Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 17. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–Predsjednik

Višeg sudaBoris Savićodbio

je žalbe advokataSvetozara

Marovića iMilošaMaroviće

koje supodnijeli na rješenje

oprivremenojmjeri oduzi-

manjadijela imovine.

Savić jeobjasnioda ječinjenič-

no stanje u dovoljnoj mjeri ra-

zjašnjeno i da će odluku doni-

jeti za osamdana.

Na jučerašnjem ročištu, advo-

kati Svetozara i Miloša Maro-

vića, Zdravko Begović i Dimi-

trije Dapčević, ostali su pri

navodimaizžalbe,navodećida

su njihovi klijenti stan iz 1992.

godine stekli na zakonit način.

Begović je naveo da je njegov

klijent Svetozar Marović stan

otkupio pod povoljnimuslovi-

ma.

Specijalna tužiteljka Lidija

Vukčević, prigovorila je ovim

navodima,pojašnjavajućidato

jeste tačno ali da suMarović i

ZoranMugoša sklopili fiktivni

ugovor 2011. zbog pozajmice

odpolamilona eura.

- Kako Svetozar nije vratio po-

zajmicustan jepripaoMugoši,

da bi ponovo 2013. prešao u

vlasništvoMarovića–objasni-

la je tužiteljkaVukčević.

AdvokatDapčevićkojizastupa

Miloša Marovića, tražio je da

sud pribavi po službenoj duž-

nost kolika su njegovom kli-

jentubilaprimanjadok jebiou

odbojkaškom klubu ,,Budvan-

ska rivijera“, kao i spisak zva-

nica koje su bile na svadbi u

,,Splendidu“ jer je tada dobio

150.000 eura.

Sudija Savić odbio je i ovaj pri-

jedlog, ističući da se ne može

znati kolikomu je ko od zvani-

ca ukoverti dao.

Advokat Begović jekazaoda je

dosta „sa hajkom i harangom

na Svetozara Marovića, te da

treba odlučiti na bazi svih do-

kaza i po zakonu“.

Sporazumom o priznanju kri-

vice predviđeno je oduzima-

nje 11.885 kvadrata šuma, sta-

novi, livade i pašnjaci, kao i pet

vikendica kojeMarovići imaju

uBudvi.

M.L.

Za osamdana odluka o zahtjevu Tužilaštva za oduzimanje nekretnina bivšemvisokom funkcioneru DPS-a

Tužilac ukazao na fiktivne ugovore porodiceMarović

PODGORICA/BEOGRAD

-

BjelopoljacDejanŠekularac

(37), jedanodoptuženih sa-

radnikaDarkaŠarića, kojem

se sudi uBeograduza šverc

kokainapredao sepoliciji na

beogradskomaerodromu

NikolaTesla–pišeBlic.

Ovaj beogradski medij javlja

da jeutokuprovjeranjegovog

identiteta, a nakon toga biće

sprovedenupritvorporanijoj

odluci Specijalnog suda uBe-

ogradu.

Ovo je, inače, drugi put da se

Šekularac nalazi u pritvoru

zbog optužbi koje ga povezu-

jusaDarkoŠarićemi švercom

kokaina. Još 2011. godine, za

njim je Interpol iz Argentine

raspisao potjernicu jer ga po-

tražuje radi služenja zatvor-

ske kazne zbog pokušaja kri-

jumčarenja droge.

Šekularac je ubjekstvuodok-

tobra 2010. godine, samo ne-

koliko dana prije nego što je

Crna Gora potpisala spora-

zum o izručenjima sa Srbi-

jom.

On je bio uhapšen 5. februara

2010. godinenaosnovuInter-

polove potjernice Srbije, za-

jedno sa Goranom Sokovi-

ćem, pod sumnjom da su

obojica kao članovi Šarićevog

narko-klana učestvovali u

švercu 2,7 tona kokaina iz

Urugvaja.

Sumnja se da je Šekularac bio

zadužen za organizovanje i

kontroluprevozanarkotika, a

da jeSoković, zajedno saŠari-

ćem, jedan od glavnih vođa

narko kartela.

Međutim, samo nekoliko da-

na kasnije Viši sud u Podgori-

ciobojicujepustionaslobodu

po nalogu Vrhovnog tužilaš-

tva Crne Gore, jer je Specijal-

ni sud u Srbiji odbio da dosta-

vi dokaze protivnjihdvojice.

C.H.

Nakon više od sedamgodina bjekstva uhapšen Šarićev saradnik

Šekularac se

predaopoliciji

BIJELOPOLJE

-Dragosla-

vuNegoiciću, pukovnikuu

penziji izBeograda juče jeu

bjelopoljskomosnovnom

sudupočelo suđenje zbog

eksplozijekoja sedogodila

24. oktobra 2014. godineu

fabrici „Tara“Mojkovac.

