Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 17. novembar 2017.

Politika

Tribina DPS-a na Čevu, lider te partijeMilo Đukanović uvjeren u pobjedu

Nastavljamo da

razvijamo državu

CETINJE

-Ono štoželimo

dauradimoubudućnosti je-

steda razvijamodaljeCrnu

Goru. Ušli smou jedannovi

sistem, sistemevroatlant-

skihvrijednosti kojenas sa-

mepo sebi obavezuju, koje

namvišenećedati danapra-

vimogreške akobismočak i

krenuli pogrešnimputem.

Daklemoramo sedržati pra-

vilaunutar te širekuće. To je

takođevažna garancijanaše

uspješnebudućnosti - kazao

je sinoćpredsjednikDemo-

kratskepartije socijalista

MiloĐukanović.

Obraćajući segrađanimaČeva

u prepunoj sali Doma kulture,

Đukanović im je zahvalio za

kontinuiranu podršku koju

pružaju politici Demokratske

partije socijalistaCrneGore:

- Hvala za odgovoran odnos

premaonomeštosunamuna-

sljedstvo ostavili naši slavni

preci – pouzdane temelje cr-

nogorske državnosti, našeg

hiljadugodišnjeg trajanja, na-

še slobode i prosperiteta. Dra-

go mi je da danas pred vama

mogu da kažemda je DPS po-

kazalanajviši stepenodgovor-

nosti u jednomneregularnom

vremenu kakve su bile svih 25

prethodnih godina. Tu vrijed-

nost treba da sačuvamo i una-

prijedimo i pretvorimo u veli-

ku šansu savremene Crne

Gore i novih generacija. To ne

bi mogli da nijesmo imali tako

stamenu,takomoćnupodršku

prijesvegaodCetinja,apotom

i najznačajniju podršku izKa-

tunske nahije koja je kolijevka

crnogorskedržavnosti i slobo-

de - rekao jeĐukanović.

Rezon

Nažalost, u Crnoj Gori, kaže

lider DPS-a, još uvijek nemo-

žemo tako rezonovati.

- Radimo to odgovorno u ovih

11 godina, ali radimo i dalje u

vrlootežanimuslovima.Radi-

mo prije svega u domaćim

otežanimuslovima jer, kaošto

vidimo, naši protivnici koji ni-

Nije hendikep što smomali

Đukanović je poručio da griješe svi koji misle kako smomali i

kako je to naš hendikep za konkurentnost na globalnoj sceni.

- Pogledajte danas države koje prednjače u svijetu – Singa-

pur, Hong Kong, Luksemburg, Malta, Švajcarska u krajnjoj

liniji. Mislite da su to veće države, da su tomnogoljudne drža-

ve? Ne. Sve su to države ili manje od naše ili jedva veće od

naše države. Ameđu najuspješnijim su u svijetu. Zašto? Zato

što su imali mudrost, imali su znanja, imali su odgovornu

državnu politiku koja je kreirala dobar sistem, a taj sistem je

stvorio uslove da se ljudi razmahnu u interesu svoga dobra

i u interesu dobra svoje države. Tomoramo da uradimo u

narednomperiodu. Ja mislimda politika koju vodi Demo-

kratska partija socijalista upravo utire takav put razvoja Crne

Gore - zaključio je on.

jesu samo naši politički kon-

kurenti, nego su, nažalost,

protivnici države Crne Gore,

nastavljaju da kontinuirano

rovare i ugrožavaju ono što su

tekovine savremeneCrneGo-

re. Kako vjerovatno gube str-

pljenje i kako se pojačava nji-

h o v a n e r v o z a z b o g

kontinuiranih poraza koje im

priređujeDPS, vidjeli smo tou

oktobru 2016. godine, posežu i

za najnečasnijim metodama

koje su bile potpuno nepozna-

te u istoriji, posebno nepozna-

teuovimdjelovimaCrneGore.

Vidjeli smo uoči oktobarskih

izbora 2016. godine da se ni-

jesu libili da, plaćeni novcem

iz drugih država, sa potpuno

suprotnim interesima od Cr-

ne Gore, otvoreno izdaju i

otvoreno rade protiv Crne

Gore, protiv njenih interesa,

protivnjeneevropskebuduć-

nosti - kazao je predsjednik

DPS.

Govoreći o dosadašnjim re-

zultatima svega što je učinila

partijanačijemječelu,Đuka-

nović je istakao da DPS gaji

drugačijupraksuodpolitičke

konkurencije, tako što prije

svega govori o onome što je

uradila i štoplaniradauradiu

narednomperiodu.

