Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 19. novembar 2017.

Aktuelnosti

PODGORICA

-Organski ot-

padizdomaćinstvačini 35od-

stoukupnogproizvedenogot-

pada, aonsekompostiranjem

možemaksimalno iskoristiti

kaovisokokvalitetnoorgan-

skođubrivo–kažeBorisJa-

bučanin.

Njegova kompanija EMCG je

autorizovani partner japanske

firme,,EMtehnologija“kojajeu

martuočistilakanalPortMilena

glinenimkuglicama.

Komposter, kažeon,možeda se

napravi i u kućnimuslovima po

principu „uradi sam“ od dvije

identičnekantekapaciteta10do

20 litara i adekvatnogpoklopca.

- Za komposter u kući sasvim

dobromoguposlužitikantekoje

nerijetko građani već imaju.

Princip je da se ove kante slažu

jedna u drugu, od kojih onu

unutrašnjutrebaizbušitipodnu

kakobisekompostnisokcijedio

uspoljašnju(neizbušenu)kantu

- objašnjavaJabučanin.

Ostaci hrane, nastavlja on, se u

„komposter“ slažu slojevito, u

zavisnostiodkoličineprikuplje-

nog organskog otpada, na pri-

mjer ostataka sirove hrane ili

preostalogobroka.

- Pri tome treba izbjegavati su-

pe, čorbe, sokove i drugu teč-

nost,kaoikrupnekosti.Najbolji

efekat se postiže kad je sastav

raznovrstan, pa se za kompost

mogu koristiti: hljeb, tjestenina,

povrće, voće, žitarice, meso, ri-

ba, jaja, talog od kafe, kesice ča-

ja... - objašnjavaJabučanin.

Za proces stvaranja komposta

(đubriva), kako kaže, zaslužan

je proces anaerobne (bez prisu-

stva vazduha) fermentacije koji

se uspostavlja dodavanjem

smješe„bokaši“, što je i japanski

naziv za kompostiranje otpada.

Onapredstavljaspojmekinjaod

žitarica i efektivnihmikroorga-

nizama (EM), a izgledompod-

sjeća na piljevinu i ima miris

blagogvrenja.

Bezneprijatnihmirisa

-Ovimikroorganizmisprečava-

ju truljenje, pa samim tim i ne-

prijatne mirise, a zahvaljujući

njihovoj „snazi“ proces kompo-

stiranjatrajesvegamjesecdana,

nakončegasedobijeni kompost

može iskoristiti kao visokokva-

litetnođubrivozabiljkeposipa-

njem ili ukopavanjemu zemlju.

Za kompostiranje jedne kante

otpada utroši se oko kilogram

bokašija koji se koristi za posi-

panje između slojeva otpada -

objašnjavaJabučanin.

Tečnostkojaseuprocesustva-

ra „cijeđenjem“ otpada u

spoljnju kantu i nju je potreb-

no svaka dva do tri dana odli-

vati, aline ibacati, jerovaj „bo-

kaši sok“ može se razređivati

vodom i koristiti kao odlična

prihrana za biljke.

- Nerazrijeđen ,,sok“ se može

ulivati u cijevi kanalizacionog

sistema radi neutralizacije ne-

prijatnih mirisa i razgradnje

masnoća i drugih nečistoća.

Efektivni mikroorganizmi na

ovaj način ostvaruju višestruku

korist–smanjujukoličinuotpa-

daproizvodećivisokokvalitetno

đubrivo, a s druge strane služe

za prihranubiljaka i/ili čišćenje

odvoda -naglašavanaš sagovor-

nik.

EMmetodajeprviputpotvrdila

efikasnost u japanskomgradiću

Kani,prijevišeod30godina,ka-

da suukanalizacioni sistempe-

riodično ulivani efektivni mi-

kroorganizmi, a građani

upućeni da sistemom kućnog

kompostiranja dodatno proči-

šćavajuodvodeprimjenom„bo-

kaši soka“. Na taj način ostvare-

ni su vrhunski rezultati.

Kanalizacijski sadržaj, umjesto

da zagađujemore, uspostavio je

proces prirodne remedijacije

kojimseotpadpretvaraoukori-

snu hranu za biljni i životinjski

svijet umoru.

