Previous Page  6 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 56 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 17. novembar 2017.

Ekonomija/Društvo

Na konkurs za rektora Univerziteta Crne Gore još nije

Čeka se

PODGORICA

–Nakonkurs

za rektoraUniverzitetaCr-

neGore, koji se zatvarau su-

botu, do jučenije stiglani-

jednaprijava, potvrđeno je

Pobjedi izoveustanove, a,

kako saznajemo, najvjero-

vatnijedanas, kandidaturu

ćepodnijeti vršilacdužno-

sti rektoraprof. drDanilo

Nikolić.

Prema riječima više nezvanič-

nihsagovornika,Nikoliććebiti

izabrannaovufunkcijujerima

punu podršku i povjerenje

predsjednika Upravnog odbo-

ra Univerziteta Duška Bjelice,

na čiju inicijativu je i postav-

ljen za vršioca dužnosti nakon

što je 3. oktobra smijenjena

rektorkaRadmilaVojvodić.

Bjelica

Pravo prijave na konkurs ima-

ju osobe sa akademskim zva-

njemredovni profesor, koje su

uradnomodnosunaUniverzi-

tetu Crne Gore, a uz prijavu

treba da dostave i program ra-

Prema riječima

više nezvaničnih

sagovornika,

Nikolić će biti

izabran na ovu

funkciju jer ima

punu podršku

i povjerenje

predsjednika

Upravnog odbora

Univerziteta

Duška Bjelice

DaniloNikolić

zvoja.

Profesor Nikolić juče nije od-

govaraonanaše telefonskepo-

zive i poruke.

-Mnogiuakademskojzajedni-

ci očekivali su kandidaturu

Duška Bjelice, ali ona nije iz-

vjesna, jer njegov izbor za pr-

vog čovjeka Univerziteta ne bi

bio pametan nakon svega što

sedešavaloovdje, odnosnona-

činanakoji je smijenjenabivša

rektorkaRadmilaVojvodićina

njegovu ulogu u svemu tome.

Kao predsjednik Upravnog

odboraBjelicaćesvakakoima-

tipunukontrolunadUniverzi-

tetom– kazao je naš nezvanič-

ni sagovornik.

Bivša rektorka podnijela je

tužbuzbognezakonite smjene

izatražilaiizricanjeprivreme-

ne mjere, odnosno da sud za-

brani izbor novog rektora do

okončanja sudskog postupka

koji je pokrenula, ali to se nije

Poziv za Potragu za ljudskimpravima otvoren još dva dana

Glavna nagrada je

putovanje u Berlin

PODGORICA

–Otvoren je

pozivzaučenike trećeg ra-

zreda svih srednjih školau

našoj državi daučestvujuu

programu„Potraga za ljud-

skimpravima za srednjoš-

kolce/ke i njihovenastavni-

ke/ce“, anagrada je

putovanjeuBerlinza tri po-

bjednička tima.

Timovi, odnajviše tri učenika/

ce,seprijavljujuzajednosana-

stavnikom/com, koji/a će biti

odgovoran/na za učenike to-

kom Potrage za ljudskim pra-

vima. Prijave se šaljunajkasni-

je do 19. novembra u 15 sati

koordinatoru programa ljud-

skih prava Građanske alijanse

Milanu Radoviću na imejl

[email protected]

.

Ovaj programorganizuje Gra-

đanska alijansa u saradnji sa

institucijom Zaštitnika ljud-

skihprava i sloboda iDelegaci-

jom Evropske unije u našoj

državi u znakMeđunarodnog

dana ljudskih prava, a održaće

se 7. decembra u prostorijama

EU info centra uPodgorici.

Kako je objasnio Radović za

Pobjedu, potraga za ljudskim

pravima timska je igra kojoj je

cilj da se učesnici međusobno

upoznaju, kao i da seupoznaju

MilanRadović

Potraga za ljudskimpravima timska je igra kojoj je cilj da se učenici

međusobno upoznaju, kao i da se upoznaju sa radom različitih

organizacija i ljudskimpravima - objasnio je za naš list Milan Radović

saradomrazličitihorganizaci-

ja i ljudskim pravima i zajed-

ničkim trudom i pokazanim

vještinama dođudonagrade.

- Prijavljeni timovi će u potra-

guza ljudskimpravimakrenu-

tiizEUinfocentrauPodgorici,

gdje će dobiti detaljne infor-

macije i uputstva kako da sti-

gnu do kontrolnih tačaka, a

preko njih i najuspješniji i do

krajnje nagrade – rekao je Ra-

dović za naš list.

Kontrolne tačke, premanjego-

vimriječima, predstavljaće in-

stitucije i organizacije u čijem

sudomenuradaljudskapravai

na njima će učesnici, odnosno

timovi imati priliku da čuju o

ljudskim pravima iz različitih

oblasti.

-Kaoštosuoblastipravaosoba

sainvaliditetom,LGBTIQoso-

ba, ženskih prava, ekoloških

prava i slično, nakon ćega će

dobiti zadatak koji treba da ri-

ješe. Ako uspješno riješe zada-

tak, dobiće nova uputstva i za-

datak koji ih vodi do sljedeće

kontrolne tačke – naveo je Ra-

dović i dodao da tim završava

takmičenje nakon što obiđe

sve kontrolne tačke i riješi do-

bijene zadatke.

Svrha takmičenja je, između

ostalog, kako je kazao, da se

učenici upoznaju sa koncep-

tom ljudskih prava, razviju

osjećaj za timski rad, kao i po-

boljšanje komunikacije.

J.B.

