Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 16. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Veliki poreski obve-

znici su zaključno sa oktobrom

platili 300miliona eura poreza,

najvećimdijelomna zarade i PDV

- saopšteno je iz Poreske uprave

nakon sastanka sa predstavnicima

ovih kompanija.

U Crnoj Gori ima 246 velikih kom-

panija, od čega je 156 u Podgorici,

24 u Nikšiću, 15 u Budvi, devet u

Kotoru, po osamu Danilovgradu i

Herceg Novom, sedamu Tivtu, pet

u Baru, četiri u BijelomPolju, po tri

na Cetinju i Ulcinju, dva u Pljevljima i

po jedan u Mojkovcu i Rožajama. Od

njih se 130 nalazi na bijeloj listi Pore-

ske uprave.

Godišnji prijavljeni promet velikih

poreskih obveznika je pet milijardi

eura.

Koncept susreta predstavnika Pore-

ske uprave i najvećih kompanija

osmišljen je u skladu sa smjernicama

eksperta MMF-a Džona Bjukenana,

u okviru projekta koji inansira EK.

Direktor PUMiomir M. Mugoša

predstavio je viziju novog koncepta,

ističući potrebu bliske saradnje i

proaktivnog pristupa velikimpore-

skimobveznicima u cilju povećanja

stepena dobrovoljnog poštovanja

poreskih propisa.

- OrganizacijomPU predvidjeli smo

formiranje sektora koji će se baviti

isključivo velikimporeskimobve-

znicima, u nastojanju da se njihov

tretman izdvoji u odnosu na ostale

balansiranjemproaktivnih aktivnosti

i mjera inspekcijskog nadzora - obja-

snio je Mugoša.

R.E.

Rukovodstvo Poreske uprave sa velikimobveznicima

Od 246 najvećih firmi

130 na bijeloj listi

HERCEGNOVI

Podgorička kompanija ,,Pejović“

kupila je autobusku stanicu u Herceg Novom za

370 hiljada eura. Na treći tender za prodaju dijela

imovine, koji je raspisao bord „Vektra Boke“, stigle

su dvije ponude. Pošto je, kako je saopšteno iz

„Vektra Boke“, prvorangirana kompanija odustala,

prihvatili su drugu ponudu, pa će autobusku stani-

cu novom vlasniku predati krajemnovembra.

Na drugom tenderu je prodat poslovni prostor u

Njegoševoj ulici u Novom „Čelebiću“ za 251 hiljadu

eura. Na prodajnoj listi su restoran „Galeb“, moteli

„Dubrava“ i „Borići“, poslovni prostor, zemljište na

Rosama i u Njivicama. U „Vektra Boku“ uveden je

stečaj u junu 2015, a Privredni sud je krajem februa-

ra prihvatio plan reorganizacije.

Ž.K.

Prodat dio imovine „Vektra Boke“

,,Pejović“ kupio

autobusku stanicu

Sa sastankauPoreskoj upravi

PODGORICA

Kapitalni

budžet zanarednugodinu

predložen jena 287,67milio-

na eura, odčega 210miliona

za auto-put. Zaprojektekoji

se finansirajuprekoDirekci-

je za saobraćaj predloženo je

35,2 iDirekcije javnihradova

42,5miliona eura.

Zarekonstrukcijuregionalnihi

magistralnih puteva predviđe-

na su 23 miliona eura. Predvi-

đeni su radovi na dionicama

Vilusi – Vraćenovići, Berane –

Petnijca, Pljevlja – Metaljka,

Ulcinj – Krute, Berane – Kola-

šin, Bijelo Polje – Ribarevine,

Dinoša – Cijevna Zatrijebačka,

Rogami – Spuž, Debeli Brijeg –

Herceg Novi, Vrulja –Miljako-

vići, Krstac – Ivanova Korita,

Cetinje – Njeguši, Nikši ć–

Vilusi, Barski most – Bijelo Po-

lje, Dobrakovo – Bijelo Polje,

Danilovgrad – Podgorica, Ro-

žaje – Špiljani, Tivat – Jaz, Ka-

menovo –Petrovac, Petrovac –

Bar.

Preko Direkcije javnih radova

planirana je gradnja i rekon-

strukcijakancelarijapravosud-

nihorganauPodgorici, tužilaš-

tvo, eko- efikasna zgrada

Ministarstvaodrživograzvoja i

turizma, prilagođavanja javnih

objekata za invalide, rekon-

strukcija policijske stanice i fi-

lijale Uprave unutrašnjih po-

slova u Gusinju, Kremzi i

Zoganjama, te kompleksa za

SAJ i PJPnaZlatici.

