Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 16. novembar 2017.

Društvo

Ustavni sud odbio žalbu Tufika Softića

TufikSoftić

Konačna odluka na

plenarnoj sjednici

Prevencija ključ

PODGORICA

- Vijeće Ustav-

nog suda odbilo je ustavnu

žalbu novinara Tufika Softića,

koju je ranije podnio njegov

advokat, zbog nedjelotvorne

istrage za napad iz 2007. godi-

ne, kada je brutalno pretučen

ispred kuće u Beranama.

Prema informacijama DPNCG,

sudija izvjestilac Miodrag Ilič-

ković je predložio da se usvoji

ustavna žalba novinara, jer

država nije obezbijedila dje-

lotvornu istragu. U predlogu

sudije navodi se i da je novina-

ru povrijeđeno pravo na život,

koje garantuje Evropska kon-

vencija o ljudskim pravima.

Softić je jedan od osnivača i

član Upravnog odbora DPNCG.

Na čelu Vijeća koje je odluči-

valo je sudija Mevlida Murato-

vić, a pored Iličkovića u njemu

je i sudija Budimir Šćepanović.

Odluka Vijeća biće razma-

trana i na plenarnoj sjednici

Ustavnog suda, na kojoj sudi-

je mogu donijeti drugačiju

odluku - što je veoma rijetka

praksa.

Osnovni sud u Podgorici

nedavno je nepravosnažno

presudio da su Softiću povrije-

đena ljudska prava jer je istra-

ga bila nedjelotvorna i dosu-

dio mu 7.000 eura naknade.

Softića je u oba slučaja zastu-

pao advokat Dalibor Tomović,

koga je obezbijedila NVO Akci-

ja za ljudska prava.

Do danas nijesu obezbijeđeni

dokazi protiv osoba za koje

se vjeruje da su pokušale da

ubiju Softića.

R.D.

Peta sedmica testiranja na HIV i hepatitis

Testiranje jenajvažnije

PODGORICA

– Akcija testira-

nja na HIV i hepatitise, koja se

u Evropi organizuje peti put,

kod nas će biti održana od 17.

do 24. novembra u Institutu za

javno zdravlje u prostorijama

Savjetovališta za dobrovoljno i

povjerljivo savjetovanje i testi-

ranje na HIV, od osam ujutro

do osam uveče.

Kako je saopšteno iz te ustano-

ve, tema ovogodišnje akcije je

„Testiraj. Liječi. Zaštiti“, a zajed-

no sa mrežom savjetovališta

za HIV u domovima zdravlja

Bar, Berane, Bijelo Polje, Nikšić,

Kotor, Pljevlja i Herceg Novi

pripremili su sedmičnu akciju

dobrovoljnog i povjerljivog

savjetovanja i testiranja na HIV

i savjetovanja na hepatitis sa

testiranjem uz uput izabranog

ljekara.

Cilj ove evropske akcije je,

kako je navedeno, povećanje

svijesti o korisnosti testiranja

na HIV i hepatitis, što vodi ka

ranijem otkrivanju infekcije,

ranijem započinjanju liječenja

i popravljanju kvaliteta života

inficiranih osoba, a ujedno i

smanjuje troškove zdravstve-

ne zaštite i liječenja.

Ključna aktivnost u prevenciji

HIV-a, istakli su iz IJZ, je testi-

ranje, jer su posljedice kasnog

otkrivanja infekcije alarmantne.

Evropska nedjelja testiranja,

inicijativa koja se organizuje

od 2013. godine, potiče od

inicijative „HIV in Europe“, a

tokom prošle godine u akciji

testiranja učestvovalo je više

od 500 organizacija iz 47

zemalja evropskog regiona.

U evropskom regionu sa HIV-

om živi 1,2 miliona ljudi, dok

skoro 50 odsto inficiranih za

dijagnozu sazna kasno. Osobe

koje HIV rano dijagnostifikuju

imaju veću vjerovatnoću da će

dobro reagovati na liječenje, a

istraživanja pokazuju da osobe

kod kojih se HIV ranije usta-

novi mogu živjeti podjednako

dugo kao ljudi koji nijesu infici-

rani. Rana dijagnoza i liječenje

može smanjiti vjerovatnoću

prenošenja bolesti na druge

osobe, dok je kod onih osoba

kod kojih se kasno dijagnosti-

fikuje HIV veća vjerovatnoća

razvoja komplikacija bolesti i

prerana smrt.

