Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 18. novembar 2017.

CrnomGorom

CETINJE

–Prijestonica jeod

jučebogatija zaBiznis inku-

bator iNjegoševu sobukoje

je zvaničnootvoriopremijer

DuškoMarković. On je, za-

jedno sa gradonačelnikom

CetinjaAleksandromBog-

danovićemi predsjednikom

FSCGDejanomSavićevićem

obilježio i početak izgradnje

fudbalskog stadiona.

Biznis inkubator je smještenu

poslovnoj zoni na prostoru

nekadašnje fabrike obuće

„Košuta“.

Pokretanjebiznisa

Njegov cilj je da pomogne ra-

zvoj mikro, malih i srednjih

preduzeća tokom prvih godi-

na poslovanja. Tako će, tri do

pet godina, preduzetnici, nova

ipostojećapreduzeća,boraviti

u biznis inkubatoru po po-

vlašćenim kriterijumima

(besplatan prostor, ko-

munalije, savjetodavne

uslugeidr),registrova-

tisvojepreduzećeipo-

krenuti biznis.

Gradonačelnik prije-

stonice Aleksandar

Bogdanović kazao je

kako mladi sada treba

darealizujuidejeizapoč-

nu sopstveni biznis, što će,

uvjerenje,bitisnažanpodsti-

caj razvoju preduzetništva u

graduiotvaranjunovihradnih

mjesta.

Projekat je realizovan uz po-

dršku Vlade Crne Gore i

UNDP, a ukupna vrijednost je

više od800.000 eura.

Prijestonica je, u saradnji sa

četiri cetinjska privredna su-

bjekta (Eurogum, Montel, Zr-

nožit i Oziris), kupila prostor

nekadašnje fabrike obuće

„Košuta“, u cilju realizacije

projekta formiranja poslovne

zone na površini od gotovo

22.000 kvadratnih metara.

Lokalna uprava prijestonice

Cetinje je kupila bivšu uprav-

nuzgradu,površine1.200kva-

dratnihmetarazauspostavlja-

nja Biznis inkubatora i

Inovativnog centra.

Bogdanović je kazao da je

planirano uspostavljanje bi-

znis zone i na lokalitetubivše

elektroindustrije „Obod“.

-Tokomnarednegodinećemo

riješiti imovinsko- pravne od-

nose radi uspostavljanja pri-

vrednih, kulturnih i drugih

sadržajautomkompleksu, što

smo i planirali godišnjim ra-

zvojnim planom prijestonice

za2018–kazao jegradonačel-

nikCetinja.

Ponor,Vrtijeljka

Prema njegovim riječima, sa-

da se u prijestonici realizuje

15 projekata vrijednih više od

25.000.000 eura.

- Privodi se kraju realizacija

dva veoma bitna projekta. To

susanacijaPonorakaovišede-

cenijskog problema stanovni-

ka naselja Podgranica i Donje

Polje. Preduslov za sanaciju je

biokompletnorazdvajanje fe-

kalne i atmosferske kanaliza-

cije i izgradnja nedostajuće

kanalizacione mreže na po-

dručju čitavog grada, što je

urađeno. Drugi projekat je sa-

nacija nesanitarnog odlagali-

šta Vrtijeljka, a sredstva od

gotovo dva miliona eura smo

dobili od međunarodnih fon-

dova. Radovi se odvijaju pre-

ma planu i posao će biti zavr-

šen do kraja godine – ocijenio

jeBogdanović.

Govoreći o planovima, dodao

je da će, pored ostalog, uspo-

staviti gradski fond za stano-

vanje izkogaćegradobezbije-

diti subvencije za kupovinu

stanova po cijeni od 350 eura

za kvadratni metar. Prednost

imajumladi bračni parovi, ka-

dar deficitarnih stručnih pro-

fila, porodice sa većimbrojem

članova domaćinstva. Akcija

će se realizovati u cilju podrš-

ke natalitetu i ranjive katego-

rije stanovništva.

Premijer i gradonačelnik pri-

jestonice obišli su rekonstrui-

sano zdanje Ruskog poslan-

stva, u kojemće biti smješteno

Ministarstvovanjskihposlova.

J.ĐUKANOVIĆ

KOLAŠIN

-Unoći između četvrtka i petka, probušene su gume

pet automobila koji su bili parkirani na početku Ulice generala

Anđelića. Pretpostavlja se da su počinioci naišli i „u prolazu“

probušili gume na vozilima.

Svi oštećeni automobili su privatno vlasništvo, a u tom dijelu

ulice se nalaze i parkinzi Odjeljenja bezbjednosti i Osnovnog

suda.

Dr.D.

KOLAŠIN

- Milan Vujanić iz

Beograda više neće bezrezer-

vno vjerovati uređaju GPS-a

koji ga je ,,odveo“ umagle pla-

nine Sinjajevine. U srijedu ve-

če, neštoposlije21 čas, pronaš-

le su ga ekipe spasilaca iz

Kolašina i Šavnika, kao i pri-

padnici šavničke policije.

