Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 19. novembar 2017.

Kultura

CETINJE

Retrospektivna

izložbadjelanašegpoznatog

slikaraSlobodanaBobaSlo-

vinićaotvorena jeupetakve-

čeuCrnogorskoj galeriji sa-

vremeneumjetnosti

„MiodragDadoĐurić”.

Riječ je o umjetniku koji se na

našojlikovnojscenipojaviopo-

četkom šezdesetih godina

prošlog vijeka, a koji je danas

prepoznatkaojedanodnajuva-

ženijih i najcjenjenih savreme-

nih crnogorskih likovnih stva-

ralaca.

Raznorodnodjelo

-RetrospektivnaizložbaSlobo-

dana Slovinića ima višestruko

značenje, kao vremeplov koji

nas vraća u vrijeme kada se cr-

nogorska umjetnost otvarala

prema aktuelnostima evrop-

skog modernizma, upoznava-

nje sa njegovim bogatim i ra-

znorodnim likovnim djelom, a

prije svega kao izraz poštova-

nje prema umjetniku čije sli-

karstvo pripada trajnimvrijed-

nostima crnogorske likovne

umjetnosti-kazalaje,otvaraju-

ćiizložbu,istoričarkaumjetno-

sti LjiljanaZeković.

Kako je istakla, riječ je omulti-

medijalno orijentisanom stva-

raocu koji se iskazao u raznim

umjetničkimdisciplinama: sli-

karstvu, crtežu, grafici, kolaži-

ma, mozaiku, vitražu, dizajnu,

grafičkom oblikovanju, enteri-

jerskom dizajnu, a koji se

uspješnobavikritičkimsudovi-

ma i teorijskim osvrtima u

oblasti likovnih i primijenjene

umjetnosti.

Zeković je kazala i da Slovinić

još od svojih ranih radova, po-

kazuje intenciju da jasno iskri-

stalisana idejna polazišta i je-

zičke formalizacije izdvoji kao

posebne cjeline, klasifikujući

radove po ciklusima koji u ši-

rem kontekstu obuhvataju an-

tropomorfnu figuraciju i pej-

zaž.

-Slovinićevo djelo slijedi prin-

cipe sinkopovanog kontinuite-

ta, u kojem svaki novi kreativni

postupak proizlazi iz nekog

prethodnog–kazalajeZeković.

Kreativnasloboda

Ona je naglasila da kroz 20 ci-

klusa prezentovanih na ovoj

izložbi možemo sagledati Slo-

vinićev bogati slikarski opus,

kojim vodi kroz brojne faze

umjetnikovih idejnih i formal-

nih interesovanje: od intimnih

poetskih nadahnuća, preko

predstava antičkihbogova i he-

roja koji metaforički reflektuju

ljudske psihofizičke osobeno-

sti, lokalnih praznovjerica, do

čovjeka modernog doba, bre-

menitog prošlošću, ali prije

svega izdankom ovih nesigur-

nih, nespokojnih i apokaliptič-

nihvremena.

Sve je, kako kaže Zeković, za-

pravo proisteklo iz snažnog

osjećanje genius loci prema

rodnommediteranskom- crno-

gorskom podneblju koje pred-

stavlja njegov emotivni i spo-

znajni prostor na kojem gradi

samosvojno i originalno slikar-

skodjelo.

-Bogatomimaginacijomikrea-

tivnomslobodomudefinisanju

slikarskog vokabulara on pola-

ziodsvojihunutrašnjihprosto-

ra, od Ratia i Anime ka nepo-

srednoj pikturalno - plastičnoj

konkretizaciji, gdje je emotiv-

nom lucidnošću i stvaralačkim

zamahom, transformacijama,

multipliciranjem, metamorfo-

zama otvorio neiscrpno polje

kreativnogiskaza.Crtežomko-

ji predstavljaprimarno izražaj-

no sredstvo u realizaciji kom-

pozicije i forme; odnosima

svijetlo-tamnog; prefinjenim

tonskim i valerskim gradacija-

ma; uravnoteženim i prečišće-

nim kompozicijama; ambijen-

tom koji lokalizuje tijelo i

prirodu; ritmalno pokrenutim

formalnimoblicima; jedinstve-

nim i neponovljivimmodifika-

cijamatjelesnogkorpusa;razli-

čitim vizurama čiji se rakurs

neprestano mijenja – kazala je

Zeković.

Sve je, prema njenim riječima,

obuhvaćeno prostorom kojim

suvereno vlada stvarajući polja

dejstva kojima utiče na posma-

trača sa svih strana šireći vizu-

elne linijeunekoj vrsti apstrak-

tnog patosa.

-Mada je njegov snažan ek-

spresivannačin radanekaddo-

vedendo zbunjujuće smjelosti,

on uspjeva da ga podredi pro-

cesu koji se zasniva na jasno

definisanoj shemi prethodno

proučenoj do egzaktne preci-

znosti –naglasila jeZeković.

