Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 16. novembar 2017.

Društvo

servisa

dloženo

kčevića

Neće podnijeti ostavku

Na pitanje člana Administrativnog odbora Branka Čavora da

li je razmišljao o ostavci, Vukčević je kazao da ne vidi prostor

za nju.

- Ne vidim svoju krivicu, niti vidimprostor za ostavku. Barem

sam tako vaspitan. Moja savjest je mirna – naglasio je on.

Milorad Vuletić iz Demokratske partije socijalista rekao je

da nepoznavanje prava nikoga ne oslobađa i naglasio kako

Odbor radi pod pritiskom.

Vukčević mu je odgovorio da bez suda njegova krivica ne

postoji i da se ne osjeća krivim.

oni nijesu imali obavezu da

prijave imovinu jer nijesu jav-

ni funkcioneri - pojasnio je

Guberinić.

Prihodi

Škrelja, međutim, smatra da

neobaviještenost nije oprav-

danjezanepoštovanjezakona,

azanimali suga imjesečni pri-

hodi Vukčevića.

Režiser je rekao da novac do-

bija od univerziteta na kojima

predaje, iz Savjeta RTCG, a da

se dešava da zaradi i od hono-

rara za režiranje filmova.

- Galileo produkciju napustio

sampola godine prije nego što

sam postao član Savjeta Jav-

nog servisa. Da li sam režira-

njem dokumentarnog filma o

uspješnimRomima, koji je fi-

nansiran od Ambasade Nje-

mačke,ugrozionepristrasnost

–pitao jeVukčević.

Nakon sat vremena pauzeOd-

bor se izjasnio da je Vukčević

prekršio zakon. On nije prisu-

stvovao saopštavanju odluke,

ali je prethodno kazao da će

poštovati stav kakav god da

bude i da neće komentarisati.

Za razrješenje Vukčevića iz

SavjetaJavnog servisapotreb-

na je apsolutna većina od 41

poslanika.

Izjašnjenje Vukčevića, pored

velikogbrojamedija,pratiojei

predstavnikAmbasadeSAD-a

iz odjeljenja za medije Ber-

nardČobaj.

OsimAmbasade SADza deša-

vanja vezana za Savjet RTCG

zainteresovana je i Evropska

radiodifuznaunija koja je, dan

pred sjednicu Administrativ-

nog odbora, uputila pismo, u

kome je apelovala na parla-

ment da se uzdrži od ishitre-

nih odluka o opozivu članova

Savjeta Javnog servisa.

Pismo koje je potpisao gene-

ralni direktor EBU-aNoel Ka-

ran upućeno je predsjedniku

Skupštine Ivanu Brajoviću,

šefu Delegacije EU Aivu Ora-

vu, ministru pravde Zoranu

Pažinu, šeficimisijeOEBS-a u

Crnoj Gori Mariz Davie, kao i

predsjedniku Savjeta RTCG

VladimiruPavićeviću.

Karan je posebno naglasio da

bi parlament trebalo da se po-

stara da se održi minimum od

sedam članova Savjeta u sva-

kom trenutku, „što je od ključ-

nevažnosti zapravilno funkci-

onisanje Javnog servisa,

posebno u susret izborima na-

rednegodine“.

K.JANKOVIĆ

PODGORICA

– U Crnogorskoj

akademiji nauka i umjetnosti

formiraće radnu grupu čiji će

zadatak biti da aktivno uče-

stvuje i nadgleda aktivnosti

u vezi sa realizacijommeđu-

narodnog instituta za održive

tehnologije na prostoru Jugoi-

stočne Evrope.

To je najavljeno na jučeraš-

njem sastanku ministarke

nauke Sanje Damjanović

sa predsjednikom CANU

Draganom K. Vukčevićem i

potpredsjednikom Ljubišom

Stankovićem. Oni su razgova-

rali o aktuelnom statusu regio-

nalnog projekta upostavljanja

međunarodnog insitituta za

održive tehnologije na prosto-

ru Jugoistočne Evrope, kojim

Ministarstvo nauke koordinara.

Damjanović je naglasila da je

za projekat veoma važno da

se naučna zajednica aktivno

uključi i da stručni doprinos.

- Institutom bi se otvorio kanal

istraživanja na svjetskom

nivou u jednoj oblasti, sa

mogućnošću transfera znanja

Podrška

naučne

zajednice

ka brojnim drugim tehnološ-

kim domenima – rekla je ona i

dodala da je projekat značajan

za mlade ljude, naučnike i

istraživače koji su budući nosi-

oci projekta.

