Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 18. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

- Specijalni sud

uBeograduodredio jepri-

tvorBjelopoljcuDejanuŠe-

kularcu (37) do30dana,

osumnjičenomda jebiopri-

padnikkriminalne grupe

DarkaŠarićakoja sebavila

švercomkokaina i odredioda

seposlijevišegodišnjegpre-

kida istragaprotivnjegana-

stavi.

Pritvormujeodređenzbogpo-

stojanjaopasnosti odbjekstva i

bojaznidabimogaopostatipo-

novo nedostupan sprskim or-

ganima gonjenja, ukoliko bi se

našao na slobodi. Takođe, pri-

tvor mu je određen i zbog po-

stojanjaosobitihokolnostikoje

ukazuju na opasnost da će u

kratkomvremenskomperiodu

ponoviti krivičnodelo.

Njegov branilac, advokat Mi-

roslav Jeremić, za „Blic“ kaže

da Šekularac neće biti svjedok

saradnik.

- Kao branilacDejana Šekular-

ca, napominjem da on nema

namjeru da bude svjedok sa-

radnik ili da sa Tužilaštvom

potpisuje sporazum o prizna-

nju krivice - rekao je za „Blic“

advokat Jeremić.

Šekularac je iz Podgorice do-

šao u Beograd gdje su ga sače-

kali srpski istražitelji.

On je bio uhapšen 5. februara

2010. godine na osnovu Inter-

polove potjernice Srbije, za-

jedno sa GoranomSokovićem,

podsumnjomdasuobojicakao

članovi Šarićevog narko klana

učestvovali u švercu 2,7 tona

kokaina izUrugvaja.

Međutim, samo nekoliko dana

kasnije Viši sud u Podgorici

obojicu jepustiona slobodupo

nalogu Vrhovnog tužilaštva

CrneGore, jer je Specijalni sud

u Srbiji odbio da dostavi doka-

ze protivnjihdvojice.

Šekularacjeubjekstvuodokto-

bra2010.godine,samonekoliko

danaprijenegoštojeCrnaGora

potpisala sporazum o izruče-

njima sa Srbijom. Još 2011. go-

dine, za njim je Interpol iz Ar-

gentine raspisao potjernicu jer

ga potražuje radi služenja za-

tvorske kazne zbog pokušaja

krijumčarenja droge.

C.H.

PODGORICA

–Apelacioni

sudpotvrdio jepresuduko-

jomsuposlaniciDemokrat-

skog frontaAndrijaMandić i

SlavenRadunovićoslobođeni

optužbi da su24. oktobra

2015. godineokupljenumasu

građana ispredSkupštineCr-

neGorepozivali nanasilnu

promjenuustavnoguređenja.

Prvostepenu presudu krajem

maja izrekao je sudija Višeg

sudauPodgoriciVladimirNo-

vović.

- Apelacioni sud je nakon žal-

benogpostupka, potvrdiopre-

sudu kojom su optuženi An-

d r i j a Ma nd i ć i S l ave n

Radunović oslobođeni od op-

tužbe jer nije dokazano da su

izvršilikrivičnodjelo-poziva-

nje na nasilnu promjenu

ustavnog uređenja. Naime,

ovaj sud je žalbu Višeg držav-

nog tužilaštva u Podgorici od-

bio kao neosnovanu – navodi

seusaopštenjukoji jepotpisa-

lasavjetnicaApelacionogsuda

CrneGore,MarijaRadović.

Prema navodima prvostepene

presude Mandić i Radunović

nijesupozivali ni na koji način

da se silompromijeni ustavno

uređenje.

Prema stavu sudije Novovića,

obraćanje Mandića građani-

ma, odnosno riječi koje je iz-

govorio moraju se cijeniti u

„svojoj sveukupnosti, a ne

izvučene iz konteksta, kako je

to navedeno u optužnom pri-

jedlogu“.

Sud je sa posebnom pažnjom

cijenio i iskaz Ranka Krivoka-

pića, tadašnjeg predsjednika

Skupštine, koji je u telefon-

skom razgovoru Mandiću

predložio da zajedno uđu na

vrata iz Njegoševe ulice, ali je

njegovprijedlogodbijen, zbog

čega jerekaodaćedoći i poku-

šati to da sredi - da uđu na

glavni ulaz.

