Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 18. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

– Dva automo-

bila su izgorjela, a jedan je

oštećen u podmetnutom po-

žaru juče ujutro oko 3 sata na

Staromaerodromu.

Kakonamjesaopštenoizizvo-

ra bliskih istrazi, u požaru su

izgorjeli „mercedes“ vlasniš-

tvoRatkaRadičevića(40)i„ci-

troen c4“, vlasništvo firme.

Istražitelji suutvrdili da jepo-

žar podmetnut na „mercede-

su“, a vatra se proširila na „ci-

troen c4“ i „škodu“ koja je

takođe oštećena.

„Mercedes“ je bio parkiran uz

ulaz zgrade, tako da je vatra

umalo zahvatila i balkon jed-

nog stana. Motiv paljenja vo-

zila se utvrđuje.

A.G.

BAR

–ProtivS. I. (53) iz

Bara, administrativnog

radnikahotela „Sato“uSu-

tomorupodnijeta jekrivič-

naprijava zbog zloupotre-

be službenogpoložaja.

Kako se sumnja on jeod7. do

18. oktobra, u više navrata

prisvajaonovac i na taj način

prouzrokovao neobjektivan

i nedokumentovanmanjak.

S. I, kako se sumnja, nije na-

plaćeneiznoseodgostijuho-

tela uplaćivao kao pazar na

žiro račun preduzeća, već je

pazare zadržavao za sebe, i

prouzrokovao 6.837 eura

štete hotelu „Sato“.

C.H.

PODGORICA

- P. R. I. (37)

izPodgoriceuhapšena je

zbog sumnjeda jepočinila

tri krađe.

Ona je, kakose sumnja, 4. sep-

tembra, oko21.00izKućeHe-

mije u ulici Studentskoj –Citi

Kvart, ukrala kozmetiku. Na

meti osumnjičene mjesec ka-

snije našao se butik „Lisca“, u

tržnom centru „Bazar“, oda-

kle jeukralaveš. Prijavompo-

licije P. R. I. se stavlja na teret

da je iz apoteke „Maksima

plus“ ukrala kutiju ljekova.

Radnik obezbjeđenja je spri-

ječio osumnjičenu da pobje-

gne i odmah obavijestio pod-

goričkupoliciju.

C.H.

Suđenje optuženima za prikrivanje vozila

koje su koristile ubice Ivana Nedovića

Stojković i Lemajić

tvrde da ne prikrivaju

detalje o prodaji BMW

SaprivođenjaLemajića

NIKŠIĆ

–TivćaninDragan

Stojković iNikšićaninVladi-

mirLemajić juče suu

OsnovnomsuduuNikšiću

kategoričnonegirali navode

optužniceda su sakrili deta-

ljeoprodaji automobila

„BMW“ koji jekorištenu

ubistvu IvanaNedovića i ra-

njavanjuMilićaMinjeŠako-

vića8. septembra.

Proces vodi sutkinja Osnov-

nog sudaVesnaKovačević.

Stojković je ustvrdio da je vo-

zilo kupio u Beogradu 2011.

godine te i da ga je regularno

uvezaouCrnuGoru.

Istog dana vozilo je prodao

Nikšićaninu koji je umro ne-

koliko mjeseci prije ubistva

Nedovića.

Stojkovićneznaštosedogodi-

lo sa autom nakon što ga je

prodao.

Sutkinja je juče predstavila i

dokaz u kojem se navodi da je

23. novembra 2011. godine vo-

ziloukradenou Italiji.

Nedović je ubijen 8. septem-

bra, poslije 12.30 sati u lokalu

kodobjekta „AutoZeta“ uUli-

ci Vaka Đurovića, dok je nje-

gov poznanik Minja Šaković

teško ranjen. Na njih dvojicu

dok su sjedjeli u lokalu nepo-

znati napadač je, iskočivši iz

zaustavljenog automobila

,,BMW“, ispalio tri rafala.

Nekoliko sati kasnije, policija

je u mjestu Donje Mrke u Pi-

perima pronašla zapaljeni au-

tomobil i automatsku pušku,

najvjerovatnije ,,kalašnjikov“.

C.H.

