Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 18. novembar 2017.

Društvo

Zavjet ćutanja

PODGORICA

- Konkurs za

rektora Univerziteta Crne

Gore biće zatvoren u pone-

djeljak s obzirom na to da ova

ustanova ne radi vikendom,

a prema saznanjima Pobjede

juče niko nije dostavio kandi-

daturu.

Kako smo objavili, glavni

kandidat je vršilac dužnosti

rektora prof. dr Danilo Nikolić

koji ni juče nije odgovorio na

naše pozive.

Nije odgovorila ni generalna

sekretarka Univerziteta Jelena

Pajković.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, stav je da javnosti ne

saopštavaju informacije do

okončanja porcedure.

Prema riječima više nezvanič-

nih sagovornika, kako smo

već objavili, Nikolić će biti

izabran na ovu funkciju jer

ima punu podršku i povjerenje

predsjednika Upravnog odbo-

ra Univerziteta Duška Bjelice,

na čiju inicijativu je i postav-

ljen za vršioca dužnosti nakon

što je 3. oktobra smijenjena

rektorka Radmila Vojvodić.

Bivša rektorka podnijela je

tužbu zbog nezakonite smje-

ne.

Ona je smijenjena nakon

skoro pet mjeseci otvorenog

sukoba sa Vladom zbog sta-

tusa Visoke medicinske škole

– Vlada je insistirala da sjedište

ovog studijskog programa

ostane u Beranama, a Voj-

vodić da to bude Podgorica,

kako je predviđeno akredita-

cijom.

Škola je, ipak, ostala u Berana-

ma, Vojvodić je smijenjena na

prijedlog Vladinih predstav-

nika u Upravnom odboru, u

kojem su prije toga obezbije-

dili većinu, a studenti će dio

nastave pohađati u Podgorici

o trošku Ministarstva prosvje-

te.

Radmila Vojvodić prva je smije-

njena rektorka u istoriji Univer-

ziteta Crne Gore.

K.K./N.Đ.

Konkurs za rektora UCG zatvara se u ponedjeljak

Održan seminar za novinare o značaju imunizacije

PODGORICA

- Vakcine su

najbezbjedniji ljekovi o čijem

kvalitetu roditelji ne treba da

se informišu putem interneta

nego preko kredibilnih izvora

– poručeno je na jučerašnjem

seminaru koji je Institut za

javno zdravlje organizovao

za novinare kako bi razriješili

nedoumice i dobili sve infor-

macije radi boljeg informisa-

nja.

Saopšteno je da je porastao

obuhvat djece vakcinacijom

MMR vakcinom protiv rube-

ole, zaušaka i malih boginja,

te da ovog mjeseca iznosi

65 odsto. To, međutim nije

dovoljno u slučaju pojave epi-

demije, jer je neophodno da

on iznosi 95 procenata.

Obuhvatvakcinacije

Epidemiolog u Institutu dr

Dragan Laušević rekao je da

je obuhvat najveći na sjeveru,

gdje se kako kaže najmanje

priča o vakcinama.

- Internet jeste sredstvo jako

dobrih informacija, a može

da bude i vrlo loš tako da

moramo da se naviknemo da

na vrlo kritičan način čitamo

neke stvari. Ako vjerujem

svom pedijatru kad mu dovo-

dim bolesno dijete, zašto mu

ne vjerujem kad mi kaže da je

vakcina bezbjedna – kazao je

dr Laušević.

Prema njegovim riječima,

neke zarazne bolesti ne može-

mo da kontrolišemo bez vak-

cina, uprkos dobroj higijeni.

Epidemiolog dr Senad Begić

poručio je da svi građani na

sajtu Agencije za ljekove

mogu da nađu sastav bilo kog

lijeka, kao i vakcina.

Govoreći o njihovom sastavu

on je rekao da je roditeljima

najviše bio sporan tionersal

koji se vezuje za živu. Taj

sastojak, kako je naglasio

dr Begić, već sedam godina

ne nalazi se u vakcinama za

djecu.

