Previous Page  7 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 56 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 17. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

- U Crnoj Gori se

svega oko jedan odsto građa-

na testira na HIV, što je svrsta-

va među države sa najnižom

stopom testiranja u Evropi,

zbog čega iz Instituta za javno

zdravje apeluju na građane da

dođu i testiraju se.

Tomogu učiniti od danas u

savjetovalištima koja se nalaze

u sedamdomova zdravlja - u

Baru, Beranama, Bijelom

Polju, Nikšiću, Kotoru, Herceg

Novom i Pljevljima, kao i u

Institutu za javno zdravlje.

Prema podacima koji su iz

zdravstvenih ustanova dostav-

ljeni Institutu, kako je za agen-

ciju Mina kazala specijalista

socijalne medicine Aleksandra

Marjanović u 2016. godini na

HIV su testirane 23.144 osobe.

Podaci o broju osoba testiranih

na HIV u privatnim laboratorij-

skimustanovama u Crnoj Gori,

kako je naglasila, ne postoje.

Kako kaže u Institutu nemaju

ni podatke o testiranim trud-

nicama, već je samo dostupan

podatak da su od početka epi-

demije kod četvoro djece HIV

pozitivnihmajki pronađena

antitijela na HIV.

Marjanović je objasnila da

savjetovanje i testiranje podra-

zumijeva povjerljiv razgovor

između klijenta i savjetnika sa

ciljemda se klijent osposobi da

preuzme odgovornost i bude

spreman za promjenu svog

rizičnog ponašanja.

- Nakon pred-test savjetovanja

obavlja se testiranje, a potom

post-test savjetovanje. Kakav

razgovor će se voditi, zavisti

od rezultata testa. Tokom tog

razgovora može doći do pre-

poznavanja faktora za rizično

ponašanje i utvrđivanje smjer-

nica za njegovu promjenu za

one osobe čiji je HIV test nega-

tivan. Za one čiji je test poziti-

van, razgovor u vidu pružanja

podrške i edukacija novoin ici-

rane osobe i/ili člana porodice,

bračnog ili seksualnog partne-

ra je vrlo važna komponenta

u cilju sprečavanja prenošenja

HIV infekcije - precizirala je

Marjanović.

Ona je poručila da osobe koje

ranije otkriju HIV infekciju

mogu biti i ranije uključene u

proces liječenja. Tomprilikom,

pojasnila je ona, omogućavaju

sebi značajno kvalitetan život

i zdravstveno stanje, a takođe

i sprječavaju prenošenje infek-

cije.

- Najnovija naučna istraživanja

pokazuju da ako osoba ima

nemjerljiv nivo virusnih kopija

u krvi, takozvani nedetektabilni

nivo, ne može da prenese HIV,

odnosno ne može da in icira

drugu osobu - kazala je Marja-

nović.

Za preventivne aktivnosti u

vezi sa HIV/AIDS-om, kao i u

vezi sa svimpreventabilnim

bolestima, zadužene su pre-

ventivne medicinske grane, a

odgovornost je, kako je kazala

Marjanović, na onima koji jača-

ju, odnosno razvijaju preven-

tivne programe.

R.D.

tigla nijedna prijava

Nikolić

Radunović

se neće

kandidovati

Bivši ministar zdravlja

Miodrag Bobo Radunović

neće se kandidovati za

funkciju rektora, saznaje

Pobjeda.

Vijesti su u septembru

objavile da je on najozbiljniji

kandidat za ovu funkciju, ali

prema riječima našeg sago-

vornika, Radunović nije

„uopšte zainteresovan“.

- Angažovan je na Klinici

za digestivnu hirurgiju Kli-

ničkog centra i tome će biti

posvećen u narednomperi-

odu – rekao je naš izvor.

RektoratUCG

DuškoBjelica

dogodilo.

Radmila Vojvodić smijenjena

je nakon skoro pet mjeseci

otvorenog sukoba sa Vladom

zbog statusa Visoke medicin-

ske škole koja je kao akredito-

vani programpreseljena izBe-

rana u Podgoricu, s čim se

izvršna vlast nije saglasila. Na-

ložili su Vojvodić da konkurs

za upis brucoša na ovaj pro-

gram raspiše za školu u Bera-

nama, što je ona odbila, uz po-

dršku Senata i Upravnog

odbora.