Njemu se na teret stavlja kri-

vično djelo teška djela protiv

opšte sigurnosti.

On je sudiji Ivanu Adamoviću

kazaodajeuvrijemeeksplozi-

je bio šef pogona pirotehnike

te da su tog dana trebali da na-

prave kilogram inicijalnog

eksloziva.

Istakao jedasuuslovi zaradsa

takoopasnimsupstancamabi-

li neadekvatni te da su često

znali da improvizuju.

- Neophodna je bila vakum

pumpa koja u odjeljenju piro-

tehnike nije radila te smo od-

lazili u drugo odjeljenje da se

izvrši filtriranje smješe inici-

jalnog eksploziva - kazao je

Negoicić.

On je dodao da je na dan ek-

splozije sreo tehničkog direk-

tora Milana Vujisića kome je

kazao da pumpa ne radi i da je

opasno da se sa takvom smje-

šomšeta kroz pogon.

Takođe je kazao da je o kvaru

obavijestio direktora fabrike

Vitomira Medojevića i da mu

je ovaj kazao da se ,,nekako

snađe“.

- Smješa je napravljena u sta-

klenoj čaši koju nosim da se

filtrira. Staviosamčašunasto i

uzeo stakleni štapić, uronio ga

u smjesu i počeo da miješam.

Napravio sam dva tri pokreta

kada je došlo do eksplozije -

ispričao jeNegoicić.

Na pitanje sudije Adamovića

iz kog razloga je došlo do ek-

splozije Negoicić je pojasnio

da smatra da je uzrok eksplo-

zije lom igličastih kristala koji

se stvaraju u procesu sinteze

elemenata od kojih se pravi

inicijalni eksploziv u neade-

kvatnim uslovima i uslovima

koji nijesu potpuno kontroli-

sani.

Premariječimaoptuženog, fa-

brika „Tara“ nema dozvolu za

proizvodnju inicijalnih ek-

sploziva.

Radnica Beba Jušković je ka-

zala da je Negoicić kao magi-

star hemijskih nauka sam

obavljao spravljenje smješada

bi ih zaštitio. Ona je dodala da

jeuzrok eksplozije loš kvalitet

hemikalija te da takođe sum-

nja da fabrika nije imala do-

zvolu za izradu inicijalnog ek-

sploziva.

- Moje koleginice i ja nijesmo

znale da smo pravili inicijalni

eksploziv već pirotehničku

smješu – to smo saznale u bol-

nici –kazala je Jušković.

V.Šb.

Suđenje optuženomzbog eksplozije u fabrici

„Tara“ uMojkovcu 2014. godine

Negoicić ukazao na

loše uslove za rad

PODGORICA

– Vasko Maraš

najavio je da će podnijeti krivič-

nu prijavu protiv Uroša Medina,

brata ubijenog Nemanje Medi-

na, zbog, kako tvrdi, lažnog

svjedočenja.

Za ubistvo Nemanje Medina

sudi se Vladimiru Ulami i Darku

Mijoviću.

Uroš Medin je u utorak u sudni-

ci Višeg suda ispričao da je od

Vaska Maraša saznao da je Ula-

min otac - Nenad zapalio Medi-

nov automobil „renomegan“.

Maraš se javno izvinio Nenadu

Ulami i njegovoj porodici istu-

čući da je njegovo ime zloupo-

trijebljeno.

- Moje ime zloupotrijebljeno je,

jer je iznijeta laž i neistina da

sam rekao nešto što nije tačno

– tvrdi Maraš.

On je kazao da se sa Nenadom

Ulamompoznaje, ali da nijesu

kumovi.

- Na suđenju u slučaju nestanka

Nemanje Medina iznešene su

velike neistine, a da ne pričam

o šteti koja je nanešena poro-

dici Ulama i meni – naveo je

Maraš u reagovanju dostavlje-

nomPobjedi.

PODGORICA

–LiderPo-

kreta zapromjeneNebojša

Medojevićkazao je jučena

konferenciji zamedijeda se

protivnjega i članova ,,nje-

gove grupe“, koji suoptuže-

ni zapranjenovca, vodila

najopsežnija istragau istori-

ji Tužilaštva.

- Mi iz DF-a smo bili predmet

ozbiljnog progona i protiv nas

se vodi više politički montira-

nih krivičnih postupaka bez

ijednog dokaza i zakonskog

utemljenja. On je istakao da je

optužnica protv njega i njego-

ve grupe podignuta bez ijed-

nog dokaza.

- U ovom postupku je bilo de-

setputavišeistražihradnjine-

gouslučajuŠarića iKalića i 20

putavišenegouslučajukrimi-

nalne grupe Svetozara Maro-

vića. Nije pronađen nijedan

dokaza da je novac Momira

Nikolića povezan sa bilo ka-

kvim kriminalnim aktivnosti-

ma - istakao jeMedojević.