Procjenjuje se da u evropskom

regionu živi 13,3 miliona ljudi

sa hepatitisom B i 15 miliona sa

hepatitisom C, što čini oko dva

odsto opšte populacije. Više

od 120.000 ljudi umre godiš-

nje usljed infekcije hepatitisom

B i hepatitisom C, a najčešći su

uzrok ciroze jetre i karcinoma.

J. B.

Administrativni odbor donio odluku u slučaju člana Savjeta Javnog

Skupštini pr

da razriješi V

PODGORICA

–Administra-

tivni odbor jednoglasno je

predložioSkupštini da ra-

zriješi članaSavjetaRadio-

TelevizijeCrneGoreNikolu

Vukčevića, jer je, kako su ju-

čeutvrdili, prekršiočlan26

Zakonaonacionalnomjav-

nomemiteru i došaou sukob

interesa.

Agencija za sprečavanje ko-

rupcije ranije jedonijelaodlu-

ku da je Vukčević prekršio za-

kon, jer je dobio honorar od

produkcijske kuće „Galileo“ u

iznosu od 2.600 eura za sima-

nje filma o uspješnim Romi-

ma, zbog čega ga je Admini-

strativni odbor pozvao da se o

tome izjasni.

Namjere

Vukčević je juče na sjednicu

došao sa advokatom Nena-

domGuberinićemirekaodaje

njegovo izjašnjavanje zakaza-

no isključivo sa namjerom da

bude razriješen.

- Administrativni odbor je

preuranjeno pokrenuo postu-

pak. To je mogao učiniti tek

nakon pravosnažne presude

Upravnog suda, kome sam se

Vukčević smatrada je trebalosačekati odlukuUpravnog suda

Ne vidim zašto

samu sukobu

interesa. Zbog

neprijavljivanja

honorara?!

Agencija za

sprečavanje

korupcijemogla je

samo da pokrene

prekršajnu prijavu.

Nikad nijesmo

dobili obavještenje

da smo javni

funkcioneri –

rekao je Nikola

Vukčević

žalio na odluku Agencije - na-

glasio jeVukčević.

Režiser je bio kategoričan da

nije kriv i da nije prekršio za-

konni na koji način.

Predsjednik Administrativ-

nogodboraLuiđŠkreljaporu-

čio je Vukčeviću da se „neće

sakriti u mišiju rupu nakon

odluke Upravnog suda“ i da je

pohvalno što će i sud uraditi

svoj dioposla.

NaglasiojedaVukčevićnetre-

ba da bude „kivan“ na Odbor

već na one koji nijesuu sali.

-Mi vasnerazrješavamo, nego

samo pripremamo odluku za

plenum. Možete da budete

ljuti na one koji vas podržava-

ju, anijesudanas tudavasbra-

neodnas.Mislimnaopoziciju

- rekao je Škrelja.

Bezkrivice

VukčevićječlanovimaOdbora

dao iscrpan izvještaj ukome je

rekao da je ponosan na film

koji je režirao, da je nesporno

da je režiranuGalileoproduk-

ciji i da je dobio pomenutu su-

mu za svoj rad. On je naglasio

da taj film nema veze sa Jav-

nim servisom i da se zapravo

ne prikazuje ni na jednoj tele-

viziji.

-Ne vidimzašto samu sukobu

interesa. Zbog neprijavljiva-

nja honorara?! Agencija za

sprečavanje korupcije mogla

je samo da pokrene prekršaj-

nu prijavu. Kao član Savjeta ja

nijesam javni funkcioner, jer

postoji tumačenje da je Savjet

nezavisno tijelo, panepodlije-

žemobavezamajavnihfunkci-

onera. Nikad nijesmo dobili

obavještenje da smo javni

funkcioneri - rekao je Vukče-

vić.