Smjena

Ta podrška nije trajala dugo.

Uz Vladu je odmah stao Bjeli-

ca, koji jedo tada slovio za „de-

snu ruku“ rektorke, a onda i

predstavnici studenata u

Upravnomodboru,alinitonije

bilo dovoljno jer se jedan od

predstavnika Vlade u ovom

univerzitetskom tijelu oglušio

o nalog i podržao rektorku.

Odmah je opozvan, čime je

Vlada dobila većinu u Uprav-

nom odboru Univerziteta za

svoje odluke.

Pošto je upis okončan, odlučili

su da Vojvodić više ne može

ostati na čelu Univerziteta pa

jeona, 3. oktobra, većinomgla-

sova smijenjena, a da se prije

toga o inicijativi za razrješenje

nije izjasnio Senat.

Na udaru se potom našao dio

akademskezajednicekojijojje

dao podršku. Prvo je ostavku

podnioministarkultureJanko

Ljumović, aondasuuslijedile i

smjene u upravljačkim tijeli-

maUniverzitetakakobi seona

„očistila“ od kadrova bivše

rektorke. Pojedini profesori

podnijeli suostavkena funkci-

je koje su obavljali u organima

Univerzitetauznakotporano-

voj upravi. Prije slučaja Rad-

mile Vojvodić na Univerzitetu

CrneGorenikadasenijedesilo

da se smijeni rektor, odnosno

nikada nije ni podnijeta takva

inicijativa.

K.K./N.Đ.

Šef Delegacije EU o aktuelnimdešavanjima u Javnomservisu

Orav: Pažljivo pratimo

situaciju u RTCG

PODGORICA

– Izdelegaci-

jeEvropskeunijeuCrnoj

Gori pažljivoprate situaciju

uJavnomservisu–poručio

je šef delegacijeEUunašoj

zemlji AivoOrav, komenta-

rišući aktuelnedogađajeu

tojmedijskoj kući uvezi sa

mogućimrazješenjemčla-

novaSavjeta.

- Mediji su generalno bliski

našim srcima. Svima nama u

Evropskojuniji.Pažljivoćemo

pratiti situaciju u RTCG - ka-

zao je Orav za Televiziju Crne

Gore.

Administrativnom odboru

sredinomseptembra upućene

su prijave koje se odnose na

članoveSavjetaIvanaMitrovi-

ća, Gorana Đurovića, Nikolu

Vukčevića iMimaDraškovića,

a Agencija za sprečavanje ko-

rupcije jeutvrdilada suprekr-

šili Zakon.

Nasjedniciodržanojusrijedu,

Vukčević se pred članovima

Administrativnogodboraizja-

snio i priznao da je dobio ho-

norar od produkcijske kuće

„Galileo“uizosuod2.600eura

za simanje filma o uspješnim

Romima, ali i da to ne znači da

je, kao član Savjeta RTCG, bio

u sukobu interesa. On je kazao

i danijeprijavio imovinu, ali je

istakao da to nije učinio jer ga

niko nikad nije obavijestio da

je javni funkcioner.

Uprkos njegovoj odbrani Ad-

ministrativni odbor je jedno-

glasno predložio Skupštini da

ga razriješi sa funkcije člana

Savjeta Javnog servisa.

Koliko su važna dešavnja u

RTCG međunarodnoj zajed-

nici pokazuje i činjenica da je

sjednici Administrativnog od-

bora prisustvovao i predstav-

nikAmbasade SAD.

Osim toga, samo dan pred

sjednicu ovog tijela, stiglo je

pismo Evropske radiodifuzne

unije, u kome je apleovala na

parlament da se uzdrži od is-

hitrenihodluka o opozivu čla-

nova Savjeta Javnog servisa.

Pismo koje je potpisao gene-

ralni direktor EBU-aNoel Ka-

ran upućeno je predsjedniku

Skupštine Ivanu Brajoviću,

šefu delegacije EU Aivu Ora-

vu, ministru pravde Zoranu

Pažinu, šeficimisijeOEBS-a u

Crnoj Gori Maris Davie, kao i

predsjedniku Savjeta RTCG

VladimiruPavićeviću.

Naveli su da bi „u svakom slu-

čaju, parlament trebalo da se

postara da se održi minimum

od sedam članova Savjeta u

svakomtrenutku“.

