Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 18. novembar 2017.

Društvo

o-difuzne unije

tovanje

svega

nadležno za sprovođenje po-

stupka imenovanja i razrješe-

nja članovaSavjetaRTCG, dok

Skupština zauzima stav o pri-

jedloguovog odbora.

Sukob

- Odbor je do sada pokazao vi-

sok stepen očuvanja integrite-

ta svojih članova i Skupštine u

cjelini, uprkos ogromnim pri-

tiscima kojima je od konstitui-

sanja Skupštine 26. saziva u

brojnim slučajevima do sada

izložen, kao i u ovom koji se

odnosi na preispitivanje zako-

nitosti djelovanja članova Sa-

vjeta RTCG – istakao je Brajo-

vić.

Podsjetio je da je Odbor u če-

tvrtak,nakonizjašnjenjaNiko-

le Vukčevića, jednoglasno

utvrdioda jeonkaočlanSavje-

ta RTCG, prekršio član 26 stav

1 tačka 5 Zakona o nacional-

nom javnom emiteru Radio i

Televizije Crne Gore, te je jed-

noglasno odlučeno da Odbor

predloži Skupštini da ga razri-

ješi.

Administrativni odbor treba

da se izjasni i u slučajevima

GoranaĐurovića,MimaDraš-

kovića, Dragane Tripković,

PerkaVukotića iVladimiraPa-

vićevića, za koje je Agencija,

takođe, ocijenilada suprekrši-

li zakon.

Član Savjeta IvanMitrović ra-

nije je podnio ostavku nakon

što je utvrđeno da je bio u su-

kobu interesa.

Borba za Javni servis između

vlasti i opozicije traje od kraja

prošle godine kada je tadašnji

generalni direktor Rade Voj-

vodić smijenjen većinom gla-

sovauSavjetu, anjegovusmje-

nuiniciraojepredstavnikNVO

uovomtijeluGoranĐurović.

Javnimservisomodtadaruko-

vodi Andrijana Kadija, koju je

Savjetpredložio,aonajenače-

loTelevizijenedavnopostavila

VladanaMićunovića.

Opozicija, NVO sektor, ali i vi-

še diplomatskih predstavni-

štava i predstavnika u našoj

zemlji dali su bezrezervnupo-

dršku Kadiji i Mićunoviću i

upozoravaju vlast da ne bi tre-

balo da se miješaju u rukovo-

deću strukturuRTCG.

Ako članovi Savjeta Javnog

servisa, za koje je Agencija za

sprečavanjekorupcijeutvrdila

da su prekršili zakon, budu ra-

zriješeni na plenumu Kadija i

Mićunovićteškodabimoglida

dobiju podršku novog sastava

ovog tijela.

K.K./K.J.

Opozicija, NVOsektor,

ali i višediplomatskih

predstavništava i pred-

stavnikaunašoj zemlji

dali subezrezervnupo-

drškuKadiji iMićunovi-

ću i upozoravaju vlast

danebi trebaloda se

miješajuu rukovodeću

strukturuRTCG

Počinje kampanja protiv selektivnih abortusa

U Crnoj Gori je lani

rođen čak 131 dječak

više nego djevojčica

PODGORICA

- Širom Crne

Gore juče su osvanuli plakati i

čitulje koji upućuju na proble-

me zloupotrebe prenatalnih

testova za rano detektovanje

pola djeteta i praksu selektiv-

nih abortusa.

Oni označavaju početak kam-

panje „Neželjena“ kako bi se

ukazalo na problem selektiv-

nih abortusa.

U poruci na plakatima, zbog

kojih se moramo zapitati zbog

čega u Crnoj Gori djevojčice

nijesu jednako željene kao

dječaci, između ostalog, nave-

deno je da se u našoj zemlji

godišnje obavi veliki broj

selektivnih abortusa.

- Draga „Neželjena“, tvoji rodi-

telji više žele dječaka i zato

nijesi dobila priliku da budeš

rođena. Oprosti im. Tvoja

ožalošćena Crna Gora – piše u

posmrtnoj plakati.

