Previous Page  9 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 56 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 17. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

- Svjedok sa-

radnikAleksandar SašaSin-

đelić juče jeupodgoričkom

Višemsuduna suđenjuop-

tuženima zapokušaj tero-

rizma, kazaodaEdi (Eduard

Šišmakov) nijebiopovezan

sapredstavnicimavlasti u

Crnoj Gori.

Sinđelić je bio kategoričan da

je to bilo nemoguće jer je Edi

nakon hapšenja ljudi u okto-

bru prošle godine tražio likvi-

daciju tadašnjeg premijera

MilaĐukanovića.

- Kako možete biti prijatelj sa

nekimkoga hoćete da ubijete.

Edi mi nije rekao kako bismo

mogli da ubijemo Đukanovi-

ća, ali mi je još uMoskvi saop-

štiodaćetodaistjerajudokra-

ja.Nakonhapšenja ljudi tražio

je da ga ubiju - kazao je Sinđe-

lić na pitanje odbrane da li je

Edi bio povezan sa DPS-om,

vladajućom partijom u Crnoj

Gori.

Svjedok saradnik je ustvrdio

da ni on nikada nije upoznao

nekog člana Demokratske

partije socijalista i da u noći

parlamentarnih izbora nije

komunicirao ni sa kim iz ove

političke partije.

PodrškaDF-a

Sadrugestrane, Sinđelić jena-

glasio da je Edi imao komuni-

kaciju sa političarima iz DF-a,

ali da mu nikada nije saopštio

njihova imena.

- Imao je informacije iz Crne

Gore. Pričao je telefonom na

ruskomsanekimizCrneGore,

ali neznamsakim.Tosedesilo

jednom i za vrijeme našeg sa-

stanka –prisjetio se Sinđelić.

OnjeistakaodajejošuMoskvi

saznao da je DF predstavio

Rusima da kontroliše cijelu

opoziciju u Crnoj Gori. Znao

je, kako kaže, da su unutar

ovog političkog saveza bile i

partije koje podržavaju NA-

TO, što je bio razlog da odbije

ponudu Edija da pođe u Crnu

Goruiostvarikomunikacijusa

političarimaDF-a.

Govoreći o političkoj sceni u

CrnojGori, Sinđelićnavodi da

je čuo za SNP, DPS i Demo-

kratski front, koji je, kako na-

vodi, propagandnopodržavao

2015. godine

- Za Demokratski front znam

jer samu vrijeme kada su orga-

nizovali proteste navijao za

njih. Podržavao sam ih i poRu-

siji,promovisao,pričaoonjiho-

vimprotestima i da ihmaltreti-

raju vlasti uCrnoj Gori – kazao

je Sinđelić.

Odbranu je takođe zanimalo

da li je svjedok saradnik bio

nadređeni Bratislavu Dikiću,

Predragu Bogićeviću i Nema-

nji Ristić, što je Sinđelić kate-

goričnodemantovao.

Uloge i zadaci

- Kako sammogao njima biti

nadređen, kadasubili angažo-

vani zadogađajeuCrnojGori?

Njima su bili nadređeni Rusi i

ljudi iz DF-a - rekao je Sinđe-

lić.

Advokat DraženMedojević je

ukazaoda jena saslušanjukod

tužioca svjedok saradnik go-

vorio da je glavna osoba oko

organizacije, dok pred sudom

tvrdi da je njegova uloga bila

sporedna.

Ipak, Sinđelić je ponovio da je

u „operaciji revolucije imao

sporednuulogu“.

- Jasno samkazao ko je trebao

da organizuje operaciju revo-

lucije u Podgorici, ko je uzeo

pare. Tu sam ja sporedna ulo-

ga –kazao je on.

Međutim, nije sporio da je

glavnu ulogu imao kada je u

pitanju vrbovanje ljudi koji su

izSrbijetrebalidadođuuPod-

gorici i podržeDF.

Kriptovani telefoni

Sinđelić je kazao damu je bilo

zabranjeno da ljudima ,,ispod

sebe” pominje Edijevo ime.

Međutim, naveo je da je jed-

nom prilikomMirku Velimi-

roviću pomenuo da ima „ru-

ske prijatelje“ ali da nije

navodionjihova imena.

Istakao je da Velimirović nije

komunicirao sa Edijem Šiš-

makovimsve domomenta ka-

da je na specijalnom telefonu,

iako mu je to bilo zabranjeno,

pritisnuo šesticu preko koje je

uspostavio kontakt sa njim.

- Edi me tada pozvao i pitao

,,zaštome ta budala zove“. Ve-

limirović je znao da sam na

telefonu memorisan kao broj

9, a da broj 6 ne smije da okre-

će. To je bilo onog dana kada

me je Velimirović kontaktirao

više puta vezano za predaju

specijalnog telefona Dikiću

koji senije javljao – ispričao je

svjedok saradnik.