Policija ispituje ko stoji iza podmetnutog

požara na Staromaerodromu

Zapaljena dva auta,

treće oštećeno

PODGORIČKI MVREMEPLOV

Baranin osumnjičen

za zloupotrebu

Uhapšena Podgoričanka

zbog tri krivična djela

Radnik hotela

zadržao

pazar za sebe

Krala

kozmetiku,

veš i ljekove

PODGORICA

–SvjedokAlek-

sandar SašaSinđelić juče jeu

podgoričkomVišemsuduu

procesuzapokušaj terorizma

kazaodamu jeEdi (Eduard

Šišmakov) prilikomsusretau

Beogradudrugooptuženog

VladimiraPopovapredstavio

kao svog čovjeka. Sinđelić je

naveoda jeEdi prilikomsva-

kog sastankakoji jeorganizo-

van izvanBeograda imaou

pratnji upravoPopova.

-UBeogradu jeEdija imene vo-

zio čovjek plavkaste kose čije

ime se pominje u optužnici. Po-

menuto mi je da je to Vladimir.

Moždami je čak i Edi rekao nje-

govo ime ali nijesam siguran. Ta

osoba je bila u Edijevoj pratnji

na svimsastancima, osimnaKa-

lemegdanu – kazao je Sinđelić

odgovarajući na pitanje advoka-

taMiroja Jovanovića.

Pratnja

Svjedok saradnik je kazao da ni-

je imaopotrebuda ispitujeEdija

za Popova jer mu je već na dru-

gom sastanku rečeno da je to

osoba koja ga prati i vozi.

Sastank sa Šišmakovom uvijek

je, kako je objasnio, bio u večer-

njimsatima, akadasudogovara-

li susret izvan grada, vozač bi

ostajaou automobilu i čekao.

-Vozila subilanovijeg tipa i stal-

no sumijenjana. Vozilobi uvijek

parkirali podalje, vozač bi osta-

jao u automobilu a Edi bi prila-

zio.Tipvozilaminijebiopoznat,

ali sam jednom zapazio da ima

srpske tablice – ispričao je Sin-

đelić.

ZarazlikuodBeograda,Sinđelić

je ustvrdio da je Edi uvijek

upravljao automobilom kada bi

se vozili uMoskvi.

- Po onome što sam primijetio,

Edi je u Moskvi uvijek imao

pratnju, obezbjeđenje, ali ga ni-

jesu vozili. Obezbjeđenje ga je

pratilo u svojimautomobilima –

ispričao je ključni svjedok.

Odgovarajući na pitanja odbra-

ne,onjekazaodaŠišmakovzasi-

gurno nije bio vozač i potčinjeni

izvjesnom Ivanu kojeg je zate-

kao u stanu uMoskvi neposred-

noprijepoligrafskogtestiranjau

majuprošle godine.

-Takoneštominije logično.Nije

mi poznato u kojem svojstvu

funkcionišuEdi i Ivan. Ne vidim

zašto bi Edi kao moćan čovjek i

uticajna ličnost bio vozač neko-

me - kazao je Sinđelić.

Istakao je i da zna broj tablica

džipaukomga jenjegovnajbolji

prijatelj Edi vozio kada je bio u

Moskvi.

Oprošlosti

Odbranujeosimkontakatakojeje

Sinđelić imao uMoskvi zanimalo

i da li je osuđivan i zbog čega.

Svjedok je kazao da se ne sjeća

kada je to bilo i za koje krivično

djelo konstatujući

da „obrana pokušava da izmisli

različite procese koji su se na-

vodno vodili protiv njega, ali da

postoji samo jedna presuda za

koju je odležao kaznu“.

- Zbogpucanjadvametkauvaz-

duhprvo samosuđenna 11 godi-

na, pa na 10 i onda na sedamgo-

dina zatvora. Ne sjećam se da

sam osuđivan za krivično djelo

teške krađe u više različitih po-

stupaka. Ne mogu se sjetiti ni

kada sam prvi put osuđen ni

zbog čega – saopštio je Sinđelić.

Dodao je i da mu je „svašta pod-

metano“ pa je tako, prema nje-

govim riječima, odslužio kaznu

za krivično djelo koje nije poči-

nio–napadna policajce.

Svjedoku nije bilo poznato da je

protiv njega postupak u Hrvat-

skoj,nitidajeutojzemljiosuđen

zbog teškog ubistvaMirka Fote-

sa.

-Nikadanijesambioutojdržavi.

Ja sa tim ništa nemam i nije mi

poznato ime Mirko Fotes –

ustvrdio je Sinđelić.