Vukčević je poručio da će „dati

puni doprinos u daljoj realiza-

ciji međunarodnog naučnog

instituta“, a razmijenjena su i

mišljenja, kako je precizirano,

o naučnim projektima koje će

pokrenuti CANU kako bi pot-

pomogla u prikupljanju rele-

vantnih podataka za obje opci-

je instituta. Opcije su - četvrta

generacija sinhrotronskog

izvora zračenja i hadronska

kancer terapija sa istraživanji-

ma iz Biomedicine.

Završne verzije idejnih rješe-

nja, najavljeno je, biće pred-

stavljene na Naučnom forumu

u Trstu 25. i 26. januara slje-

deće godine, koji organizuju

Ministarstvo nauke i Međuna-

rodni institut za teorijsku fiziku

(ICTP), a na tom naučnom

skupu učestvovaće i predstav-

nici Evropske komisije.

Damjanović je naglasila da su

za inicijativu uspostavljanja

Međunarodnog instituta za

održive tehnologije na prosto-

ru Jugoistočne Evrope dobili

i tehničku podršku Međuna-

rodne agencije za atomsku

energiju.

J. B.

Specijalista epidemiolog dr Zoran Radovanović o značaju imunizacije

Roditelji moraju da

vjeruju pedijatrima

PODGORICA

–Stavmnogih

roditeljakako treba sačekati

dadijeteprimiMMRvakci-

nu tekkadojača i progovori

nemajuutemeljenjaunauci,

ani praksanijepotvrdila te

pretpostavke–poručio jeu

razgovoruzaPobjedu speci-

jalista epidemiologdrZoran

Radovanović.

Prema njegovim riječima, po-

daci pokazuju da dijetemnogo

lakše podnosi vakcinu protiv

malih boginja, rubeola i zauški

u periodu od 12. do 15. mjeseca

nego kasnije.

Povjerenje

Radovanović kaže da razumije

strahroditeljakoji seplašeda li

im je dijete zdravo i poručuje

damoraju da vjeruju pedijatru

koji je dužan i kompetentan da

procijeni da li i kada trebada se

obavi vakcinacija.

- Ako dijete ima akutnu bolest

praćenu temperaturom od 39

stepeni, onda će pedijatar od-

goditi vakcinaciju, kao i u slu-

čaju kada je dijete alergično na

neki sastav vakcine, ali u svim

ostalim, čak i ako djetetu curi

nos, nema razloga da se vakci-

nacija odgađa – objašnjava dr

Radovanović.

On jezanaš listnegiraobiloka-

kvu povezanost autizma i

MMR vakcine, naglasivši da je

jedino što im je zajedničko

druga ili treća godina života

djeteta, kada roditelji registru-

juprve simptome autizma.

- Roditelji najčešće u drugoj, a

ponekad tek u četvrtoj godini

kod svog djeteta prepoznaju

autizam.Prijetogačestonijesu

objektivni i ne primijete simp-

tome. Recimo, dječji psihijatar

sa preciznošću može mnogo

ranije da postavi dijagnozu na

osnovu togakakodijete fiksira,

kako reaguje na zvuke. Mi ne

znamo uzrok autizma, ali si-

gurno znamo da nije odMMR

vakcine zato što postoje brojni

primjeri u Japanu da su obu-

stavili vakcinaciju, aautizamje

nastavio da raste – pojasnio je

drRadovanović.

Naš sagovornik naglašava da je

ta priča potekla od britanskog

ljekarakoji jezbog toga izgubio

licencu. Uprkos tome, kaže dr

Radovanović, ostala je atmos-

fera da se takva „besmisilica ši-

roko prihvati u cijelom svijetu,

kao i da zbog toga dramatično

opadne obuhvat vakcinacije“.

Nije cilj samo da se izbjegne smrt koja pogodi jednu od

nekoliko hiljada osoba, već da spriječimo zapaljenje

mozga često sa trajnimposljedicama sa fizičkim ili

intelektualnimoštećenjem – kazao je Zoran Radovanović

ZoranRadovanović

Imunitet

majke

Iako novorođene bebe štiti

imunitet majki do navršenih

šest mjeseci, nedavno je u

Kosovskoj Mitrovici zabilje-

žen i slučaj obolijevanja od

malih boginja tromjesečne

bebe.

Radovanović kaže da se

to desilo jer majka nije bila

vakcinisana, zato su oboljeli

i jedno i drugo.

- Akomajka nije preležala

male boginje i nije vakcinisa-

na, onda dijete nije zaštiće-

no. Jedino ako je majka svo-

jevremeno dobila dvije doze

MMR vakcine, onda će dijete

biti zaštićeno umjesecima

kada je najranjivije. Tačno

je da se imunitet nasljeđuje

i da traje najmanje do šest,

ponekad do devet i više

mjeseci, zato se vakcinišu sa

navršenih godinu – kazao je

Radovanović.