Praksa

- Organizovano kućno kompo-

stiranje, nakon Japana, među

prvima u Evropi počeli su pri-

mjenjivati stanovnici italijan-

skog gradića Sand in Taufers u

južnom Tirolu. Oni su kućni

kompost dovozili u gradsko ko-

munalno preduzeće, gdje se

prerađivao u najkvalitetniji hu-

mus koji je ustupan poljopri-

vrednicima na korišćenje, a do-

bijeni vrhunski rezultati u

organskoj proizvodnji nesum-

njivosupotvrdilinjegovudjelo-

tvornost - kazao jeJabučanin.

Po uzoru na ove pozitivne pri-

mjere, kompostiranje je u ze-

mljamazapadneEvropepostala

svakodnevnapraksa.

Jabučaninkažeda su i naše gra-

đane, javnimprezentacijama u

Nikšiću, Danilovgradu, Tuzima

i Golubovcima, upoznali o ovoj

tehnologiji, a slijedepredavanja

na sjeveru i primorju.

- Ovaj način kompostiranja po-

sebnomožebiti interesantanza

vinare,maslinare i voćare, jer se

na sličannačinmože komposti-

rati komina (trop, drop) grožđa,

maslina, voća, nakon čega se u

polurazgrađenom stanju vraća

prirodi -poručujeJabučanin.

N.KOVAČEVIĆ

Zastupnik japanske firme EM tehnologija Boris Jabučanin nudi

rješenje za smanjenje trećine ukupnog otpada

Ostaci hranemogu

se preraditi u kući

Princip je da se kante slažu jedna u drugu, od kojih onu

unutrašnju treba izbušiti po dnu kako bi se kompostni sok cijedio

u spoljašnju (neizbušenu) kantu - objašnjava Boris Jabučanin

PRIJEINAKONTRETMANA:

PortMilena

Fazedobijanjakomposta izkućnogotpada

KOLAŠIN

- Biblioteka

Osnovne škole „RistoMa-

nojlović“ jeod jučebogatija

za 70knjigakoje jepoklonio

kolašinski profesorDrago

Milošević.Međuknjigama

su i dvije čiji je autor profe-

sorMilošević, aposvećene

sumetodici učenja, usavrša-

vanja, ali i pedagoškeobuke

plivanja i skijanja.

Direktor OŠ „Risto Manojlo-

vić“ZoranM.Rakočević jeka-

zao da je na ovaj način uvećan

knjižni fond i da je posebna

vrijednost što je poklon stigao

od nekadašnjeg predavača u

školi, koji razumijeznačaj sva-

kog novog naslova u policama

biblioteke. Sa druge strane,

profesor Drago Milošević je i

ovim poklonjenim knjigama

obilježio pola vijeka od svog

prvog nastavničkog časa, koji

je održan u školi u Plužinama

gdje mu je bilo prvo zaposle-

nje. U svojimprosvjetnimmi-

sijama DragoMilošević je bio

nastavnik u ovoj školi, profe-

sor i direktor kolašinske Gi-

mnazije „Braća Selić“, profe-

sor na Fakultetu fizičke

kulture uNikšiću. Iako je zva-

nično u penziji i dalje je akti-

van u brojnim sportskim i pe-

dagoškimprojektima.

-Čitav život jeposvećenučio-

nicama, amfiteatrima, salama,

igralištima, bazenima, skijaš-

kim stazama. I kao penzioner

želimda nastavimtu svojupe-

dagošku i sportsku misiju, jer

čovjek nema pravo da odla-

skom u penziju zaboravi na

sebe nekadašnjeg. Knjige sam

sa posebnim zadovoljstvom

poklonio školi u kojoj sam ra-

dio kao nastavnik sedamdese-

tih godina prošlog vijeka i vje-

rujem da će zanimati mlade

Kolašince - istakao je Miloše-

vić.

Dr.D.

CETINJE

–VladaJapana

donirala je specijalnokombi

voziloJavnoj ustanovi Cen-

tar zadnevni boravakdjece i

omladine sa smetnjamaura-

zvoju.

Automobil je vrijedan 35.000

eura, a donacija je realizovana

kroz projekat obezbjeđivanja

osnovnih potreba stanovniš-

tva uCrnoj Gori.

Zahvaljujući na donaciji gra-

donačelnik prijestonice Alek-

sandarBogdanović jenaglasio

da prijestonica uVladi Japana

ima pouzdanog partnera.

