Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 17. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

–CrnaGora

trebada smanji javnupo-

trošnju, koja jenajvećau

regiji sa46odstoBDP-a.

Postoji prostor za smanje-

njepotrošnje, prije svegau

sumi zaradau javnomsek-

toru, koja je 12odstoBDP-

a, aumalimzemljamaEU

devet odsto - kazala jeviša

ekonomistkinjaSvjetske

bankeSanjaMadžarević-

Šujster jučeuPodgorici na

predstavljanju izvještaja

za zapadni Balkan, koji je

pozitivanza cijeluregiju.

Smanjenjepotrošnje

- Drugi prostor za smanjenje

potrošnje su javne investicije i

treba se fokusirati na one koje

dajunajvećustopupovrata.Iu

izdacimazasocijalnenaknade

ima prostora za smanjenje,

među kojima su i penzije.

Prošle godine se udvostručio

iznos zbog naknada za majke

sa troje i višedjece, kojenijesu

bile ciljanekanajugroženijim,

pa ta mjera nije smanjila siro-

maštvo - kazala je ona.

Objasnila je da se očekuje da

ćecijenazaduživanjabitiniža,

što bi trebalo da smanji udio

kamata u javnoj potrošnji.

Prognozirala je rast ekonomi-

je od4,2 odsto ove godine i us-

poravanje naredne na 2,8 od-

sto, prvenstveno zbog fiskalne

konsolidacije i dinamike po-

vlačenja sredstava za auto-

put.

- Crna Gora je mala zemlja i

investicija poput auto-puta je

ogromna ioddinamikeradova

zavisi stopa rasta. Na smanje-

njerastauticaćeifiskalnakon-

solidacija, čijabi primjena tre-

balo da dovede do smanjenja

neravnoteža i deficita već na-

redne godine - tvrdiMadžare-

vić-Šujster i dodaje da dopri-

nos rastu ekonomije u ovoj

godinipružaoporavakinvesti-

cija i potrošnje, dok je barijera

neto izvoz, uprkos snažnom

rastu izvozausluga, uglavnom

turističkih.

Promjene

- Ove godine vidimo velike

promjene, javne finansije se

stavljaju pod kontrolu, na šta

smo godinama upozoravali.

Javne finansije se stabilizuju i

vidi se perspektiva da će 2019.

doćidozaustavljanjarasta jav-

nog duga. Puno se radilo na

makroekonomskoj stabilnosti

i na stabilizaciji finansijskog

sektora. Smanjene su prepre-

ke za poslovanje preduzeća, u

pridruživanju EU napravljen

je veliki iskorak i postoji sred-

njoročna perspektiva za zavr-

šetak tog procesa - ocijenila je

Madžarević-Šujster.

Naglasila jeda semoranasta-

viti fiskalna konsolidacija,

jačanje poreskih prihoda i

racionalizacija poreskih

olakšica, razmatranje penzi-

onepolitike, sagledavanje re-

forme javne administracije i

racionalizacija broja zapo-

slenih.

Podsjetila jeda je fiskalni defi-

cit porastao u svim zemljama,

osim u Srbiji, uz relativno vi-

sok nivo javnog duga. Rast

BDP-a u regiji počeo se održa-

vati i na zaposlenost, pa jekre-

irano230hiljadanovihradnih

mjesta, a 120hiljadadomaćin-

stava diglo se iznad granice si-

romaštva.

- Izvještaj je pokazao i da je

izvoz u regiji u porastu, ali da i

dalje ostaje problem visokih

spoljnih debalansa. U Crnoj

Gori podbacuje izvoz robe pa

bi trebalo naći način da se on

podstakne - rekla jeMadžare-

vić-Šujster i dodalada se treba

poboljšati i struktura stranih

investicija ka novim. Ocijenila

je da je dobro što su sve banke

u regiji dobro kapitalizovane,

sa visokomlikvidnošću.

M.P.M.

PODGORICA

-MinistarevropskihposlovaAleksandarAndrija

Pejović potpisao je finansijski sporazum o podršci za poljopri-

vredu IPARD2, čimeCrnaGora dobija 39miliona eura.

