Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 19. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

– Demokratski

front shvatio je, sa zakašnje-

njem, da je Skupština jedino

mjesto sa kojegmogu sačuvati

koliko-toliko svoje biračko ti-

jelo u osipanju i da svoje inte-

rese najbolje mogu afirmisati

upravo kroz institucije siste-

ma-kazao jezaPobjeduNiko-

laRakočević, poslanikDPS-a.

- PovratkomDF-a u Skupštinu

potvrđeno je da bojkot ne po-

stoji, iako je to bilo jasno kada

su se opozicioni poslanici pri-

javilizaskupštinskeplate,teda

jeopozicijauozbiljnoj krizi jer

ne postoji elementarnopitanje

o kojemmogu postići konsen-

zus – rekao jeRakočević.

POBJEDA:

DPSuveliko radi

napodmlađivanjukadrova.

Mogu limladi doći do izra-

žajapored starijih, iskusnih

kolega?

RAKOČEVIĆ:

Primijetili ste

ispravno.DPSpredanoradi na

tome da mladima otvori per-

spektivu boljeg života u Crnoj

Gori. Istovremeno, uočili smo

potrebu za novom, svježom

energijom u partiji, značajno

potpomognutom iskusnim

kadrom koji je u prethodnih

skoro tri decenije uspio da na

najbolji mogući način, kroz

partijski i državni angažman,

artikuliše interese Crne Gore.

Nova snaga je potrebna i DPS

je ima!Međutim, mladost nije

dovoljna sama po sebi – Crnoj

Gori je nasušno potreban pa-

triotizam, politička kultura,

kompetentnostiznanje.Mno-

go je danas u Crnoj Gori poli-

tičkih ponuda koje svoje ne-

z n a n j e i n e v a s p i t a n j e

pokušavaju zakloniti mlado-

šću. DPS će i dalje otvarati

prostor za kvalitetne mlade

ljude koji će dati značajan do-

prinos u očuvanju dostignuća

savremeneCrneGore i tekovi-

na 21. maja i koji će pravilno

svjedočiti o modernoj istoriji

Crne Gore, a istovremeno na-

staviti emancipaciju crnogor-

skog društva.

POBJEDA:

Kakokomenta-

rišeteodlukugrađanske

opozicijedanastavi bojkot,

kao i njihovu iskazanu spre-

mnost zaproteste?

RAKOČEVIĆ:

Sastanciopozi-

cije izgledaju kao okupljanja

samo zbogmedijskog publici-

teta, jer su bojkotom sebe do-

veli u poziciju da sopstvenim

radomnemoguda seeksponi-

raju, pa moraju osmisliti dru-

gačiji način. Donekle impola-

zi za rukom, uzpodrškunekih

privatnih, ali i javnih medija,

dapotpunoperiferne temedr-

že u fokusu, zaboravljajući da

to daje veoma kratkoročne

efekte, na samodan ili dva.

Sastanak tzv. „građanske opo-

zicije“ dolazi baš u trenutku

ponovljenog apela komesara

Hana da se opozicionari vrate

u parlament. Podsjetiću da je

opozicijadobilaprelaznuVla-

du uoči izbora 2016, kao uslov

da priznaju izbore, zatim su,

nakon okončanja izbora 16.

oktobra, potpisali zapisnike sa

biračkih mjesta i euforično

proglasili pobjedu. Nakon što

su stranke manjina odbile nji-

hov poziv da zajedno formira-

ju vlast, proglasili su izbore

nelegitimnim. Ipak, na tragu

dotadašnje nedosljednosti,

verifikovali su svoje poslanič-

ke mandate, a i formirali vlast

u Budvi i Kotoru. Kad izgube

izbore onda su oni nelegiti-

mni, akadih,madarijetko, do-

biju, onda je to demonstracija

demokratije. Nakon godinu

njihovog političkog tumara-

nja, zaključujemodabojkotne

postoji jer se dio opozicionih

poslanika ipak vratio u Skup-

štinu,raspravljaoičakglasaoo

zakonima na sjednicama

Skupštine.

Suštinski, oni bojkotom poka-

zuju da su daleko i od crnogor-

skihgrađanaiodsistemavrijed-

nosti razvijenog demokratskog

svijeta, koji priznajesvaki nena-

silni vid političke borbe osim

bojkota institucija, jer to znači i

bojkot države.

POBJEDA:

Kakogledatena

poruku iz građanskeopozi-

cije, konkretnopredsjedni-

kaSDP-aRankaKrivokapi-

ća, da jemoguć i bojkot

predsjedničkih izbora ako

se, kako je rekao, ne stvore

feruslovi zanjihovoodrža-

vanje?

RAKOČEVIĆ:

Uslov za una-

prijeđeni ambijent za održa-

vanjepredsjedničkih izbora je

usvajanje preporuka OEBS-a,

sa akcentom na korigovanje

izbornog zakonodavstva, za

šta je potrebna dvotrećinska

većina. Znači, opozicija mora

da se vrati u Skupštinu, da

usvojimo set izbornih zakona,

a onda, na predstojećimpred-

sjedničkim izborima imaju

priliku da pokažu svoju snagu

kadvećgalameopolitičkoj su-

periornosti.

