Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 17. novembar 2017.

CrnomGorom

PODGORICA

-Vlada je juče

dopunilaodlukuo izradi pro-

stornogplanaposebnena-

mjene zaobalnopodručje,

kojomseodzabrane građe-

nja izuzimaprostor obuhva-

ćenurbanističkimprojekti-

ma zaPerast i Staro jezgro

Kotora.

Dopuna predviđa da se zabra-

na građenja ne odnosi ni na

objektekoji se rekonstruišura-

di održavanja i korišćenja u

okviru postojećih gabarita, a

kojisuizgrađeniuskladusaza-

konom, kao ni na objekte pod-

zemne komunalne infrastruk-

ture.

Kako je objašnjeno, to je ura-

đeno u skladu sa tzv. HIA stu-

dijom ,,Procjena uticaja na

baštinu za prirodno i kultur-

no-istorijsko područje Koto-

ra“ koja je usvojena na pret-

hodnoj sjednici Vlade. Na

prijedlog autora tog doku-

menta produžen je moratori-

jumnagradnjuuKotoru, osim

za prostor obuhvaćen urbani-

stičkimprojektima za Perast i

Staro jezgro koji predstavljaju

pozitivne primjere. Studiju

HIA (Heritage Impact Asse-

ssment) uradili su Arhitekton-

ski fakultet Univerziteta Crne

Gore, uz saradnju inostranog

ICOMOSeksperta, a revidova-

li su ga eksperti Uneska.

Moratorijumna gradnjuuKo-

toru uveden je u martu, pola

godine nakon što je Komitet

Uneska u Istanbulu, Crnu Go-

ru strogo opomenuo zbog od-

nosa prema području Kotora.

Iskazana je briga za univerzal-

nevrijednostiUneskopodruč-

ja koje suKotor preporučile za

taj status i istaknuto da takva

pozicija ozbiljno prijeti da

problematizuje status Kotora

na Uneskovoj listi svjetske ba-

štine.

C.G.

CETINJE

-KomisijazapraćenjerazvojaRiječkenahijeutvrdiće

prijedlogemjera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta života na

tompodručju i Skupštini prijestonice dostaviti spisakmjera po

prioritetima - saopšteno je nakon sjednice tog tijela kojim je

predsjedavao potpredsjednik Skupštine Crne Gore Branimir

Gvozdenović.

Sastanak je održannaRijeci Crnojevića.

Međuprojektima koje treba realizovati krozFondza razvoj pri-

jestonice su: proširenje puteva koji vode do Rijeke Crnojevića,

oživljavanjeribarstvauciljuotvaranjanovihradnihmjesta,ada-

patacija Doma za potrebe bioskopske sale, te osposobiti vodo-

vodnumrežuiizgraditikolektorzaprečišćavanjeotpadnihvoda

naKaruču.

Akteri sastanka saglasni su da Riječka nahija ima izuzetan po-

tencijal za razvoj vinogradarstva, poljoprivrede i ribolova. Da bi

se iskoristili na pravi način, treba uspostaviti plovni saobraćaj

izmeđuRijeke i drugihmjesta, potpuno valorizovati nacionalni

park Skadarsko jezero, očistiti korito Rijeke, te Pavlovu stranu

učiniti dostupnomposjetiocima.

-Komisijaćeuraditielaboratkojićeobuhvatitirazvojneplanove

i studije i definisati budžet prijestonice za ruralni razvoj za na-

rednegodine, kao i realizacijaprioritetnihprojekata - navedeno

je u saopštenju. Razvojni planovi i projekti koje utvrdi Komisija

finansiraće se iz različitih izvora, dok suneke aktivnosti već de-

finisane programomrazvoja prijestonice za 2018. godinu.

J.Đ.

BERANE

- Beranskimvoća-

rimaovihdanapodijeljeno

je6.500 sadnica šljive. Riječ

jeomjeri podrškekoja je

predviđenaAgrobudžetom

opštine za 2017. godinu, a

sprovodi jeSekretarijat za

poljoprivredu, turizam, vo-

doprivredu i zaštituživotne

sredine.

SekretarRankoŠćekić kažeda

je riječ o sadnicama sorte „ča-

čanska rodna“, a isporuku je

izvšioizabraniponuđačsaten-

dera „Ekoplant“ izPodgorice.

-Vladalo je veliko interesova-

nje među poljoprivrednim

proizvođačima, koji su mogli

zahtjeve da predaju Sekreta-

rijatu od 10. do 20. oktobra.

Raspodjela je izvršena 14. i 15.

novembra, pri čemu je obu-

hvaćeno 205 korisnika - ka-

zao jeRaičević.

Ta mjera je, prema riječima

Raičevića, naišla na pozitivnu

reakciju među poljoprivred-

nim proizvođačima, a ujedno

predstavlja i nastavak šire ak-

cijekojugodinamasprovodeu

cilju revitalizacije postojećih i

podizanju novih komercijal-

nihzasada voćnjaka.

Raičević je dodao da će taj pro-

gramnastaviti narednihgodina,

ali da planiraju i nove projekte

koje će opštinae realizovati radi

unapređenja poljoprivredne

proizvodnje.

