Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Subota, 18. novembar 2017.

DRAČ:

Susret ministara vanjskih poslova

Crne Gore, Hrvatske i Albanije

Bezbjednost

regiona u fokusu

PODGORICA

Ministar

vanjskihposlovaprof. dr Sr-

đanDarmanovićučestvovao

je jučeuDraču, zajedno sa

ministarkomvanjskih i

evropskihposlovaRepubli-

keHrvatskeMarijomPejči-

nović-Burić iministrom

vanjskihposlovaRepublike

AlbanijeDitmiromBušati-

jem, nadrugomsastankuJa-

dranske trilaterale, regio-

nalne inicijative tri

jadranske zemlje.

Glavna tema današnjeg sa-

stanka Jadranske trilaterale

bila je aktuelna politička i be-

zbjednosna situacija u regio-

nu. Razmijenjena sumišljenja

o projektovanju stabilnosti,

borbi protiv terorizma i nasil-

nog ekstremizma i kontroli

migracija.

Ministar Darmanović je ista-

kao značaj učlanjenja Crne

Gore u NATO, kao i podršku

koju su Albanija i Hrvatska

pružile našoj državi u tom

procesu.Crnogorski šefdiplo-

matije je i ovom prilikom po-

noviopodrškuCrneGoreregi-

onalnim aspirantima na

njihovomevroatlantskompu-

tu.

Osim političko-bezbjedno-

snih tema, na sastanku je apo-

strofirana važnost saradnje u

drugimpitanjimaodbilateral-

nog i regionalnog značaja.

- Pokrenuto je pitanje jačanja

ekonomske saradnje tri ze-

mlje,posebnoukontekstume-

đusobnepodrškerazvojuturi-

stičkih kapaciteta na Jadranu.

Takođe, razmijenjene su in-

formacije o trenutnom stepe-

nu implementacije projekata

prekogranične saradnje, te

istaknuta važnost infrastruk-

turnog razvoja i saobraćajnog

povezivanja regiona, kao pre-

duslova za snaženje ekonom-

ske saradnje, saopštilo je Mi-

nistarstvo vanjskihodnosa.

Dogovoreno je da se saradnja

dodatno ojača u oblastima

vanjske politike i bezbjedno-

sti, a poseban akcenat stavljen

je na realizaciju konkretnih

regionalnih infrastrukturnih i

energetskihprojekata.

Na sastanku je, takođe, potvr-

đen značaj kontinuirane ko-

munikacije između tri države

u aspektu prenošenja iskusta-

va uprocesupristupanjaEU.

Naredni sastanak Jadranske

trilateralebićeodržanuCrnoj

Gori uprvoj polovini 2018. go-

dine.

Demarkaciju granice Crne

Gore i Kosova u Draču je ko-

mentarisaošefalbanskediplo-

matije Ditmir Bušati. Nada se,

kako je rekao, razumnom rje-

šenju.

- Stav Albanije po tompitanju

je jasan. OhrabrujemoKosovo

da riješi to pitanje. Pažljivo

pratimo i konstatujemo da je

Crna Gora dobar susjed i par-

tner Kosovu. Vjerujemo da će

ubliskoj budućnosti biti nađe-

norazumnorješenje -kazao je

Bušati, prenosi RTCG.

R.P.

MarijaPejčinović-Burić, Ditmir Bušati i SrđanDarmanović

Lokalni izbori na Cetinju: Ivana Vujović, nositeljica liste Demokratske Crne Gore

Očekujuda budu okosnica n

CETINJE

DemokratskaCr-

naGoraodpočetka, gotovo

od samogosnivanja imapot-

puno jasan i nedvosmislen

stavopostizbornimkoalici-

jama. Takoćebiti i naCeti-

nju. Okoalicijamanakon iz-

bora razgovaraćemo samo

sapolitičkimsubjektimako-

ji neće saDPS-omi koji dije-

lenašeprogramske ciljeve i

načela, poručila jenositelji-

ca listeDemokratskeCrne

Gore, na lokalnimizborima

naCetinju IvanaVujovićna-

glašavajući danemadilemu

da ćeDemokratebiti oko-

snicanovedemokratskevla-

sti uprijestonici.

Ona očekujeubjedljivupobje-

du nad trodecenijskomvlašću

i, kako kaže, ubijeđena je da će

se ogromna podrška Cetinja-

na, koju su osjetili na svakom

korakuuokvirukampanje „od

vrata do vrata“, 26. novembra

preliti u glas za listu ove parti-

je.

- Nova vlast na čelu sa Demo-

kratama koje će biti predvod-

nik razvoja Cetinja, donijeće

strategiju demografskog ra-

zvoja koja će uključivati pod-

sticajne mjere za mlade brač-

neparove i stimulativnemjere

za višečlane porodice - kaže

Vujović.

Prva na listi Demokrata na iz-

borimanaCetinjupodsjećada

je programom njene partije

predviđeno objedinjavanje

kulturnih ustanova osniva-

njem centra za kulturu prije-

stonice. Planiraju vraćanje

Cetinjskog bijenala što bi pro-

movisalo umjetnike i umjet-

nosti koje nastajunaCetinju.

Jedan od prioritetaDemokra-

ta je izgradnja sekundarne vo-

dovodne mreže po fazama,

kakobi smanjili gubitkenavo-

dovodnojmreži koji sutrenut-

nopreko 80odsto.