Prema njenim riječima, origi-

nalnost izraza, dubina lične

emotivne ispovijesti pretočena

u umjetnički izraz, a prije svega

njegova neizmjerna ljubav pre-

ma slikarstvu i mogućnostima

koje ono pruža u otkrivanju no-

vihlikovnihiestetskihprostora,

daje Slobodanu Sloviniću po-

sebno mjesto u našoj likovnoj

umjetnosti.

J.ĐUKANOVIĆ

Retrospektivna izložba djela Slobodana Slovinića otvorena u prijestonici

Umjetnički vremeplov

POSEBNOMJESTOUNAŠOJUMJETNOSTI:

Saotvaranja izložbeugaleriji „MiodragDadoĐurić”

foto: Cetinjski list

NIKŠIĆ

Izložba djela aka-

demskog slikara Milutina Dari-

ća, naslovljena „Tačka, točka“,

preksinoć je otvorena u galeri-

ji „Ilija Šobajić“.

Prema riječima slikara Mirka

Toljića, paralela između Mar-

sela Dišana i Milutina Darića

može se naći u širokom spek-

tru interesovanja koja posje-

duju obojica, jer se Darić osim

gra ičkog dizajna, bavi snima-

njem ilmova i gra ikom.

Samim tim, kako kaže, i ova

izložba je tek jedan dio ekspo-

niranja umjetnikovog senzi-

biliteta. Ne može se, samatra

Toljić, pričati o cjelokupnoj

stvaralačkoj poetici Darića,

ako pojedinac nije upoznat sa

njegovim crno- bijelim ilmom

„Filmu boji“, i dokumentarci-

ma koje je radio.

Darićevo interesovanje je od

začetaka umjetničkog pravca

vezano za krug, kao likovni,

arhitektonski element - ele-

ment života. Kako tvrdi umjet-

nik, to što je krug završio na

nekoj polici bicikla, vezano je

za neku dječju rados.

-To su neka emocionalna

pamćenja. Nešto što u jednom

životnomperiodu ostavi trag,

pa taj trag nekako sazrijeva i

ispliva umomentu, kada se ja

tome najmanje nadam. Tehni-

ka su terakote, tj. utiskivanje

tih elemenata bicikla u glini.

Najviše mi odgovara gra ika, a

izložba sadrži 13 terakota, kao i

omaž Dišanu - kazao je Darić.

Izložbu je organizovala JU

„Muzeji i galerije“ Nikšić, u okvi-

ru programa podrške razvoju

kulture u tomgradu.

M. R.

Saotvaranja izložbe

Djela

Milutina

Darića pred

nikšićkom

publikom

BUDVA

Knjige „Zapisi i pri-

čanja“ Miroslava Luketića biće

predstavljena večeras u 18 sati

u Crvenoj komuni u Petrovcu.

Događaj organizuje JU Narodna

biblioteka Budve povodom

proslave Dana opštine Budva.

O knjizi će govoriti dr Predrag

Zenović, mr Božena Jelušić, kao

i autor. Knjigu „Zapisi i pričanja“

JU Narodna biblioteka Budve

objavila je povodom90. rođen-

dana i šezdesetogodišnjice

stvaralaštva Luketića. Djelo

obuhvata Luketićeve bilješke,

kazivanja i sjećanja o djetinjstvu

i dječaštvu, štampane ranije kao

„Zapisi iz Rusije“ i „Đedova pri-

čanja i unukove priče”.

-Nadahnuto, toplo, sjetno i

nestvarno lijepo, čarobno u

današnjem ambijentu djeluju

priče Miroslava Luketića, koje

osimpobrojanih ljepota nose i

sentimentalnu notu pripovije-

danja. Za ovo, jubilarno izdanje

urađene sumale dopune u tek-

stu. Naime, objavljenom tekstu

„Zapisa iz Rusije” dodat je Epilog

II, dok su „Đedovimpričanjima

i unukovimpričama” dodate

još dvije kratke priče: „Sukob na

Školju“ i „Mitrovdan“ – navodi se

u najavi organizatora.

R.K.

,,Zapisi i

pričanja“

u Petrovcu

Dodjelomnagrada sinoć završenMeđunarodni festival glumca u Nikšiću

NIKŠIĆ

Četrnaesto izdanje

Međunarodnog festivala

glumca završeno je sinoćdo-

djelomnagrada. Granpri za

najboljumuškuuloguravno-

pravno supodijeliliKrešimir

Mikić zauloguupredstavi

„Balon”TeatraExit izZagre-

ba i SimoTrebješaninza lik

Milivojaupredstavi „Inspek-

cija”uprodukcijiNikšićkog

pozorišta.

Gran pri za najbolju žensku

ulogu dobila je Branka Šelić za

ulogu Eve u predstavi „Jesenja

sonata” produkciji Ateljea 212 i

Budva Grad teatra. Ovoj pred-

stavi pripala jenagrada i zanaj-

bolji partnerski odnos na sceni.

