Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 16. novembar 2017.

Ekonomija

USD

1.18400

JPY 133.45000

GBP 0.89910

CHF

1.16750

AUD

1.55820

CAD

1.51030

Kursna lista

BIJELOPOLJE

Vunko je

prodat pobagatelnoj cijeni i

na sumnjivnačin, štoće se

utvrditi tužbomkojupripre-

mamo– rekao jeBranko

Hajduković, predsjednik

Udruženja za zaštituprivat-

ne svojinenakonferenciji za

medije.

Ocijenio je da se kupci plaše

utvrđivanjačinjenica i kaodo-

kaz naveo da je u Privrednom

sudu po treći put zakazano

pripremno ročište. Advo-

kat UdruženjaRadivojeŠuko-

vićnavodidakupciVunarskog

kombinata opstruiraju ranije

pokrenuti spor kod Privred-

nog suda zbog nesolventnosti

Udruženja.

Šuković je kazao da je zemlji-

šte na kojem je Vunko opštin-

sko, a da je fabrika imala samo

pravo korišćenja.

- Kako je došlo do upisa ze-

mljišta na Vunko treba da

utvrdi tužilaštvo - kazao jeŠu-

ković.

Nekadašni predsjednik sindi-

kata Vunarskog kombinata

Milosav Kojović tvrdi da je u

trenutku uvođenja stečaja

svaka mašina bila ispravna, a

magacini puni repromaterija-

la.

-Nakonuvođenjastečaja imo-

vinunikovišeniještitioionaje

razvučena na sve strane – re-

kaojeKojovićidodaodajeste-

čajni upravnik popisao imovi-

nu i da bi taj spisak trebalo da

se pronađe.

V.Šb.

Udruženje za zaštitu privatne imovine najavljuje novu tužbu

Tužilac da utvrdi kako je na

Vunko prepisano zemljište

SapresauVunku

PODGORICA

Na sastanku

premijeraDuškaMarkovića

i delegacijeMMF-a, koju

predvodi šefMisije zaCrnu

GoruMartinPetri, zaključe-

no jeda je tekuća godinabila

godinauspjeha zaVladu i cr-

nogorsku fiskalnupolitiku i

ocijenjenodapostojepret-

postavkeda i narednabude

takva.

- Za samo godinu napravili ste

ogromnu razliku. Čestitam

Vladi na uspješno sprovede-

nim teškim mjerama. Izgled

za 2018. je dobar ako predvi-

đene fiskalne mjere budu

izvedene – rekao jePetri.

Predsjednik Marković je de-

taljno informisao gosta o po-

boljšanim fiskalnim perfor-

mansama uovoj godini.

Petri je kao izazov naveo i na-

stavak gradnje prioritetne di-

onice auto-puta i podvukao

značaj reformi u oblasti pen-

zijskog sistema, javne uprave,

finansiranja lokalne samou-

prave i reforme ubankarskom

sektoru.

- Premijer je tomprilikom re-

kao da je Vlada čvrsto opredi-

jeljena da odmah po okonča-

nju pr ior i tetne dioni ce

auto-puta počne gradnja na-

redne odMateševa do Andri-

jevice–navedenojenasastan-

ku.

Misija se juče sastala i samini-

stromfinansijaDarkomRadu-

novićem i guverneromRado-

jemŽugićem.

R.E.

Premijer, ministar finansija i guverner saMisijomMMF-a

Godina uspjeha

Barska plovidba bez problema izmiruje kredit

BAR

Pozitivanrezultat po-

slovanjaBarskeplovidbeu

prvihdevetmjeseci ove go-

dineod3,6miliona eurapro-

istekao jeprije svega izbi-

lansiranjapozitivnih

kursnihrazlika, ocijenio je

izvršni direktor barske

kompanijeMiloPaunović.

- Finansijski rezultat, kao ra-

zlika finansijskih prihoda i

rashoda, nastao je obračunom

kursnih razlika na kredit od

Eksim banke u iznosu od 46,4

miliona dolara, kao i knjiže-

njemkamate po ovomkreditu

- rekao jePaunović.