Krivokapić sebi može da do-

pusti izjave koje su sporne sa

aspekta ozbiljnosti i odgovor-

nosti, jer je svojim djelova-

njemdoveo SDP na ivicu cen-

zusa, što ga čini potpuno

nerelevantnim političkim su-

bjektomizapredsjedničkeiza

bilo koje druge izbore. Ipak,

bilo bi interesantno čuti kako

bi on svojimnekadašnjim gla-

sačima objasnio podršku koju

svo vrijeme pruža partijama

koje predano pokušavaju da

urušedržavuCrnuGoru, uko-

ju se on do nedavno zaklinjao,

te onima koji su učinili sve što

je bilo u njihovoj moći da ne

dođedo referenduma 21.maja

2006. i glasali protiv obnove

crnogorske nezavisnosti. Ne

bi me začudilo ni da, bježeći

od novog poraza, opozicija

uđe unovu agonijuu viduboj-

kota predsjedničkih izbora.

POBJEDA:

Kakav rezultat

očekujetenapredstojećim

lokalnimizborima?

RAKOČEVIĆ:

Mojkovac, Pet-

njica, Tuzi i prijestonica, u ko-

jimse26. novembraodržavaju

izbori, primjeri su odgovorne

politike DPS-a na lokalnom

nivou. Upravo zbog prethod-

nihdostignuća, kao i činjenice

da jedino DPS nudi održiva

programska rješenja za dalji

napredak Cetinja, Petnjice,

Tuzi iMojkovca, za razliku od

zaglušujuće populističke pro-

pagande iz redova opozicije,

vizija DPS-a o razvoju na lo-

kalnom i državnom nivou

ubjedljivo će pobijediti.

I.KOPRIVICA

RAZGOVOR:

Nikola Rakočević, poslanik Demokratske partije socijalista

DPS podmlađen,

stigla nova energija

Sa koalicionimpartnerima

da odlučimo o kandidatu

POBJEDA:

Očekujete li bezuslovnu podrškumanjinskih

partija vašempredsjedničkomkandidatu i kada ćemo čuti

ko će to biti?

RAKOČEVIĆ:

Koalicioni partneri DPS-a u aktuelnompolitič-

kom trenutku upravo su partije koje su zajedno sa nama pra-

vile arhitekturu današnje Crne Gore, države koja je sačuvala

mir, a irmisala multietnički sklad, povratila nezavisnost i kru-

nisala je NATO članstvom i sada nosi lentu lidera u EU inte-

gracijama. Očekujemda ćemo kao skladan tim, kao i do sada,

razmatrati kandidaturu za predsjednika Crne Gore, koji će i sa

te pozicije obezbijediti dalji napredak ka evropskom sistemu

vrijednosti, nasuprot opozicionom kandidatu koji bi bio u

ulozi panslavističkog revizionara nove istorije Crne Gore.

Vjerujemda će partijska procedura za predlaganje kandidata

početi veoma brzo i da ćemo uskoro imati i de initivnu odlu-

ku DPS-a o tome ko će biti naš kandidat na predsjedničkim

izborima naredne godine. Ko god to bio, sigurno je riječ o

budućempredsjedniku Crne Gore.

Ne bi me

začudilo ni

da, bježeći od

novog poraza,

opozicija uđe

u novu agoniju

u vidu bojkota

predsjedničkih

izbora

- kaže

Rakočević

g odbora za ljudska prava u Srbiji

ila

oj Gori,

u

BISERKO:

Uključivanje ratnih

zločinaca u javni, odnosno aka-

demski život Srbije je u kon-

tinuitetu sa politikom revizio-

nizma istorije čitavog XX veka,

posebno devedesetih. Oni bi

trebalo da postanu „uzori jer

su se dokazali u najtežimdani-

ma“. Odnos Beograda prema

generalu Lazareviću treba

sagledavati u širem kontekstu:

pre svega u okviru državne

strategije prema Haškom tribu-

nalu od njegovog osnivanja do

sada, koja se svodila na njego-

vu diskreditaciju i podrivanje.

Svi optuženi višeg ranga ispra-

ćani su sa državnimpočastima

i uz obavezno prisustvo SPC.

Njihov odlazak se u javnosti

prikazivao kao žrtva za srpski

nacionalni interes. Nakon

osude i odsluženja kazni svi

su dobili mogućnost javnog

delovanja. Najbolji je primer

Vojislav Šešelj, koji je izbegao

osuđujuću presudu, doživljava

se kao neko ko je pobedio

Haški tribunal. Danas, na kraju

delovanja Haškog tribunala

Beograd se sprema da se

uhvati u koštac sa rezultatima

Haškog tribunala kroz preispi-

tivanje njegovog celokupnog

legata.