Iz resornog ministarstva je saopšteno da će se u sprovođenje

programa IPARD2 uključiti i privatni i nacionalni doprinos, či-

me će njegov ukupni iznos biti 86,8miliona eura.

-Očekuje seda, tokomsedmogodišnjegperioda, poljoprivredni

proizvođači osiguraju 35,7 miliona eura, dok je iz nacionalnog

budžeta potrebno obezbijediti 12miliona eura - navodi se u sa-

opštenju.

R.E.

PODGORICA

-Dalja libera-

lizacija crnogorsko-turskog

Sporazumao slobodnoj tr-

govini i podizanjenivoa tr-

govinske razmjene sa sa-

dašnjih75milionana 250

milionadolaraunaredne

četiri godine zajednički su

ciljevi objevlade, saopštili

supotpredsjednici vlada

CrneGore i TurskeMilutin

Simović i RedžepAkdag.

Iz Vlade je saopšteno da je Si-

mović na sastanku sa Akda-

gom,uokviruposjeteTurskoj,

ukazaonavažnost održavanja

sjednice Mješovite komisije

za ekonomsku saradnju vlada

dvije zemlje. Posebna pažnja

tokom razgovora je posveće-

na iskustvima Turske u pri-

mjeni modela privatno-jav-

nog partnerstva u realizaciji i

finansiranju kapitalnih proje-

kata od javnog interesa, prije

svega u zdravstvu, saobraćaju

i obrazovanju.

Simović se susreo i sa turskim

ministrom ekonomije Niha-

tom Zejbekčijem, sa kojim je

dogovorena izmjena spora-

zuma o slobodnoj trgovini u

najkraćem roku, kako bi se

stvorile pretpostavke za brzu

primjenu.

S.P.

PODGORICA

-Ministar-

stvo saobraćaja iUprava

pomorske sigurnosti orga-

nizovali su trodnevni semi-

narna temupojednostav-

ljenaproceduraprilikom

uplovljavanja i isplovljava-

njabrodovau i iz crnogor-

skih luka.

Seminar, koji jeodržanuLuci

Bar, organizovan je u okviru

tehničke saradnje sa Među-

narodnompomorskomorga-

nizacijom(IMO).

- Tema seminara bila je i im-

plementacija takozvane Nati-

onal Maritime Single Win-

dow (NMSW), odnosno

jedinstvenog interfejsa, koji

će na nacionalnom nivou

omogućiti da se elektronskim

putemobave procedure prili-

kom uplovljenja i/ili isplov-

ljenja brodova - navodi se u

saopštenjuMinistarstva.

R.E.

na deset miliona

re i

iona

Fonda PIO, KAP-a i Rudnika

boksita pokrenuli CEAC i En

plus grupa u vezi ugovora o

poravnanju.

Ova sredstva su predviđena i

zaplaćanjepravnih savjetnika

za arbitražni postupak koji je

protiv Crne Gore pokrenuo

CEAC zbog navodne povrede

sporazumaizmeđuSrbijeiCr-

ne Gore i Kipra o uzajamnom

podsticanjuizaštitiulaganja,a

u vezi sa ulaganjem tužioca u

KAP-a.Diotihsredstavapred-

viđen je za arbitražni postu-

pak koji je pokrenula kompa-

nija Medusa (Montenegro) iz

Velike Britanije protiv Crne

Gore, povodom navodne po-

vrede prava na istraživanje

nafte i gasa i dijelu podmorja

Crne Gore (bivši blokovi 1 i 2

„Prevlaka“), koje je ova kom-

panija imalanaosnovuugovo-

ra zaključenog sa Jugopetro-

lom februara 2000. godine.

Dio tih sredstava predviđen je

za arbitražni postupak koji je

protiv Crne Gore pokrenuo

Oleg Deripaska zbog navod-

nog kršenja Sporazuma o sti-

mulisanju i uzajamnoj zaštiti

ulaganja izmeđuSRJ i Rusije.