On je saopštio da su prikupili

18 potpisa svojih poslanika za

pokretanje inicijativeza smje-

nu vrhovnog državnog tužio-

caIviceStankovićaipozvalisu

ostatak opozicije da im pruži

podršku, jer je za pokretanje

inicijative u parlamentu po-

trebno 25 potpisa poslanika.

PODGORICA

–Savjet za

građanskukontrolurada

policijeocijenio jeda je

Upravapolicijebilaneprofe-

sionalnakada jemedijima

zvanično saopštilanetačne

informacijeoubistvupenzi-

onerkeDurijePojatić iz

Podgorice, koje sedogodilo

30. oktobraunjenomstanu

naBulevaruSvetogPetra

Cetinjskog. ZaubistvoPoja-

tićosumnjičen jenjenbrata-

nićEmil Sarvan.

- Savjet, isključivo na osnovu

zvaničnih informacija Uprave

policije, konstatuje da komu-

nikacijaUpravepolicije sa jav-

nošću, povodomkritičnogdo-

gađaja, nije bila profesionalna

–navodiseusaopštenjuSavje-

ta koji potpisuje predsjednik

DraženCerović.

Ocijenjeno jeda se stičeutisak

da je povodom slučaja Pojatić

policijapreuveličalarezultate.

U prilog toj činjenici je, kako

pojašnjavaju, i podatak da je

osumnjičeni zatečen na mje-

sto zločina te i da nije potraži-

vankako je topredstavljeno.

- Iznijeti su podaci koji ne

predstavljaju tačne činjenice,

zbog čega je javnost nepotpu-

no i netačno informisana. Sti-

če se utisak o postojanju na-

mjere da se (pre)uveličaju

radnje i rezultati policije – na-

vodi se u saopštenju.

Savjet konstatuje da je u kon-

kretnomslučaju ispoljen, i po-

kušava se opravdati, izrazito

destruktivni formalizam, ne-

odgovornost inedovoljnapro-

fesionalna posvećenost, koji

su odnijeli još jedan ljudski

život.

- Ako im državne plate nijesu

dovoljne, onda je pošten izlaz

da ustupe svoja radna mjesta

onima koji će taj težak posao

odgovorno raditi - opominju

iz Savjeta.

Savjet je ocijenio da je i upret-

hodnomperiodu policija ima-

la propuste kada je po prijava-

ma intervenisala ispred stana

Pojatić.

A.G.

Poslanici DF-a pozvali opoziciju da ih podrže

u smjeni vrhovnog tužioca Ivice Stankovića

Medojević: Mi smo

izloženi progonu

Savjet za građansku kontrolu rada policije

ukazao na propuste u slučaju Durije Pojatić

Osumnjičeni za ubistvo

tetke nije potraživan

Zgradaukojoj sedesiloubistvo

SDT će

predložiti

da suđenje

bude javno

- Specijalno državno tužilaš-

tvo predložiće da se suđe-

nje, ukoliko bude potvrđe-

na optužnica u predmetu

protiv Nebojše Medojevića

i drugih osoba prenosi

javno - rekla je specijalna

tužiteljka Sanja Jovićević

agenciji MINA.

Ona je kazala da se očekuje

da u zakonskom roku bude

održano ročište radi ocjene

zakonitosti i opravdanosti

podignute optužnice.

Jedan od lidera DF-a Milan

Knežević naveo je da sumnja

da jeMilivojeKatnić, SDT, ko-

ristio svemehanizme da ucje-

njujeStankovićakakose,,nebi

bavio svojimposlom“.

- Demokratski front nije gla-

sao ni za imenovanje Stanko-

vića, za razliku od nekih kole-

ga opozicionara. Prilikom

glasanja za njegovo imenova-

nje rekli smo da sumnjamo da

se radi o korumpiranoj osobi -

kazao jeKnežević.

M.L.

ReagovanjeMaraša na iskaz UrošaMedina

Najavio prijavu zbog

lažnog svjedočenja

PLJEVLJA

- Požar u kojem je izgorio automobil dopisnika

„Večernjih novosti“ iz Pljevalja, Miroslava Drobnjaka, 11. oktobra

ove godine, podmetnut je – to je konstatovao u nalazu vještak

Radovan Popović. U nalazu se navodi da je NN osoba vozilo polila

benzinom, a potomga zapalila. Drobnjak kaže da ne zna ko bi mu

i zbog čega zapalio auto, ali smatra da je to najvjerovatnije učinje-

no zbog posla kojim se bavi.

A. S.

PLJEVLJA:

Nalaz vještaka potvrdio da je 11. okto-

bra podmetnut požar pod vozilo Drobnjaka

Zapaljeno vozilo novinara

BLIC

Marović saadvokatom

Begovićemispredsuda

ARHIVAPOBJEDE