Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Subota, 18. novembar 2017.

PODGORICA

Građani tre-

baju da glasaju za otvorene

liste na izborima – sugestija je

većine zainteresovanih koji

su se odazvali na javni poziv

Radne grupe za primjenu

OEBS-ovih preporuka, saop-

šteno je na jučerašnjoj sjedni-

ci tog tijela.

Božidar Vujičić iz Građanske

inicijative te privrednik Vasi-

lije Miličković i Momo Joksi-

mović iz Partije penzionera

sugerisali su Radnoj grupi da

inicira promjenu Zakona o

izboru odbornika i poslanika,

kako bi se omogućilo birači-

ma da, umjesto zatvorenih

lista, glasaju neposredno za

poslanike.

- Ovaj izborni sistem isključivo

je napravljen za partije. Došao

samda se izborimda biram

ime i prezime kandidata na

listi. Zakon prilagodite otvore-

nim listama, jer jedino na taj

način će građani skinuti „lisi-

ce“ – rekao je Miličković.

Partija penzionera, kako

je istakao Joksimović, nije

zadovoljna ni „neurednim

biračkim spiskom“ i smatra

da stanje u toj oblasti treba

urediti. Vujičić je pozvao opo-

ziciju da se vrati u parlament

ako želi demokratske izbore i

promjenu izbornog zakona.

Milenko Vojičić iz Udruže-

nja mladih sa hendikepom

najavio je da će podnijeti

amandman na izborni zakon,

kojim će tražiti da se omogući

pristup biralištima za osobe

sa invaliditetom.

Predrag Sekulić (DPS) rekao

je da je za to bilo volje i rani-

je, ali nije bilomogućnosti.

Predložio je da se promijene

mjesta na kojima se održava-

ju izbori, odnosno da budu u

zgradama koje imaju rampe

za pristup osoba sa invalidite-

tom.

I.K.

Spotovi stranke Alekse Bečića ipak na sudu

LGBTForumProgres tužioDemokrate

PODGORICA

LGBT Forum

Progres podnio je krivične pri-

jave protiv Demokratske Crne

Gore zbog spotova koji se,

kako tvrde, krajnje seksistički

odnose prema ženama, a

homofobno i diskriminatorski

prema LGBT zajednici.

Za ovu NVO sporna su dva

spota Demokrata koja prika-

zuju Bečića kako razgovara sa

,,domaćinom kuće“, dok se u

pozadini jasno vidi ,,domaćica“

kako pere suđe, kojoj ni u jed-

nommomentu nije prikazano

lice.

U prijavi u koju je CdM imao

uvid navodi se da su u spoto-

vima Demokrata žene poniže-

ne, uvrijeđene i diskriminisane

jer ih partija Alekse Bečića

stavlja u položaj građanki dru-

gog reda i pukih objekata bez

ljudske vrijednosti.

Za LGBT ForumProgres spo-

ran je još jedan video zapis

koji na negativan način karak-

teriše LGBTIQ osobe, a gej

muškarce opisuje na pogrdan

način.

Demokrate su juče odbacile

tvrdnje te NVO navodeći da

,,svi treba da razlikuju spot od

spontane video izjave“.

R.P.

Glasačko

pravo ima

oko 40hiljada

građana

Birači da

glasaju za

otvorene

liste

PODGORICA

Glasačko

pravo na izborima na Cetinju,

u Mojkovcu, Petnjici i Tuzima,

koji će biti održani 26. novem-

bra, imaće oko 40 hiljada gra-

đana. Prema podacima Mini-

starstva unutrašnjih poslova,

glasačko pravo u prijestonici

ima 14.168 građana, u Mojkov-

cu 7.104, a u Petnjici 6.202. U

Tuzima, opštini u okviru glav-

nog grada, moći će da glasa

11.612 birača. Na izborima na

Cetinju učestvovaće deset, u

Petnjici osam, a u Mojkovcu

sedam izbornih lista.

R.P.

Radna grupa za primjenu

OEBS-ovih preporuka

e vlasti

oblikovanupoevropskommo-

delu.

- Znanje i sposobnost biće

osnovni kriterijum zapošlja-

vanja, a ne partijska knjižica -

poručuje IvanaVujović.

UprogramDemokratamjesto

su našle i mjesne zajednice za

koje Vujović smatra da treba

da dobiju suštinsku, instituci-

onalnu i finansijsku autono-

miju.

- Formiraćemokancelarijuza

ekonomskirazvoj,uspostaviti

podsticajni okvir za razvoj

preduzetništva i koncipirati

Strategiju za razvoj društve-

no odgovornog poslovanja.

Kreiraćemostimulativnemo-

dele zapružanjematerijalne i

finansijske podrške poljopri-

vrednimproizvođačima.Rea-

lizovaćemoizgradnjupotreb-

nih prilaza za nesmetano

kretanje osoba sa invalidite-

tom i izvršiti sistematizaciju

radnih mjesta kako bi osobe

sa invaliditetom imale svoju

zakonom definisanu zastu-

pljenost. Organizovaćemo i

studentski autobus. Demo-

kratedržeriječ i tosudokaza-

le svojimdjelima–poručila je

prva na listi Demokrata na

Cetinju IvanaVujović.