Naveo je i da je Agencija imala

obavezu da ga upozori da je

javni funkcioner i da mora da

prijavi imovinski karton, što

suoniučinili tekuoktobruove

godine.

-Akosamjavnifunkcioner,za-

što tri godine nijesu provjera-

vali zašto nijesam prijavljivao

imovinu - pitao jeVukčević.

InjegovadvokatGuberinićre-

kao je da suUpravni i Vrhovni

sudodlučilidačlanovi Socijal-

nog savjeta nijesu javni funk-

cioneri, ada jeoko toga takođe

postojala dilema.

- Sudovi sunakrajuutvrdili da

U CANU održano predavanje o kolorektalnomkarcinomu debelog crijeva

Lazović: Pravilnom ishranom rizik

može da se svede naminimum

PODGORICA

- Svaka tri i po

minutau svijetu sedijagno-

stikujekolorektalni karci-

nomdebelog crijeva, a go-

dišnjeod teopakebolesti

umre609.000 ljudi.

Kada je u pitanju Crna Gora,

ovo maligno oboljenje drugo

jepoučestalosti kodmuškara-

ca. Prema podacima Instituta

za javnozdravlje, u2013. kolo-

rektalni rak debelog crijeva

dijagnostikovan je kod 140

muškaraca.

Profesor na Medicinskom fa-

kultetudr RankoLazović odr-

žao je jučepredavanjeuCrno-

gorskoj akademiji nauka i

umjetnosti na temu kolorek-

talnog karcinoma debelog cri-

jeva.

Simptomi

Govoreći o skriningu i dija-

gnostici, on je naglasio da je

jedan od ključnih problema

što se ova bolest otkriva u po-

odmakloj fazi, pa su kod 50

odsto oboljelih već prisutne

metastaze.

Prema riječima Lazovića,

simptomiovogkarcinomapri-

je svega zavise od lokalizacije

tumora.

Tako, kaže on, ako se nalazi sa

desne strane debelog crijeva,

bolesnik ćemjesecima osjeća-

ti tup, neodređen bol u desnoj

strani trbuha, imaće anemiju

koja nastaje zbog okultnog kr-

varenja.

- Sa lijevom stranom situacija

je drugačija, pacijent ima pro-

blem defakacionih navika,

problemsa čvrstimstolicama,

emisija svijetle krvi u kasnijoj

fazi. Ključni simptom za rek-

tum je lažni poziv za stolicu –

pojasnio je dr Lazović, nagla-

sivši da 50 do 70 odsto

kolorektalnih karcinima pri-

pada rektumu, a 35 desnoj

strani debelog crijeva.

Lazović naglašava da je u 20

odsto slučajeva za kolorektal-

ni karcinom odgovorna gene-

tika, ali i faktori spoljne sredi-

ne, ishrana i način života.

Faktori rizika

- Među faktorima rizika su

masti životinjskog porijekla,

posebno crvenog mesa, a tu

se navode i alkohol i cigarete,

gojaznost i smanjena fizička

aktivnost – kazao je dr Lazo-

vić.

Nemožemo, kako on dodaje,

promijeniti genetiku, ali mo-

žemonačin života.

- Ne postoje garancije da ne-

ko neće oboljeti od kolorek-

talnog karcinoma debelog

crijeva. Zatoonoštomožemo

da uradimo je da svedemo ri-

ziknanajmanjumogućumje-

ru. Kao prevencija služi pra-

vilna ishrana koja obuhvata

najmanje tri porcije svježeg

voća i povrća, dva puta sed-

mično brokoli ili kupus. Po-

trebno je forsirati ribu, naro-

čito plavu, zatim mekinje i

žitarice, kao i pirinač i suve

šljive –naveo je dr Lazović.

On jenaveo i da je zlatni stan-

dardudijagnostici rakadebe-

log crijeva kolonoskopija to-

kom ko j e s e uoč e s ve

promjene.Lazović je istakaoi

da je neophodno uklanjanje

polipa koji mogu prerasti u

karcinom.

Sl.R.

SapredavanjaLazovićauCANU