Uslijedilo je pitanje odbrane

svjedokudalisesjećakadamuje

uziman DNK profil i u vezi kog

postupka, na šta je Sinđelić ka-

zao da sumu istražitelji tada sa-

opštili da je to neophodno zbog

utvrđivanja identiteta.

- Dao sam im sve. Sjećam se da

sam tražio branioca i u šali sam

im rekao da mi dovedu Ratka

Mladića, jer je meni to totalno

bilonebitno– ispričao je on.

Napitanjaodbranedalijeosuđi-

vanzbogoduzimanjavozila, fal-

sifikovanja isprava, teške krađe

u Loznici, sprečavanja službe-

nog lica u vršenju dužnosti, Sin-

đelić je istakao da je samo jed-

nomosuđen i da je svepovezano

sa procesom koji je, kako kaže,

biomontiran.

Ključnipoziv

Dok je tvrdio da mu je sjećanje

slabo kada su u pitanju procesi i

osude protiv njega Sinđelić se

ipakdodetaljaprisjetio šta je ra-

dio u trenutku kada mu je Edi u

iznenadnom telefonskom pozi-

vusaopštiodahitno trebadado-

đe uMoskvu.

- U tom trenutku samu rukama

imaobušilicukojomsamkrenuo

da bušim ploču za USB prikju-

čaknamontažnoj kućici zaknji-

ge koju sampravionaVidikovcu

–kazao je svjedok saradnik.

Prema njegovim riječima, kući-

ce je pravio za čovjeka sa kojim

je imaodugogodišnjusaradnjua

to je, kako je objasnio, radio za

firmuBeoknjiga, ačovjekzakog

je radio zove seRadovan Ilić.

Od Ilića je često pozajmljivao

kombi „fijat skudo“ i za tovozilo

je plaćao i registraciju.

Pokušaj likvidacije

Kombi jer, kako seprisjetio, vo-

zio i kada se sastajao sa Predra-

gomBogićevićem,

MirkomVelimirovićemi Brati-

slavomDikićem.

I upravo, prema njegovim rije-

čima, dok jebiozaupravljačem

„fijata“ naAvali je

pokušana njegova likvidacija.

Navodi da se ,,fijatom“odvezao

dokuće,kakobisklonioporodi-

cu i pokupio materijal koji je

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Aleksandar Sinđelić na pitanja odbrane saop

Šišmakov je uvijek

bio u pratnji Popov

Knežević prijetio glavnom tužiocu

OkrivljeniMilanKnežević, jedanod lideraDemo-

kratskog fronta je tokomsuđenja poručioKatni-

ćudaćegaonuhapsiti i pri tomemugestikulirao

daćemunarukestaviti lisice.

Knežević je to rekaouključujući seuverbalni su-

kob između advokataMiroja Jovanovića i tužio-

caKatnića.

Naime, Jovanović jepitaosvjedokasaradnikada

li zna ko su najbliži saradnici premijera, i kako je

znaodane trebahapsiti specijalnogtužioca.

NatojeodmahreagovaoKatnićkojijerekaosudi-

ji daodbranahapsi glavnogspecijalnogtužioca.

- Ne hapse vas, nego sam rekao da u optužnici

nema toga - odgovorio jeJovanovićKatniću.

NaizjavuJovanovićanadovezaoseKneževićko-

jijedobacio:,,Uhapsićevas“,pokazujućinaKatni-

ća.

Zatimjeprstompokazaonasebegovoreći,,Jaću,

jaću“iukrstiorukegestikulirajućitakoKatnićuda

ćemustaviti lisicenaruke.

Odbrana traži da se provjeri

identitet svjedoka

Sinđelić je sudupredao ličnukartu i vozačkudozvolu i pojasnioda

su ova dokumenta bila važeća prilikomnjegovog ulaska u Crnu

Goru. Ipak, odbrana je zatražila da dobiju fotokopiju dokumenata,

tvrdeći da lična karta koja je dostavljena nije važeća. Odbrana je

tražilaidaimsedostavikopijapasošaikopijasvihstranicaupasošu

asveradi provjere identitetasvjedokasaradnika.

Vladimir Popov

Eduard Šišmakov

Sinđelić ispredVišeg suda

U Beogradu je Edija i mene vozio

čovjek plavkaste kose čije ime se

pominje u optužnici. Pomenuto

mi je da je to Vladimir. Ta

osoba je bila u Edijevoj pratnji

na svim sastancima, osimna

Kalemegdanu – kazao je Sinđelić