Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 16. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–USindikatu

prosvjetenijesuzadovoljni

usvojenimprijedlogom

budžeta zanarednugodinu,

jernjimenijepredviđenopo-

većanje zarada zaposlenihu

prosvjeti, te će tražiti od

Skupštinedapreispita taj

dokument, saopštio jepred-

sjednik tog sindikataZvonko

Pavićević.

Kako je kazao, ima prostora za

povećanje zarada što su „argu-

mentovanopredočilizvanični-

cimaVladeusvimprethodnim

razgovorima“.

Pavićević je najavio i da

ćeuskoro„obavitikon-

sultacije sa član-

stvom i preduzeti

dalje aktivnosti ka-

kobi seodgovorilo

na ovakav odnos

Vlade prema za-

poslenima u obra-

zovnomsistemu“.

Očekivanja

Povećanje mjesečnih

zarada, prema njegovim

riječima, očekivali su„nakon

brojnih izjava zvaničnika Vla-

de kojima jenaglašavanpriori-

tet vraćanja dostojanstva pro-

fesiji prosvjetnih radnika u

Crnoj Gori“.

- Godinama ukazujemo na to

da je položaj i standard pro-

svjetnih radnika na nezadovo-

ljavajućem nivou, što nije u

PODGORICA

– Stručna

komisija Planinarskog saveza

obavijestila je juče da se privre-

meno zatvaraju sve uređene

i markirane planinarske staze

nacionalne mreže na teritoriji

naše države u zimskomperio-

du od 15. novembra do 1. maja

naredne godine.

Kako je napisano u saopštenju,

odluka je donešena uzimajući

u obzir vremenske prilike u

brdsko-planinskimpodručjima,

gdje se već formirao sniježni

pokrivač, zatim jer staze nijesu

pripremljene, nema zimskih

markacija i druge infrastrukture

koja je neophodna za bezbjed-

no korišćenje staza u zimskom

periodu.

- Privremeno se zatvaraju plani-

narske transverzale PPT „Orjen

– Lovćen – Rumija“, CT 1 „Plani-

nama Crne Gore“, „Via Dinarica“

i „Vrhovi Balkana“, kao i druge

uređene i markirane staze naci-

onalne i lokalne mreže zbog

potencijalnih opasnosti po

bezbjednost i zdravlje korisnika

– precizirali su u Planinarskom

savezu.

Kako je navedeno, staze umasi-

vima Prokletija, Komova, Hajle,

Durmitora, Pive, Maglića, Žijova,

Prekornice, Moračkih planina,

Sinjajevine, Ljubišnje, Orjena,

Lovćena i Rumije zabranjene su

nenajavljenim, neorganizova-

nim, neopremljenim i neformal-

nim „planinarskim“ grupama,

samovoljnimpojedincima i gru-

pama planinara bez stručnih

vodiča i zimske opreme.

- Korišćenje nije dozvoljeno

zbog opasnosti od lavina, gro-

mova, mećava, magle, udara

vjetra, zvijeri, zaleđenog i kliza-

vog terena, niskih temperatura,

jer nema adekvatne infrastruk-

ture duž staze – zimske signali-

zacije, skloništa od nevremena,

nenaseljenosti, loših saobraćaj-

nih veza umasivima i trajanja

obdanice – naglasili su iz Plani-

narskog saveza.

Korišćenje ostalih prohodnih

planinarskih staza u primor-

skom i centralnomdijelu naše

države ne preporučuju se

korisnicima bez adekvatne

pripreme, bezbjednosnihmjera

i zimske opreme, prema težini

staze, a posebno u složenim

meteo uslovima bez stručnih

vodiča pojedinačno ili umanjim

grupama. Iz Saveza su upozorili

da se staze koriste na rizik i sop-

stvenu odgovornost.