B.R.

HERCEGNOVI

–Ukući koju

koristiM.Đ. izHercegNo-

vogpolicija jepronašlaveću

količinuoružja, koje jepo-

slatonavještačnjeuForen-

zički centar.

Kako se navodi u saopštenju

Uprave policije, oduzeti su

stari puškomitraljez, stara

puška kremenjača, puška tali-

janka, lovačka jednocijevka,

stari signalni pištolj, tri bajo-

neta,mačeta, zatvaračodpuš-

ke, rezervna cijev od puško-

mitraljeza i puščanimetak.

Kako je pojašnjeno, službeni-

ci CB Herceg Novi su, 17. no-

vembra u koordinaciji i po

nalogu državnog tužioca u

Osnovnomdržavnomtužilaš-

tvu u Herceg Novom, a po

prethodno pribavljenoj na-

redbi sudije za istraguOsnov-

nog suda u Herceg Novom,

pretresli kuće i prostorijekoje

koristiM. Đ.

O događaju je obaviješten dr-

žavni tužilac uODTuHerceg

Novom koji će se nakon vje-

štačenja Forenzičkog centra

izjasniti o kvalifikaciji krivič-

nog djela.

C.H.

PODGORICA

–Uakciji

„Uragan“uhapšene sučetiri

osobezbogzloupotrebedro-

ge, dok je jednaubjekstvu–

saopšteno je izUpravepoli-

cije.

Uhapšen jeBeranacD. S. i Bje-

lopoljci D. C,V. B. i D. Đ, dok je

O.Č. izBijelogPoljaubjekstvu

i za njimse traga.

- Pretresima u stambenim

prostorijama ovih pet osoba

pronađeno je oko 90 grama

marihuane, sedam grama

praškaste materije za koju se

sumnja da je kokain, 12 koma-

da municije kalibra 7,9 mili-

metara i ručnabomba - navodi

se u saopštenjupolicije.

Kako se dodaje, osumnjičeni

će uz krivičnu prijavu biti pri-

vedeni tužiocu, zbog osnova-

ne sumnje da su počinili kri-

vično djelo neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavlja-

nje u promet opojnih droga i

krivično djelo nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija.

Akciju su realizovali službeni-

ci Odsjeka za borbu protiv

droge Sektora kriminalističke

policije u koordinaciji sa dr-

žavnim tužiocem u Višem dr-

žavnom tužilaštvu u Bijelom

Polju. Akcija se sprovodi više

mjeseci i usmjerena je na suz-

bijanjuuličneprodajeopojnih

droga,kaoinaosobekojesuse,

kakose sumnja, bavilekrijum-

čarenjem droge u zemlje Za-

padneEvrope.

Uprethodnomperiodu uhap-

šeni su M.B. iS.V. izBijelogPo-

lja zbog krivičnog djela neo-

vlašćena proizvodnja, držanje

i stavljanje u promet opojnih

droga, aprotivM.B. izBerana i

B.F. iz Mojkovca podnijete su

prekršajne prijave zbog zlou-

potrebe droge.

Tokom višemjesečnog spro-

vođenja akcije zaplijenjeno je

ukupno 6,7 kgmarihuane i pet

grama heroina. Zaplijenjeno

je i oko sedamgrama kokaina.

C.H.

PODGORICA

- N. R. i Z. P. iz

Podgorice uhapšeni su zbog

sumnje da supočinili prevaru.

- Oni su, kako se sumnja, falsi-

fikovane virmane, sa falsifiko-

vanim pečatima i potpisima

odgovornih lica u preduzeći-

ma „Monte Line Travel“ iz

Budve i „Belavista Trend

Montenegro“ iz Herceg No-

vog, realizovali kod Adiko

bankeuPodgorici, azatimkod

preduzeća „On Line Com-

pany“, „Conect Mobile“ i

Specijalni sud u Beogradu donio odluku za saradnika Darka Šarića

Šekularcu određen pritvor

Potvrđena presuda optuženima za nasilnu promjenu ustavnog uređenja u oktobru 2015. godine

Mandić i Radunović

oslobođeni optužbi

SapresaDemokratskog fronta

Knežević: Opozicija da se preispita

Član predsjedništvaDF-a SlavenRadunović oci-

jenio je da odlukom Apelacionog suda nijesu

oslobođenisamooni„negosvičasniučesnicinaj-

većegopozicionogskupau istoriji CrneGore“.

