Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 19. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

-Demokrat-

skapartija socijalista ćena

predstojećimpredsjednič-

kimizborimapredložiti do-

voljnokvalitetnogkandida-

ta, sakojimćeostvariti

važnupolitičkupobjedu i

učvrstiti evroatlantski

smjerCrneGore, kazao je

predsjednikDPS-a Milo

Đukanović. On je, u inter-

vjuuzaVečernji list, rekao

danjegovakandidaturana

predsjedničkimizborima

nije isključena. Upitanda li

očekujeda seupletenost

Rusijeuorganizacijupuča

dokažekroz aktuelni sud-

ski proces, Đukanović jeod-

govorio „vidjećemo“. Kako

jedodao, ono što jeneupit-

no izdosadašnjeg toka su-

đenja je ,,da suruski držav-

ljani bili i nalogodavci i

finansijeri“.

Potvrda

Upitan šta je dosad otkrila

istraga oko pokušaja prošlo-

godišnjeg ,,državnog udara“ i

atentata na njega, on je odgo-

voriodajeistragadalaodređe-

ni rezultat na osnovu kojeg je

podignuta optužnica i već se

vodi poodmakli sudski postu-

pakkojisedirektnoprenosina

televizijama.

– Sve što vidim potvrđuje in-

formacije koje sam dobio kao

tadašnji premijer uoči i nepo-

srednonakonparlamentarnih

izborakada jepučpripremani

osujećen–navodi Đukanović.

Kako je rekao, za njega nema

nikakve sumnjeda je ta terori-

stička akcija bila politički in-

spirisana s namjerom da se

zaustavi ulazak Crne Gore u

NATO i dalja integracija u

evropski sistem vrijednosti,

što je, kako smatra, kapitalno

ostvarenjeCrneGore.

Đukanovićocjenjujedausvim

zapadnobalkanskim društvi-

ma, pa tako i u Crnoj Gori, po-

stoji snažan pokret otpora

evropskim integracijama, s ci-

ljem konzerviranja njihovih

istorijskih stranputica. Ipak,

prema njegovim riječima, u

Crnoj Gori postoji dominan-

tan proevropski pokret, koji je

doveo do nezavisnosti države,

istovremeno poštujući vrlo vi-

soke demokratske standarde.

– Nakon toga, u proteklih 11

godina pokazali smo da smo

znali i zašto smo preuzeli od-

govornostzasvojubudućnost.

Taj zaokret, uvođenje Crne

Goreuevropski sistemvrijed-

nosti, danas je očigledan – na-

vodi Đukanović.

Trećazemlja

Zato,smatraon,nemanikakve

sumnjedajesveštosedogađa-

louočiizborauoktobruprošle

godine, sve što je bilo podrža-

no od treće zemlje koja ima

interesdazaustaviširenjeNA-

TO-a i Evropske unije na pro-

storuZapadnogBalkana, kao i

sve što se događa nakon toga,

bio ozbiljan pokušaj opasnim

sredstvima da se Crna Gora

odvrati od tog puta.

Na pitanje na koju konkretno

zemljumisli,Đukanovićjeod-

govoriodamisli na državuko-

ja se deklarisala da je to njen

interes i njena politika, koja

nije ni prikrivala svoju podrš-

kutomdijelucrnogorskeopo-

zicije.

– Prvenstveno na politiku

službene Moskve, čiji su zva-

ničnici uoči i nakon izbora

uporno ponavljali da je njihov

interes da Crna Gora ne uđe u

NATO. S podtekstom: a ako se

to i dogodi, ostale države Za-

padnog Balkana nikako ne bi

smjeleslijediti taj put–navodi

Đukanović.

Osimtoga,dodajeon,stalnose

provlači tezadaRusija kao ve-

lika sila ima legitimno pravo

da podržava one političke

strukture, u crnogorskomslu-

čaju Demokratski front, koje

promjenom vlasti u stranoj

državi treba da osiguraju im-

plementaciju ruskih strateš-

kih interesa.

–Nije tuvažna samoCrnaGo-

ra, da ne pretjerujem s našim

geopolitičkim značajem. Pre-

ko nas je trebalo poslati poru-

kuostalima,kadajenašaregija

u pitanju, prije svega Srbiji –

kazao jeĐukanović.

Prema njegovim riječima, s

obzirom na to da sve zemlje

regije deklarativno žele ući u

Evropsku uniju, a samo Srbija

ne želi u NATO, takvim stra-

teškim smjerom zapadnobal-

kanskih društava Crna Gora

našla se na liniji sukoba izme-

đuRusije iEvrope,Rusije iZa-

pada i njihovog sistema vri-

jednosti.

Upitan da li očekuje da se

upletenost Rusije u organiza-

cijupučadokažekrozaktuelni

sudski proces, Đukanović je

odgovorio „vidjećemo“.

Kako je naveo, ono što je neu-

pitno iz dosadašnjeg toka su-

đenja je da su ruski državljani

bili i nalogodavci i finansijeri.

– Prema dostupnim podaci-

ma, nedvosmisleno je usta-

novljeno da je barem jedan od

njih bio ruski zvaničnik, da je

bio pripadnik ruskog diplo-

matskogpredstavništvauVar-

šavi, gdje je postao persona

nongrataupravozbogobavje-

štajnog angažmana – rekao je

Đukanović.

Ličnodostignuće

On jekazaoda je svojih25naj-

boljih godina dao da se dođe

do onoga što se danas smatra

tekovinom savremene Crne

Gore. To je, kako je naveo Đu-

kanović, prije svega, vrijedno

nacionalno i državno ostvare-

nje, a onda svakako i lično po-

stignuće.

