Previous Page  2 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 56 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 17. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Prijedlogom

budžeta zanarednugodinu

planirano jeda zaMinistar-

stvoodbranebude izdvoje-

no50.303.559eura, što je

5.765.918višenego što je tom

resoruopredijeljenozaovu

godinu.

- Za finansiranje izdataka od-

brane planirana su sredstva u

iznosu od 49,78 miliona eura,

odnosno 3,28 posto ukupnih

izdataka tekućeg i budžeta

fondova, od toga najveći dio,

99,45 odsto, za potrebe vojne

odbrane - navodi se uobrazlo-

ženju prijedloga budžeta. Po-

ređenja radi, prošlim budže-

tom za odbranu se izdvajalo

2,93 odsto.

Vojska

Novimbudžetomjepredviđe-

no da se za Vojsku Crne Gore

izdvoji 38.975.461 euro, što je

više nego ove godine kada je

dato35.715.513euraizdržavne

kase.

Predloženimbudžetomza 2018. godinu planirano više novca za vojsku

Raste izdvajanje za odbranu

Za bruto plate i doprinose u

vojscipredviđenoje20.786.632

eura, odnosno 10.968.322 eura

uneto zaradama.

- Uokviru ovog programa pla-

nirana susredstvazabrutoza-

rade za oko 1.950 profesional-

na vojna lica i civilna lica u

službi u Vojsci - navodi se u

obrazloženjubudžeta.

Na naknade za stanovanje i

odvojen život izdvojiće se

1.090.000 eura, dok će se iz-

dvajanja za gorivo smanjiti sa

prošlogodišnjih 1.065.000 na

464.400eura. Za službenapu-

tovanja planirano je 155.000

eura.

Planirana je nabavka tri više-

namjenska helikoptera, a slje-

deće godine će u tu svrhu biti

izdvojeno 4.165.965 eura na

plaćenjerate i avansa.Ukupna

vrijednost nabavke helikopte-

ra iznosi oko33miliona, sape-

riodomotplate odpet godina.

Značajno povećanje planira-

no je za programmeđunarod-

ne saradnje sa 2.903.803 na

4.179.318 eura.

- Prema utvrđenoj program-

skoj strukturi na teret ovog

programa predviđeno je

finansiranjevojnihizaslansta-

va,nacionalnihpredstavništa-

va,međunarodnihorganizaci-

ja, štabnih elemenata u

komandama NATO-a, aktiv-

nosti međunarodne saradnje,

kao i izmirenje obaveza

CrneGorenaimekontribu-

cijazameđunarodneorga-

nizacije i mirove misije

UN - navodi se u obrazlo-

ženju.

Za rad administracije u

okviruMinistarstva odbrane

izdvojiće se 7.148.779 eura, od

čega će za bruto zaposlanih u

tom resoru i Generalštabu

VCG biti na raspolaganju

4.592.002 eura.

Vanjskiposlovi

Ministarstvovanjskihposlova

dobiće iz budžeta 17.875.265

eura, što je 866.174 eura više

nego ove godine.

Za rad administracije resora

na čijemje čeluSrđanDarma-

PODGORICA

- Radna grupa za primjenu OEBS-ovih preporuka

usaglasiće do početka naredne sedmice rješenja koja se odnose

na rad Agencije za sprečavanje korupcije i Državne revizorske

institucije, odnosno Zakon o inansiranju političkih partija - rečeno

je nezvanično Pobjedi nakon jučerašnje sjednice tog tijela, koja je

bila zatvorena za javnost.

- Razmatrali smo prijedloge ASK i DRI koji se tiču Zakona o inan-

siranju političkih partija. Njihove sugestije dosta su šire od prepo-

ruka OEBS-a i uglavnom su tehničke prirode. Dio tih preporuka za

nas je prihvatljiv, ali još nemamo konačan prijedlog rješenja. Ima-

ćemo ga do početka naredne sedmice - kazao je Pobjedin izvor.