Za unapređenja turističke po-

nude u ski-centrima Kolašin

1600, Cmiljača, Žarski, Hajla,

MojkovaciDurmitorplanirano

je 14miliona, a u to ulazi i valo-

rizacija Đalovića pećine, iz-

gradnjakućevoćauAndrijevici

i kuće maslina u Baru, rekon-

strukcijaKanli kule, adaptacija

nikšićkog Doma revolucije i

izložbenog objekta naCetinju.

Za projekte koji se sufinansira-

juizIPAfondovapredviđenoje

5,5miliona, što će biti utrošeno

na izgradnju vodovodnog i ka-

nalizacionogsistemauBerana-

ma, sanaciju deponija Vrtijelj-

ka i Cafe, rekonstrukciju pruge

Virpazar – Sutomore, nabavku

nove električne vuče podstani-

ce Trebešica i rehabilitaciju di-

jela pruge sa tunelima Kos –

Trebešica.

M.P.M.

U narednoj godini kapitalni budžet 287,6miliona eura

Za auto-put tri četvrtine

državnih investicija

Planirano 27

miliona eura

garancija

Vlada je predloženim

budžetomplanirala da

izda garancije vrijedne 27

miliona eura, uz obavezu

obezbjeđivanja kolaterala

državi. Garancija se izdaje

CGES-u za kredit KfW-a od

20miliona eura za izgrad-

nju elektroenergetske

infrastrukture na Luštici i

sedammiliona zajma za

Željezničku infrastrukturu

od EIB-a. Budžetom je

predviđeno i 85,4miliona

eura za izmirenje kamata.

Tehnološki višak

Budžetom za narednu godinu predloženo je za tehnološke

viškove 20,4miliona eura.

- Za otpremnine je predviđeno 1,2 miliona, za naknade neza-

poslenim 11,7, za tehnološki višak 6,8miliona eura - navede-

no je u budžetu.

Dolaze na raspravu o budžetu

PODGORICA

Iz DF-a su

juče ocijenili da je predlog

budžeta za narednu godinu

koncepcijski neuravnotežen,

restriktivan i istinski de ici-

taran. Oni su najavili da će

prisustvovati skupštinskom

zasijedanju kada na dnev-

nom redu bude rasprava o

budžetu.

Funkcioner DF-a dr Branko

Radulović smatra da je ključ-

na mana to što državna kasa

nije razvojna.

- Svaka druga priča je obma-

na jer je svima jasno da će

porez biti povećan, standard

smanjen, a broj nezaposlenih

povećan - rekao je Radulović

na konferenciji za novinare.

M.P.M.

DF najavio povratak u Skupštinu

za dva broda

ika

liona

Do Barija

svojim

ili tuđim

brodom

Postojeći model saradnje sa

hrvatskom Jadrolinijomoko

linije Bar - Bari nije idealan,

ali je trenutno najoptimalniji

za nas i treba ga do kupo-

vine broda primjenjivati sa

njima ili eventualno drugom

kompanijom koja bi ponu-

dila bolje uslove, kaže Pau-

nović i ističe da je siguran da

će odbor direktora i menad-

žment detaljno razmotriti

sve opcije i donijeti odluku

u najboljem interesu Barske

plovidbe.

- Sa brojemputnika na liniji

Bar – Bari, koji je inače godi-

nama u konstantnompadu,

svaka opcija osimposto-

jećegmodela ili kupovine

broda bila bi neisplativa za

Barsku plovidbu - tvrdi direk-

tor kompanije.

Od polovine maja ovu liniju

održava Jadrolinija sa feri-

botom „Dubrovnik“. Ugovor

ističe 30. novembra, sa

mogućnošću produženja.

Brod „Sveti Stefan 2“, koji je

bio u vlasništvu Barske plo-

vidbe od 3. decembra prošle

godine ne plovi jer mu je

ukinuta klasa. Prodat je za

1,2 miliona dolara i isporučen

rezalištu Aliaga u Turskoj.

Argentini. Nakon bunkera go-

rivabrodideulukuSanLoren-

co, u Argentini, radi ukrcaja

sojineprerađevine, apotomna

iskrcaj uIrak - kazao jePauno-

vić.