Tako je odlučio žiri u sastavu

BožoKoprivica, KristinaObra-

dović i SretenMitrović.

Ostalenagrade

Gran pri za najbolju epozodnu

ženskuulogu žiri je ravnoprav-

no dodijelio Branki Trlin za

uloguupredstavi „Balon” iMa-

riji Đurić za ulogu Davorke u

predstavi „Inspekcija”. Gran

pri za najbolju epizodnu muš-

ku ulogu ravnopravno je otišao

u ruke Jovanu Krivokapiću za

ulogu Igora u predstavi „In-

spekcija” i Petru Vlahoviću za

ulogu Arista u predstavi „Uče-

ne žene”, Crnogorskog narod-

nog pozorišta. Specijalnu na-

gradu za ulogu Radice u

komadu„Inspekcija” i likAnri-

jete u „Učenim ženama” Crno-

gorskog narodnog pozorišta

dobila je JulijaMilačić. Prizna-

nje joj je pripalo, kako je obra-

zložio žiri, za bogatu skalu glu-

mačkih sredstava.

U selekciji ovogodišnjeg izda-

nja Festivala bilo je šest pred-

stava iz zemlje i regiona.

Upravomtrenutku

PetarVlahovićzahvalio je redi-

telju Jagošu Markoviću koji je

vjerovao u njegove sposobno-

sti, zatimCrnogorskomnarod-

nompozorištu, ali i žirijukoji je

procijenio njegove kapacitete.

Marija Đurić istakla je da je

ulogu stvorila sa divnim ljudi-

ma,sakojimajeuživalasarađu-

jući. Nagrada joj se desila, kako

je kazala, u trenutku kada je

shvatila da ulogu Davorke igra

sa velikomradošću.

Kako je naveo Simo Trebješa-

nindva su razloga zbog kojih je

srećan što je dobionagradu.

-Prvi razlog je jer je ovo moj

rodni grad. Najveća je pohvala

kada dobijete nagradu u gradu

u kojem ste rođeni. Drugi ra-

zlog je taj što je ovo festival po-

svećen isključivo glumcu, pa je

to valjandokaz da ste neštodo-

bro i uradili. Želimdazahvalim

ekipi „Inspekcije” jer da nije

njih ništa od ovoga ne bi bilo

moguće - kazao jeTrebješanin.

Glumacužiži

Kako jenaglašenouobrazlože-

njuodluke žirija „prolazimoda

rediteljskog i producentskog

pozorišta, pa je u glavnoj žiži

glumac kao institucija teatra“.

Potpredsjednica opštine Nik-

šić Sonja Nikčević čestitala je

nagrađenima i naglasila da će i

u budućnosti raditi na tome da

Međunarodni festival glumca

bude još bolji. Festival je zatvo-

rio performans „Koraci”, koji

čine odabrane vježbe iz pred-

meta Scenski pokret (profesor

Ferid Karajica, asistentkinja

JulijaMilačić).

M.RADONJIĆ

Svevremene porukeMolijerovih „Učenih žena“

Svevremena Molijerova

komedija „Učene žene“ Jago-

ša Markovića, u produkciji

CNP-a, koju je nikšićka publika

bila u prilici da vidi posljednje

takmičarske večeri festivala i

dalje aktualizuje brojna pitanja

kulture, društva i umjetnosti.

Na okruglom stolu nakon

predstave, Jelena Nenezić-

Rakočević, kazala je da je bilo

zabavno igrati ovu komediju,

jer je zanimljivo bilo prvo

razbiti stih, pojednostaviti ga i

poigrati se sa tim.

Kako je ustvrdio Mišo Obra-

dović na probama je uvijek

speci ična atmosfera kada se

radi sa JagošemMarkovićem.

Kako je kazao, to je reditelj koji

razbija unutrašnje matrice,

isto kao što je i Molijer radio.

-Tu je tanka granica između

onoga što Kiš naziva „puno-

ćom i privid punoće”. To je

granica i u Molijerovom tek-

stu, a za njom i Jagoš traga i

traži - kazao je Obradović.

Julija Milačić sa ulogomArije-

te naglasila da je njena uloga

predstavljala prirodnost, tj.

poruku da budemo ono što

jesmo.

Gran

pri za najbolju

epozodnu žensku

ulogu žiri je ravnopravno

dodijelio Branki Trlin i Mariji

Đurić. Nagrada za najbolju

epizodnumušku ulogu,

takođe ravnopravno, otišla je

Jovanu Krivokapiću i Petru

Vlahoviću. Specijalna

nagrada pripala je

Juliji Milačić

Najbolje uloge ostvarili

Mikić, Trebješanin i Šelić

PRIZNANJAZANAJBOLJE:

Sauručenjanagrada sinoćuNikšiću