Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 18. novembar 2017.

U Podgorici razgovarali premijer DuškoMarković i predsjednik opštine PljevljaMirko Đačić

PODGORICA/PLJEVLJA

Česti-

tajući rukovodstvu i građanima

PljevaljaDanopštine, predsjednik

VladeDuškoMarković iskazao je

punu spremnost da sedefinišu

modaliteti i iznađumogućnosti za

unapređenje sveukupnog stanjau

tomgradu.

On je u razgovoru sa predsjednikom

opštineMirkomĐačićem,predsjed-

nikom Skupštine opštine Tarikom

Gadžovićem i potpredsjednicom

opštineAnelomKriještoracporučio

da je neophodno da se u partner-

skomodnosu između opšine i Vlade

stvaraju uslovi da stanje u pljevalj-

skoj opštini bude još boljeupogledu

razvoja, novih zapošljavanja i inten-

zivnijeg unapređivanja uslova za ži-

Pitanje ekoloških

naknada pažljivo

analizirati

Na sastanku predsjednika Vlade

Duška Markovića sa čelnicima

opštine Pljevlja bilo je riječi i o eko-

loškoj naknadi. Premijer je ocijenio

da se to pitanje mora pažljivo anali-

zirati i osmislilti održivo i pravedno

rješenje, koje neće biti osporavano.

vot građana. Ocijenjeno jedapostoji

dovoljno prostora za pozitivne po-

make.

Upogleduodgovoranaaktuelneiza-

zovekoji se tiču finanasijske situaci-

jeuopštini,premijerMarkovićnaja-

vio je definisanje konstruktivnog

rješenja koje će značiti prevazilaže-

nje postojeće situacije, istovremeno

naglašavajući potrebu da se iznađe

dugoročno rješenje.

Govoreći o prirodnim i razvojnim

VLADAOPŠTINI

ODLIČANPARTNER:

Marković i Đačić

Za tri godine investirano 26miliona eura

resursima kojima raspolaže opština

Pljevlja, predsjednik Vlade je kazao

da država treba na drugačiji i bolji

načindaupravlja, koristi i valorizuje

prirodna dobra, najavljući u tom

kontekstu potrebu za kreiranjem

efikasnijihmodelakroz Zakonopri-

vatno-javnompartnerstvu i Zakono

koncesijama.

Mirko Đačić kazao je da je značajna

podrškaVlade ide opštini Pljevlja.

– Krupni infrastrukturni i objekti

društvene infrastrukture u Pljevlji-

ma, kao što su Centar za kulturu,

Dom starih, putna mreža, izgrađeni

su zahvaljući podršci Vlade. U po-

sljednjevrijemeod120asfaltiranoje

70ulica, aza tri godineuloženo je26

miliona eura u opštinu – kazao je

Đačić.

C.G.

Regionalni vodovod i UDG potpisali memorandum

Saradnja privrede

i obrazovanja

BUDVA

RektorUniverzite-

taDonjaGoricaprof. drVe-

selinVukotić i direktorRe-

gionalnogvodovodaGoran

Jevrićpotpisali sumemo-

randumo razumijevanjuu

obrazovnoj saradnji.

Vukotić je, saopštila je Infor-

mativna služba JP Regionalni

vodovod Crnogorsko primor-

je, istakoda je značaj tog siste-

ma i kompanije nemjerljiv.

- Regionalni vodovod je kom-

panija koja mijenja Crnu Go-

ru, a ovo je početak dobre

saradnjeobrazovnog sistema i

privrede.UbijeđensamdaRe-

gionalni vodovod raspolaže

kadrovskimkapacitetimakoji,

uz saradnju sa naučnom za-

jednicom, sigurno mogu da

realizuju veoma ozbiljnu raz-

vojnuvizijusakojomsamdan-

as imaoprilikuda seupoznam

- istakao jeVukotić nakon obi-

laska regionalnog sistema na

izvorištuBolje sestre.

Direktor preduzećaGoranJe-

vrić kazao je da je memoran-

dum važna podrška razvoju

preduzeća.

- Regionalni vodovod je domi-

nantno opredijeljen za real-

izacijurazvojnihprojekata, pa

potpisivanjesporazumapred-

stavlja dodatni podstrek da

počnemo da realizujemo

važne razvojne projekte kroz

zajednički rad na kreiranju

mladih kadrova koji će nas-

tavljati karijere u vodovod-

nom sektoru. Nakon potpisiv-

anja Sporazuma o saradnji sa

Univerzitetom Crne Gore

prošle godine, a prije toga i sa

Crnogorskom akademijom

naukaiumjetnosti,Regionalni

vodovod je institucionalnoza-

okružio saradnju sa krovnim

naučno-obrazovnim insti-

tucijama uCrnoj Gori. Sada sa

mnogo vise podstreka može-

mo da se posvetimo realizaciji

vizije razvoja i unaprjeđenja

vodovodnog sektora na

Crnogorskom primorju – ka-

zao je Jevrić.

On je dodao da će se na taj

načiniskoristitinajvrednijire-

sursi kojima država raspolaže

- mladi ljudi će u budućnosti

na kvalitetan način upravljati

složenimprivrednim sistemi-

ma, državom i kontinuirano

doprinositi daljem ekonoms-

kom i društvenom razvoju

CrneGore.

C.G.

PODRŠKA

RAZVOJUDRŽAVE:

Jevrić i Vukotić

Danilovgrad:

Finalno

veče Festivala humora

DANILOVGRAD

Finalno

veče 18. Crnogorskog festiva-

la humora, satire i karikature

počeće večeras u 19:30 sati

u sali Centra za kulturu Dani-

lovgrad. Nastupiće poznati

humoristi i satiričari iz Crne

Gore i regiona. Biće uručene

nagrade istaknutim satiriča-

rima. Organizatori su Centar

za kulturu Danilovgrad i KIC

,,Bijeli Pavle“.