Na pitanje branioca saopštio

jedamunijepoznatoda jeEdi

imao bilo kakve konekcije sa

tajnimruskimslužbama.

- Što misli Edi i što radi to ne

mogu da znam niti da tvrdim.

Zvanične vlasti Rusije i službe

Rusije nijesu angažovale me-

ne i Edija. Takva saznanja ne-

mam–kazao je Sinđelić.

Odbranujeizmeđuostalogza-

nimalo da li je svjedok sarad-

nik pratio politička dešavanja

12. oktobraprošle godinekada

su političari DF-a Slaven Ra-

dunović i Nebojša Medojević

organizovali pres – Sinđelić je

to negirao uz konstataciju da

nije pratio politička dešavanja

uCrnojGori alidasmatrada je

toEdi činio.

Novac

-Edimenijeobavijestioopres

konferenciji koja je održana

12. oktobra prošle godine. Ali

ako je daomilione, vjerovatno

je pratio što se dešava sa tim

novcem–kazao je Sinđelić.

Onnavodida12.oktobraniEdi

ni onnijesuznali da jevojvoda

Paja (MirkoVelimirović) biou

policiji uTužilaštvu.

-Da je toEdi znao, niko odnas

danas ne bi bio u sudnici. Edi

je za hapšenja saznao kada je

to izašlo u javnost – kazao je

svjedok saradnik.

Istakao je da Edi nije sumnjao

u njega ni jednog trenutka, ali

da je nakon saznanja da su lju-

di pohapšeni bio jako ljut.

- Rekao je da je Paja izdao i da

će da ga ubiju zbog toga. Istje-

rivao je bijes na Paji i tražio je

oružje. Iako je znao da su ljudi

uhapšeni nije odustajao od

svega toga –naveo je Sinđelić.

Svjedok saradnik nije poricao

da je prije nego je uhapšen na

društvenimmrežamapisaoda

jeprocesmontiran, ali jeobra-

zložio da je to radio zbog ljudi

koji suuhapšeni.

- Prije nego što sam uhapšen

zbogEdijaizbogsvihovihljudi

ja sam pokušavao sve što sam

mogao.Kadasupropjevaliida-

li moje ime, i kada su me zvali

novinari jer je moj broj bio ja-

van, ja sam kod njih i na druš-

tvenimmrežama demantovao

navode. Sve kakobi zaštitio sve

ove ljude – tvrdio je Sinđelić.

Nastavak pretresa zakazan je

za danas.

B.ROBOVIĆ

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Svjedok saradnik podrobno objasnio koji su bili zahtjevi Šišmakova

Sinđelić: Edi je tražio

likvidacijuĐukanovića

Knežević poručio da će na

uvrede odgovoriti uvredama

Optuženi Milan Knežević juče je ka-

zao da će na klevete koje na račun

DF-a iznosi Sinđelić ubuduće reci-

pročnoodgovaratisvjedokusarad-

niku, ali i sutkinji SuzaniMugoši.

KneževićjeocijeniodajeSinđelićna

prethodnom suđenju iznio

najbrutalnije i najprizemni-

je kvali ikacije na račun

srpskog naroda i političa-

raDF-a koji predstavljaju

srpski narod ,,koji su bili

spremni da ubijaju na

količine“.

-Stvaraselažnaslikada

su Srbi samo spremni

daubijaju i ništaviše. U

nastavku suđenja, ako

dozvoliteovakvevrste

kvali ikacija, zadrža-

vampravodaadekvat-

no reagujem prema

osuđenom ubici Saši

Sinđeliću i prema Vama

- kazao jeKnežević.

Svjedok: U

Srbiji sumi

uzeli DNK

Svjedok saradnik Saša Sin-

đelić juče je optužio odbra-

nu da je ima stvari koje su

ukradeneiznjegovogstana

nakon što ga je advokat Jo-

vanović upitao da li mu je

prijeovogsudskogprocesa

uzimanDNK.

-Ovakvimpitanjemdokazu-

je da je posjedovao ukrade-

na dokumenta. Molim od-

branu da objasni kojim

pravnimputem je došla do

dokumenata - kazao je Sin-

đelić.

Sinđelićjeipakkazaodamu

jepolicijauSrbiji uzelaDNK

zapotreberanijegprocesa.

Za operaciju bili angažovani

ljudi iz četničkih udruženja

Svjedok saradnik juče je ustvrdio da je Edi Šišmakov od njega

tražioda ljudi koje bude angažovao za dolazak uCrnuGoruna

proteste ispredSkupštinenesmijubiti kriminalci.

-UMoskvimi jerečenodaangažujemljude izčetničkih, srpskih

udruženja.Bitnojebilodanebudukriminalcikakonebibilisum-

njivi policiji uCrnojGori –kazao jeSinđelić.

EduardŠišmakov

Dolazak lideraDF i advokatana suđenje

Sinđelić je

naglasio da je Edi

imao komunikaciju

sa političarima iz DF-a,

ali damu nikada nije

saopštio njihova

imena