Populacioni fond Ujedinjenih

nacija ukazao je da je našoj

državi 2012. godine ,,falilo“

oko 3.000 žena, što je poslje-

dica selektivnih abortusa.

Prema podacima Monstata,

tokom posljednje dvije dece-

nije u Crnoj Gori se u prosjeku

rađalo 109 dječaka naspram

100 djevojčica.

Nauka je dokazala da je

dozvoljeno odstupanje, usljed

uticaja prirodnih faktora i

faktora sredine, najviše tri do

šest dječaka, odnosno pre-

dominacija 52 odsto muških

novorođenčadi.

Statistika dalje pokazuje da je

2005. rođeno 414 dječaka više

nego djevojčica, 2009. godine

552, zatim 2014 - 365, dok je

2016. godine rođen 131 dječak

više.

Sl. R.

Naučni skup o novimbiomedicinskim tehnologijama i bioetičkim izazovima

Genetičko testiranje

mač sa dvije oštrice

PODGORICA

–Osnovno

etičkopitanjekada sugene-

tička testiranjaupitanju je

daonamogubitimač sadvi-

jeoštrice, jer saznanjeda

osobamožedaoboli odge-

netičkebolesti nosi određe-

nepsihološke i socijalne ri-

zikeponju - poručeno je sa

naučnog skupaonovimbio-

medicinskimtehnologijama

i bioetičkimizazovima.

Skup je održan juče u Crno-

gorskoj akademiji nauka, a

jedna od poruka je bila i da se

moraju uskladiti etika i struka

u pogledu genetičkih testira-

nja.

NačelnicaOdeljenja za ekspe-

rimentalnu onkologiju na In-

stitutuzaonkologiju i radiolo-

giju Srbije i predsjednica

Srpskog društva istraživača

rakadr sci.MirjanaBranković

-Magićgovorećionasljednom

kanceru i načinu na koji se on

može utvrditi, rekla je da se

karcinom dojke i jajnika pre-

nosi s roditelja na dijete, ali da

to i nemora da se desi.

- Ako jedan od roditelja posje-

duje određene promjene u ge-

nu potomstvo ima 50 odsto

šanse da je naslijedi i isto toli-

koda jenenaslijedi. Znači, na-

sljeđivanje bolesti nije apso-

lutno - rekla je ona.

Osnovno etičko pitanje je, ka-

ko jekazala, dakodgenetičkog

testiranjatrebastalnodasevo-

di računa da li je rizik povezan

sa saznanjemda postoji skolo-

nost ka obolijevanju od gene-

tičke bolesti, zapravo propor-

cionalanbenefitimakojetakvo

saznanjemože da pruži.

Genetičkimtestovima, kako je

dodala, dobija se genetička in-

formacija koja može da poka-

že da li će osoba tokom života

možda da dobije kancer.

- Istraživanje se radi na zdra-

Dodatni problem je i činjenica da ako pacijent, na primjer,

odstrani jajnik ili dojku, u slučaju da ima predispoziciju da

tokom života dobije kancer, nikad sa sigurnošću nemože da

mu se garantuje da će biti pošteđen bolesti

ETIČKEDILEMEBROJNE:

Sa skupauCANU

vim osobama i zahvaljujući

tomesemoževidjeti nekamu-

tacija koja eventualno može

da dovede do kancera. Tako

dobijamo informacijuo riziku

za razvoj određene bolesti, a

onda se može donijeti odluka

o medicinskim intervencija-

makoje semogu izvesti - poja-

snila je ona.

Brankoivć-Magić istakla je da

postoji stalna dilema da li je

dobrodapacijent sazna rezul-

tate,jertosaznanjenosipsiho-

loške i socijalne rizike.

Dodatni problemje i činjenica

da ako pacijent, na primjer,

odstrani jajnik ili dojku, u slu-

čaju da ima predispoziciju da

tokom života dobije kancer,

nikad sa sigurnošću ne može

da mu se garantuje da će biti

pošteđenbolesti.

Profesor molekularne i medi-

cinske genetike na Medicin-

skom fakultetu i načelnik In-

s t i t u t a z a me d i c i n s k a

istraživanjaVojnomedicinske

akademije prof. dr Zvonko

Magić ukazao je na zanimljiv

etički aspekt kod vještačke

oplodnje.

