Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 18. novembar 2017.

Ekonomija

ISRCG postao

član IFAC-a

PODGORICA

- Institut sertifi-

kovanih računovođa postao je

punopravni član uMeđunarod-

noj federaciji računovođa

(IFAC) uNjujorku.

-NazasijedanjuSkupštineIFAC-

a u Briselu, 15. novembra tekuće

godine, donijeta je odluka da se

ISRCGprimiupunopravnočlan-

stvo IFAC-a, te da se kao takav

pridržava sistema vrijednosti –

naveli suu saopštenju.

M.P.M.

PODGORICA

–Ministarstvopoljoprivredeobezbijedilo je

dodatna sredstva za regresiranje hrane za pčele, pa pčelari

mogu da prekoKućemeda kupe dvije pogače po pčelinjem

društvu za 70 centi po komadu. Tehnički sekretar Saveza

pčelarskih organizacija Crne Gore Vladimir Radulović

saopštio je da su definisane regresne kvote za distribucija

pogača.

- Program je orgnizovan u dvije faze, pa će se prvi krug

završiti 10. januara idućegodine, adrugi sredinommarta.U

skladu sa brojemprijavljenihkošnica biće proizvedeno 120

tona pogača. Zainteresovani semogu javiti predstavnicima

lokalnihpčelarskihorganizacijaradiporudžbineidodatnih

informacija – saopštio jeRadulović.

Đ.Ć.

PODGORICA

– Advokat Cen-

tra za zaštitupotrošačaDrago-

mirĆalasanipredlagačzakona

o konverziji kredita u CHF u

eure Nebojša Medojević (DF)

smatrajudaAdikobankanema

nikakve šanse da dobije arbi-

tražni postupak koji je kod

ICSIDuVašingtonupokrenula

protiv Crne Gore. IzMinistar-

stva finansija, koje je raspisalo

javnipozivzaizboradvokatske

kancelarijezazastupanjedrža-

ve u ovomslučaju, nijesu htjeli

da komentarišu, objasnivši da

bi tomoglonegativnodadjelu-

je na postupak. Nezvanično

saznajemo da je ministarstvo

formiralo međuresorsku rad-

nugrupukoja će sebaviti samo

ovimpitanjem.

Nadležnost

Advokat Ćalasan kaže da

ICSID u Vašingtonu nije

nadležan za ovaj slučaj već

evropske instance.

-Aakobi sekojimslučajempo-

kazalo da je nadležan sigurno

će odbaciti tužbu kao neosno-

vanu. Evropski sud je već zau-

zeostavpovodomtužbi kojesu

podnijeli klijenti iz

Rumunije i

odredio se

prema pri-

mjeni de-

vizne kla-

uzule i

promjen-

ljive ka-

matne sto-

pe–kazao je

PODGORICA

- Prvameđu-

narodnakonferencijeo

„vrancu“ i drugimcrnogor-

skimautohtonimsortama

vinove loze, kojuorganizuje

kompanijaPlantaže, počeće

uponedjeljakupodrumu

Šipčanik. Izkompanije je

saopštenoda je cilj dvod-

nevnekonferencijeda

predstavi genetskonasljeđe

vinove lozeuCrnoj Gori i

rezultate, do sadanajobu-

hvatnijeg, istraživanja au-

tohtonih sorti.

Ukupno je obilježeno i uzor-

kovano 500 čokota sa različi-

tih lokaliteta iz svih vinogra-

darskih regiona, kako gajenih

tako i divljih.

- Otkriće se roditelji „vranca“

i drugih autohtonih sorti.

Konferencija će odgovoriti

zašto je „kratošija“ najstarija

sorta vinove loze u Crnoj Go-

ri, ali i najstarije ime za tusor-

tu koja se gaji u inostranstvu

pod imenom primitivo, zin-

fandel, tribidrag -rečeno jena

konferenciji za novinare.

PODGORICA

- Potpredsjednici vladaCrne

Gore i TurskeMilutinSimović i Redžep

Akdagpotpisali supaket sporazuma s ci-

ljemostvarivanjakonkretnihrezultatana

poljuprodubljivanja i unapređenja eko-

nomske saradnjedvije zemlje, uzdefinisa-

nje jasnihdaljihciljeva.

Ti ciljevi se, kako jesaopšteno izVlade, ogleda-

juutriputavećemobimurobnerazmjeneiani-

miranjunovihturskihkompanijazaulaganjau

CrnuGoru.

Sporazumi o saradnji u oblasti šumarstva, po-

ljoprivrede i vojne industrije potpisani su na

sjednici Mješovite komisije za ekonomsku sa-

radnjudvije vlade. Predstavnici obje države su

se složili da je potrebno što prije početi prego-

voreo izmjeni sporazumao slobodnoj trgovini

izmeđudvije zemlje.

S.P.

PODGORICA

- Inspekcija za

igre na sreću saopštila je juče

da jeod213prijavljenihugosti-

teljskih objekata, u kojima se

navodno nelegalno priređuju

igre na sreću putem terminala,

kod šest utvrđena nepravil-

nost, zbog čega suprotiv prire-

đivača preduzete propisane

mjere. U saopštenju se navodi

da jenadzoruzavršnoj fazi i da

je u toku priprema izvještaja.

Najavili su kontrolu kod firme

„TO TO“ i sa njom povezanog

lica „KINGBETING“.

R.E.