- Iako je 2010. godine izbačen

iz MMR i ostalih vakcina za

djecu autizam i dalje raste što

je dokaz da nije imao veze sa

kretanjem broja oboljelih –

rekao je dr Begić.

KvalitetkaouEU

Željka Bešović iz Agencije za

ljekove i medicinska sredstva

kazala je da su u Crnoj Gori

vakcine istog kvaliteta kao u

Evropskoj uniji

Ona je naglasila da nijedan

proizvod, pa sami tim ni vakci-

na nije apslolutno bezbjedan,

te da imaju određeni novo

rizika.

- Ono što je bitno jeste da se

uvijek mjeri odnos koristi i rizi-

ka. Na tržištu se ne smije naći

nijedan proizvod kod koga je

rizik veći od bolesti – kazala je

Bešović.

Da je MMR vakcina bezbjedna,

kako je saopštila Maja Stanko-

vić takođe iz Agencije, govori i

podatak da su u Crnoj Gori od

2011. godine prijavljena samo

četiri neželjena dejstva. Radi

se, kako je rekla o lokalnim

reakcijama.

Sl. R.

POZIVRODITELJIMADAVJERUJUPEDIJATRIMA:

Sa seminara

U Crnoj Gori od 2011. godine prijavljena su samo

četiri neželjena dejstva naMMR vakcinu. Radi

se o lokalnim reakcijama, što potvrđuje da je ova

vakcina bezbjedna – kazala jeMaja Stanković iz

Agencije za ljekove i medicinska sredstva

Vakcine su bezbjedne

Predsjednik Skupštine odgovorio generalnomdirektoru Evropske rad

Brajović: Po

zakona izn

PODGORICA

–Skupštini

CrneGore imeni koji sena-

lazimnanjenomčelu, unaj-

višeminteresu jeda sepred

nadležnimdržavnimorgani-

maprovjere i otklonebilo

kakve sumnjeupostojanje

sukoba interesa članovaSa-

vjetaRTCG–naveo je, pored

ostalog, predsjednikSkup-

štine IvanBrajovićuodgo-

vorunapismogeneralnog

direktoraEvropske radio-

difuzneunijeNoelaKarana.

Direktor EUB-u Karan je, dan

pred sjednicu Administrativ-

nog odbora Skupštine na kojoj

se raspravljalo o tome da li je

član Savjeta RTCG Nikola

Vukčevićprekršiozakon ili ne,

uputio dopis na više adresa u

našoj zemlji, pored ostalih i

Brajoviću, oštro negodujući

zbog moguće smjene nekih

članova ovog tijela Javog ser-

visa i insistirajući da se, ako

smjena i bude, nedođeusitua-

ciju da rad Savjeta bude bloki-

ran.

Nadležnosti

On je u pismu bio kategoričan

da u ovom tijelu treba da osta-

ne dovoljan broj ljudi potre-

ban za donošenje odluka, od-

nosnodabi „usvakomslučaju,

parlament trebaloda seposta-

ra da se održiminimumod se-

damčlanovaSavjetausvakom

trenutku“.

Brajović je u odgovoru naveo

da će samo zakonskom neu-

pitnošću članova Savjeta biti

umanjene tenzije na medij-

skoj sceni Crne Gore i uzaja-

mne optužbe za pritisak na

rad i nezakonito djelovanje

Savjeta Javnog servisa i ko-

mercijalnihmedija,bezobzira

na njihovu uređivačku politi-

ku.

- Siguran sam da dijelimo za-

jednički stav da svako iz svoje

nadležnosti trebadapruži po-

dršku daljoj profesionalizaciji

Odbor je do sadapokazao

visok stepenočuvanja in-

tegriteta svojih članova i

Skupštine u cjelini, uprkos

ogromnimpritiscima

medija, što će doprinijeti ra-

zvoju slobodnog i naprednog

društva –napisao jeBrajović.

Naveo je i da su javnosti po-

znate aktivnosti Savjeta i nje-

govih članova pojedinačno, s

obziromnavelikuprisutnostu

medijima.