- Da bi rješili problem vodo-

snabdijevanja, investiraćemo

u istraživanje u Cetinjskom

Polju gdje, sva dosadašnja sa-

znanja, ukazuju da postoji ve-

lika vjerovatnoća da dobijemo

velike količine vode. Posebna

pažnja biće usmjerena na za-

vršetak započetih i saniranje

postojećih seoskih vodovoda

kako bi ih doveli u tehnički

ispravno stanje - kaže Ivana

Vujović i podsjeća da se u pro-

gram Demokrata nalazi i iz-

gradnja postrojenja za preči-

šćavanje otpadnihvoda.

Premanjenimriječima, treba

što prije riješiti problemveli-

kog broja pasa lutalica iz-

gradnjomazila, anagomilane

infrastrukturne projekte re-

konstrukcijomsaobraćajnica

i sanacijom svih seoskih pu-

teva.

- Formiraćemo preduzeća

„Parking“ d.o.o, izgradićemo

trotoare na određenim sao-

braćajnicama i postaviti verti-

kalnu i horizontalnu signali-

zaciju. Stvorićemo uslove za

nove investicije, kroz reviziju

planske i druge dokumentaci-

je tzv. industrijskezone i otvo-

riti nove lokacije opremljene

neophodnom infrastruktu-

rom. Nakon ostvarivanja svih

preduslovazaulaganje,uraču-

navajući tu i sve moguće olak-

šice budućim investitorima,

stvorićemo uslove za nova za-

pošljavanja – poručuje Vujo-

vić.

Prema njenim riječima, De-

mokrate planiraju da obezbi-

jede stručnu, profesionalnu i

odgovornu lokalnu upravu

Ocjena predstavnika Alijanse za javnu diplomatiju

Pščel:

NATOnema

tajnih planova za

Zapadni Balkan

PODGORICA

Region se

krećeupravomsmjerubu-

dući da sve zemlje želeda

postanučlaniceEvropske

unije, rekao jeNATOzvanič-

nikzaRusiju i Zapadni Bal-

kan izodjeljenja za javnudi-

plomatijuRobert Pščel.

OnjenaveodaNATOneprefer-

ira neku zemlju na račun dru-

gih, ocjenivši da bi evropske

integracije trebale da donesu

korist svima.

Prema njegovim riječima, ve-

oma je važno šta se dešava na

ZapadnomBalkanu kada su u

pitanju bezbjednost i ev-

ropske integracije, jer se ne

može zamisliti da region bude

izvan glavnih tokova.

-EUje željeni cilj svihu regio-

nu, NATO samo za neke, ali

opet niko nije isključen. Mi

zelimo da svi imaju koristi od

toga, rekao je Pščel i podsjetio

da ta organizacija vodi politi-

ku ,,otvorenih vrata“ koju je

potvrdila Crna Gora kada je

postala njena članica.

On je istakao da NATO ima

pozitivnu agendu za Zapadni

Balkan i da nema ,,tajnih pla-

nova i tajno skovanih ideja“,

prenosi Tanjug.

Kako kaže, NATO želi da po-

jača svoje angažovanje iz više

razloga,prijesvegazbogbezb-

jednosti u region, što je vitalni

interes, ali je istakao i da

poštuju politiku svake zemlje

u regionu i da je to nešto što se

podrazumijeva.

R.P.

BEOGRAD

Tekst ,,Dekla-

racijeoopstanku srpskog

narodauregionu“ trebao

bi javnosti dabudepred-

stavljen 1. Decembra,

upravonadankada je

1918. godineproglašena

kraljevinaSrba,Hrvata i

Slovenaca, aCrnaGora

kao staradržava formalno

prestaladapostoji.

Da li je riječo slučajnom

podudaranju datuma

ili je u Beogradu osmi-

šljenaprezentacijaDe-

klaracijeda bi se simbo-

lično podsjetilo na

vrijeme kada

su svi Srbi,

pod vlašću

dinast i j e

Karađor-

đ e v i ć a ,

živjeli u

jednoj državi? Redakcija Po-

bjede, uprkos nastojanjima,

nije mogla da dobije odgovor

od srpske administracije.

U timu za pisanje Dekla-

racije, kao što je naš list

pisao, svojepredstavnikenije-

su imali Srbi izCrneGore,Hr-

vatske, Makedonije i ostalih

zemalja regiona. Iako nijesu

objavljeni razlozi zašto ih Sr-

bijanijepozvala,očekujeseda

će i oni prihvatit Deklaraciju.

Jedini regionalni predstavnik

je Milorad Dodik, predsjed-

nik Republike

Srpske, koji

je sa pred-

Zbog tajnosti u radu i nepostojanja prave adrese da se dobiju o

po kojemkriterijumu Dodik zastupa Srbe, da li se on najbolje ra

regionalnih Srba ili će Deklaracija najviše njemu koristiti - u dij

i u Crnoj Gori pisanje ovog dokumenta nazivano je novimme

SIMBOLIKA:

Deklaracija o opstanku srpskog

naroda biće predstavljena javnosti 1. decembra

na dan proglašenja Kraljevine SHS

Robert Pščel

IvanaVujović

Beograd odlučio

Dodik zastupa sve

DOBILISPOREDNUULOGU:

Knežević iMandićprilikom

ranijeg susreta saVučićem

Milorad

Dodik

Aleksandar

Vučić

U timu zapisanjeDeklaracije, kao što je naš list pisao, svoje

predstavnike nijesu imali Srbi iz CrneGore, Hrvatske,

Makedonije i ostalih zemalja regiona. Jedini regi-

onalni predstavnik jeMiloradDodik, pred-

sjednikRepublike Srpske, koji je sapred-

sjednikomSrbijeAleksandromVučićem

inicijator pisanjaDeklaracije