BAR

- Predstavnici Sindi-

kalneorganizacije zapo-

slenihuPort ofAdriji

poručili sudanikoodzapo-

slenihnijepokolektivnom

ugovorunapustio firmu, jer

bi imotpremninebile

dvostrukoveće.

- Menadžment se plaši da će

izgubiti spor koji vodimo pro-

tiv njih, zato što je glavna tačka

u ugovoru o raskidu, koji su

morali da potpišu ljudi koji od-

laze iz firme, bilo odricanje od

tužbi i potraživanja – rekao je

predsjednik sindikata Luka

Klisić. On je istakao da niko od

19radnikauseptembruovego-

dinenijedobrovoljnonapustio

kompaniju, već su ih obavijes-

tili da će im veća otpremnina

biti ako odu dobrovoljno, nego

a k o b u d u p r o g l a š e n i

tehnološkim viškom. Najavili

su tužbu suduuStrazburu.

Iz menadžmenta su ranije

saopštili da je prosječna

isplaćena otpremnina bila 24

hiljade eura.

S.P.

PODGORICA

– Prajs voterhaus kupers Beograd radi procjenu

vrijednostiHGBudvanskarivijera,rečenojepobjediizovekom-

panije, koja bi trebalo da bude završena do 31. januara iduće go-

dine. PremaposljednjojprocjenipriječetirigodineHGBudvan-

skarivijeravrijedila je 172,26milionaeura, odčegasenaakcijski

kapital odnosi 80,89 miliona eura. Nova procjena ,,Budvanske

rivijere“ se radi, shodno zaključku Savjeta za privatizaciju za

potrebe privatizacije i restrukturiranja kompanije.

N.K.

Podrška pčelarima

kroz regres pogača

Nurković

sa turskim

ministrom

saobraćaja

Ministarstva saobraćaja

Crne Gore i Turske formira-

će radne grupe za sektore

pomorstva, željezničkog i

kombinovanog saobraćaja

i intermodalnost, kako bi se

detaljnije dogovorila sarad-

nja, saopšteno je nakon

bilateralnog sastankaresor-

nihministara Osmana Nur-

kovića i Ahmeta Arslana.

Konstatovano je da je to

dobra prilika da se razmo-

tre inicijative koje bi države

mogle da pokrenu u oblasti

saobraćaja.

Crna Gora i Turska potpisale paket sporazuma

Utrostručiti razmjenu

i animirati investitore

Inspekcija za igre na sreću

Nepravilnosti na

šest terminala

Reagovanje sindikalaca Port of Adrie

Hoće duplo veće otpremnine

Procjena ,,Budvanske rivijere“

U ponedjeljak u organizaciji Plantaža počinje dvodnevna

međunarodna konferencija o „vrancu“

Crna Gora je u vrhu

svjetske vinskemape

Direktorica sektora razvoja Plantaža VesnaMaraš je saopštila

da će na konferenciji predstaviti rezultate istraživanja

bogatstva autohtonog sortimenta u Crnoj Gori, njegov

diverzitet i dugu tradiciju gajenja i proizvodnje grožđa i vina

Tragomodluke austrijske banke

Medojevi

Adiko ne

Predlagač zakona

NebojšaMedoje-

vić pozvao speci-

jalnog tužioca

da reaguje po

krivičnimprija-

vamaprotiv

HAAB-Adiko

banke

Direktorica razvoja Plantaža

Vesna Maraš je kazala da su

rezultati istraživanjapotvrdi-

li da se crnogorsko vinogra-

darstvo bazira na porodici

genetski povezanih sorti, što

je karakteristično i u drugim

čuvenim tradicionalnim vi-

norodnim regionima.

- U Crnoj Gori ova porodica je

uglavnom stvorena oko sorte

„kratošija“ - kazala je Maraš i

navela da otkriće 63 nepoznata

genotipa loze u Crnoj Gori

predstavljafascinantnootkriće.

-SvetopokazujezaštojeCrna

Gora kolijevka vinogradar-

stva na Balkanu - poručila je

Maraš.

Profesor na kanadskom uni-

verzitetu Western Ontario i

gostujući profesor na špan-

skom univerzitetu u La Roji

Miodrag Grbić rekao je da je

istraživanje genetskog diver-

ziteta vinove loze istorijski

momenat korišćenja genom-

skih tehnologija i sekvencira-

nja genoma u jednom istraži-

vanjuuCrnoj Gori.

- Genomske tehnologije su

nosilac razvoja ekonomije,

privrede i tehnologije u 21.

vjeku i osnova ekonomije

znanja. Bez njih ova otkrića

nijesu bila moguća i na osno-

vu tih rezultata Crna Gora je,

sa svojim autohtonim sorta-

ma, obezbijedila značajno

mjesto na svjetskoj vinskoj

mapi - zaključio jeGrbić.

Plantaže konferenciju orga-

nizuju u saradnji sa ministar-

stvima nauke i poljoprivrede,

CANU i španskimInstitutom

za vinovu lozu i vino. Uče-

stvovaće naučnici i stručnjaci

iz oblasti genomike, genetike

vinove loze, bioinformatike i

vinogradarsko - vinarskog

svijeta, a biće prezentovano

28 referata iz 17 zemalja.

S.P.

USD

1.17950

JPY 132.82000

GBP 0.89385

CHF

1.16960

AUD

1.56320

CAD

1.50530

Kursna lista

DragomirĆalasan

Sapresa