Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 17. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–Ustavni sud

juče je saopštiodanijedoni-

jetaodlukau slučajužalbe

novinaraTufikaSoftića, od-

nosnoda žalbanijeodbijena

i da će seonjoj raspravljati

na sjednici svih sudija.

- Vijeće Ustavnog suda na

sjednici od 15. novembra raz-

matralojeustavnužalbuU-III

br. 6/16 podnosioca Tufika

Softića. AmandmanomXV na

Ustav Crne Gore propisano je

daUstavnisudoustavnojžalbi

odlučuje u vijeću sastavlje-

nom od troje sudija. Vijeće

može odlučivati samo jedno-

glasno i u punomsastavu. Ako

se u vijeću ne postigne jedno-

glasnost,oustavnojžalbiodlu-

čiće Ustavni sud većinom gla-

sova svih sudija, saglasno

odredbi člana 151 stav 1Ustava

CrneGore –pojašnjavajuoni.

Procedura

Saglasnoodredbi člana 37 stav

1 Poslovnika Ustavnog suda,

ističe se u reagovanju, ako na

sjednici vijeća za odluku koju

je predložio sudija izvjestilac

nije odlučeno jednoglasno,

smatra se da odluka nije doni-

jeta.

- Saglasno odredbi člana 37

stav 3 istog člana predsjednik

vijeća predmet za koji nije po-

stignuta jednoglasnost do-

stavlja predsjedniku suda koji

će ga uputiti na sjednicu

Ustavnog suda radi donošenja

odluke. Dakle, u konkretnom

slučaju, prvo vijeće Ustavnog

sudanijeodbiloustavnužalbu

podnosioca, kako je objavlje-

no u sredstvima javnog infor-

misanja,većjepredmet,usljed

nepostizanja jednoglasnosti,

upućen na sjednicu Ustavnog

suda radi donošenja odluke,

saglasno Ustavu, Zakonu o

Ustavnom sudu i Poslovniku

Ustavnog suda – navodi se u

reagovanjuUstavnog suda.

HRA

OglasilisuseiizAkcijezaljud-

ska prava odakle su saopštili

da su članovi vijeća Ustavnog

suda iz nepoznatih razloga

glasali protivprijedlogasudije

izvjestiocaMiodraga Iličkovi-

ća da se usvoji ustavna žalba

novinara Tufika Softića zbog

propusta države da sprovede

djelotvornu istragu pokušaja

njegovog ubistva.

-Nadamosedaćevećina sudi-

ja Ustavnog suda primijeniti

svoju nadležnost da zaštite

ljudska prava novinara Tufika

Softića.Onibitrebalodaimaju

u vidu i da su zbog nedostatka

sprovođenja ozbiljne istrage u

dva slučaja napada na Softića,

i njegove koleginice i kolege

novinari, kao i cjelokupna cr-

nogorska javnost, izloženi po-

gubnom uticaju na slobodu

izražavanja ipovjerenjeuspo-

sobnost države da ostvari vla-

davinu prava – piše u saopšte-

njuHRA.

Oni su podsjetili i da je sutki-

njaOsnovnog suda u Podgori-

ci Milena Brajović utvrdila da

je zbog propusta državnog tu-

žilaštva da sprovede djelo-

tvornu istragu Softiću prekr-

šeno ljudsko pravo na zaštitu

života i zaštitu od zlostavlja-

nja, i dosudila mu 7.000 eura

naknade štete za pretrpljene

duševne bolove.

R.D.

PODGORICA

–Zdravstve-

no-sanitarni inspektori za-

branili supromet igračaka

„frozen“ i „konjić“ koje su

sena crnogorskomtržištu

prodavalepetmjeseci, jer je

unjimapronađenavelika

količina ftalata, opasnehe-

mijske supstancekojamože

ugroziti zdravlje.

Uvoznik Zoutajcun iz Robne

kućeBar, pozvao jepotrošače

davrate igračkekojesukupili

unjihovimradnjamaibićeim

vraćennovac.

- Igračke „frozen“ bar kod

6932190001755 i „konjić“

6988213602102 koje izgleda-

ju kao na slici povlačimo sa

tržišta, jer imaju povećan

broj ftalata - piše uobavješte-

nju za potrošače.