– Kad god bude potrebno uči-

nitineštodase tosačuva iuna-

prijedi, onda nikada neću biti

u dilemi angažovati se ili ne –

saopštio jeĐukanović.

Međutim,kakojerekao,uvje-

renjedaćeDPSnapredstoje-

ćim predsjedničkim izbori-

ma predložiti dovoljno

kvalitetnog kandidata sa ko-

jimće, kako jekazao, ostvariti

važnu političku pobjedu i

učvrstiti evroatlantski smjer

CrneGore.

S.P.

BEOGRAD

- Srbija je, s podrš-

komRusije, obnovila ambiciju

da nametne svoj nedovršeni

nacionalni projekat. Podiza-

njem tenzija, moralnim arbi-

triranjem čitavom regionu, uz

stalno ukazivanje na navodno

„loš položaj Srba u regionu“, u

toku je svakodnevna kampa-

nja protiv svih susjeda - kaže za

Pobjedu predsjednica Helsinš-

kog odbora za ljudska prava u

Srbiji Sonja Biserko. Ističe da je

stagnacija u regionalnoj sarad-

nji tokom 2016. godine ugrozi-

la dalji razvoj regiona, a ugrozi-

la je i strategiju evrointegracije

Srbije, jer odnosi sa susjedima

su jedan od prioriteta EU.

POBJEDA:

Kako biste oci-

jenili odnose između Srbije i

CrneGore: saznali smo da je

državni udar uCrnoj Gori pri-

preman u ruskomhumanitar-

nomcentru uNišu, ministar

Nenad Popović (prije nego što

je postaoministar) traži

internacionalizaciju pita-

nja Srba u ovoj državi,

crnogorsko pravosu-

đe potražujeMarovi-

će zbog izdržavanja

zatvorske kazne, a

Srbija ih ne izručuje?

BISERKO:

– Politička

korektnost je jedno

vreme karakterisala

međudržavne odno-

se Srbije i Crne Gore

na najvišemnivou

otkako je (2012) vlast

osvojila Srpska napredna

stranka (SNS). Međutim,

2016. godina predstavljala je

veliko iskušenje, s obzirom

na to da je Crna Gora bila

izložena konstantnompritisku

Rusije da odustane od svoje

atlantske ambicije i „zaboravi“

NATO. Pritisak, koji je povre-

meno imao nediplomatske, pa

i brutalne forme, podržavan je

iznutra antivladinim akcijama

crnogorskih ruso ila (političkih

partija koje se u nacionalnom

smislu pretežno deklarišu kao

srpske). Moskva je, međutim,

očekivala i od Srbije da bude

aktivnija u „ubeđivanju“ Pod-

gorice da odustane od sever-

noatlantske „avanture“.

Pokušaj nasilne smene vlasti

u Crnoj Gori je osujećen. Kao

vođe neuspelog puča označeni

su državljani Srbije (penzioni-

sani komandant Žandarmerije

Bratislav Dikić) i Rusije (Eduard

Šišmakov i Vladimir Popov,

koji su preko Beograda dan-

dva nakon izbora prebačeni u

Moskvu).

Vučić je u prvoj fazi bio koope-

rativan, ali nije izašao u susret

Podgorici oko ekstradicije

organizatora.

Mada je Crna Gora ušla u

NATO i time obezbedila snaž-

numeđunarodnu podršku, pri-

tisak na nju je i dalje aktuelan.

Određeni centri iz Srbije i dalje

u tome učestvuju. Teza o ugro-

ženosti Srba u regionu je tema

na kojoj se održavaju tenzije

sa svim susedima. Najavljena

je i deklaracija o zaštiti srpskog

naroda i njegove kulture. Vučić

je deklaraciju najavio kao

zaštitu srpskog jezika i pisma,

kao najbitnijih delova srpske

kulture i, u tom smislu, zaštite

srpskog naroda. Podsećanja

radi, priprema za preuređiva-

nje Jugoslavije (kasnije ratove)

krenula je upravo preko kultu-

re i navodne ugroženosti srp-

skog naroda. Zato najavljena

deklaracija s pravomnailazi na

veliko podozrenje kod suseda.

POBJEDA:

Predavanje na

vojnoj akademiji pitomcima

održao je general Vladimir

Lazarević, koji je odslužio

kaznu uHagu, najavljeno

je da će predavanja drža-

ti i general Božidar Delić,

koji je kod Šešelja u

stranci. Angažovanjem

ovih predavača koji su

narodu predstavljali da

je pobijeđenNATO 1999.

kome Srbija šalje poruku:

akademcima da je sve u

životu dozvoljeno, NATO-u

da će Srbija ostati vojno

neutralna?

Svojih 25 najboljih godina dao samda se dođe do

onoga što se danas smatra tekovinom savremene

Crne Gore. Kad god bude potrebno učiniti nešto da se

to sačuva i unaprijedi, onda nikada neću biti u dilemi

angažovati se ili ne, poručio je Đukanović

Predsjednik DPS-aMilo Đukanović govorio za Večernji list

o događajima uoči prošlogodišnjih izbora

Neupitno je da su

ruski državljani bili

nalogodavci i finansijeri

INTERVJU:

Sonja Biserko, predsjednica Helsinšk

Moskva izgu

pozicijuuCr

kreće na Srbi

Rusija je u

Srbiji onoliko koliko

joj dopuste, odnosno

onoliko koliko ju jemoguće

ucijeniti. Ako je Crna Gora

mogla, uz sve pritiske, da

izabere svoj put, nema

razloga da to ne uradi

Srbija - kaže Biserko

MiloĐukanović

Sonja

Biserko