Rezultati

-Akoneko ima, i bolje rezulta-

te od ovih, mi ćemomu se po-

nizno skloniti i kazati: „Vi ste

bolji, mi smo dosta radili, do-

stasmodobroguradili,viizvo-

lite, nastavite dalje u interesu

dobra CrneGore“. Ali mi nije-

smo u prilici da čujemo ni od

koga, ni šta su radili, ni šta bi

uradili, nego kako dođu zaspu

neistinama, zaspu lažima, za-

spu konstrukcijama, optužba-

ma, crnogorsku javnost,

uglavnom na račun Demo-

kratske partije socijalista i nas

koji je predvodimo, koji smo

obavljali ili koji obavljamo dr-

žavne funkcije u Crnoj Gori.

Danas se jedni od naših kon-

kurenata predstavljaju paro-

lom „Ljudi ili kriminalci“. I

slažemse, ajde i da takoposta-

vimo stvari. Ja mislim da smo

mi ljudi koji smo odgovorno

brinuli o onome što subile po-

trebedržaveCrneGoreupret-

hodnih 25 godina, danas i u

budućnosti. A da ne može biti

goreg kriminala od onog kri-

minala koji preduzimate pro-

tivvlastitedržave-zaključioje

Đukanović.

R.P.

Lokalni izbori naCetinju:

Đuro Kapa, nosilac

liste Demokratskog fronta

Bićemo pozitivno

iznenađenje

Legalnost će biti osnovni princip rada nove lokalne

uprave. Nova gradska administracija radiće na

stvaranju sistema koji se zasniva na odgovornosti,

pravdi i pravičnosti - poručuje Đuro Kapa

CETINJE

- Predugo je Cetinje

bilo pozornica DPS iluzionista,

kojima je prijestonica služila

za pljačkanje državnog budže-

ta i za njihovo lično bogaćenje.

I predugo je ćutalo Cetinje.

Mi, ljudi koji živimo u prostoru

Svetog Petra Cetinjskog treba

da tražimo blagoslov i između

sebe se pomirimo. A to nije

moguće bez sloge i bez veli-

kog rada. Zato DF na Cetinju

smatra da će biti pozitivno

iznenađenje sa ostvarenim

rezultatom, a postizbornu

koaliciju pravićemo sa svima

onima koji neće ići sa DPS-om

i njegovim satelitima - poručio

je Đuro Kapa, nosilac liste

Demokratskog fronta, na

lokalnim izborima na Cetinju.

U razgovoru za Pobjedu,

nekadašnji rukometaš Đuro

Kapa naglašava da DF želi da

Cetinje bude istinski prijesto-

nica Crne Gore sa evropskim

standardima života, uklopljen

u tradicionalni i istorijski milje.

- Od nas Cetinjana se očekuje

da grad izvučemo iz svijeta

DPS-ovih iluzija i vratimo ga

stvarnom životu i suočimo sa

stvarnim problemima. I da te

probleme odmah rješavamo.

Postojeća vlast je nelegiti-

mna, jer nije utemeljena na

izbornoj volji građana, već na

ucjenama i kupovini ljudskih

duša. Zato će legalnost biti

osnovni princip rada nove

lokalne uprave. Nova gradska

administracija radiće na stva-

ranju sistema, koji se zasniva

na odgovornosti, pravdi i pra-

vičnosti - poručuje Đuro Kapa.

U DF-u smatraju da lokalna

uprava mora proći kroz

transformaciju, koja ne znači

gubitak radnih mjesta, već

profesionalizaciju. Zato, kaže

Kapa, lokalna uprava i sve

njene službe moraju da prođu

kroz proces departizacije i da

se da prednost školovanim

ljudima sa menadžerskim spo-

sobnostima. Takođe, navodi

on, neophodno je neoprav-

dano visoke plate lokalnih

funkcionera korigovati za 30

procenata i napraviti racionali-

zaciju svih troškova.

Kada je riječ o investicijama i

privrednoj strategiji, u izbor-

nom programu DF-a, podsjeća

nosilac liste ove političke

grupacije, navodi se da Cetinje

treba da bude centar u kojem

bi svako imao šansu da se

oproba u kreiranju privatnog

preduzetništva.

- Zato će Demokratski front

posebnu pažnju pokloniti

mladim preduzetnicima, koji

su svoj put našli u korišćenju

savremenih tehnologija i IT

industrije - kaže Kapa.

Prema njegovim riječima,

sramota je da u XXI vijeku

dosadašnja vlast nije bila u

stanju da obezbijedi redovno

vodosnabdijevanje.

- Zato će Demokratski front

raditi na izgradnji e ikasne

mreže atmosferske i fekalne

kanalizacije u gradu i intenzivi-

rati aktivnosti kako bi se omo-

gućilo redovno vodosnabdije-

vanje prijestonice – poručuje

nosilac DF-a na Cetinju.