- Utoliko smatram značajni-

jom odgovornost Savjeta da

brine o kredibilitetu Javnog

servisa otklanjanjem bilo ka-

kvih kontroverzi u vezi sa za-

konskineupitnimdjelovanjem

članova ovog najvišeg tijela

RTCG– istakao jeBrajović.

Podsjetio je da je Administra-

tivni odbor skupštinsko tijelo

Siguran samda

dijelimo zajednički

stav da svako iz svoje

nadležnosti treba da

pruži podršku daljoj

profesionalizaciji

medija, što će

doprinijeti razvoju

slobodnog i

naprednog

društva – napisao

je Ivan Brajović

Ženska političkamreža organizovala prvu pres konferenciju

Traže izmjenu zakona

IvanBrajović

PODGORICA

–Kakobi se

unaprijedila rodna ravno-

pravnost upolitičkomodlu-

čivanjuneophodne su izmje-

ne relevantnog

zakonodavstva, između

ostalog, Zakonao izboruod-

bornika i poslanika, pa je

predloženoda sepropiše

obaveznoprisustvo40odsto

ženana izbornimlistama,

kao i neprihvatanje listaod

opštinskih i državnekomisi-

jeukoliko taj kriterijumne

bude ispunjen.

To je juče saopštila poslanica

Socijalističke narodne partije

Snežana Jonica na prvoj kon-

ferenciji Ženske političke

mreže, koja okuplja žene i iz

Bošnjačke stranke, Demosa,

DPS-a, Due, Nove srpske de-

mokratije, Force, Liberalnog

saveza, SD-a, SDP-a, Ure i Po-

zitivne.

One su pretočile borbu za rav-

nopravnost upolitičkomživo-

tu u konkretne zaključke, koji

se odnosena izmjenu relevan-

tnih zakona – o izboru odbor-

nika iposlanika, ofinansiranju

političkihpartija i opolitičkim

partijama.

Ravnopravnost

Kako je Jonica precizirala,

predložilesudauZakonuo iz-

boruodbornika i poslanika re-

dosljed na izbornim listima

bude koncipiran tako da od

svaka tri kandidata najmanje

jedanpredstavnik bude žena.

- Predložili smo i da u organi-

ma za sprovođenje izbora bu-

ZAJEDNIČKOMVIZIJOMISPRAVIĆEVJEKOVNUNEPRAVDU:

Sakonferencije

desrazmjeranbrojženaimuš-

karaca, odnosno u državnoj

izbornoj komisiji i u biračkim

odborima –navela je Jonica.

UZakonu o finansiranju poli-

tičkih partija predložile su iz-

mjene kojima se omogućava

poseban iznos novca za finan-

siranje ženskih organizacija u

političkim partijama, kao i vi-

še sredstava za političke parti-

je koje imaju više žena u pred-

stavničkimtijelima.

UizmjenamaZakonaopolitič-

kimpartijama, udijeluukojem

sepropisuještosvestatutipoli-

tičkihpartijamorajuda sadrže

da bi stranke mogle biti regi-

strovane, predložena je obave-

za propisivanja načina formi-

ranja i finansiranja ženskih

organizacija unutar političkih

partija, kao imehanizamakoji-

ma ćepartijeobezbjeđivati od-

govarajući procenat žena u

svojimorganima.

Partijama je dat rok od četiri

godine da se prilagode novim

zakonskim rješenjima, u su-

protnom biće izbrisane iz re-

gistra.

Napredak

Menadžerka programa za

rodnu ravnopravnos t u

UNDP-u Kaća Đuričković

podsjetila je da je taj projekat

počeo 2011. godine kada je u

nacionalnomparlamentu bilo

11 odsto žena, a na lokalnom

nivouosam.

-Postignut jeuspjeh, jerdanas

imamo 24 odsto žena na naci-

onalnom nivou i 26 na lokal-

nom – precizirala je Đuričko-

vić i dodala da je to, s druge

strane, ispod međunarodnog

standarda od 30odsto.

Poručila je da su predstavnice

Ženske političkemreže ujedi-

njene oko jedinstvene vizije –

da ćeunašoj državi ženeupo-

litici morati da imaju sredstva

i prostor za rad.

J.B.