Naveo je da rashodi kamata za

prvihdevetmjesecitekućego-

dine iznose 613 hiljada eura,

pozitivne kursne razlike 4,76

miliona eura, a negativne

329,4hiljade eura.

Prihodi

- Bilans novčanih tokova po-

kazuje značajna akumulirana

sredstva, što obezbjeđuje li-

kvidnost i pruža relativnu si-

gurnost poslovanja - istakao je

Paunović i dodao da Barska

plovidba ostvaruje poslovne

prihode po osnovu iznajmlji-

vanja brodova ,,Bar“ i ,,Bud-

va“, izdavanja poslovnih pro-

stora, restorana i jaht kluba i

agentiranjembroda ,,Dubrov-

nik“ riječke Jadrolinije.

Podsjetio je da su dosadašnje

obaveze po osnovu kamata na

kreditkodkineskeEksimban-

ke, koji su uzeli prije pet godi-

na za izgradnju brodova „Bar“

i ,,Budva“, izmirene po planu

otplate.

- Naše naredne značajne oba-

veze prema Eksim banci su

kamataod474hiljadeeurako-

jadospijeva 21. januaranared-

ne godine i prva rata kredita

od dvamiliona, koja dospijeva

21. jula naredne godine. U

prethodnih godinu dana

uspjeli smo da akumuliramo

značajna finansijska sredstva

iz kojih se mogu isplatiti dvije

naredne obaveze prema Ek-

simbanci, adaljimakumulira-

njem sredstava iz tekućeg po-

slovanja moći ćemo izmiriti i

naredne rate, od kojih prva

dospijeva u januaru 2019. go-

dine - naglasio jePaunović.

Naveojedajebrod,,Bar“uluci

Kakinada u Indiji, gdje ukrca-

vauvrećanurižu, apotomplo-

vi zaDakar, Senegal.

,,Budva“naAtlantiku

- Brod ,,Budva“ je u plovidbi

preko Atlantskog okeana pre-

ma bunker poziciji Recalada u

Od kursnih raz

pro tirali 3,6m

Finansijski rezultat, kao razlika nansijskih

prihoda i rashoda, nastao je obračunom

kursnih razlika na kredit od Eksimbanke

u iznosu od 46,4miliona dolara, kao i

knjiženjemkamate po ovomkreditu, kaže

direktor Barske plovidbeMilo Paunović

PODGORICA

Stečajna

uprava „Bjelasice Rade“

raspisala je juče oglas za

prodaju cjelokupne imovi-

ne kompanije po ukupnoj

početnoj cijeni od 2,09

miliona eura.

Prijave za učešće mogu se

slati do 15. decembra.

Prodaje se objekat fabri-

ke površine 2,97 hiljada

kvadrata za 941,97 hiljada

eura, mašine, oprema i

vozila za 702,74 hiljade,

kao i cjevovod Lješnica

– fabrika, dužine sedam

kilometara za 68,88 hiljada

eura. Stečajna uprava je

oglasila i zemljište u Lješ-

nici površine 1,95 hiljada

kvadrata za 4,4 hiljade

eura, zemljište u krugu

fabrike za 202 hiljade eura

i u krugu stare pekare za

171,8 hiljada.

Stečaj u „Bjelasici Radi“

pokrenut je umaju 2017.

na zahtjev radnika. Krajem

oktobra je na oglas za

prodaju imovine „Bjelasice

Rade“ ponudu dostavio

Elmir Bektašević iz Bijelog

Polja po početnoj cijeni od

2,55 miliona eura. Ponuda

je uslovljena koncesijomna

izvorište, uz konstataciju da

ponuđač nema novca, ali

da će tražiti kredit od insti-

tucija države.

S. P.

Novi oglas stečajne

uprave „Bjelasice Rade“

Prodaju

imovinu

za dva

miliona

PODGORICA

Komisija za

kontrolupostupaka javnih

nabavki nikomenemože ga-

rantovati pravnuzaštituu

javnimnabavkamadok sene

kompletira, odnosnonedo-

bije još dva članakoja čeka

mjesecima, izjavio je članko-

misijeTomoMiljić.