Prema njegovim riječima, na

ovim brodovima trenutno je

ukrcano 45 pomoraca i svi su

državljani Crne Gore. Pauno-

vić je kazao da se zarade upra-

ve i plate posade brodova

,,Bar“ i ,,Budva“ redovno

isplaćuju.

-Poreske, kao i obavezeprema

svimdobavljačimaizmirujuse

shodno roku dospjeća - rekao

je Paunović i naglasio da je

Barska plovidba na bijeloj listi

Poreske uprave.

Do sada je Barska plovidba iz

svojih sredstava vratila Eksim

banci 3,9 miliona dolara. Bro-

dovi ,,Bar“ i ,,Budva“ dati su u

najam londonskoj kompaniji

Sea Pioneer i od 2014. godine

je njihovimdavanjemunajam

ostvaren prihod od 16,7 milio-

na dolara.

S.POPOVIĆ

PODGORICA

Ročištepo tužbi kom-

panijeOMP inžinjering, kojaodPlan-

taža traži šestmiliona eura, održano je

nakonvišeodgodinu i po, ali ponovou

odsustvuvlasnikaOMP-aMiodraga

Ivanovića iOlegaObradovića.

Prema riječima advokata OMP-a Nikole

Martinovića, Obradović je bio odsutan

zbog obaveza naUniverzitetuCrneGore,

dok je Ivanović na službenom putu van

zemlje. Advokatica Plantaža Ana Đuka-

novićovovidi kaoodugovlačenjepostup-

ka i smatra da oni izbjegavaju saslušanje,

tražeći od suda da nađe način da se obez-

bijedi njihovoprisustvo.

Obradović i Ivanović se nijesu pojavili ni

naprethodnomročištuuapriluprošlego-

dinekada jesudijaPrivrednogsudaBlažo

Jovanić, na zahtjev Đukanović, odlučio

da ne sasluša ni ostale svjedoke koji su se

uredno odazvali pozivu. Ovoga puta nji-

hovo odsustvo nije bila prepreka, pa su

kaosvjedoci saslušani zaposleniuPlanta-

žamaVericaMaraš,DušanKankaraš,Go-

ranBrnović i OzrenRadončić.

Krivicuštofabrikabriketa,ukojusuOMP

i Plantaže partnerski ušle, nikada nije

proradila protivničke strane prebacuju

jednanadrugu. IzOMP-aoptužujuPlan-

taže da nijesu mogle da obezbijede do-

voljnu količinu sirovine, dok u Plantaža-

ma smatraju da je oprema koja je

instalirana u fabrici bila neodgovarajuća

za obradu vinove loze. Direktorica Plan-

taža Verica Maraš kazala je da ne stoji

tvrdnjaOMP-a da nije bilo dovoljno siro-

vina, jer je ugovorom predviđeno da će

Plantaže,ukolikoneobezbijede10hiljada

tona sirovine, to učiniti otkupomdrvnog

otpada iz privatnog sektora.

- Partner izlazi iz ovogposla zbogproma-

šaja u tehnologiji, što iako ugovoromnije

precizno definisano, stoji kao njihova

obaveza-kazalajeMarašdodajućidateh-

ničko-tehnološka strana nije funkcioni-

sala od početka. Direktor vinogradarsko-

voćarske proizvodnje u Plantažama

DušanKankaraš jekazaodaPlantažesva-

kegodineimajudesethiljadatonaotpada,

te da su i mali proizvođači bili voljni da

prodaju svoj otpad. Naprethodnomroči-

štu mašinski inžinjer Mato Zubac kazao

je da je odmah utvrdio nedostatke i pred-

ložio temeljnu rekonstrukciju pogona,

kojabi koštala250hiljada imoglabiti rea-

lizovanaurokuodtrimjeseca.Premanje-

govimriječima,fabrikanijeradila,jerma-

šine nijesu bile funkcionalne. Sudija

Jovanić je odredio finansijsko i vještače-

nje poljoprivredne struke. Iduće ročište

zakazano je za kraj februara kada će po-

novo biti pozvani Ivanović, Obradović i

direktor Plant OMP-aPetar Šćepanović.

M.Lk

.

Nastavljen spor OMP-a i Plantaža zbog fabrike briketa

Ivanović i Obradović opet nijesu došli

Probnaproizvodnjabriketa

MiloPaunović

Sa sastanka

Auto-put