-Todijetemožeda ima idopet

roditelja. Tu su oni koji ga od-

gajaju - koje dijete i doživljava

kaoroditelje, zatimonaj koji je

dao spermatozod, ona koja je

dala jajnu ćeliju i na kraju su-

rogat majka koja ga je rodila.

To dijete može da ima ogro-

mneprobleme sa identitetom,

ali se o tome mnogo ne govori

- rekao jeMagić.

Kako je kazao, strogo se mora

voditi računa o standardima i

o tome kome dati uslove da se

bavi vještačkomoplodnjom.

K.J.

Univerzitet Crne Gore čestitaoMeđunarodni dan studenata

Obrazovanje ključ svih promjena

PODGORICA

–Poštovanje

studentskihprava i njihova

efikasnaprimjenaupraksi

ostajuvisokona agendiUni-

verzitetaCrneGore, poručio

jevršilacdužnosti rektora

prof. drDaniloNikolićuče-

stitki povodomMeđunarod-

nogdana studenata.

On je istakaodaćeupravaUni-

verziteta biti otvorena za sva

studentska pitanja i u tijesnoj

saradnji saStudentskimparla-

mentom obezbjeđivati njiho-

vopravovremeno rješavanje.

Studentima je poželio da pri-

vatnoiprofesionalnostasavaju

u pragmatične, posvećene, to-

lerantneizadovoljneljude,po-

štovaoce drugog i drugačijeg

mišljenja.

- Da postanete oni kojima je

multikulturalizam i multikon-

fesionalizamaksiomsavreme-

nogdruštva, tedabudetekrea-

tivni, slobodoumni i kritički

promišljate svijet i, kao prega-

oci, mijenjate društvo u kojem

živite, doprinoseći demokrat-

Podrška za talentovane

Ministar prosvjete Damir

Šehović, takođe je čestitao

studentima njihov dan uz

poruku da je imperative reso-

ra na čijem je čelu nadgradnja

obrazovnog sistema na teme-

ljima dobre obrazovne politi-

ke, koja će talente integrisati,

a ne gušiti.

- To znači dobru legislativu,

zbog koje smo i ušli u nedav-

nu zakonodavnu reformu

u ovoj oblasti. No, što je još

važnije, to znači kreiranje

atmosfere i neformalnog

ambijenta u kome će domini-

rati interaktivni, a ne preda-

vački tip nastave, u kome će

teorijska i praktična znanja

biti podjednako vrednovana,

a lične inicijative dočekane

sa razumijevanjem i prihva-

tanjem – naveo je on.

Poručio je da datumobilježa-

vanja Međunarodnog dana

studenata posebno je važan

zbog simbolike koju nosi -

da borba za pravo i pravdu

nikad ne smije biti zaborav-

ljena.

skomrastuirazvojuCrneGore

–poručio jeNikolić.

Međunarodni dan studenata,

prema njegovim riječima, već

„76 godina podsjeća na žrtvu

praškihstudenata, kao i naslo-

bodarsku iskru koju ni naci-

stički mrak, ni mnoga druga

zlodjela u tokudruge polovine

20.vijekanijesumogliugasiti“.

-Univerzitet CrneGore inten-

zivnoradi napodizanjukvali-

teta studija i stvaranju pret-

postavki da studenti dio

školovanja provedu na raz-

mjeni, a svršeni visokoškolci,

kojitožele,nesmetanonastave

školovanje u zemlji i inostran-

stvu, odnosno da steknu zna-

nja i vještine koje će ih prepo-

ručiti kod domaćih i stranih

poslodavaca–kazaojeNikolić.

Poručio je da je obrazovanje

ključ svih promjena i zaloga

građanskoj jednakosti koju

Univerzitet Crne Gore, kao

promotor državnog razvoja,

promovišedužeodčetiridece-

nije u crnogorskomdruštvu.

J.B.

POŠTOVANJESTUDENTSKIHPRAVAVISOKOPOZICIONIRANO:

DaniloNikolić