On smatra da je Cetinje turi-

stički nedovoljno iskorišćeno

i da je proteklih decenija

prepušteno diletantima. Pred-

laže uvođenje stimulativnih

mjera za izgradnju smještajnih

kapaciteta koji zadovoljavaju

turističke standarde, kao i

bolju valorizaciju nacionalnih

parkova Skadarsko jezero i

Lovćen.

J.ĐUKANOVIĆ

Jokić tvrdi da su spotovi

Demokrata ,,seksistički“

PODGORICA

-NVOLGBT

ForumProgres osudila je, ka-

ko su saopštili, ,,homofobiju,

mizoginiju i seksizam“ koji su

sveprisutni umedijskimkam-

panjamapolitičkog subjekta

DemokratskaCrnaGora“.

TvrdedajestrankaAlekseBeči-

čauproteklomperiodujavnosti

predstavila nekoliko promotiv-

nih spotova, koji sadrže ele-

mentediskriminacijeiunižava-

nja žena.

- Kao predsjednica nevladine

organizacijeLGBTForumPro-

gres, ovim putem javno reagu-

jem i osuđujem homofobiju,

mizoginiju i seksizam koji su

sveprisutni u medijskim kam-

panjama političkog subjekta

Demokratska Crna Gora. Nai-

me, DemokratskaCrnaGora je,

u proteklomperiodu, u javnost

izbacila nekoliko video zapisa,

usklopusvojepolitičkekampa-

nje, koji sadrže jasne elemente

diskriminacije i unižavanja že-

na,saopštilajepredsjednicaFo-

ruma Progres, Bojana Jokić,

mislećinavideozapiseukojima

Bečić razgovara sa domaćinom

kućedokupozadiniženauglav-

nom pere suđe, a čak joj se ne

vidi lice.

Jokić,takođe,podsjećadajedan

od tih video zapisa sadrži ho-

mofobne elemente, koji na ne-

gativan način karakteriše

LGBTIQ osobe, a gej muškarce

opisuje na pogrdannačin.

-Scenaiztogvideozapisa,uko-

joj dva lica – partizan i četnik –

raspravljaju o različitim identi-

tetima u crnogorskom društvu

sadrži, između ostalog, riječi:

'Peder je!' i 'Nije peder!', u kon-

tekstu nečega jako lošeg i stav-

ljajućiidentitetgejmuškaracau

isti koš sa ideologijama tvrdi

Jokić.

R.P.

LGBT Progres kritikovao DCG zbog promotivne kampanje

Vlasnik kuće u Kujavi traži od Demokrata

da povuku propagandni video

Jovanović: Snimali ste

u kući bezmog znanja

PODGORICA

–Aleksan-

dar Jovanovićobratio se

sinoćDemokratskoj Cr-

noj Gori,medijskoj zajed-

nici i zainteresovanoj cr-

nogorskoj javnosti sa

zahtjevomda sepovuče

političko-propagandni

spotBečićevihDemokra-

takoji je snimljenu selu

Kujavaunjegovoj rodnoj

kući, kako tvrdi beznje-

govog znanja.

U saopštenju dostavljenom

medijima, tvrdi da je on je-

dini vlasnik objekta u ko-

jemje snimljenovaj politič-

ko-propagandni spot.

-Kakovećvišeod25godina

živimiradimuRusiji,aipak

dovoljno često boravim u

CrnojGoridobiosaminfor-

maciju da se javno emituje

politička reklama vaše par-

tije, bez moje saglasnosti

snimljena u mom objektu -

kući čiji sam ja vlasnik, a

nalazi se u mom rodnom

selu Kujava u Bjelopavlići-

ma, kaže se u dopisu koji je

Jovanović uputio Demo-

kratama.

Ontvrdiidajepogedaospot

i prepoznao svoj dom, te da

gaprijatelji,rođaciikumovi

ne prestaju da zovu propi-

tuju, uznemiravaju i provo-

ciraju.

- Iako sam krajnje apoliti-

čan čovjek, politički ste me

obojili bez moje saglasno-

sti, zloupotrebljavajućimoj

posjed, tvrdi Jovanović i

poručuje Demokratama da

su, ,,zaradpolitičkih intere-

sa“ bez njegove saglasnosti

i znanja, prekršili zakonske

normekojegarantujuzašti-

tu i uživanje u ličnoj imovi-

ni.

Jovanović zahtijeva da De-

mokrate odmah povuku

ovaj propagandni spot sa

svih oglašivača medijske

scene Crne Gore i sličnih

socijalnih mreža, uprotiv-

nom će, kaže, pokrenuti

pravni postupak protiv ta-

kvihmedija.

R.P.

ĐuroKapa

MiloĐukanovićnaČevu

Detalj izBečićevog spota