J. B.

PODGORICA

- Sistemborbe

protivkorupcijena lokal-

nomnivoumora imati Vladu

odgovornugrađanima sa

jednakimodnosomprema

svimopštinama, kredibilnu

Agencijuza sprečavanjeko-

rupcije i jakoTužilaštvo, po-

ručeno jenanacionalnoj

konferenciji Centra za gra-

đanskoobrazovanje (CGO).

Na konferenciji „Misli lokalno

–djelujlokalno!–Borbaprotiv

korupcije na lokalnom ni-

vou!“, izvršna direktorkaCGO

Daliborka Uljarević ukazala je

da63odstograđana, ponalazi-

ma istraživanja te organizaci-

je, prepoznaje korumpiranost

lokalnih vlasti, a dominantno

cijene i da je, kako je navela,

ista štetnost korupcije koja se

odigrava na visokomnivou.

-Ključnirazlograzvojakorup-

cije je u njenoj nekažnjivosti,

odnosno nefunkcionalnom si-

stemu procesuiranja identifi-

kovanih slučajeva korupcije

kojegkarakterišeispolitizirani

i selektivni pristup nadležnih

organa, a što svakako nije pod-

sticajno za veći stepen aktiviz-

ma građana i prijavljivanje ko-

rupcije - istakla je Uljarević,

prenijela je agencijaMina.

Ona smatra da je neophodna

posvećenostsvih–kakonacio-

nalnihvlastiudijelupodržava-

jućeg okvira, tako i samih lo-

kalnih vlasti koje, kako je

kazala, moraju raskinuti sa

politikom „nezamjeranja“ i

„osluškivati glas građana i gra-

đanki, a ne partije“.

Šef Delegacije Evropske unije

uCrnoj Gori AivoOrav smatra

da je Crna Gora postigla odre-

đeni nivo pripreme za borbu

protiv korupcije, kada je poče-

la proces pregovaranja, ocje-

njujući da je potrebno mnogo

više uraditi da bi se postigli re-

zultati naplanu istrage, osuđe-

nja i inkriminacije slučajeva

visoke korupcije.

- U većini slučajeva, korupcija

koja se prijavljuje na svim ni-

voimagovoriotomedalokalna

samouprava nije imuna od to-

ga.Slučaj„Košljun“idrugikoji

uključujulokalnusamoupravu

u Budvi zapravo su ilustracija

toga i to je nešto što se nalazi u

rukama pravosudnih organa

za rješavanje - naveo jeOrav.

Ministarka javneupraveSuza-

na Pribilović kazala je da je je-

dan od mehanizama za ostva-

rivanje načela etičnosti i

integritetalokalnihslužbenika

inamještenika izradaplana in-

tegriteta.

Istakla je da su obuke službe-

nikainamještenikaudirektnoj

vezisaborbomprotivkorupci-

je na svimnivoima, kao i na lo-

kalnom nivou, ocjenjujući da

podizanje njihovog znanja i

vještina predstavlja temelj u

prevenciji te pojave.

R.D.

PODGORICA

-Upravljački

bordkompanijePink tužiće

dnevni listVijesti zbog, kako

tvrde, zlonamjernihnatpisa

i neistina.

Nakon nedavnih kadrovskih

promjena u okviru Pink Inter-

national Company, oglasio se

predsjednik kompanije Željko

Mitrović.

- Kako je javnosti već poznato,

od ponedjeljka na funkciju

generalnogdirektoraTelevizi-

je PinkMpostavljena je Ivana

Šebek. Radi poboljšanja kvali-

teta programa, osvježenja i

novih ideja, menadžment

kompanije je imenovao nju za

novog člana Pink grupacije na

ovu poziciju, a Ivaninog pret-

hodnika Gorana Radenovića,

poslije dugog niza uspješnih

godina, postavio na mjesto

direktora za razvoj, na kom će

neospornosvojimvišedecenij-

skimiskustvommoćidadopri-

nese u pogledu analize tržišta,

programa kao i dosadašnjih

rezultata izoblastimarketinga

–naveo je on.

