Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

U fokusu

Četvrtak, 16. novembar 2017.

ANALIZA BBC

Proruskapropagandna

mašina uUkrajini

»

Piše:

Andrej SOŠNIKOV

Ruska „fabrika trolova“uSankt

Peterburgu sarađuje sa samozva-

nom„DonjeckomNarodnomRe-

publikom“u istočnojUkrajini ka-

kobi proizvodili ekstremne

propagandnevideo snimke, koji

imajuza cilj dadiskreditujuprou-

krajinske elemente i pokrenu su-

kobeu tomregionu, saznajeBBC.

Serija snimaka lažnih vijesti, koju je

napravila grupa koja se zove Ruski

oslobodilački pokret, osvanula je na

Jutjubu, počev od23. avgusta.

Snimci prikazuju ekstremističke

grupe sa skrivenim licima i izmije-

njenim glasovima kako poziraju sa

oružjem.

Borci sebe poistovjećuju sa zbunju-

jućim nizom naziva. Ponekad se

predstavljaju kao proruski pobunje-

nici uUkrajini, pa kao proukrajinski

pobunjenici u Rusiji i čak kao borci

takozvane Islamske države - iako su

pravili snimke koji su potencijalno

dubokouvredljivi zaMuslimane.

Otadžbina

Jedan od snimaka prikazuje šest na-

oružanih muškaraca ogrnutih naci-

stičkimzastavama.

Oni izgledaju kao ekstremni ruski

antivladininacionalisti,kojipomažu

Ukrajincima da se bore protiv „Puti-

novog krvavog režima“ u istočnoj

Ukrajini i tvrde da „okreću svoj po-

gledka domovini“.

Na drugom snimku Ruski oslobodi-

lački pokret preuzima odgovornost

zanavodnopodmetanjepožarauru-

skom gradu Rostovu, navodeći da je

to bio njihov „prvi uspješni pokušaj

terorističkog akta na ruskoj teritori-

ji“. Taj požar se stvarno dogodio -

jedna osoba je poginula i više od 100

kuća jeoštećeno - ali nijebilo indika-

cija da je to povezano sa političkim

grupama ili terorizmom.

U kasnijim snimcima, borci objaš-

njavajukakozauzetizgraduikoristi-

ti ručne granate. Oni su takođe stavi-

li svinjsku glavu na Kuran i poslali

„pozdrave“ čečenskom predsjedni-

kuRamzanuKadirovu.

Ali BBC je otkrio nekoliko sličnosti

između likova i lokacija u snimcima,

kao i osoba i pozadina u drugim

snimcima na internetu koji imaju za

cilj da regrutuju ljude kako bi branili

„Donjecku Narodnu Republiku“ -

što pokazuje da su to lažni snimci

kojesunapraviliantiukrajinskiborci

koji djelujuu tomregionu.

Ranije ove godine proruski borci u

Donjeckuproglasili surepublikuna-

zvanu Malorusija, iako je Moskva

nije priznala.

Zapadne vlade optužuju Rusiju da

pomažepobunjenicimautomregio-

nu sa redovnim trupama i teškim

naoružanjem. Uprkos snažnim do-

kazima, Moskva to negira, dok pri-

znaje da ruski „volonteri“ pomažu

pobunjenicima.

Snimci Ruskog oslobodilačkog po-

kreta distribuirani su preko sedam

lažnih naloga na ruskoj društvenoj

mreži VK. Nalozi su koristili lažna

imena i nasumične fotografijeosoba

kaoprofilne slike.

Nalozi su otvoreni samo nekoliko

danaprijenegoštosematerijalpoja-

vio i uglavnomsu repostovali zabav-

ne sadržaje kako bi djelovali „real-

no“. BBC je takođeotkrioda je jedan

nalog na društvenimmrežama, koji

je širio materijal, bio kompjuterski

generisan i pripadao je botnetu - ve-

likoj kontrolisanoj mreži naloga na

društvenimmrežama.

Iako nijesu bili veoma „viralni“ -

uglavnom su imali manje od 1.000

pregleda svaki - Jutjub i druge druš-

tvenemreže suuklonili te snimke.

„Gotičkiprinc“

Propagandna mašina u „Donjeckoj

Narodnoj Republici“ počela je na-

kon što je revolucijom u Ukrajini

2014. zbačen predsjednik Viktor Ja-

nukovič.

Bivši policijski istražitelj Ivan Boro-

zenisebejenainternetunazvao„go-

tičkim princom“ koji se zove Dali-

jant Maksimus (Dalyant Maximus).

On je učestvovao u aneksiji Krima

kaodioproruskogNarodnogoslobo-

dilačkog pokreta.

Maksimus sada sarađuje sa „Mini-

starstvom državne bezbjednosti“

„Donjecke Narodne Republike“,

gdjesepojavljujeunekimsnimcima.

Zajedničkapozadinaseparatističkih

filmova i lažnihantiukrajinskihpro-

pagandnih snimaka je „Izolyatsia“

art centar uDonjecku, kojeg su zau-

zeli separatisti.

Maksimus jeobjavio jedanvideoko-

ji promoviše specijalne snage „Re-

publike“. Art centar je takođe bio

mjesto radnje za lažni propagandni

videooborcimaIslamskedržaveko-

ji se bore u Ukrajinskoj nacionalnoj

gardi, što je otkrioBBC2016.