On smatra da je sad svima jasno zašto je Front

pokrenuoinicijaticuzasmjenuvrhovnogdržav-

nogtužioca IviceStankovića.

- Čekamo li da se još nekoliko godina satanizuje

DF ili jemoždavrijemeda seStankovićustanena

put takoštoćenamsepridružiti i ostali koji sune-

zadovoljninjegovimradom–rekaojeRadunović.

Član predsjedništva DF-aMilan Knežević ocije-

niojekakojeodlukaApelacionogsudadovoljan

razlogdaseostatakopozicijekonačnopreispita.

- Ako ovo nije dovoljan razlog da se kolege iz

opozicije preispitaju, onda ja ne znamšta bi još

trebalo da se dogodi u Crnoj Gori da uđemo u

nekunormalizacijudemokratskihprilikaokojoj

je govorio kolega Radunović – naveo je Kneže-

vić.

Đ.Ć.

Akcija „Uragan“: Uhapšene četiri osobe

Oduzete droga, municija i ručna bomba

Pretresena kuća

Novljanina

Zaplijenjen

pištolj, puške…

Dvojica Podgoričana osumnjičeni za prevaru

Lažnimdokumentima iz

firmi preuzimali telefone

„Tehnomax“ izPodgorice.Oni

su tom prilikom preuzimali

mobilne telefone i drugu robu

–navodi se u saopštenju.

Kako se sumnja, N.R. i Z.P. su

pravnim licima „Monte Line

Travel“ i „Belavista Trend“

pričinili 6.321 eura štete.

O događaju je obaviješten

osnovni državni tužilacuPod-

gorici.

C.H.

tio ko je prisustvovao sastancima uMoskvi

prilikompredajeuručioslužbe-

nicima srpske tajne službe.

Kaže da je taj kombi parkirao u

blizinimjesta gdje su se on i Edi

posljednji put sastali, kako bi

zavarao trag.

- Kada je kasnije došlo do po-

kretanja procesa i kada je Crna

Gora tražilamaterijalnedokaze

od Srbije, ja sam to vozilo pre-

dao srpskoj policiji. Tada sam

im rekao gdje se nalazi kako bi

najvjerovatnije provjerili moje

kretanje. Sada se najvjerovatni-

je nalazi na policijskomparkin-

gu– rekao je Sinđelić.

Opisujući kombi „fijat skudo“,

Sinđelić je kazao da je to bila

,,polukrntija i da je automobil

bioudaran“.

- Nijesamhtio da uzimambolje

vozilo jer skupa vozila privlače

pažnju–pojasnio je on.

Sinđelić je ispričao da je poslije

napada na Avali odlučio da se

predaprvoj patroli ali da jeodu-

stao od toga jer kod sebe nije

imao materijalne dokaze i mo-

rao je skloniti porodicu.

Na Avali je, kako kaže, shvatio

da je izdat i da žele da ga ubiju

da ne bi pričao o onome o čemu

sada govori.

- Tražio sam bezbjednosne ga-

rancijedamogudadođemuCr-

nuGoru. Tražio sampratnju do

CrneGore ali ovi iz BIA-e sumi

rekli da nemaju nadležnost na

crnogorskoj teritoriji. Htio sam

da govorim istinu samo ako do-

bijemstatussvjedokasaradnika

- naveo je Sinđelić.

OnjekazaodajesloboduuSrbi-

ji žrtvovao zbog ,,stradalnika“

saoptuženičkeklupezbogkojih

je i došao u Crnu Goru u ušao u

cijeli proces.

Saradnici

Advokata Miroja Jovanovića

interesovalo je da li svjedok sa-

radnik može da navede imena

tri premijera Crne Gore prije

MilaĐukanovića jer jekazaoda

je protivnik crnogorske vlasti,

ali je sutkinjauskratilaodgovor.

