Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

Pobjeda

CrnomGorom

12

Subota, 18. novembar 2017.

CEDIS:

Radovi za

vikend

Budva:

Podrška opštine visokoškolcima

Za 72 stipendije

49.100 eura

BUDVA

Stipendije za te-

kuću školskugodinudobi-

la su72visokoškolca, aop-

ština je za tunamjenu

opredijelila49.100eura.

Visina stipendije zavisi od

prosjeka, paoni studenti ko-

ji imaju prosjek od osam do

8,99, a njih je 29 dobijaće

mjesečno po 50 eura. Za

prosječnu ocjenu od devet

do 9,50 kojih je 28, primaće

po 70 eura. Za 15 najboljih

visokoškolaca čiji je prosjek

od 9,51 do deset opredijelje-

no je po 100 eura.

Od 72 visokoškolca koji su

dobili stipendiju, 34 se ško-

lujevannašedržave, anajvi-

še ih jeuBeogradu, čak21.U

Novom Sadu studira četvo-

ro, a po dvoje u Sremskim

Karlovcima i Sijeni. Po je-

dan visokoškolac studira u

Kosovskoj Mitrovici, Mo-

staru, Istočnom Sarajevu,

Beču i Azerbejdžanu.

I.T.

Kotor:

Đaci OŠ ,,Njegoš“ nemogu bezbjedno da dođu na nastavu

Opasan put do škola u

Škaljarima i na Benovu

KOTOR

Đaci područnog

odjeljenjaOsnovne škole

,,Njegoš“uŠkaljarima i cen-

tralnogobjektanaBenovu

godinamanemogubezbjed-

nodadođunanastavu. U

Škaljarimaproblempravi

izlivanjekanalizacije, ana

Benovuveliki parkingkoji se

nalazi gotovonapragu škole.

Direktorica škole Ljubica Raj-

ković, kaže da su radovi pred-

viđeninaobjektuuŠkaljarima,

ušli u plan rada Direkcije za

uređenje i izgradnju Kotora i

da će biti riješeni.

Roditelji

– Na osnovu dobre saradnje sa

novimdirektoromDirekcijeza

uređenje grada, očekujem da

će taj problem biti riješen do

Rajković:

Komunalno preduzeće za

korišćenje parkinga duguje 50.000 eura

- Školski prostor je 2012. godine, ugovorom

sa opštinom, dodijeljen na korišćenje Komu-

nalnompreduzeću. Polovinu prihoda od

parkinga Komunalno ubira za sebe, a

druga polovina pripada školi. Koristeći

te prihode škola ,,Njegoš“ radila je na

unapređenju školskog prostora i njegovog

osavremenjivanja. Međutim, velika su dugo-

vanja i nijesu redovne isplate tih prihoda školi.

Dogovaramo se da se dug u dogledno vrijeme

etapno isplati, budući da se ne radi omalom

dugu, od 50.000 eura – kaže Rajković.

opštiojenedavnodajezavršen

projekat za sanaciju ulice širi-

ne pet metara i metar beton-

skog trotoara, čime će biti olak-

šan saobraćaj i bezbjedno

kretanje, posebno đaka do ško-

le u Škaljarima, jer će se dobiti

dvosmjernaulicasadvije trake.

Taj posaoće, kako jekazao, biti

uskoro završen.

Parking

Prilaz centralnoj školi ,,Nje-

goš“ na Benovu s jedne strane

riskantan je kod rijeke Škurde,

a ispred škole je veliki parking

kojim gazduje Komunalno

preduzeće. Direktorica Ljubi-

caRajkovićkažeda taj parking

predstavlja bezbjednosono ri-

zičanprostor.

Dodaje da je loše obezbijeđeno

školskodvorište, rizičnonaviše

mjesta, prioritet uprave škole.

- Planiramo da naredne škol-

skegodinepočnemoaktivnosti

narješevanjuproblemadvoriš-

nogdijela.Sveotvoreiodrijeke

iodparkinganapropisannačin

ćemozatvoriti. Uradićemono-

vu, kvalitetniju i svrsishodniju

školsku kapiju na ulazu, a pro-

stor oko škole ćemo ozeleniti i

kultivisati – kazala je Ljubica

Rajković.