J.ĐUKANOVIĆ

Zasijedao Savjet Agencije za sprečavanje korupcije

Politički subjekti poštuju

zakonske obaveze

PODGORICA

Organi vla-

sti i politički subjekti po-

štujuzakonskeobaveze,

ograničenja i zabraneuvezi

izbornekampanjeu jedini-

cama lokalneuprave, ocije-

nio jeSavjetAgencije za

sprečavnjukorupcije.

Savjet je razmatrao Informa-

ciju o postupanjuASKu toku

izborne kampanje za izbor

odbornika u Skupštini opšti-

ne Tuzi, opštine u okviru

glavnog grada, Skupštini pri-

jestonice Cetinje i skupština-

maopštinaMojkovaciPetnji-

ca.

- Većinski je konstatovano da

je Agencija u potpunosti rea-

lizovala aktivnosti iz Plana

kontrole i nadzora u toku iz-

borne kampanje u jedinica-

ma lokalne uprave, kao i da

organi vlasti i politički su-

bjekti u visokom stepenu po-

štuju zakonske obaveze,

ograničenja i zabrane, kažese

u saopštenju.

Do sada je prošlo deset izvje-

štajnih perioda za opštinu

Tuzi kao i pet izvještajnihpe-

rioda zaMojkovac, Petnjicu i

Cetinje.

Kontrolisali su 36 od ukupno

42budžetskepotrošačke jed-

nice.

- Do sada su isplaćene jedno-

kratne pomoći u iznosu od

6.140 eura, a socijalna dava-

nja u iznosu 510.382 eura. Iz-

vršeno je 126 zapošljavanja, a

kada se uzme u obzir produ-

ženje već postojećih ugovora

na određeno, prije početka,

odnosnotokomizbornekam-

panje, ukupan broj novoza-

poslenih lica je 49, kaže se u

saopštenju.

R.P.

Nikšićki odbor DPS-a izabrao novog predsjednika

Mitrović:

Ne dozvolimo

kadrovimadafiguriraju

PODGORICA

Snaganaše

partije jeu svimanama i svi

smoobavezni dauložimo

napor kakobismo jedodat-

noosnažili. Naputu jačanja

moramoučiniti puno, ali i

uspostaviti kriterijume za

mjerenje rezultata. Ne smi-

jemo i nećemodozvoliti da

namneko figuriranaodre-

đenoj poziciji bez želje i

strasti za rezultatom–po-

ručio je IvanMitrović, na-

kon što je jednoglasno iza-

branzanovog šefa

nikšićkogodboraDPS-a.

On je na toj funkciji naslijedio

Radivoja Lalu Nikčevića, koji

je rukovodio nikšićkimodbo-

rom od 2011. godine. Izbor

Mitrovića još je jedanpokaza-

telj da DPS uveliko radi na

podmlađivanjukadrova.

Mitrović je, kako saznaje Po-

bjeda,nasjedniciOdboraporu-

čio da na terenu moraju

biti svi - predsjednik

OO, predsjednik

opštine, direktori

i poslanici iz

DPS-a...

- Rezultat nam

mora biti mje-

rilo kvaliteta, a

kvalitet mjera

po kojoj će se

odavati pri-

znanje sva-

kompojedin-

cu . Ko l i ko

želimo da us-

pijemo i da li

Počelo podmlađivanje partije

Pobjeda je ranije pisala da je plan DPS-a pod-

mlađivanje kadra, o čemu je više puta govorio

i stranački lider Milo Đukanović.

- Samo takomožemo biti konkurentni i osvježi-

ti svoju političku ponudu – kazao je Đukanović

na jednoj od sjednica partijskih organa.

Nedavno je, prema saznanjima Pobjede, na

sastanku u Podgorici kazao i da „umornima

treba zahvaliti“.

- Ako je neko umoran i ne može kvalitetno da

prati realizaciju programa DPS-a, treba to da

saopšti. Mi ćemomu zahvaliti i na njegovo

mjesto doći će neko drugi - citirao je izvor

Pobjede Đukanovića.

smo voljni da uložimo trudmo-

ramo se zapitati, ali moramo i

znati ko hoće, a ko neće – poru-

čio jeMitrović.

Onjerekaodase„pobjedeuvi-

jek iznovamoraju zaslužiti“.

- Obavezni smo da sa dodat-

nom energijom nastavimo

istim putem, na kojem je po-

trebno i dalje praviti sigurne

korake u jačanju DPS-a, kora-

kekojejepotrebnodapravimo

svi, bez izuzetka, zajedno i bez

sujete, sa vjeromjednihudru-

ge, jer jedino tako možemo i

dalje praviti rezultate kao do

sada – istakao jeMitrović.

Prema njegovim riječima,

treba slati jasnije poruke o

spoju mladosti i iskustva

DPS-a.