-Donacijomznačajnounapre-

đujemo rad Centra za dnevni

boravak djece i omladine sa

smetnjama u razvoju i mogu

slobodno da kažemda imamo

zaista pouzdanog partnera u

Vladi Japana. Ovo nije prva

donacijakoja jeuručenaprije-

stonici i drugim ustanovama

na teritoriji grada – kazao je

Bogdanovićpodsjećajući da je

Vlada Japana ranije preduze-

ćuVodovod i kanalizacijauru-

čila donaciju vrijednu 90.000

eura, a dobijena su sredstva i

za opremanje enterijera u OŠ

„Njegoš“.

Prvi sekretar Ambasade Japa-

na Masajoši Jamato kazao je

da je zadovoljan što je japan-

ska vlada pomogla da se omo-

gućioboljitransportkorisnici-

maCentra.

- Dozvolite da zahvalimprije-

stonici Cetinje na njihovim

naporima da poboljšaju soci-

jalnu zaštitu na lokalnom ni-

vou - kazao je Jamato.

Kako je naglasio, ovimprojek-

tom obezbijeđeno je skoro

35.000eurazanabavkukombi

vozila sa nadogradnjomza in-

validska kolica, za bolji i be-

zbjedniji transport korisnika.

- Vlada Japana nastaviće da

pruža podršku u korist svih

građanaCrneGore i nadamse

da će dobri odnosi u korist na-

še dvije zemlje biti još bolji u

budućnosti –kazao jeMasajo-

ši Jamato.

J.Đ.

Brojne

primjene

Efektivni mikroorganizmi

- EM tehnologija, organska

su tvorevina japanskog

profesora Terua Hige, a

u svijetu se koristi već 30

godina, danas u više od 150

država. Riječ je o proizvo-

dima koji sadrže aerobne i

anaerobne bakterije koje,

uz čitav niz drugih korisnih

mikroba, na prirodan način

dovode zagađena područja

u ekološki čisto i prihvatljivo

stanje.

Jedna od zanimljivosti kod

upotrebe EM tehnologije

je i primjer japanskih poljo-

privrednika u okolini Fuku-

šime gdje se 2011. godine

dogodila jedna od najvećih

nuklearnih katastrofa.

Poljoprivrednici koji su na

svojimpoljima godinama

prije katastrofe koristili EM

tehnologiju, na proizvodima

nijesu imali detektovane

radijacije, što kod drugih

nije bio slučaj.

Umnogimdržavama efek-

tivni mikroorganizmi se

koriste za obradu kanaliza-

cionogmulja, kao i mulja iz

naftne industrije, koji se uz

dodatak „zelenog otpada“

može koristiti kao bio-fer-

tilizer.

Probni tretman čišćenja

Port Milene bio uspješan

Probni tretman koji je rađen umartu i rezultati čišćenja Port

Milene su, kako kaže, Jabučanin, pozitivni.

- Finalno rješenje bi bilo da svako domaćinstvo čije se otpad-

ne vode ulivaju u kanal Port Milena ulije po tri litra mjesečno

ove tečnosti u sistem, a i sami kanal bi se pročistio - prirod-

nimputem. Ovi mikroorganizmi razgrađuju sve što je organ-

sko i time se hrane, a vremenomuspostavljaju svojumik-

robnu kulturu na cijevima i time štite od daljih prljanja. Što je

najvažnije, nijesu štetni po okolinu i ne predstavljaju problem

kad se „rašire“ za razliku od nekih enzima - kaže Jabučanin.

Što se tiče Ade i desnog rukavca čiji je protok u nekoliko

navrata tokom ljeta bio „zaustavljen“, nadležnima je, kaže,

predlagao da odrade tretman kuglama.

- One bi „očistile“ mulj koji uglavnompravi problem i zbog

koga se Bojana izliva iz korita. Ali, za to nijesu imali razumije-

vanja - ističe Jabučanin.

Biblioteka kolašinske OŠ „RistoManojlović“

bogatija i raznovrsnija

Knjige profesora

Draga

DragoMilošević

CETINJE:

JU Centar za dnevni boravak djece sa

smetnjama u razvoju dobio vrijednu donaciju

Vlada Japana

obezbijedila

specijalni kombi

Sauručivanjadonacije