Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 18. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

- Prosječna cijena kvadratnogmetra

stana u novogradnji uCrnoj Gori u trećemkvartalu

iznosila je 1,14 hiljada eura i veća je osam odsto u

odnosuna istiperiodprošlegodine i 3,6uodnosuna

drugi kvartal, pokazujupodaciMonstata.

Prosječna cijena kvadrata u novogradnji u trećem

kvartaluuPodgorici je iznosila1,15hiljadaeura,Ba-

ru 1,18hiljada, aBudvi 1,25hiljada eura.

IzMonstata upozoravaju da cijene na nivou grado-

va obara visoko učešće stanova solidarnosti u po-

smatranomperiodu.

S.P.

PODGORICA

- Linijadoma-

ćihproizvoda „Ukusi kraja

moga“u IDEAprodavnica-

mabogatija je za 29novih

proizvoda iz cijeleCrneGo-

re. Brendu sepriključilo još

12proizvođača iz svihdije-

lova zemlje, koji nude zdra-

ve i visokokvalitetneproi-

zvode, spremljenepo

tradicionalnimreceptima.

-Ukusi krajamogasudomaći

brend proizvođača koji su

prepoznati po kvalitetu i tra-

diciji. Autentičnost proizvo-

da se ogleda u tradicional-

nom nač inu pr i preme.

Ponosni smo, jer smo našu li-

niju obogatili i ona sada broji

54 domaća kvalitetna proi-

zvodaod23proizvođača - sa-

opštila je PR menadžerka

kompanije Idea Natalija

Mušura.

Među novim „ukusima“ su

narezani pršut, pečenica,

pančeta i vrat, koziji sir, koziji

sir u maslinovom ulju, di-

mljeni ipunomasnipolutvrdi

sir, marinirana pastrmka, ja-

ja, gril pile, zatop, kukurzni

hljeb,med,patišpanj,džemo-

vi različitih ukusa, crnogor-

ska pita, urmašice, čaj od žal-

fije, sirup od borovnice i

durmitorska voda.

- Pored toga što potrošačima

želimo da ponudimo dobar

kvalitet, ovom kampanjom

želimo da podstaknemo do-

maću proizvodnju i tako po-

držimo razvoj crnogorske

privrede.Vjerujemodasmou

tome uspjeli, jer smo obe-

zbjedili siguran plasman tra-

dicionalnih proizvoda i nji-

hov put do trpeza i srca naših

kupaca - saopštila jeMušura.

Proizvodi „Ukusi kraja mo-

ga“ dostupni su u svim IDEA

prodavnicama u 17 gradova.

S.P.

PODGORICA

–Erstebanka

jeponudilapenzionerima

novekreditedo20hiljada

euranadeset godina, sapla-

ćenompolisomosiguranja -

saopštili su jučepredstavni-

ci ovebankenapres

konferenciji, uzpodsjećanje

da imamo 120hiljadapenzi-

onera saprosječnompenzi-

jomod 280eura.

- Kamatna stopa za kredite od

15do20hiljadaeura je7,99od-

sto, a do 15 hiljada eura 8,49

odsto. Ova nova vrsta gotovin-

skog kredita za penzionere

namijenjena je tekućoj po-

trošnji ili refinansiranju oba-

veza u drugim finansijskim

institucijama - objasnio je di-

rektor sektora stanovništva u

Erste banci ReljaĐurović.

Kamata je, kako je objasnio,

niža više od dva odsto u odno-

su na stope za slične kreditne

proizvode, koji su duže dostu-

pni na tržištu. Objasnio je da

polisuosiguranja plaća banka.

- Polisa je obavezna za kredite

iznad deset hiljada eura, čiji je

rok otplate nakon 67. godine

korisnika, kao i za sve kredite

iznad šest hiljada eura sa ko-

načnomotplatomod70. do75.

godine – objasnio je on, a nje-

gova zamjenica Danijela Vu-

koslavović je kazala da za kre-

dit od 20 hiljada eura na deset

godina sa nominalnom kama-

tom od 7,99 odsto, mjesečna

rata 242 eura. Ukupan iznos

koji klijent vraća je29,1hiljada

eura,apotrebnojedaimapen-

ziju od 485 eura. Za kredit od

deset hiljada na deset godina,

uz kamatu od 8,49 odsto, mje-

sečna rata je 123 eura, ukupan

iznos koji klijent plaća je 14,87

hiljada eura. Za njega je po-

trebno da penzija bude mini-

mum248 eura.Troškovi obra-

dekreditasekrećuodjedando

1,5 odsto. Predstavnici banke

su saopštili da Erste servisira

85hiljada klijenata.