Povećanja

Za razvoj energetike, rudar-

stva i industrije predviđeno je

5,3milionaeura, što jezagoto-

vo 60 odsto više u odnosu na

ovogodišnja izdvajanja za tu

oblast.

Za program Elektronske ko-

munikacije, radio spektra i po-

šta, predviđeno je 444.209 eu-

ra, što je 102,7 odsto više u

odnosu na ovogodišnje izdat-

ke,dokjepredloženodabudžet

Zavoda za intelektualnu svoji-

nu iznosi 420.064 eura.

Predviđeno je 1,5miliona eura

subvencija za utrošenu ener-

giju najugroženijim kategori-

jama stanovništva.

Za Direkciju za razvoj malih i

srednjih preduzeća u nared-

noj godini predviđeno je

244.303eura,zaprogramuna-

pređenja trgovine i ekonom-

skih odnosa sa inostranstvom

589.242 eura, za regionalni

razvoj i privatizaciju 754.059

eura, a za akreditaciju 270 hi-

ljada eura. Budžet za razvoj i

usvajanje standarda iznosi

660.000 eura, dok je za razvoj

nacionalnog brenda i zaštitu

potrošača predviđeno 192.140

eura. Za administraciju su

predloženi izdaci od 640.461

euro, a za unapređenje ener-

getske efikasnosti 337.406 eu-

ra.

S.P.

Očekuje se

monetarno

pooštravanje

Madžarević-Šujster je kazala

da se sve više govori omone-

tarnom pooštravanju, ne sa-

mo američkog FED-a nego i

Evropske centralne banke i

već je smanjen reotkup ban-

karskih dugova na nivou

Evropskecentralnebanke.

- Kretanje dolara može da

predstavlja rizik štomože po-

većati trošak servisiranja do-

larskogdijeladuga – objasnila

je ona i dodala da se očekuje

snažniji rast EU, što će dodat-

nopospješiti rast regije.Među

domaćim rizicima je neizvje-

snostupolitikama.

Optimizacija broja zaposlenih

Predstavnici Svjetske banke susreli su se juče sa ministarkom

javne uprave SuzanomPribilović i najavili da će pružiti pomoć

ministarstvuuizradifunkcionalneanalizekojaćepratitioptimiza-

cijubrojazaposlenih.Ministarka je istaklada jeoptimizacijabroja

zaposlenihu javnomsektoru jedan jeodnajvažnijihciljeva refor-

me javne uprave u Crnoj Gori. Predstavnike Svjetske banke je

upoznalasaaktivnostimanaizradimetodologijeiplanazaoptimi-

zaciju broja zaposlenih, koja treba da dugoročno riješi pitanje

optimalnogbrojazaposlenihu javnoj upravi.

Potpisan IPARD 2

Simović se susreo sa potpredsjednikom turske vlade

Podići trgovinsku razmjenu

na četvrt milijarde dolara

Seminar Ministarstva

saobraćaja

Pojednostaviti

procedure

uplovljavanja i

isplovljavanja

Predstavnici Svjetske banke konstatovali da Crna Gora ima najveću javnu potrošnju u regionu

Manje para za plate,

socijalu i penzije

Javne nansije se stabilizuju, vidi se

perspektiva da će 2019. doći do zaustavljanja

javnog duga - kažeMadžarević-Šujster

USD

1.17710

JPY 133.12000

GBP 0.89183

Kursna lista

CHF

1.16860

AUD

1.55070

CAD 1.50250

PODGORICA

- Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u

oktobrusuuodnosunaseptembarbileuprosjekuniže0,1odsto,

saopšteno je iz Monstata. Proizvođačke cijene industrijskih

proizvoda su u oktobru u odnosu na isti mjesec prošle godine

bile u prosjeku niže 0,2 odsto. Stopa rasta cijena proizvođača

industrijskih proizvoda za prvih deset mjeseci ove godine, u

odnosuna isti periodprošle, iznosila je 0,5 odsto.

R.E.

Podaci Monstata o industrijskimproizvodima

Neznatno pale cijene

Grant za poljoprivredu

MilutinSimović i RedžepAkdag

AleksandarAndrijaPejović