Radna grupa do sada je usaglasila jedino prijedlog izmjena

zakona o biračkom spisku. Nastaviće rad danas, kada će imati

dvije sjednice. Na jednoj će razmatrati zaključke Ženske političke

mreže o potrebnim izmjenama relevantnog crnogorskog zako-

nodavstva u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u političkom

odlučivanju u Crnoj Gori, a na drugoj će biti razmatrani komentari,

prijedlozi i sugestije dostavljeni na javni poziv Radne grupe.

I.K.

PODGORICA

- Socijalistič-

kanarodnapartija i GPURA

oštro sudanas reagovalena

izjave lideraDPS-aMilaĐu-

kanovićana tribini uMoj-

kovcukoji je rekaoda jeSNP

partijakoja je sveučinilada

CrneGorenebude, kao i da

je ta strankabilapredvodnik

rušilačkihdemonstracijau

Podgorici i činila svedaCr-

naGoranebudedioevroa-

tlantskog sistemavrijedno-

sti.

Tribina

Na tribini uMojkovcu i Petnji-

ci predsjednik najjače partije

nović izdvojiće se 3.633.235,

od čega je za bruto plate i do-

prinose planirano 1.420.188

eura. Planirano je da se na

službena putovanja potroši

210.000 eura, a na gorivo

20.000 eura.

Kontribucije za članstvo udo-

maćimimeđunarodnimorga-

nizacijama koštaće Ministar-

stvo 951.500 eura.

Uprava za dijasporu dobiće

506.289 eura, od čega će biti

izdvojeno154.339eurazabru-

to zarade i doprinose.

Zaraddiplomatsko-konzular-

nih predstavništva izdvojiće

se 13.735.740 eura. Od toga,

planirano je 5.388.756 eura za

bruto zarade i doprinose. Za

zakup objekata u kojima su

smještena diplomatsko-kon-

zularna predstavništva izdvo-

jiće se 4.633.675 eura.

Iv.P.

ANB-u dvamiliona za opremu

Predloženimbudžetompredviđeno je da Agancija za nacio-

nalnu bezbjednost iduće godine dobije 8.290.369 eura, što je

723.237 eura više nego ove godine.

Na bruto zarade i doprinose za 215 zaposlenih planirano je

4.343.881 euro. Na službena putovanja izdvojiće se 65.600

eura, a na gorivo 125.000 eura.

Za nabavku opreme planirano je 1.980.000 eura, gdje je,

između ostalog, planirana nabavka specijalne opreme za

bezbjednost, kao i unapređenje i nadogradnja postojećih

sistema, u skladu sa savremenimdostignućima, u cilju pošto-

vanja NATO standarda. Na program administracije izdvojiće

se 986.787 eura.

U pet mirovnihmisija 31 vojnik

U okviru budžeta za Ministarstvo odbrane planirano je da se

za naknade umisijama izdvoji 1.586.085 eura.

U 2018. godini planira se da crnogorski vojnici budu angažo-

vani u pet mirovnihmisija. Umisiji „Resolut Suport“ u Avga-

nistanu biće 20 vojnika, u „EU Atalanta“ u Somaliji sedam, u

„MINURSO“ u Zapadnoj Sahari dvoje, a u „EUTM“ u Maliju i

„KFOR“ na Kosovu po jedan vojnik.

Socijalistička narodna partija i GP URA oštro reagovale na izjave lidera DPS-a

SNP: Đukanović živi

na starimpodjelama

DPS: Mojkovčani dobro

znaju koliko je ko učinio i za

Mojkovac i za Crnu Goru

Demokratska partija socijalista saopštila je da Socijalistička

narodna partija nikome, pa ni ovoj partiji i njenompredsjedni-

ku Milu Đukanoviću ne može biti „kost u grlu“, jer, kako kažu,

ta stranka ostala je „bez kosti“ i ostalih djelova zbog ozbiljnog

političkog subjekta.

- To što ste se legitimno zalagali za zajedničku državu sa Srbi-

jomnije bio problem, ali nasilnički način, na koji ste, zajedno

sa vašim tadašnjimmentorima iz Beograda, pokušali da

unizite Crnu Goru i pretvorite je u 27. izbornu jedinicu Srbije,

ostavio je trajan biljeg na vašempolitičkomobrazu - kažu u

DPS-u.

