Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 19. novembar 2017.

Svijet

BRISEL/ANKARA

- Generalni se-

kretar NATO-a Jens Stoltenberg

izviniosepredsjednikuTurskeRed-

žepu Tajipu Erdoganu, jer se njego-

vo ime našlo na listi „neprijatelja“

tokomvježbe.

- Turska je veoma cijenjen saveznik

NATO-a - poručio je Stoltenberg. T

urski predsjednik Redžep Tajip Er-

dogan je ekspresno odbacio izvinje-

njeNATO-a.

- Vidjeli ste juče ponašanje punone-

poštovanja tokom vojne vježbe NA-

TO-a. Postoje greške koje ne prave

budale, već ljudi niskog morala. To

se nemože lako zaboraviti - rekao je

Erdogan u govoru emitovanomuži-

vona televiziji, prenosi Rojters.

Turskipredsjednikjeistakaodaseto

ne može zabašuriti „običnim izvi-

njenjem“. Erdogan je povukao 40

vojnika sa vježbe, jer senjegovo ime,

ali i ime Kemala Ataturka našlome-

đu„neprijateljima“,irekaodato„ni-

je jedinstvo i nije alijansa“.

Stoltenberg je rekao da „incident ne

predstavlja stav NATO-a“ i da je u

pitanju „potez pojedinca“, a „listu

neprijatelja“ je navodno sastavljalo

lice koje nije zaposlenouNATO-u.

Stoltenberg jeobjasnioda jetaosoba

pod ugovorom sa norveškim vlasti-

ma, koje su ga udaljile sa vježbe i

sprovode istragu.

- Turska je veoma cijenjen saveznik

NATO-a i oni imaju veliki doprinos

uzajedničkoj bezbjednosti - rekao je

Stoltenberg.

Alijansa se izvinila predsjedniku Turske zbog greške tokomvojne vježbe

Erdogan: Ne

prihvatam

izvinjenje,

ovo neću

zaboraviti

Stoltenberg je rekao da „incident ne predstavlja stav NATO-a“ i da je

u pitanju „potez pojedinca“, a „listu neprijatelja“ na kojoj se našlo ime

Erdogana je navodno sastavljalo lice koje nije zaposleno u NATO-u

HARARE

-VojskaZimbabvea spriječila je jučenekoliko

hiljada ljudi dauđeupredsjedničkupalatuuHarareu,

gdje zahtijevajuodlazak s vlasti predsjednikaRoberta

Mugabea, javila je agencijaFrans pres.

Demonstranti sjede na ulici na oko 200metara odpalate.

DemonstracijeprotivMugabea,kojeimajupodrškuvojske,

zatvarajunedjeljupolitičkekrizeuZimbabveu, gdje je voj-

ska preuzela kontrolu nad zemljom, a predsjednika koji je

na vlasti od 1980. stavila ukućni pritvor.

Mugabe (93), najstariji šef države na svijetu, sve je izolova-

niji, a napuštaju ga i najbliži saveznici. Poslije vojske i vete-

rana, i regionalni ogranci njegovepartijeZanu-PFzatražili

su sinoć njegov odlazak.

VUKOVAR

- Predsjednica

HrvatskeKolindaGrabar-

Kitarović izjavila jeuVuko-

varuda suuodnosimaSrbije

iHrvatskenapravljeni neki

pomaci, ali i da će „punovo-

deprotećiDunavomdok

dvijedržavepostanuprija-

teljske“.

-Punosamputa rekladaće još

vode proteći Dunavom prije

nego što će Hrvatska i Srbija

moćidakažudasuprijateljske

zemlje. To, međutim, ne znači

da ne smijemo da razgovara-

mo. Naravno, naša je odgovor-

nostda razgovaramo i rješava-

mo otvorena pitanja, posebno

bolno pitanje nestalih kao hu-

manitarno pitanje koje mora-

mo riješiti što prije - rekla je

Grabar-Kitarović na obilježa-

vanju 26. godišnjice pada tog

hrvatskog grada.

Ona je rekla da se danas u Vu-

kovaru treba pokloniti žrtva-

ma, ali da prije svega treba

obezbijeditibudućnostgradai

da ljudi unjemuostanu.

Hrvatski državni vrh prisu-

stvovao je u Vukovaru obilje-

žavanju 26. godišnjice pada

tog hrvatskog grada u koji su

poslije tromjesečne opsade

ušli pripadnici tadašnje Jugo-

slovenske narodne armije i

srpskihparavojnih formacija.

I ove godine Dan sjećanja na

vukovarske žrtve 1991. godine

odvijasepodsloganom„Vuko-

var - mjesto posebnog pijete-

ta“.

Premijer Andrej Plenković

izjavio je novinarima uoči po-

četka komemoracije u krugu

vukovarske bolnice da će se

Hrvatska uvijek sjećati onih

koji su za njudali živote.

- Tragedija koja se dogodila

nakon skoro 90 dana kontinu-

iranog granatiranja velikosrp-

skeMiloševićeve agresije bila

je prekretnica u međunarod-

nom priznanju Hrvatske. Na-

kon više od sedam godina Hr-

vatska je ovdje ponovno

zaokružila svoju teritorijalnu

cjelovitost - rekao je premijer.

NJUJORK

-Rusija jedrugi put urokuod24

sata stavilavetonanacrt rezolucijeUjedi-

njenihnacijakojombi se za 30danaprodu-

žiomandat istražiteljimakoji ispitujuupo-

trebuhemijskogoružjauSiriji.

Za rezoluciju koju je predložio Japan, glasalo

je 12 od 15 članica Savjeta bezbjednosti UN.

PoredRusije, veto jeuložilaBolivija, dok jeKi-

na bila uzdržana.

Rusija je ocijenila da nije potrebno produžiti

mandat. To je 11 ruski veto u Savjetu bezbjed-

nosti UNvezano za Siriju, čiji režimpodržava

Moskva.

Rusija jenekolikosati ranije takođeuložilave-

tonanacrt rezolucijekojusupredložileSADo

nastavkumandatamisije JIM.

JIMjeskraćenicanaengleskomzaZajednički

istražni mehanizam, odnosno zajedničkumi-

siju UN i Organizacije za zabranu upotrebe

hemijskog oružja koja istražuje upotrebu he-

mijskog oružja u Siriji. Mandat tog istražnog

tijela ističe 18. novembra.

SAD su predložile produžavanje mandata na

godinu dana, dok je Japan predložio kraći rok

od 30dana.

Stručnjaci su krajem oktobra zaključili da je

avion sirijskihvlasti biouključenunapadner-

vnim gasom sarinomu aprilu uHan Šeihunu,

gdje je stradalo više od 80 ljudi. Sirijske vlasti

su tonegirale i navele da supogodile pobunje-

ničko skladište ukojemsubile hemikalije.

Američka ambasadorkauUNNikiHejli optu-

žila je Rusiju da podriva dalji rad na sprečava-

njuhemijskihnapada, dok jeambasadorRusi-

jepriUNVasilijNebenzjarekaodasuzapadne

zemlje sabotirale istragu.

Obilježena 26. godišnjica od pada Vukovara, predsjednica Grabar-Kitarović poručila

Hrvatska i Srbija daleko od prijateljstva

Saobilježavanja26. godišnjicepadaVukovara

Sa sjedniceSavjetabezbjednosti

Spriječen upad u

palatuMugabea

Drugi put veto Rusije

Blokirana istraga o upotrebi hemijskog oružja u Siriji