U posljednjih nekoliko ne-

djelja, inspekcija je zabranila

promet velikog broja igrača-

ka, jer su sadržale ftalate za

koje je utvrđeno da mogu

prouzrokovati oštećenje re-

produktivnog sistema kod

djece.

Prošle sedmice inspektori su

zabranili promet čak deset

igračaka zbog opasne sup-

stance ftalat.

U pitanju su bile lutke sharm

girl, minion, my lovely horse,

happy beautiful & a happy

new sweet, bella, girl lovely,

the dolls cute, frozen, poke-

mon i Snežana sa patuljcima.

Krajem oktobra zabranjena

je i prodaja lutke magic girl i

freeze.

Neke odnjih su imale i dode-

set pita veću količinu ftalata

oddozvoljene.

K.J.

PODGORICA

–Zaštitnik

ljudskihprava i slobode

upozorio jeda je, za razliku

odopšteprihvaćenognačela

poštovanja fizičkog i psihič-

kog intergriteta svakeoso-

be, unašemdruštvuzapa-

žen trend rasta različitih

vidovanasilja, uključujući

sveoblikenasilnekomuni-

kacije.

Ombudsman je povodomMe-

đunarodnog dana tolerancije,

koji je obilježen juče, kazao da

„nasilje nije zapaženo samo

kao pojava u realnomokruže-

nju, već se pojačano širi upro-

storu novih, informacionih

tehnologija, odnosnodruštve-

nihmreža, sa ništamanje štet-

nim dejstvom na razvoj druš-

tva i odnosemeđu ljudima“.

Ukontekstunasiljauzajednici

najčešćežrtvesunajmanjeza-

štićene grupe i pojedinci iz tih

grupa, što, kako je navedeno u

saopštenju, navodi na zaklju-

čak da mržnja nije jedini mo-

tiv zločina, već je to i sama či-

njenica da je potencijalna

žrtva manje zaštićena i time

više izložena nasilju.

Do sada su, kako je napisano,

više puta ukazivali na nasilje

koje trpe LGBTI osobe, žene,

Romi, djeca i drugi, a ovog pu-

ta posebno skreću pažnju na

još jednu rizičnu grupu – sta-

rije osobe.

- Osim što su u stanju potrebe

za pojačanom zaštitom, naro-

čito kod najekstremnijih obli-

ka nasilja, oni sebe dodatnom

žrtvomčinetimeštozbogoču-

vanja dostojanstva porodice

trpe nasilje i time ohrabruju

nasilnike da sprovode svoje

namjere. Posljednji slučajevi

predstavljaju jasan signal za

uzbunu i poziv svima – od

nadležnih institucija, članova

porodice, susjedstva, pa do

svakog građanina koji ima

obavezu prijavljivanja nasilja,

da ne ćute i da prijave zločin –

poručio je zaštitnik ljudskih

prava i sloboda.

Organizacija Ujedinjenih na-

cija za obrazovanje, nauku i

kulturu(UNESCO)ustanovila

je Međunarodni dan toleran-

cije 1995. godine, kako bi skre-

nula pažnju na poštovanje i

uvažavanje drugačijihodnas.

J.B.

NIKŠIĆ

- Studijski program

za filozofijuFilozofskog fa-

kultetaUniverzitetaCrne

GoreuNikšiću juče jeprosla-

vioSvjetski dan filozofije, a

temapredavanjaposvećena

jeOktobarskoj revoluciji, ko-

ja, kako je rečeno, ne samoda

ima svjetsko i istorijskozna-

čenje, već i značajnoduhov-

no i epistemološkopoimanje

revolucijeduhau filozofiji.

Napredavanjusugovoriliprof.

dr Savo Laušević, prof. dr Bo-

ris Brajović, doc. dr DušanKr-

cunović i dr SrđanMaraš.