Kako nam je kazaoMiljan Bu-

latović iz kolašinske Službe

zaštite i spasavanja, od Miška

Kujovića vlasnika auto-servi-

sa, dobili su informaciju da se

izgubio čovjek koji je ka Sinja-

jevini krenuo automobilom.

- Ka planini smo krenuli Zoran

Bulatović i ja, a sa nama je kao

pojačanje bio i Veseljko Man-

dić koji dobro poznaje ovaj dio

planine.Imalismoinformaciju

da se čovjek nalazi ispod Vra-

tla. Kada smo prošli nekoliko

kilometara iza kuća Pajovića,

našli smo Vujanića, spasioce i

policajce izŠavnika–pričaBu-

latović. Milan Vujanić je sa Ja-

dranske magistrale, kod mje-

sta Bakoviće, skrenuo ka

Lipovu. Tu mu je GPRS poka-

zaodapostojiprečicakojomse

može da se dođe do Šavnika.

Kada je prošao Gornje Lipovo

sačekala ga je magla. Izašao je

iz automobila pokušavajući da

se orijentiše. Umeđuvremenu

jepaomrak,takodajepotražio

pomoć.

Dr.DRAŠKOVIĆ

Cetinje:

Premijer DuškoMarković ozvaničio početak rada Biznis inkubatora u poslovnoj zoni

Mladimpreduzetnicima

besplatan poslovni prostor

Njegoševa soba dug velikanu

UNjegoševoj sobi u Nacionalnoj biblioteci „Đurđe Crnojević“

moguda se vide prva izdanjaNjegoševihdjela uoriginalu, uni-

katni prevodi Njegoša na svjetske jezike, originalni rukopisi, lič-

naidržavničkapisma,njegoviportreti,enciklopedijeukojimaje

zastupljen, raritetni plakati pozorišnih predstava čija je tema ili

inspiracijaNjegoš.Otvarajućisobu,premijerDuškoMarkovićje

kazao da taj prostor ima posebnost, upravo zbog toga što se

nalazi uNacionalnoj biblioteci CrneGore, a ,,Njegoš je za svoga

vremenabionesamovladar, većunekuruku i državni bibliote-

kar, jer je upravo on 1832. godine začeo biblioteku u onom for-

matukoji jepotrebansvakoj civilizovanoj zemlji“.

Premijer je naglasio da je Njegoš svojimdjelomporučio da je

Crna Gora svih koji u njoj žive i da on, poput drugih velikana,

pripadasvimakoji garazumiju.

- Njegoš je zasigurno u svoje poetike utkao poziv na suživot. U

njegovomdjelu jasno se očitavaju tri socio-kulturna koda na

kojimajeuspostavljenadanašnjaCrnaGora:pravoslavni,islam-

skiikatolički.Našajezajedničkaobaveza,paipredsjednikaVla-

de, dasevelikomumukojeg jenašadomovina iznjedrilaoduži-

mo kolikomožemo i umijemo, a otvaranje Njegoševe sobe u

Nacionalnoj biblioteci Crne Gore svakako je jedan od načina

-zaključio jepremijerMarković.

Za fudbalski stadion 8,79miliona eura

- Stadion će, iz ugla Fudbalskog saveza, biti od

kapitalnog značaja za crnogorski fudbal. Osim

što će na njemu svoje zvanične utakmice igrati

cetinjski klubovi, namjera nam je da i naše naci-

onalne selekcije, počev od A reprezentacije pa

domlađih kategorija, zvanične utakmice igraju

naovomsportskomobjektu.Posebnoizrazloga

jer će stadion, kada bude završen, ispunjavati

sve veoma stroge kriterijume UEFA i FIFA – ka-

zao je predsjednik Fudbalskog saveza CrneGo-

reDejanSavićevićnasvečanostipovodompola-

ganjakamenatemeljcazaizgradnjufudbalskog

stadionanaCetinju.

Projekat vrijedan 8.790.000 eura ko inansiraju

Vlada, prijestonica i Fudbalski savez CrneGore,

pri čemu će Vlade snositi do 50 odsto toškova,

dok će prijestonica i Fudbalski savez inansirati

drugupolovinuprocijenjenevrijednosti.

PODRŠKAPRIVREDI:

OtvaranjeBiznis inkubatora

Preduzetnici,

nova i postojeća

preduzeća tri do pet

godina imaće besplatan

prostor, komunalije i

savjetodavne usluge.

U projekat je uloženo

800.000 eura

ISPUNJAVAĆESVEKRITERIJUMEUEFAIFIFA:

Kamentemeljaczastadion

NOVISADRŽAJUNACIONALNOJBIBILIOTECI:

Njegoševa soba

Bušili gume „u prolazu“

Kolašin

Kolašinski spasioci pronašli Beograđanina koji je zalutao „mercedesom“

Krenuo u Šavnik, a GPS

ga odveo na Sinjajevinu

Vujanić je kodBako-

vića skrenuoka Lipo-

vu, gdjemu je uređaj

pokazao ,,prečicu“

doŠavnika

ILUSTRACIJA