Mitar Vidaković kandidat za odbornika DPS-a u Mojkovcu

rekao je da je lider GP URA Dritan Abazović primjer kako se

ne treba ponašati u politici jer je za 4 5 godina uspio sebe

i politiku svoje partije do kraja da iskompromituje svodeći

svoju podršku na 5.000 glasova.

- Građani Mojkovca dobro znaju ko je i koliko učinio i za Moj-

kovac i za Crnu Goru i to će kao i na dosadašnjim izborima

znati jasno da pokažu - zaključio je Vidaković.

u Crnoj Gori GP URA nazvao

je grupomizdajnika.

Predsjednik mojkovačkog

SNP-a, Veselin Jovanović ka-

zao je da jeĐukanović, ,,ne bi-

rajući riječi, na jedino njemu

svojstvennačin, po ko zna koji

put prozavo SNP kao neprija-

telja svoje države, i to u Moj-

kovcu“ i time pokazao da mu

je SNP ,,kost u grlu“.

Grijeh

- Ako je jedini grijeh našoj

partiji, to što smo smatrali da

je državi Crnoj Gori ljepše u

zajednici sa Srbijom, ponosi-

mo se tim grijehom. Jedno

sigurnoVi dobroznate ,,stvar-

ni premijeru“: veći ste Vi

neprijatelj Crne Gore, na čelu

sa vašom partijom, nego sve

crnogorske političke struktu-

re - rekao je Jovanović.

Kako je rekao, za razliku od

Đukanovićakojiživinastarim

podjelama, SNPželinovarad-

na mjesta, voli i Mojkovac i

CrnuGoru.

- Nek vam je sa srećom odla-

zak u političku provaliju i u

Mojkovcu - saopštio je Jova-

nović.

Predsjednik Građanskog po-

kreta URA Dritan Abazović

kazao je da ga ne čudi što Đu-

kanović stalno ponavlja iste

teze, ukoje više nikone vjeru-

je.

- Potpuno je prirodno da od-

brambeni mehanizam, koji se

aktiviraondakadačovjekgubi

sve ono za šta se borio i zbog

čega jemijenjaodržave i ideo-

logije, tjera na postupke kojih

čovjek možda i nije svjestan.

Jer, kada priča o četnicima -

on se zapravo obraća sebi i

svojoj partiji, koju vraća na

period „ranih radova“. Kada

govori o izdajnicima, ongleda

na svoj novčanik i bankovne

račune, ali i na sve ono šta je

uzeo od crnogorskog naroda

na nezakonit način. A kada se

obraća neprijateljima, misli

na svoje partijske drugove u

različitimkriminalnimklano-

vima, koji sada rade protiv

njega, adatoganijeni svjestan

- kazao je predsjednik Gra-

đanskog pokretaURA.

R.P.

Radna grupa za primjenu OEBS-ovih preporuka

razmatrala sugestije ASK i DRI

Nacrt zakona o finansiranju

političkih stranaka

početkomnaredne sedmice

Drljević i

Vučinić novi

v.d. direktori

PODGORICA

- Vlada je juče

za v.d. generalnog direktora

Generalnog direktorata za

EU i regionalnu saradnju u

Ministarstvu vanjskih poslova,

odredila Aleksandra Drljevića,

do postavljenja generalnog

direktora ovog direktorata u

skladu sa zakonom, a najduže

do šest mjeseci.

Vlada je takođe za v.d. gene-

ralnog direktora Generalnog

direktorata za NATO i politiku

bezbjednosti u Ministarstvu

vanjskih poslova, odredila

Vladimira Vučinića, do postav-

ljenja generalnog direktora

ovog direktorata u skladu sa

zakonom, a najduže do šest

mjeseci. U obrazloženju odluka

navedeno je da je Vučinića i

Drljevića dosadašnji rad pre-

poručio da mogu kvalitetno

obavljati ove funkcije.

R.P.

Sa sjedniceRadnegrupe

Pripadnici vojskeCrneGore