- Temu smo vezali za relaciju

filozofija – istorija – revoluci-

ja.Nepristupamotemiizpozi-

cije istoriografije, niti iz pozi-

cije ideologije. Interesuje nas

sampojam revolucije, kakvo u

današnje vrijeme ima znače-

nje i koje značenje za nas. Ok-

tobarska revolucija proizilazi

kao jedna tačka početka XX

vijeka, i druga tačka koja je ve-

zana za tu revoluciju je kraj

socijalizma, rušenje Berlin-

skog zida, raspad Sovjetskog

saveza. To je druga kardinalna

tačka XX vijeka. Ono što je

preostalo je taj strah od revo-

lucije,tojetakozvanodobapo-

sttizma, postmodernog, po-

sthumanog, postistorijskog

gdje sve te velike ideje sada

gube. Ovo post dokazuje da se

ulaziusferujošnedefinisanog,

neodređenog, nepoznatog -

kazao je prof. dr Savo Lauše-

vić.

Prema riječima doc. dr Duša-

naKrcunovićaOktobarska re-

volucija je još jedna revolucija

poslije koje se nijesu dogodili

sloboda, emancipacija, pros-

peritet, ljudska prava, demor-

katizacija društva, ekonomski

razvoj.

M.R.

Inspekcija zabranila opasne igračke koje su na tržištu bile pet mjeseci

„Frozen“ i „konjić“

povučeni iz prodaje

Ombudsman povodomDana tolerancije

Trend nasilja u porastu

Nova rizičnagrupa – starijeosobe

Sa svečanosti naFilozofskomfakultetu

Obilježen Svjetski dan filozofije

Predavanja o duhu

Oktobarske revolucije

Reagovanje Ustavnog suda

Ustavni sud

So ićeva žalba

nije odbijena

PODGORICA

- Prava pripadni-

ka romske populacije još nijesu

na zadovoljavajućemnivou i

potrebno je dodatno osnažiti tu

oblast, poručeno je na radionici

„Osnaživanje pripadnika/ca

nacionalnihmanjina prven-

stveno Roma i Romkinja za

bavljenje politikom“.

Predstavnik Ministarstva za

ljudska i manjinska prava Leon

Gjokaj istakao je da taj resor

sprovodi aktivnosti radi pune

integracije manjina u druš-

tveni život, uz dalje očuvanje i

razvijanje njihove nacionalne

i kulturne posebnosti, te una-

prijeđenja njihovih zakonskih

prava i sloboda.

- Crna Gora je prepoznala iza-

zove sa kojima se suočavaju

pripadnici/e romske i egipćan-

ske zajednice i aktivno radi na

poboljšanju njihovog društve-

nog i ekonomskog položaja

- rekao je Gjokaj, prenijela je

Mina.

Prema njegovim riječima, obra-

zovanje i dalje ostaje najveći

problem, premda je situacija

bolja nego prije deset godina.

Potpredsjednica opštine Ulcinj

Hatidže Gjoni kazala je da je

potrebno da i Romi imaju svog

političkog predstavnika i uklju-

če što veći broja žena u javni

život.

Kako je saopšteno, trenerica za

rodnu ravnopravnost Branka

Vlahović i Hatidže Gjoni pred-

stavile su važnost učešća žena,

značaj uvođenja rodne per-

spektive u rad stranaka i osna-

živanja pripadnica nacionalnih

manjina, prvenstveno romske i

egipćanske populacije za bav-

ljenje politikom.

Prvi magistar romske nacio-

nalnosti u Crnoj Gori Sokolj

Beganaj ukazao je na aktivnosti

Ministarstva u oblasti politič-

kog osnaživanja mladih Rom-

kinja i Egipćanki, ističući značaj

obrazovanja kao preduslov za

njihovo bavljenje politikom.

R.D.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Osnažiti prava Roma

Igračkekoje supovučene sa tržišta

U posljednjih nekoliko nedjelja, inspekcija je zabranila promet velikog broja

igračaka i sve one povučene su sa tržišta, jer su sadržale alate za koje je

utvrđeno damogu prouzrokovati oštećenje reproduktivnog sistema kod djece

Oktobarska revolucija

proizilazi kao jedna tač-

kapočetkaXXvijeka, i

druga tačka koja je ve-

zana za tu revoluciju je

kraj socijalizma