V.J.

KOLAŠIN

- Sušara i pomoć-

ni objekat vlasništvoMijoj-

keRondovićunaseljupreko

putaSvinjače, izgorjeli suu

jučerašnjempožaru. Inter-

vencijomSlužbe zaštite i

spasavanja spriječeno je ši-

renjevatrenaostalekućeu

naselju.

Kako nam je kazao Vuksan

Popović, član Službe zaštite i

spasavanja, poziv su dobili u

14:20 časova od mještanima

ŽeljkaBraunovića.

-Brzosmostiglina licemjesta,

vatrajevećbilazahvatilakom-

pletnu sušaru i pomoćni ob-

jekat. Približila se kući

Rondovića i kući Braunovića,

gdje jevatra „stigla“ da zahvati

roletnu na prozoru. Sa dva

vozila smouspjeli dazaustavi-

mo širenje vatre i sačuvamo

okolnekuće. Sušara i pomoćni

objekat vlasništvo Mijojke

Rondović su izgoreli. Meso

koje se sušilo je popadalo po

zemlji,pomoglismodaseope-

re i mislim da neće biti

oštećeno -objasniojePopović.

Osimnjega, na gašenjupožara

bili su angažovani još i Duško

Đinović i Zoran Bulatović, pa

su intervenciju obavili sa dva

kamiona.

Dr.D.

TIVAT

–Prvi korakurješa-

vanjuproblemadeponije

Lovanja jepostavljanje fik-

sne žardinjerekakobi se

spriječiodolazakkamiona

saotpadom.

Natojlokacijibićeitablesana-

znakomdajeodlaganjeotpada

zabranjeno. Komunalna pre-

duzeća sprovodiće kontrolu

predmetnog područja, dogo-

vorili su jučeučesnici sastanka

održanog kod predsjednice

opštine SnežaneMatijević.

Tema sastanka bila je kako

spriječiti nelegalno odlaganje

i paljenja otpada na lokaciji

neformalnedeponijeLovanja,

na kojoj kojoj živi i nekoliko

desetina Roma i Egipćana. Sa-

stanku su prisustvovali pot-

predsjednik opštine Kotor

Milivoje Mišo Samardžić, di-

rektori komunalnih preduze-

ća Tivat i Kotor Vlado Đukić i

Mladen Lučić, predstavnici

nadležnih sekretarijata i služ-

bi obje opštine i dr Andrija

Petković iz „Bokeškog Foru-

ma“, nevladine organizacije

koja je inicirala sastanak.

Kako je saopšteno iz opštine

Tivat, na sastanku je odluče-

no da se formira radna grupa,

koja će preduzeti korake za

sprečavanjenelegalnogdovo-

za otpada, rješavanje imovin-

skihpitanja,aradićeinaspro-

vođenju ekološke sanacije

lokalitetauz istovremeno rje-

šavanje socijalnih problema

stanovnika neformalnog na-

selja.

Sastankusuprethodili interni,

ali i zajednički sastanci održa-

ni tokomseptembra i oktobra,

na kojima je, između ostalog

zaključeno da će opštine Ko-

tor i Tivat intenzivirati sarad-

nju u cilju rješavanja nelegal-

nog odlaganja otpada na

lokalitetu Lovanja, sa poseb-

nim akcentomna hitnost pre-

stanka nelegalnog paljenja ot-

pada.

-Akterisastankasaglasnisuda

je odlaganje na tom lokalitetu,

kao i paljenje otpada nedopu-

stivo, a čulo se i nekoliko ideja

koje bi kratkoročno ili dugo-

ročno mogle da potpomognu

rješavanjesituacije: odpojača-

nekontroleinspekcijskihsluž-

bi, ulaska u rješavanje socijal-

nog pitanja koji je na ovoj

lokaciji neodvojiv od ekološ-

kog problema, kandidovanja

adekvatnog zajedničkog pro-

jektakaevropskimfondovima,

pa sve do angažovanja reci-

klažne stanicekojabi otkuplji-

vala sporni otpad – navedeno

je u saopštenju.

S.KRSTOVIĆ

Vlada dopunila odluku omoratorijumu na gradnju u Kotoru

Dozvoljena je rekonstrukcija

objekata u postojećimgabaritima

POZITIVANPRIMJER:

Perast

Opštine Kotor i Tivat zajedno rješavaju problemLovanje

Kamioni nećemoći

da uđuna deponiju

PREDSTOJIEKOLOŠKASANACIJA:

DeponijaLovanja

Lokalna uprava Berana preko Agrobudžeta podstiče razvoj voćarstva

PODRŠKA

POLJOPRIVREDNICIMA:

Voćar preuzima sadnice

Podijeljeno 6.500 sadnica šljive

voćara dobilo je sadnice šljive

205

PREDLOŽIĆEPRIORITETNEPROJEKTE:

Sa sastankaKomisije

Cetinje: Zasijedala Komisija za razvoj Riječke nahije

Više brige o Rijeci Crnojevića

Izgorjela sušara

Mijojke Rondović

Požar u Kolašinu