S.M.

kraja godine –kažeRajković.

Dodatniproblempraverodite-

ljikojidjecudovodetimputem

dodvorišta škole, štostvara sa-

obraćajni kolaps, zbog čega je

onemogućenbezbjedanprola-

zakpješaka. Djecakojau školu

idu pješke, nemaju izbor i mo-

raju da gaze u blato ili idu uz

kanal, kako bi izbjegli vozila, a

opasno je ići po porušenom

platougdje ima dosta žica i ka-

blova.

Rajković je apelovala na rodi-

telje da budu strpljivi, a one

koji do škole dovode djecu au-

tomobilima, zamolila da se

parkiraju prije skretanja za

školu i djecu do škole otprate

pješice.

DirektorDirekcijezauređenje

i izgradnju, RatoBrajković, sa-

LjubicaRajković

RUPADORUPE:

Put doškoleuŠkaljarima

Sadao Jamamoto iz Hirošime podijelio sa Nikšićanima sjećanja na nuklearni napad

Traju traume koje je

napravio ,,mališan“

NIKŠIĆ

Imao je 14godina

kada jenaHirošimubačena

atomskabomba. Odogađaju

koji jepromijenionjegov i

živote stotinehiljadanjego-

vihzemljaka, SadaoJama-

moto (86) govorio je jučena

Filozofskomfakultetu.

-Biosamučenikdrugograzre-

da srednje škole. Sa oko 250

drugova nalazio samse na po-

ligonu u istočnom dijelu gra-

da, na oko dva i po kilometra

daleko od hipocentra, mjesta

eksplozijebombe.Zahvaljuju-

ći tome prošao sam samo sa

opekotinama na licu, koje su

se zacijelile poslije nekoliko

sedmica – počeo je priču Ja-

mamoto.

Bombe

Američki bombarder B-29, na-

zvan ,,enola gay“, izbacio je na

Hirošimu 15 kilotona tešku

bombu ,,mališan“ sa visine od

9.400metara, u kojoj je bilo 60

kilograma uranijuma. Tri dana

kasnije na Nagasaki je bačen

,,debeljko“.Iakogadecenijedi-

jeleodtogstravičnogdogađaja,

Jamamoto nikada nije zabora-

vioni najsitnije detalje.

- Tog 6. avgusta u 8:15 časova

izašli smo na poligon, a iz

pravca sjeveroistoka smo vi-

djeli tri aviona B-29 kako se

približavaju. Svi smo gledali u

nebo imislili smo da su došli u

posmatračku misiju, pa nije-

smo preduzeli mjere opreza.

Dok su prelijetali nebo iznad

Hirošime naglo su se zaokre-

Posljedice

bombe

Japanci su samo tri dana

nakon pada bombe na

Hirošimu obnovili jednu

tramvajsku liniju u poruše-

nomgradu, a trebalo je oko

13 godina da se broj stanov-

nika vrati na onaj od prije

rata i život vrati u normalni

tok. U Hirošimi je od 1945.

do 1950. godine zabilježen

povećan broj oboljelih od

leukemije, dok je od 1950.

pa do 1955. godine pora-

stao broj oboljelih od raznih

vrsta kancera, kao posljedi-

ca zračenja.

Imao sam sreće jer sambio dva i po kilometra od

mjesta eksplozije. Sjutradan kada samotišao da tražim

tetku, u Ulici Hondori, nailazio samna ugljenisana

tijela– ispričao je potresnu priču Sadao Jamamoto

nuli i vratili. Baš tada sam po-

misliokako je točudno, aonda

se začuo zastrašujući prasak i

istovremeno se razvio snažan

vreli vjetar koji nas je sve odu-

vao. Kada sam se pridigao,

ugledao sam ogroman požar

koji se uzdizao velikom brzi-

nom, a onda se i razvio u svje-

tleću vatrenu loptu koja je u

prečniku dostigla 400metara

– ispričao je Jamamoto.