POBJEDA:

Uatmosferi kada

su pojačane tenzije u svijetu i

regionu i kada se pravi jasna

razlika ko je na putu evroa-

tlantskih integracija, a ko želi

da bude eksponent ruske

politike upozorenja, koje

je nedavno donio američki

diplomataHojt Brajan Ji da

Srbija više nemože da sjedi na

dvije stolice, izazvalo je lavi-

nu nepotrebnih i uvredljivih

komentara na njegov račun, a

najglasniji u tome bio je ruski

ambasador u BeograduAlek-

sandar Čepurin. Da li Čepurin

govori ono što Srbija ne smije

da kaže ili Rusija u Beogradu

govori ono što ne smije da

kaže zapadnimdržavama?

BISERKO:

Izjave ambasadora

Čepurina više govore o tome

koliko Srbija nije nikakav subje-

kat umeđunarodnimodnosi-

ma. Te izjave su ponižavajuće

i više svedoče o tome koliko

predstavnici vlasti nemaju

nikakav integritet, a mnogi od

njih su verovatno i u raznim

šemama sa Moskvom, poput,

na primer, Nenada Popovića.

Rusija je dosta lako ovladala

Srbijom i RS jer, pre svega, ima

posla sa korumpiranom elitom

koja je davno izgubila svaki

legitimitet i koja uglavnom

opstaje na stalnomgenerisa-

nju nacionalizma u čemu imaju

podršku i pomoć Rusije. Rusija

je u Srbiji onoliko koliko joj

dopuste, odnosno onoliko koli-

ko ju je moguće uceniti. Ako je

Crna Gora mogla, uz sve priti-

ske, da izabere svoj put, nema

razloga da to ne uradi Srbija.

POBJEDA:

Pet osoba je dobi-

lo uslovne kazne za paljenje

SADambasade u Beogradu

2008. godine. Nije prikladno

komentarisati rad sudova, ali

dokle će Srbiju dovesti blage

kazne protiv desničara koji

svoje akcije ispoljavaju kroz

rušenje i paljenje ambasada,

upadanje na tribine, šamara-

nje prisutnih...?

BISERKO:

Odnos prema tom

konkretnom slučaju pokazu-

je da Srbija nije spremna da

ozbiljno procesuira krivična

dela. Tu nije reč samo o desni-

čarima, već pre svega o bez-

bednosnim strukturama koje

su lakomogle sprečiti divljanje

prema ambasadama koje je

nanelo velikumaterijalnu i

moralnu štetu Srbiji. Treba

imati u vidu da, pored slučaja

braće Bitići, paljenje američke

ambasade dodatno opterećuje

odnose Srbije i SAD. Presudom,

očigledno, nisu zadovoljni ni

Stejt dipartment, ni ambasador

Skot, kao i deo javnosti u Srbiji.

POBJEDA:

Novi nesporazum

sa BiHnastao je zbog izjave

člana Predsjedništva Bakira

Izetbegovića da će BiHprizna-

ti Kosovo. USrbiji nijesmo čuli

ton da je on to stvarno rekao

već samo komentare na tu

izjavu. Zašto su odnosi sa

BiH toliko zategnuti i gdje će

Srbiju odvesti ona svesrpska

deklaracija koja se još piše?

BISERKO:

Ta konkretna

izjava je samo poslužila da se

još jednomdigne tenzija oko

navodne ugroženosti Srbije,

njenomnepoštovanju i sl. Sve

je to u funkciji homogenizacije

nacije i održavanja napetosti

sa susedima u vreme kada se

očekuje da Beograd napravi

ključni iskorak u odnosima sa

Kosovom.

Beograd u suštini ne menja

svoj stav prema BiH i zalaže se

za status quo, uz priželjkivanje

raspada BiH. Premijer Aleksan-

dar Vučić, uprkos nekim isko-

racima prema Sarajevu, nije

pokazao spremnost da podrži

uređenje BiH koje bi išlo ka

njenoj unutrašnjoj intergraciji,

a time i njenoj funkcionalnosti

kao države. Odnos Beograda

prema BiH zavisiće odmeđu-

narodnog konteksta, stava

velikih sila koje se poslednjih

godina sučeljavaju i na Bal-

kanu. Nakon što je izgubila

poziciju u Crnoj Gori, Rusija

će povećati svoj pritisak na

Srbiju i Republiku Srpsku. Isto-

vremeno i zapadna zajednica

(SAD, NATO i EU) pokazuju sve

veći interes da stabilizuju BiH,

prvenstveno zbog širih bez-

bednosnih razloga (moguća

radikalizacija islamskih grupa

koje su povezane sa nekim

islamskim centrima).

Srbija je, s podrškomRusije,

obnovila ambiciju da nametne

svoj nedovršeni nacionalni

projekat. Podizanjem tenzija,

moralnim arbitriranjem čita-

vom regionu, uz stalno ukazi-

vanje na navodno „loš položaj

Srba u regionu“, u toku je

svakodnevna kampanja protiv

svih suseda. Stagnacija u regi-

onalnoj saradnji tokom 2016.

godine ugrozila je dalji razvoj

regiona. Ugrozila je i strategiju

evrointegracije Srbije, jer odno-

si sa susedima su jedan od pri-

oriteta EU.

VioletaCVEJIĆ

NikolaRakočević

Kremlj