- To je od ključne važnosti za

pravilno funkcionisanje Jav-

nog servisa, posebno u susret

izborimanarednegodine–pi-

še, između ostalog, u pismu

EBU-a.

K.J.

AivoOrav

Cilj je život

u saglasju s

prirodom

Rajko Todorović

predložen za člana

Savjeta AEM-a

Rano otkrivanje

HIV-a sprečava

širenje infekcije

PODGORICA

– Naša država

odgovorno izvršava svoje

obaveze iz Pariskog spora-

zuma, a tome u prilog govori

da je, između ostalog, uspo-

stavljen Nacionalni sistem za

monitoring, izvještavanje i

veri ikaciju gasova sa efektom

staklene bašte, kao i da je u

pripremi Zakon o zaštiti klime,

saopštio je predsjednik države

Filip Vujanović.

On je na godišnjoj konferenciji

Ujedinjenih nacija o klimat-

skimpromjenama, koja se

održava u Bonu u Njemačkoj,

naglasio da se posvećuje

posebna pažnja maksimal-

nomobavještavanju javnosti o

klimatskimpromjenama, a od

naredne godine one će se izu-

čavati kao nastavni predmet u

školama u našoj državi.

Ove godine se na konferenciji

mogao čuti glas svih, preno-

si Dojče vele, od industrije,

nevladinih organizacija i opšti-

na, čija je uloga prepoznata

kao posebno važna. U posljed-

nje dvije sedmice 196 partnera

su imali vremena da razrade

konkretne mjere za primjenu

Pariskog sporazuma.

Prema riječima Vujanovića, sa

punomposvećenošću se pri-

prema Treći nacionalni izvje-

štaj o klimatskimpromjenama

i Drugi dvogodišnji izvještaj

o klimatskimpromjenama

u okviru obaveza Okvirne

konvecije UN o klimatskim

promjenama.

- Intenzivno pripremamo i

Nacionalni plan adaptacije na

klimatske promjene i Strate-

gije niskokarbonskog razvoja.

Uspostavljena je potpuna

međusektorska saradnja

održivog razvoja, energetike,

saobraćaja, poljoprivrede i

šumarstva – istakao je Vujano-

vić tokom svog izlaganja.

U okviru Nacionalnog savjeta

za održivi razvoj i klimatske

promjene, naveo je, formirana

je Radna grupa za klimatske

promjene sa eminentnimnaci-

onalnim ekspertima.

Istakao je da je područje Jugo-

istočne Evrope i Zapadnog

Balkana veoma osjetljivo na

uticaj klimatskih promjena,

kao i da su u posljednjoj

deceniji ekstremni vremenski

događaji u našoj zemlji sve

izraženiji, te da procijenjene

štete iznose čak desetine mili-

ona eura.

Naša zemlja je, podsjetio je,

Vujanović, prihvatila obavezu

da do 2030. godine smanji

emisiju štetnih gasova od

30 odsto u odnosu na 1990.

godinu.

- Moramo učiniti napore da se

rast temperature na planeti

zadrži na maksimalno do 1,5

stpeni Celzijusa – poručio je

Vujanović na konferenciji.

Samo ostvarivanjemglobal-

nog klimatskog cilja i ostalih

ciljeva održivog razvoja,

prema njegovim riječima,

može se uspostaviti život

u saglasju s prirodom, kao

temelj napretka i blagostanja

budućih generacija.

J. B.

Vujanović na godišnjoj

konferenciji UN

Sakonferencije

RajkoTodorović

PODGORICA

– Administrativni odbor predložio je da se za

člana Savjeta Agencije za elektronske medije imenuje slikar

Rajko Todorović.

Njega je za ovu funkciju predložio Crnogorski PEN centar, a

izbor Todorovića treba da veri ikuje crnogorski parlament.

- Odbor je razmotrio preporuke Državne revizorske institucije iz

Konačnog izvještaja o reviziji Godišnjeg inansijskog izvještaja

Skupštine Crne Gore za 2016. godinu. Polazeći od nadležnosti

Administrativnog odbora utvrđene Poslovnikomo radu Skup-

štine Crne Gore, Odbor je utvrdiomjere za realizaciju preporuka

DRI - piše u saopštenju.

K. J.

Apel Instituta za javno zdravlje

AleksandraMarjanović