Kaoubjedljivonajgledanijate-

levizija u Crnoj Gori, kako je

istakao,PinkMneospornopri-

vlači pažnju, kako velikog bro-

ja gledalaca, tako i pojedinih

medijskih kuća koje koristeći

se neistinama pokušavaju da

diskreditujukompanijuPink.

-Kao i do sada, svepromjeneu

okviru kompanije su rađene

radi učvršćenja liderske pozi-

cije kompanije Pink na terito-

riji Crne Gore, a kao medijski

servis koji je prije svega odgo-

voran prema gledaocima, sve

vrste kadrovskih promjena i

unapređenja poslovanja spro-

vođene su transparentno –na-

veo jeMitrović.

R.D.

PODGORICA

-Ministar-

stvoevropskihposlovau

skladu saStrategijominfor-

misanja javnosti opristupa-

njuCrneGoreEU2014-2018.

raspisalo jekonkurs zanaj-

boljunovinarskupriču -

„Evropa zamene“.

Priča treba da se odnosi na

konkretne rezultate procesa

pristupanjaCrneGoreEvrop-

skoj uniji i uticaju na svakod-

nevni život građana, te da je

objavljenaod20. novembrado

14. decembra ove godine.

Konkurs jeotvorenzanovina-

re/novinarke svih štampanih

medija i onlineportalauCrnoj

Gori, a cilj je da, u skladu sa

Strategijom, promoviše život-

ne priče i konkretne primjere

uticaja procesa pristupanja

EU na svakodnevni život gra-

đana.

Radovetrebaposlatinaadresu

[email protected]

sa naznakom KONKURS za

najbolju novinarsku priču

„Evropa zamene“.

Rok za dostavljanje aplikacije

je 15. decembar.

Stručni žiri će izabrati tri naj-

bolje reportaže.

R.D.

Sindikat prosvjete reagovao na prijedlog budžeta za narednu godinu

Nezadovoljni jer

plate ostaju iste

skladu sa zahtjevima razvoja

društva koji u velikoj mjeri za-

visi od rada prosvjetnih radni-

ka kao glavnih nosilaca obra-

zovnogsistema–navedenojeu

saopštenju.

Uvođenje novih reformi, stra-

tegija, akcionih planova, zako-

na i drugih mjera zahtijeva

kontinuiraniipredanradpro-

svjetnih radnika, te se, kako je

rekao, nameće pitanje da li su

ova očekivanja realna s obzi-

rom na loš socio-ekonomski

položaj prosvjetnih radnika.

Urušavanjestandarda

Usvo j en im pr i j ed l ogom

budžeta, kako je istakao, nije

planirano povećanje zarada,

ali je predviđeno uvećanje

PDVsa 19na21 odsto, što, kako

je kazao, podrazumijeva pove-

ćanje cijene životnih namirni-

ca, električne energije, vode,

komunalija, telefona.

- To će značiti dodatno uruša-

vanje standarda, ne samopro-

svjetnih radnika već i većine

građana Crne Gore – naglasio

je Pavićević i dodao da iz sin-

dikata na čijem je čelu upozo-

ravaju da takva „ekonomska

politikaVladepremazaposle-

nima u prosvjeti ne može do-

vesti do poboljšanja kvaliteta

obrazovnog sistema“, niti se

takvim „planiranjem mogu

naći rješenja za brojne nedo-

statke društveno-ekonom-

skihodnosa udržavi“.

J.B.

Šetnje na ličnu

odgovornost

Konferencija o suzbijanju korupcije na lokalnomnivou

Budvanski slučajevi

ilustracija kriminala

SakonferencijeuPodgorici

ZgradaTVPinkM

Pink tuži Vijesti

Konkurs

za najbolju

novinarsku

priču

NOVIBUDŽETDODATNOURUŠAVA

STANDARD:

ZvonkoPavićević

Planinarske staze privremeno zatvorene