Samo djeca koja su imala

jaku alergiju na jaja ne

mogu da primeMMR

Na pitanje da prokomentariše sastav MMR vakcine koji se

često dovodi u vezu sa fetusima pilića i abortirane djece, te da

li je tačno da ne smiju da je prime djeca koja su alergična na

jaja, dr Radovanović kaže da MMR ne može da primi samo dije-

te koje je imalo burnu reakciju na jaja, te da su takvi slučajevi

veoma rijetki.

- Kada je u pitanju MMR vakcina tačno je da se koriste takve

podloge, ali onda se to kao požanje, skupe se 1.000 oslabljenih

virusa u jednoj dozi i to je skoro oprano, očišćeno. Međutim,

mogu da budu nevjerovatnomale količine tih pilećih proteina,

ali one čak i kod djece kojima smetaju jaja neće da izazovu

reakcije, jedino je tomoguće kod onih koji su imali burnu

reakciju na jaja, a to je izuzetno rijetko po tom takozvanom

anofilatičkom tipu. Takvo dijete neće biti vakcinisano – kazao je

dr Radovanović.

Laušević: Vakcine bezbjedne

PODGORICA

– Epidemiolog

u Institutu za javno zdravlje dr

Dragan Laušević kazao je da

su vakcine koje se koriste u

našoj zemlji bezbjedne, te da

Crna Gora ima organizovan

sistemnadzora nad njihovim

kvalitetom.

- Sve se prati bez obzira što

su vakcine prošle odgova-

rajuće studije. I kad jednom

uđu u upotrebu nastavlja

se praćenje da bismomogli

da identifikujemo neke izu-

zetno rijetke pojave koje se

dešavaju na nekolikomiliona

slučajeva – kazao je dr Lauše-

vić na promociji knjige „Istina

o vakcinama - priručnik za

savesne roditelje“, specijaliste

epidemiologa dr Zorana Rado-

vanovića, koja je održana u

utorak veče u Podgorici.

Laušević kaže da se bez vak-

cina ne možemo boriti protiv

nekih zaraznih bolesti.

- Nemamo vakcine za sve bole-

sti. Ali ovo što imamo treba da

iskoristimo na racionalan način

i da ne dolazimo u situaciju da

Komplikacije

- Ono što nas brine je to što su

male boginje do danas mogle

da budu iskorijenjene, a sada

se suočavamo sa velikimbro-

jem oboljelih – istakao je dr

Radovanović.

Sagovornik Pobjede naglaša-

va i dasenesmijupoistovjeći-

vati kozice, odnosno ovčije

boginje, sa malim boginjama

koje sumnogo opasnije i mo-

gu da izazovu pneumoniju,

gnojnu upalu uva i encefalitis

(upalumozga).

- Kod nas djeca prirodno pre-

leže ovčje boginje, ali one su

manjeopasnabolest odmalih

kada se desi epidemija u

obližnjim zemljama opet svi

strepimo da li ćemo izgubiti

glavu. Na sreću, naš kolek-

tivni imunitet je dosta sna-

žan i ne očekujemo veliki

broj slučajeva, zato ne treba

sijati strah, ali može da se

desi da neko ima neku težu

komplikaciju, da neko izgubi

glavu, a nema potrebe kad

imamo sredstvo da to sprije-

čimo – poručio je Laušević.

Na promociji knjige dr Rado-

vanovića rečeno je da rodi-

telji, kojima je autor i namije-

nio publikaciju, mogu u njoj

da pronađu nepristrasne i

objektivne, naučno provje-

rene činjenice koje će im

omogućiti da steknu tačan

uvid i donesu ispravne odlu-

ke u vezi sa vakcinacijom.

- Ova značajna publikacija

nastala je da bi se najšira

javnost upoznala sa stvar-

nimmotivima protivnika

vakcinacije, sa njihovim

štetnimdjelovanjem i sa

njihovimpseudonaučnim

argumentima koji su često

ispod svakog intelektualnog

i moralnog nivoa – kazali su

iz Instituta.

boginja i zbog toga po princi-

pu prioriteta vakcinišemo

protiv malih. Komplikacije

malih boginja su teške poput

gnojnog zapaljenja uva, pne-

umonije, encafalitisa. Nama

nije cilj da samo izbjegnemo

smrt kojapogodi jednuodne-

koliko hiljada osoba, već da

spriječimo zapaljenje mozga

često sa trajnimposljedicama

sa fizičkim ili intelektualnim

oštećenjemkoje dobije svako

hiljadito dijete oboljelo od

malih boginja. Problem je što

je dijete izvjesno vrijeme po-

slije bolesti mnogo više sklo-

no da oboli od banalinih in-

fekcija i da one imaju teži tok

–poručuje drRadovanović.

Sl.RADONJIĆ

Ministarka Damjanović posjetila CANU

Sapromocijeknjige