-Mladosti, kolikozbogpotre-

be armije mladih za sopstve-

nom afirmacijom, toliko i

zbog potrebe da uputimo po-

ruku da jedino DPS ima re-

surse u svojim redovima da

najozbiljnije odgovori izazo-

vima savremenog Nikšića.

Iskustva kako bi nam put bio

lakši i sigurniji da ostanemo i

dalje konkurentni jer naša

privilegija je da učimo odnaj-

boljih, onih koji su prethod-

nih 30 godina uvijek pobjeđi-

vali –kazao jeMitrović.

Mitrović je rođen 1981. uNik-

šiću. Magistar je političkih

nauka.Od2006. godinezapo-

slen je u JUCentar za socijal-

ni rad za opštine Nikšić, Plu-

žine i Šavnik, dok od 2014.

godine obavlja dužnost

direktora. Član je Izvrš-

nog i Glavnog odbora

DPS-a.

Mitrović je izabran

pola godine od izbora

uNikšiću, koje je boj-

kotovala opozicija i

na kojima je izla-

znostbila45odsto.

Za DPS glasalo je

21.104 građa-

na, SD 2.324, a

nevažećih li-

stića bilo je

2.894.

I.K.

Prema nezvaničnim saznanji-

ma Pobjede, Srbi iz Crne Gore

nijesu dostavili sve sugestije i

prijedloge za dokument koji su

najavili Vučić i Dodik.

Jedan od razloga je i različito

viđenje lidera Fronta Andrije

Mandića i Milana Kneževića o

konceptu uređenja Crne Gore.

Mandić se u autorskom tek-

stu za beogradsku ,,Politiku“

založio za konstitutivan status

srpskog naroda u Crnoj Gori,

dok je Knežević saopštio da je

za građanski karakter države

što isključuje konstitutivnost

naroda.

Srbi iz Crne

Gore još nijesu

dostavili sve

sugestije

je,kaoštosu-pokojemkrite-

rijumu baš Dodik zastupa

Srbe, da li se on najbolje ra-

zumije u probleme regional-

nih Srba ili će Deklaracija

najviše njemu koristiti - u

dijelu javnosti u Srbiji, ali i u

Crnoj Gori pisanje ovog do-

kumenta nazivano je novim

memorandumom SANU i

kamenom spoticanja regio-

nalne saradnje.

Objašnjavajući danikonema

razlogada strahujeodobjav-

ljivanja Deklaracije i da ako

,,Albanac u Srbiji ima neka

prava ili Crnogorac, onda ta

prava treba da ima i Srbin u

Crnoj Gori“, Dodik je u in-

tervjuu RTS-u naveo i da je

Deklaracija moćna po tome

što će to biti prvi zajednički

dokumentdvijedržave,Srbi-

je i Republike Srpske.

-Mislimda je ona u završnoj

fazi izrade, predvidjeli smo

da će se u ovommjesecu po-

javiti u javnosti, najavio je

Dodik i naglasio „Deklaraci-

ja nije protivnikoga“.

Tačan datum predstavljanja

ovog dokumenta, ipak, još

nijeutvrđen,asekretarpred-

sjednika Srbije Nikola Sela-

kovićkazao jedabi tonajvje-

rovatnije moglo biti 1.

decembra.

Pobjeda je za tačan datum

objavljivanja pitala Peru Si-

mića, Dodikovog portparola

kojinamjeutelefonskomraz-

govoru rekao: ,,Ne mogu vam

ništa reći. Ukucajte deklara-

cijaDodik i sve ćete naći...“

Beogradske ,,Večernje no-

vost“ bliske srpskom pred-

sjedniku Aleksandru Vučiću

objavile su da će očuvanje

srpskog jezika i kulture, po-

boljšanje demografske slike i

ekonomskojačanjesrpskeza-

jednice uzemljama u regionu

i u svijetu - biti ključne tačke

nakojimaćepočivatideklara-

cija o očuvanju srpske nacije i

naroda, na kojoj zajedno rade

Beograd i Banjaluka.

Dokumentćebitideklarativ-

ni i pravni akt koji će usvojiti

oba parlamenta i neće treti-

rati teritorijalni status Srbije

i Republike Srpske.

V.CVEJIĆ

sjednikom Srbije Aleksan-

dromVučićeminicijator pisa-

njaDeklaracije.

U timu su i dekani beograd-

skog Pravnog i Filološkog fa-

kultetadrSimaAvramović i dr

Ljiljana Marković, predsjed-

nik Matice Srpske iz Novog

Sada dr Dragan Stanić, profe-

sor beogradskog Pravnog fa-

kulteta dr Mirko Vasiljević i

još nekoliko lingvista i struč-

njaka za slavistiku čija imena

nijesu saopštena.

Zbogtajnostiuraduineposto-

janjaprave adreseda sedobiju

odgovori koje zanimajumedi-

govori, kao što su -

umije u probleme

lu javnosti u Srbiji, ali

orandumomSANU

IvanMitrović

Sporni kadrovi iz spotova

a

Srbe