Taj snimak je objavila proruska ha-

kerska grupa „CyberBerkut“. Na

snimku se čuje muzika sa kompju-

terske igrice Quake - kao i u slučaju

drugih snimaka „CyberBerkuta“ u

kojimaDalijantMaksimus igra glav-

nu ulogu i režira. Njegovo ime nije

navedeno među autorima i njegovo

lice je skriveno iza ručno izrađenog

viteškog šljema, ograničene proi-

zvodnje. BBC je otkrio da je Maksi-

mus, koji je redovni posjetilac foru-

ma posvećenih oživljavanju vojne

istorije, kupio svoj šljem2014.

Videoporuke

Na snimcima Dalijant takođe šalje

zastrašujuće poruke ukrajinskim

bezbjednosnim snagama. U jednom

do njih, on im se ruga što žive pod

„jevrejskomokupacijom“.

Ujednomsnimkuonnaziva „Cyber-

Berkut“ divizijom „Ministarstva

unutrašnjih poslova Donjecke Na-

rodne Republike“. On takođe saop-

štava da je on hakerima „procurio“

lične podatke ukrajinskihvojnika.

Na istim onlajn kanalima gdje su ši-

reni snimci Dalijanta Maksimusa

postavljeni su i drugi „maskirani

obračuni“ koje su snimili donjecki

pobunjenici. Oni su preuzeli odgo-

vornost za eksploziju u lokalnom

baru, ukojoj jepovrijeđeno13osoba,

zatim za dizanje u vazduh dio vojne

bolnice i jednog bankomata, kao i za

mnoge druge bombe postavljene na

prugama imostovima.

Na jednom snimku stvarni terori-

stički akti sunabrojani uz izmišljene

- poput „ubistva pet američkih in-

struktora u fabrici za popravku ten-

kova“ - i sve to uzmuziku iz američ-

kog filma „Roki“.

„Odjeljenjezalažnevijesti“

PropagandnamašinauDonjeckuta-

kođe imavezesaAgencijomza istra-

živanje interneta (IRA) - takozvanoj

„fabricitrolova“uSanktPeterburgu,

koja jepoznatapotomeštoangažuje

mlade Ruse da postavljaju hiljade

komentara na sajtovima zapadnih

medija i društvenimmrežama, za-

tim za potrebe hakovanja i botneto-

va, kao i za šitenje lažnih priča na

internetu. Neke lažne vijesti koje

kreira „CyberBerkut“ imaju veze sa

tom agencijom. Na primjer, u aprilu

2016. IRAjeobjavilasnimakkojipri-

kazuje kako je reklamni bilbord na

njujorškomTajms skveru hakovan i

prikazujeslikuVladimiraPutinako-

ji namiguje. Video je bio lažan.

Kasnije je „CyberBerkut“ objavio la-

žiranu fotografiju koja navodno po-

kazuje Kijev, nazivajući ukrajinsku

vladu „huntomratnihkriminalaca“.

Agencija za hakovanje takođe je od-

govorna za prevaru namijenjenu

diskreditovanju Putinovog oponen-

ta i bogatog bivšeg biznismena koji

živi uegziluMihailaHodorkovskog.

Krajem 2016. pojavio se snimak čo-

vjeka s maskom koji se predstavio

kao bivši radnik jednog medijskog

projektaHodorkovskog, koji sezvao

Centar za vođenje istraga. Videopo-

kazuje fotografije izmoskovskecen-

trale tog centra na kojima se vide

navodni inkriminišući natpisi na

vratima koja vode do „Odjeljenja za

lažne vijesti“ i „Odjeljenja za druš-

tvenemedije“.

Na snimku se tvrdi da saboteri siju

panikulažnimizvještajimaootrova-

nim ljekovima. Maskirani čovjek

obećava dalja „otkrovenja“, ali po-

tomtvrdi da sugapretukli zaposleni

kodHodorkovskog.

KaoiRuskioslobodilačkipokret,an-

tihodorkovski snimci dokazani su

kao lažni.

BBCje, prateći lokacijumjestasasli-

ka, došao do biznis centra koji nije u

Moskvi, već u Sankt Peterburgu, bli-

zu sjedišta IRA.

Povećanaagresija

Ova otkrića upućuju na problem

onih koji stvaraju propagandu - da

svoje često apsurdne tvrdnje učine

kredibilnim. Ali ArikToler iz istraži-

vačkogportalaBelingket(Bellingcat)

sumnja da nije poenta u kredibilno-

sti.

„Mislim da lažnjaci nijesu imali za

cilj da budu potpuno uvjerljivi“, ka-

že on. „Sve što treba je nekoliko po-

pularnih medijskih platformi... da

objave naslov o snimku ukrajinske

ultradesničarske grupe koja navod-

no upućuje prijetnje. Velika većina

ljudi će samo pogledati naslove i ne-

će vidjeti buduća povlačenja teksto-

va - takoda je šteta već učinjena“.

Toler vjerujeda su lažne tvrdnjeRu-

skog oslobodilačkog pokreta o pod-

metnutom požaru u Rostovu - upr-

kos nedostatku bilo kakvih dokaza

-možda takođe bile efikasne.

„Možda je snimakbiodimnazavjesa

kakobisesakrilapravanamjerapod-

metnutog požara ili je samo to bila

prilikada se stvori to strašiloantipu-

tinovskog ultranacionaliste“.

Prevod:

Iv.P.

Proukrajinski neonacisti

ili samoglumci?

Kadrovi iz

snimakakoje je

napravioRuski

oslobodilački

pokret

OvezastavepojavljujusenapočetkusnimakaMinistarstvadržavne

bezbjednosti samoproklamovane „DonjeckeNarodneRepublike“

Propagandnamašinau

„Donjeckoj Narodnoj Re-

publici“počela je nakon

što je revolucijomuUkraji-

ni 2014. zbačenpredsjed-

nikViktor Janukovič

DalijantMaksimus

obučenkao „vitez“