-Uprethodnih 18mjeseci rea-

lizovali smo 12 hiljada potro-

šačkih kredita i pomogli da

700 porodica riješi stambeno

pitanje - saopšteno je izbanke.

M.P.M.

U trećemkvartalu poskupili stanovi

U Budvi kvadrat

1,25 hiljada eura

Linija „Ukusi krajamoga“ u IDEA prodavnicama

Ponuda obogaćena sa 29 domaćih proizvoda

Erste banka predstavila novu ponudu

Penzionerima krediti

do 20 hiljada eura

Očekuju pad

kamata

Relja Đurović kazao je da

ima prostora za snižavanje

kamatnih stopa na bankar-

skom tržištu.

- Vjerujemda će u nared-

nomperiodu doći do pada

kamatnih stopa mnogo

više kod kredita, nego na

depozite - kazao je on.

a pokrene arbitražni postupak protiv Crne Gore

i Ćalasan:

a šansi

Ćalasannašoj redakciji.

Dodao je da je većina onih koji

su kreirali „taj štetni bankarski

proizvod već u zatvoru“.

- Još prošle godine u Klagen-

furtu je osuđeno šest direktora

ovebanke. Sve zemljedonosile

su zakone ugledajući se na ono

što je radila Crna

Gora – kaže ad-

vokatCEZAP-a

i podsjeća da

banka i treća

lica, među

kojima je i

HETA, ne

primjenjuju

zakon.

Ministarstvo:

Komentari

mogu štetiti

Iz Ministarstva inansija su

našoj redakciji kazali da

do okončanja postupka

neće komentarisati.

- Iskustvo dosadašnjih

arbitraža je pokazalo da

komentarisanje postupka

ili samog slučaja, zbog

osjetljivosti materije,

može negativno uticati

na tok arbitraže, odnosno

proizvesti štete po drža-

vu - objasnili su iz ovog

resora i dodali da će, po

zauzimanju stava

nadležnih organa,

javnost biti upozna-

ta sa detaljima.

- Umeđuvreme-

nu apelujemo da

se prema ovoj

temi, uvažava-

jući redovan

postupak,

ophodimo

sa oprezom

- kazali su

iz Mini-

starstva.

- Napravili su toliko krivičnih

djela da je pitanje ko treba da

odgovara-državailioni-rekao

je Ćalasan i dodao da se vode

predistražneradnjeokopostu-

panjaHAAB iHete.

Krivičneprijave

Medojević je pozvao specijal-

nog tužioca Milivoja Katnića

da reaguje po krivičnim prija-

vama protiv rukovodstva

HAAB-Adiko banke.

- Pokretanje arbitraže je po-

sljedica nedjelovanja glavnog

specijalnogtužioca,kojemsam

podnio krivičnu prijavu protiv

Hipo banke zbog prevare kori-

snika kredita u švajcarskim

fancima. Ima i drugih prijava -

rekao je Medojević Pobjedi i

naglasio da nalaz vještaka fi-

nansijskestrukepotvrđujenje-

govenavode„daseradiloopre-

vari, pranjunovca, zloupotrebi

službenog položaja“.

- Imajućiuviduštasedogađalo

uHrvatskoj,Mađarskojiregio-

nu, a sve ove države suusvajale

zakonenabazimodelakojisam

predložio našem parlamentu,

smatram da su šanse Adiko

banke minimalne – ocijenio je

Medojević.

Parlament je septembra 2016.

usvojio izmjene zakona o kon-

verziji kredita u švajcarskim

francimaueure, koji jeusvojen

godinuranije.Zakonjeomogu-

ćio i klijentima koji nijesu ot-

plaćivali stambenekredite, kao

i onima koji su ih otplatili, da

dugkonvertujuueurepokursu

koji jevažiokadsuuzimali kre-

dit, uz kamatu od 8,2 odsto. I

tada je Adiko banka najavljiva-

la arbitražu, a podnijeli su tri

inicijative za ocjenuustavnosti

obje verzije zakona.

M.P.M.

Nebojša

Medojević