Prema zvaničnimpodacima, u

Hirošimijedokraja1945.godi-

ne stradalo 140.000 ljudi, što je

bilo oko 40 procenata tadaš-

njegstanovništva.Jamamotovi

drugovi iz razreda su preživje-

li, i njegova porodica je prošla

bez gubitaka pukomsrećom.

Ništa manje potresne od mo-

menta eksplozije nijesu bile

scene koje je u gradu zatekao

narednog dana.

– Vatra je još gorjela dok sam

prolaziokrozgraduUliciHon-

doriupotrazizatetkom,aliona

i njena porodica su nastradali.

Mogao sam svuda da vidim

ugljenisana tijela – ispričao je

potresnupričuJamamoto.

Tragično su završili njegovi

drugovi iz prvog razreda koji

su bili znatno bliže mjestu ek-

splozije, oko 600metara.

- Televizija Hirošima emito-

valajedramu„Ishibumi“1969.

godine, čija tema je bila trage-

dijatihučenika.Trećinaod321

učenika prvog razreda premi-

nula je na licu mjesta, dok je

drugi dio njih, iako sa opekoti-

nama, posljednjim snagama

krenuoda se vraćakući, da tra-

ži roditelje, da bježi na obalu

rijeke ili da se tješe pjevajući –

prisjeća se Jamamoto koji je

samo godinu nakon prikaziva-

nja drame napisao i kompono-

vao Rekvijem za muški hor u

čast poginule djece.

Izložba

Na predavanju su prikazane i

slike djelova odjeće, kutija za

ručak i ostalihpredmetadjece

koja su preminula nakon pada

bombe. SadaoJamamotobibi-

lioteci Filozofskog fakulteta

uručio je knjigu „Ishibumi“,

prevedenuna engleski jezik.

Predavanje u Nikšiću organi-

zovao je Memorijalni muzej

Mira u Hirošimi. Dio progra-

ma je izložbauKotoru„Atom-

ska bomba“ koja svjedoči o ži-

votu ljudi u tom japanskom

gradu nakon nuklearnog na-

pada.

S.DOKNIĆ

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

SUBOTA

CETINJE:

od 9 do 12 sati Nje-

guši i Žanjev Do.

HERCEGNOVI:

od 9 do 13 sati

Topla, Igalo, Sutorina, Njivice,

Sušćepan, Trebesin, Ratiševina

i Mojdež.

PLJEVLJA:

od 8 do 15 sati

Ulica Mila Peruničića, Kralja

Petra, IV Sandžačke, Boljanić-

ka, Nikole Pašića, Lovćenska,

Ivana Milutinovića i Skupština

Opštine; od 8 do 16 sati Mataru-

ge, Klađe, Vukovo Brdo, Kozica

i Raćevo.

ŠAVNIK:

od 7 do 17 sati Boan,

Dobra Sela, Mljetičak i Slatina.

NEDJELJA

ŠAVNIK:

od 7 do 17 sati Boan,

Slatina i Donja Bukovica.

PONEDJELJAK

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15 sati

Medanović, Cerovo, Pali, Jabu-

čino i Okladi.

HERCEGNOVI:

od 12 do 15

sati Bijela i Kamenari.

KOLAŠIN:

od 9 do 14:30 sati

Sela i Lipovska Bistrica.

KOTOR:

od 9 do 12 sati Dobro-

ta i Makedonsko odmaralište;

od 9 do 14 sati Radanovići; od

10 do 12 sati Lipci.

MOJKOVAC:

od 10 do 13 sati

Gojakoviće.

PLJEVLJA:

od 8 do 15 sati

Poblaće, Babino Brdo, Metaljka,

Đakovići i Podborova.

ŠAVNIK:

od 10 do 12 sati Boan

ULCINJ:

od 8 do 14 sati Nova

Mahala prema Valdanosu.

ŽABLJAK:

od 10 do 16 sati

Tepca.

I. T.

NIKADVIŠE

NIJEBILOISTO:

Jamamotona

predavanju

ZgradaopštineBudva