreskim rajevima

zabranjeno - objašnjava on.

Na pitanje kako postići da

političari i biznismeni plate

porez umatičnoj državi u

kojoj imaju tolike bene icije,

Gligorov kaže da nema jedno-

stavnih rješenja.

- Zabrane nijesu poželjne, jer

bi kapital mogao da napušti

zemlju, a veće pogodnosti,

recimo niži porezi, ne moraju

da budu dovoljan podsticaj.

Bio bi potrebanmeđunarodni

sporazumdo kojeg nije lako

doći. Čak i u Evropskoj uniji.

Povećana dostupnost podata-

ka pomaže i to je vjerovatno

najviše što bi se moglo očeki-

vati - kaže on i dodaje da ne bi

trebalo očekivati čuda u ovoj

oblasti.

U „Rajskimpapirima“ se, kako

prenose strani mediji, pominju

mnoga zvučna imena, poput

engleske kraljice, Trampa,

Trudoa, Putina, pa se postavlja

pitanje da li se i kakomogu

procesuirati osobe koje preko

poreskih rajeva izbjegavaju

obaveze, a imajumoralnu

odgovornost prema svojoj

zemlji.

Gligorov kaže da se vrši

moralni pritisak.

- Pa, vrši se moralni pritisak, ali

to uglavnomne utiče mnogo.

Zato što, kao što je rekao

Bono, najčešće za te ljude

ulaganja vrše korporacije i oni

nemaju neposredne prihode

od toga. Njima raste bogat-

stvo, ali odluku o ulaganjima

donose oni koji upravljaju

njihovim korporacijama. To je

drukčije kada je riječ o poro-

dičnimpreduzećima, ali

u ne malombroju

slučajeva riječ je

o korporacijama

u kojima bogati imaju udio.

I onda Bonomože da kaže

da nema pojma da je uložio

novac u supermarket u Litva-

niji. Engleska kraljica sigurno

ne zna gdje joj se nalaze novci.

Moglo bi se eventualno vidjeti

da li je riječ o pranju novca i to

je otprilike sve – kaže Gligorov

za naš list.

U javnosti se kad isplivaju ova-

kvi podaci obično intenzivira

pitanje kuda ide svjetski eko-

nomski poredak jer se elita

samo bogati, a siromašni su

sve siromašniji.

Gligorov kaže da to nije

sasvim tačno.

- Siromašniji u ne malom

dijelu svijeta su imali koristi

od liberalnog, u smislu trgo-

vine, svjetskog poretka. Nije

izvjesno da bi sve popularniji

protekcionizam, posebno u

Mala je vj

da se uzdr

Tragomafere „Rajski papiri“

dokumenata otkriva kako svj

Vladimir

Gligorov:

Zabrane

nijesu

poželjne, jer bi

kapital mogao

da napušti

zemlju

CETINJE

-Cetinje je grad

mladih i onće to svevišebiti,

jer je razvoj ovoggradaneu-

pitan, a sanivoa centralne

politike saposebnimosjeća-

jempristupa seprijestonici

kao istorijskomi kulturnom

simboluCrneGore, rekao je

zamjenikpredsjednikaDe-

mokratskepartije socijalista

DuškoMarković.

On jena temu razvojnih i poli-

tičkih perspektiva Cetinja

održao sastanak sa omladi-

nom okupljenom oko Savjeta

mladihDPSprijestonice.

Iz DPS-a je saopšteno da je

Marković mladima posebno

ukazao na nedavno usvojeni

Zakon o prijestonici, kojim se

Cetinju daje posebno mjesto

na mapi crnogorskih lokalnih

samouprava.

Navodi se da je Marković to-

kom posjete razgovarao i sa

građanima i aktivistima iz tri

velika mjesna odbora DPS-a

ovog grada i rekao da je Ceti-

nje pomoglo Crnoj Gori kada

joj je bilonajpotrebnije i ,,DPS

ni u jednom trenutku nije za-

boravila na Cetinjane i prije-

stonicu“.

Marković je kazao da su kul-

turno-istorijske znamenitosti

Cetinja razvojni aspekt u koji

će se u narednomperiodu po-

sebno ulagati. On je rekao da

su snažna ulaganja u infra-

strukturu,turizamiugostitelj-

stvo, kao i druge preduzetnič-

ke inicijative koje su već

otpočele, ozbiljna razvojna

platforma ,,na kojoj ćemo za-

jednostvaratiuslovezaznača-

janbroj novih radnihmjesta“.

- Građani prijestonice, jedna-

ko kao i oni u Mojkovcu, Pet-

njiciiTuzima,iovomprilikom

jasno prepoznaju prednosti

izbornog programa i moguć-

nostikojenudiDPS-zaključio

jeMarković.

S.P.

PODGORICA

- Potrebno je

jače i bolje raditi na integra-

tivnimprocesimauregiji i

samimtimneophodna je

kvalitetnija saradnjapolitič-

kih faktora, ocijenjeno jena

regionalnomsamitu lidera

lijevihpartijauSarajevu, na

kojemjeučestvovao i član

Glavnogodbora i predsjed-

nikKomisije zameđunarod-

nu saradnju, evropske i

evroatlantske integracije

DPS-aAleksandarAndrija

Pejović.

Kako je saopšteno iz DPS, Pe-

jovićjetomprilikompodsjetio

na predstojeće lokalne i pred-

sjedničke izbore uCrnoj Gori,

čiji će rezultati, uvjeren je, ja-

snije profilisati političku sce-

nu i dati odgovor na bojkot

opozicije, što će sveukupno

uticati na definisanje daljih

društvenih procesa i snaženje

dijaloga kao mehanizma za

postizanje punog demokrat-

skog kapaciteta društva.

-Kada je upitanjubojkot opo-

zicije, Pejović je informisaoda

je DPS više puta uputila poziv

opoziciji, posebno inicirajući

dijalog o implementaciji pre-

poruka OEBS/ODIHR-a, koji

se sprovodi u okviru parla-

mentarne grupe u Skupštini

Crne Gore. Posebno je ukazao

na edukaciju o evropskim in-

tegracijama unutar partije ka-

ko bi članstvo bilo bolje upo-

znato s procesima kroz koje

Crna Gora prolazi - navode u

DPS-u.

Pejović se osvrnuo i na obave-

ze koje Crnu Goru očekuju u

daljempregovaračkomproce-

su.

-Zahvaliojeevropskimsocija-

listima za podršku u dosadaš-

njemprocesupregovora i ista-

kao da će dalja politička

afirmacija u EP biti od izuzet-

nog značaja imajući u vidu

predstojeći period donošenja

značajnihpolitičkihodlukado

Samita Zapadni Balkan – EU

17. V2018. uSofiji - dodaje se u

saopštenju.

Pejović je naglasio i važnost

aktivne participacije evrop-

skih socijalista, ali i sestrin-

skih partija koje dolaze iz ze-

malja članica kako bi upravo

socijaldemokratskesnage,kao

što je DPS, inicirale i aktivno

uticale na formulisanje politi-

ka i novogokvirazaproširenje

EUnaZapadni Balkan.

S.P.

DuškoMarković u prijestonici razgovarao sa aktivistima DPS-a

Cetinje će sve više

biti gradmladih

Aleksandar Pejović učestvovao na regionalnomsamitu lidera

lijevih partija u Sarajevu

Potrebno jače raditi

na integraciji regiona

Sa samita liderauSarajevu

DuškoMarković

Ukupne transakcijeCrneGore

kaof-šor destinacijama