Kadbudemo imali šest članova

ipredsjednika,kazaoje,stećiće

se uslovi da radimo u operativ-

nom kapacitetu. Istakao je da

na današnji dan imaju 331 neri-

ješenu žalbu i podsjetio da su,

zaključno sa 10. novembrom,

imali 1282 predmeta, što je više

negoprethodne godine.

- Do 10. novembra riješili smo

951 predmet, što je najveći broj

u istoriji za period od deset

mjeseci, a nikada nijesmo imali

gorerezultate.Komisijanemo-

že da prati nadošli broj pred-

meta jer nije popunjena ka-

drovski, pa u zakonskim

rokovima ne možemo odgovo-

riti obavezama – kazao je Mi-

ljić, koji očekuje stabilizaciju

nakon prvog tromjesečja na-

redne godine.

Podsjetio je da su izmjene za-

konske regulative iz juna teku-

ćegodineizjednoguglapobolj-

šale pravnu zaštitu, a iz drugog

otežale.

- Pozitivno je to što je rok za

podnošenje žalbi definisan re-

alnije i više to nemože da se ra-

di pet minuta do isteka roka -

objasnio jeMiljić.

Direktor Uprave za javne na-

bavke i i šef radne grupe za po-

glavlje 5 Mersad Mujević je,

odgovarajući na pitanje u kojoj

je fazi centralizacija javnih na-

bavki, kazao da u malim ze-

mljamakaoštojenašaovajpro-

ces ne ide na ruku razvoju

malih i srednjihpreduzeća.

- Teorijski centralizacija omo-

gućava uštede, ali mnogi pri-

mjeri pokazuju da to pada u

vodu kodmalih sistema. Admi-

nistrativna centralizacija one-

mogućava malim i srednjim

preduzećimadauopšte konku-

rišu, ali sada je gotova stvar, jer

je Vlada donijela odluku – ka-

zao jeMujević i podsjetio da je

Svjetska banka procijenila da

ćemo centralizacijom imati

uštedu od pet do šest odsto go-

dišnje.

- Brzo će kraj godine, pa ćemo

vidjeti jesu li teprocjene realne

- kazao je direktor.

M.P.M.

Iz Komisije za javne nabavke tvrde da nemogu

garantovati pravnu zaštitu dok se ne kompletiraju

Male firme ne

mogu na tender

PODGORICA

PremijerDuš-

koMarkovićnajavio je jučeda

će senaredne godine redovno

sastajati sa rukovodiocima

nadležnihorgana radi koordi-

nacije rashodne stranebudže-

ta - saopšteno je jučenakonre-

dovnog sastankapremijera sa

direktorimaPoreskeupra-

veMiomiromM.Mugošom,

Uprave carinaVladanomJo-

kovićemiUprave za inspekcij-

ski nadzorAlijomKošutom.

Marković je kazao da su ovogo-

dišnje redovne konsultacije re-

zultirale povećanjem naplate

prihoda i većom fiskalnom dis-

ciplinom.

Poreska uprava u oktobru na-

platilaje80,7milionaili4,9mili-

ona više nego u istom razdoblju

prošle godine i 2,5 miliona više

odplana.

Za deset mjeseci naplaćeno je

30milionaeuravišenego2016. i

oko 18 miliona iznad plana.

Uprava carina je naplatila do

kraja oktobra 576 miliona eura

bruto, 82 miliona više nego u

istomrazdoblju2016.

Uprava za inspekcijske poslove

je u septembru i oktobru spro-

vela 9.678 pregleda, utvrdila

3.000nepravilnosti, izdala1.307

prekršajnih naloga na ukupno

472.510 eura kazni, podnijela

152 zahtjeva za pokretanje pre-

kršajnogpostupka i 18krivičnih

prijava.

R.E.

Redovni sastanak premijera sa direktorima uprava o prihodima

Dogodine će se baviti i rashodima

TomoMiljić

Premijer sa šefommisijeMMF-a