C. G.

UHerceg Novompočelo novogodišnje ukrašavanje

Najviše pažnje parku ,,Boka“

HERCEGNOVI

Prvi ukra-

sni elementi novogodišnje

dekoracije juče supostavlje-

ni uNjegoševoj iUliciMića

Vavića, odTopleka centru

HercegNovog.

U proteklom periodu pregle-

dana je i sređena prošlogodiš-

nja dekorativna rasvjeta, a u

saradnji sa Sekretarijatom za

komunalne djelatnosti i eko-

logiju dogovoren je raspored

postavljanja.

Započeta je procedura nabav-

ke novih elemenata, a u po-

stavljanjećesekrenutiodmah

po isporuci, dokada će svi sta-

ri ukrasi već bitimontirani.

- Lokalna uprava poziva pri-

vrednike da se uključe u ura-

šavanje grada, uređenjem

sopstvenih poslovnih prosto-

ra i objekata ili donacijama za

ukrašavanjenovskihulica.Po

-

zitivni primjeri su kompanija

„Imperio Holdings Limited“,

koja se odmah odazvala pozi-

vu i donirala sredstva za ulič-

nu dekoraciju, i preduzeće

„Zožeta“ koje će donirati pri-

rodnu jelku za Trg Nikole

Đurkovića – saopštili su iz

Pres službe opštine.

Kako navode, posebna pažnja

biće posvećena uređenju par-

ka „Boka“, kao zbog bogatijeg

dekorisanja, tako i radi uku-

pnog uređenja parka u kojem

ćesetokomčetiridanaodržati

programdočekaNove godine,

u organizaciji opštine i Turi-

stičke organizacije Herceg

Novi.

Ž.K.

PRVIUKRASI:

Postavljanje

dekorativne rasvjete

Bar:

Branka Nikezić o prioritetnimprojektima u opštini

Saniraće

starobarsku

kaldrmu

BAR

UMZStari Barulože-

no jeove godine 100.000eu-

ra, koliko jebiloplanirano

kapitalnimbudžetomopšti-

ne. BrankaNikezićkoordi-

natorOODPSBar za tumje-

snuzajednicu, kažeda će

državni institut za arheolo-

giju i istraživanjekulturno-

istorijskognasljeđa, čije

osnivanjepredstoji, dodeta-

ljaosmisliti plan sanacije i

ulaganja.

Jedanodprioriteta biće staro-

barska kaldrma koja nakon

zemljotresa 1979. godine nije

adekvatno renovirana.

- Posjete Starom gradu su do-

prinijele da je vremenom ka-

men postao do te mjere klizav

da je kretanje izuzetno oteža-

no. Kaldrmu treba napraviti

onakvom kakva je bila. To je

velika investicija. Iako postoji

zaobilaznicaokoStaroggrada,

što Starobaranima mnogo

znači, ikaldrmutrebaupriliči-

tizadolazakturista.Realizaci-

ja tih planova predstavljaće

zadovoljstvo ne samo za mje-

štane Starog Bara, nego i za

Barane i građane cijele države

- naglasila jeNikezić.

Realizovano

Govoreći o urađenom, pred-

sjednikMjesnog odboraDPS-

a za Stari Bar Dževdet Begzić

naveo je da su sanirani putevi,

kao i potporni zid ispodzaobi-

laznice. Prošireno je skretanje

sa magistrale i završeni su ra-

dovi na rekonstrukciji vodo-

voda uDonjemZaljevu.

- Stari Bar nije ono što je bio

već je, mogu slobodno da ka-

žem,mjestoukomjeprivilegi-

ja živjeti - podvukao jeBegzić.

Starobarani su zadovoljni i

konstantnim porastom bro-

jem turista koji za vrijeme

ljetnjesezone,aliitokomjese-

ni obilaze drevni grad.

- Kao turistička lokacija mo-

žemomnogo da doprinesemo

i gradu i državi. U valorizaciji

prostora imamo velikupodrš-

ku Turističke organizacije, pa

su posjetioci koji odavno nije-

sudolazili,iznenađeništoSta-

ri Bar zaista živi - od ulaska u

čaršiju do vrata starog grada,

nema objekta koji nije otvo-

ren. Svi se nečimbavimo i pri-

vređujemo - navodi Begzić.

Parking

Prema njegovom mišljenju,

od velikog značaja biće i osni-

vanjedržavnoginstituta,uko-

jem će mjesto naći svi ekspo-

nati koji su pronađeni u

Starom Baru nakon zemljo-

tresa 1979. godine. U izradi je i

planza ,,kućumaslina“ gdjebi

kako kaže, pored osnovne na-

mjene, moglo da bude i sjedi-

šte Mjesne zajednice, sport-

skog i kluba penzionera.

Na lijepu sliku koju sada daje

Stari Bar sjenku baca neovla-

šćeno naplaćivanje parkinga,

čemu se još nije adekvatno

stalo na put, kao i nedostatak

javnog toaleta. PredMjesnim

odborom koji obuhvata nase-

lja Velembusi, Gretvu, Brbot,

čaršiju, Podgrad,Mirovicu, pa

sve do Zaljeva, je kompleksan

zadatakdariješi i teprobleme.

Prvo će, kaže Begzić, utvrditi

prioritete.

- Nastojaćemo da napravimo

takav raspored radova da svi

budu zadovoljni – naglasio je

Begzić.

V.K.V.

hiljada eura ove

godine investirano

je u Stari Bar

100

ODZEMLJOTRESA

NIJEUNJUULAGANO:

KaldrmauStaromBaru