Kada je Jovanović pojasnio da

jecijelaorganizacijaosmišljena

radi udara na vlast i da odbrana

mora da ispita zna li svjedok ko

sunajbližisaradniciMilaĐuka-

novića, sutkinja Mugoša je do-

zvolila svjedoku da odgovori da

limujepoznatoko jebionačelu

crnogorske policije za vrijeme

parlamentarnih izbora u Crnoj

Gori.

- To je saradnik Demokratskog

fronta. Nešto je bilo pominjano

oko nekog ministra policije i da

je to neki čovjek iz opozicije –

kazao je Sinđelić.

On jenaveodanijenjegovaoba-

veza bila da zna ko su najbliži

saradniciMilaĐukanovićakoje

je trebalo srušiti sa njim i da ni-

kadnijesupominjanaimenaveć

samo izrazi ,,banda“, ,,mafija“ i

slično.

Svjedok saradnik nije znao da

odgovori ko je tvorac ideje

panslavizma koju zastupa ali je

naveo da pod srpskim zemlja-

ma podrazumijeva Srbiju, Re-

publiku Srpsku, Crnu Goru,

Makedoniju i okupirano Koso-

vo.

Advokat Jovanović je upitao

Sinđelića i da li je upoznat sa

zvaničnomizjavompredsjedni-

ka udruženja „Nikola Kavaja“

da ,,Srpski vukovi“ nikada pri

tom udruženju nijesu funkcio-

nisali ni kao sekcija?

Ipak, svjedok saradnik je kazao

da jeuudruženju ,,NikolaKava-

ja“ mogao da djeluje pod nazi-

vom„srpski vukovi“.

- Zašto se izjava tog čovjeka po-

javljuje sada, u toku ovakvog

postupka. Jer je taj čovjek za-

strašen jer se ja nalazim ovdje.

Taj čovjek je touradiopodneči-

jim prisustvom jer imam svje-

doke kada sampoptisao pristu-

pnicu, potpisao je i predao je

– tvrdio je Sinđelić.

Pojasnio je i da bi predsjednik

udruženja ,,Nikola Kavaja“ od-

bacionjegovodjelovanjemorao

bi ga pozvati na sjednicu udru-

ženja, koje je jedinomjestogdje

bi onmorao biti isključen.

Suđenje se nastavlja u srijedu

kada će odbrana nastaviti sa pi-

tanjima.

B.ROBOVIĆ

Katnić: Srbija je od početka

procesa sarađivala

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić juče je ustvrdio da nika-

da privatno ni javno nije rekao da je Srbija kao bratska zemlja

umiješana u proces, naprotiv.

- Oni su od početka odlično sarađivali – kazao je Katnić.

On je naveo da nikada nije rekao da je Rusija sa kojom je Crna

Gora već 300 godina u prijateljskimodnosima bila uključena u

sve ovo.

- Cijelo vrijeme govorimo nacionalističkim komandosima, a ne o

ruskim specijalcima. Ovo je krivični, a ne propagandni postupak

– naglasio je glavni specijalni tužilac.

On je to izjavio nakon što je advokat Miroje Jovanović od suda

zatražio da se regionalne sile Srbije i svjetske sile Rusije zatra-

ži izjava vezano za njihovu umiješanost u ovaj proces. On se

pozvao i na izjave zvaničnika ovih zemalja vezano za ovaj pro-

ces, a što je objavljeno umedijima.

Sutkinja Suzana Mugoša je upozorila odbranu da kroz pitanja ne

uvodi politiku u ovaj sudski proces i da se ne pozivaju na objave

umedijima, jer dobro znaju da to ne može predstavljati dokaz

pred sudom.

Milan Knežević je prokomentarisao da je dobro što je Katnić

promijenio stav kada je Rusija u pitanju.

Uskraćena

pitanja

AdvokatMiroje Jovanović ju-

če je Sinđelića između osta-

log pitao da li je Edi možda

homoseksualac, na šta je su-

dijazabranilaodgovor. Advo-

kat je pitao Sinđelića da li je

zaljubljen u Edija, na šta je ta-

kođe odgovor zabranjen, a

Jovanovićupozoren.

Jovanoviću je uskraćen i od-

govor na pitanje da li ga je

đedHamidAlićzvaoAleksan-

dar i komu jekršteni kum.

Odgovor je uskraćen i na pita-

nje da li Sinđelića u nacionali-

stičkimkrugovimazovu,,Alija“.

blIC