PODGORICA

–Utrećem

kvartaluove godine javna

potrošnja je iznosila 1,36mi-

lijarde eura ili 32,4odsto

BDP-a i veća je za 115,7milio-

na eura ili 9,3odstouodnosu

na isti periodprošle godine,

navedeno jeuanalizi javnih

finansija za treći kvartal koji

je jučeobjaviloMinistarstvo

finansija.

- Javna potrošnja je povećana

zbogvećihizdatakazakapital-

ni budžet od 80,3miliona, ras-

hoda za kamate od 12,8 milio-

na, te većih izdataka za bruto

zarade od 22,2 miliona eura -

objašnjeno je u analizi.

Javni prihodi su iznosili 1,26

milijardi ili 30,1 odsto procije-

njenogBDP-a.

- U odnosu na uporedni kvar-

tal 2016. prihodi suveći za49,3

miliona ili 4,1 odsto, najvećim

dijelom kao rezultat poveća-

nja poreskih prihoda za 62,9

miliona. Najviše su povećani

prihodi od PDV za 31,3 milio-

na, akciza za 29,3miliona i do-

prinosa za 19,2 miliona. U od-

nosu na plan, prihodi su veći

za4,3miliona ili 0,3odsto-na-

vedeno je udokumemtu.

Deficit javnih finansijanakra-

ju trećeg kvartala iznosio je

94,3miliona ili 2,2 odstoBDP-

a, i veći jeza66,4milionauod-

nosunadeficit iz istogperioda

prethodne godine, kao poslje-

dica intenziviranja radova na

auto-putu.

- Prihodi opština u trećem

kvartaluiznosilisu149,9milio-

na ili 3,6 odsto BDP-a, i bilježe

rast od 16,3 miliona ili 12,2 od-

sto. Rashodi su iznosili su141,5

miliona ili 3,4 odstoBDP-a, što

je5,9milionaviše.Zaprvihde-

vetmjesecizabilježenjesuficit

lokalne samouprave od8,4mi-

liona eura, dok je otplaćeno

26,1 milion eura duga - navodi

se u informaciji.

M.P.M.

Deficit 2,2 odsto BDP-a

Javne finansije u trećemkvartalu

Vlada juče usvojila informaciju o rezultatima pregovora sa IBRD

PODGORICA

–Borddirek-

toraSvjetskebanke 20. de-

cembrabi trebalodaodluči

ododjeli garancijeod80mi-

liona eura, kojabi omogućila

Crnoj Gori zaduženjeod200

do240milionakodposlov-

nihbanaka, ponižoj kamati i

sadužimrokom, navodi seu

informaciji o rezultatima

pregovoraVlade i IBRDu

vezi garancije zasnovanena

javnoj politici, koju je juče

usvojilaVlada.

Prihvaćeni suprijedlozi ključ-

nih dokumenata koji pred-

stavljaju osnov za finalizaciju

procesa dodjele garancije, ko-

ja će omogućiti dobijanje po-

voljnijih uslova za planirani

reprogamduga u2019. i 2020.

- Kamatne stope i ročnost za-

jma će biti definisane unared-

noj fazi koja podrazumijeva

proces pregovora sa poslov-

nim bankama o uslovima za-

duživanja - navodi se u infor-

maciji.

U diskusiji je istaknuto da su

se, zahvaljujući efektima mje-

ra fiskalne konsolidacije i

izvanrednim finansijskim re-

zultatima ostvarenim u ovoj

godini, koji prevazilaze i naj-

optimističnije procjene, stekli

uslovi za nastavak snažne po-

Sa sjedniceVlade

Odluka o garanciji

20. decembra

Titova jahta ide na

prodaju ili na otpad

Vlada je juče odlučila da oglasi prodaju Titove jahte „Jadranka“

po početnoj cijeni od 80.000 eura, koliko iznosi procjena vje-

štaka.

Jahta je izgrađena 1977. u brodogradilištu u Kraljevici, Hrvatska.

Ukoliko prodaja ne uspije, Ministarstvo odbrane je zaduženo da

formira komisiju koja će odrediti po kojoj se cijeni jahta može

prodati u otpad. U obrazloženju se kaže da je ovlašćeni sudski

vještak konstatovao da brod nije u plovnom stanju i da mu je

vijek istekao, te da bi ulaganja premašila tržišnu vrijednost.

Garancija će omogućiti dobijanje povoljnijih uslova za

planirani reprogamduga u 2019. i 2020. godini

Dušan Vuksanović

v.d. državni arhitekta

Vlada je juče imenovala Dušana Vuksanovića, inženjera

arhitekture za v.d. generalnog direktora Direktorata glavnog

državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma

Za v.d. generalnog direktora za lokalnu samoupravu i pri-

vredna društva u većinskom vlasništvu države u Ministar-

stvu inansija određena je Snežana Mugoša, a za v.d. general-

nog direktora za upravljačku strukturu Ivana Maksimović.

drške Svjetske banke realiza-

ciji reformske politike u obla-

stistabilizacijejavnihfinansija

i racionalizacije potrošnje.

Usvojena je informacijaopro-

duženju do kraja godine pro-

grama osposobljavanja i rad-

nog angažovanja mladih sa

stečenim visokim obrazova-

njemna sprečavanju sive eko-

nomije.

-Realizacijaoveaktivnostido-

prinijela je stvaranju kvalitet-

nijeg tržišnog ambijenta, efi-

kasnijem radu institucija,

podizanju povjerenja građana

u institucije, kao i efikasnijem

budžetskom prihodovanju –

navodi se u informaciji.

Obrazovana je i radna grupa

za pripremu i vođenje prego-

vora o pristupanju Crne Gore

EU za Pregovaračko poglavlje

5 – Javne nabavke.

M.P.M.