Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 16. novembar 2017.

Politika

MOJKOVAC

Predsjednik

Demokratskepartije socija-

listaMiloĐukanovićkazao

jena sinoćnjoj svečanoj tribi-

ni tepartijeuMojkovcuda su

rezultatiDPS-avrijedni sva-

kog respekta. Đukanović se

potomosvrnuonaDemokra-

te, SDP iUrunavodeći da je

cilj tihpartijadaprevarebi-

rače.

- Danas se ovdje gromoglasno

kao nova politička ponuda po-

javljuju Demokrate, zapravo

skrivajući svoj identitet, skri-

vajući da su oni podmladak

SNP-a.ASNPjeonapartijako-

ja je sve učinila da Crne Gore

ne bude, koja je bila predvod-

nik rušilačkih demonstracija u

Podgorici u mnogo navrata,

koja je sve činila da Crna Gora

ne bude dio evroatlantskog si-

stema vrijednosti.

Sedmibataljon

To je ona partija koja je svoje-

vremeno formirala Sedmi ba-

taljon, koji je bio zadužen da

hapsi crnogorsku mladost, ne

bi li se onemogućilaCrnaGora

daostvarionoštosunjeninaci-

onalni interesi - rekao jeĐuka-

nović.

Prema njegovim riječima, taj

podmladak danas je zakačio

crvenu kravatu i misli da je to

dovoljno da se predstavi u no-

vomsvjetlu, a zapravo riječ jeo

ljudimakoji imajuvrlosumnji-

ve pobude kada je u pitanju i

crnogorska sadašnjost i crno-

gorska budućnost.

- Nemam nikakav problem da

priznam vlastitu grešku, mi-

slim da je to osobina odgovor-

nih ljudi. Znamda se oni danas

stide te svoje prošlosti. Znam, i

s pravomse stide. Kao što semi

ponosimo onimšto smo uradi-

li, oni se s pravomstide. Jer, je-

steza stidakomakar jednu tre-

ćinuživotnogvijekaprovedete

radeći protiv državne kuće u

kojoj živite - poručio je Đuka-

nović.

LiderDPS-ajekazaoidabitre-

balo da pokažu šta je mjera o

političkim prevrtačima koji i

dalježeledaživeodstare slave.

- Predstavljali su nam se da su

25 godina oni jedini na pravoj

strani istorije. Mislim na SDP.

Pametan čovjek bi se zapitao

„a, šta onda jamislimo tomna-

rodu, ako sam ja jedini na pra-

voj strani istorije i nikad nije-

sampreskočio tri odsto. Znači,

97 odsto mog naroda je na kri-

voj strani istorije jer nijesu

uspjeli da prepoznaju te moje

državničke kvalitete i sposob-

nosti“. Ali, ostavimo tu neod-

mjerenost po strani, pa kažimo

kako danas možemo tumačiti

kakonekoko je,makar iskreno,

doprinosioumjeri kojoj jemo-

gao da ostvarimo nezavisnost,

da idemo evroatlantskim pu-

tem, kako taj neko danas može

biti značajna podrška upravo

onimakojinastupajukontinui-

rano sa anticrnogorskih pozi-

cija, koji služe tuđim interesi-

ma, koji pokušavaju da sruše

Crnu Goru i izazovu bratoubi-

laštvounjoj - rekao jeĐukano-

vić.

SDPiUrasačetnicima

Prema njegovim riječima, to

štodanas radi SDP radi i Ura.

- Pogledajmo Budvu – bi, po-

gledajmo Kotor – bi, pogledaj-

mo đe god su došli u šansu, oni

su ušli u koaliciju sa četnicima

u Crnoj Gori. Prema tome, ne-

ma nikakve dileme da su oni

zapravopolitičkikonvertitiko-

ji su zarad svojih partijskih i

ličnih interesa napustili crno-

gorsku nacionalnu platformu i

koji pokušavaju da se što bolje

udome u suprotnom politič-

kom taboru, ne bi li uspjeli još

jednom, na način na koji su ži-

vjeli kaoparaziti kodnas 20-ak

godina, sadaživekaoparaziti u

drugom političkom taboru -

kazao je predsjednikDPS-a.

Na svečanoj tribini Đukanović

jeuručio31novučlanskukartu

DPS-a biračima u tomgradu.

R.P.

PODGORICA

Ruski dr-

žavljani EduardŠišmakov

i AleksandarPopov, kao i

crnogorski AnanijeNikić,

imajuzaštituMoskve, ka-

zao je zaRadioCrneGore

ministar vanjskihposlo-

vaSrđanDarmanović.

Najnovije izjave šefa ruske

diplomatije Sergeja Lavro-

va samo svjedoče da obnav-

ljanje odnosa sa Moskvom

neidelako,konstatujecrno-

gorskiministarvanjskihpo-

slova.

- O tome koliko su tačne te

izjave s jedne strane reći će

sud u Crnoj Gori koji raz-

matra taj slučaj. Što se tiče

nas, mi znamo što se zbilo.

Da li će se na sudu to doka-

zati i ukojojmjeri, to jedru-

go pitanje. Sud je odvojen

odpolitike. Što se tiče istini-

tosti tih izjava, možemo da

kažemo da su tačne otprili-

ke isto onoliko koliko je bila

i tvrdnja da nikada nije bilo

ruskih vojnika na Krimu -

navodi Darmanović.

On smatra i da ruski držav-

ljani Šišmakov i Popov, kao i

crnogorski Ananije Nikić,

imaju zaštituMoskve.

- Prvo su izvučeni iz Beo-

grada, a potom nije dozvo-

ljeno našem tužiocu da ode

uMoskvu da ih ispita. Tako

da opstrukcije pravde po-

stoje na značajnom nivou,

istokao i politički azil zaNi-

kića - kazao jeDarmanović.

Šef diplomatije ističe da je

jasnodapostoji izvjesnabo-

jazanštabiŠišmakov,Popov

i Nikić mogli reći o onome

štosedogađalouCrnojGori

uoktobru, na dan izbora.

-Mi ne sumnjamo da će oni

uživati zaštitu i to je prosto

bilo za očekivati. Nezavisno

od toga, vjerujemo da će

pravda, ovakva ili onakva,

biti sprovedena, u zavisno-

sti od toga štoutvrdi

sud.Da

li će Rusija ikada u tome sa-

rađivati, to nije pitanje za

nas - ističeDarmanović.

Komentarišući izvještaj

Komisije za demarkaciju

granične linije sa Crnom

Gorom, koji je podnijet Ko-

misiji za evropske integra-

cije kosovskog parlamenta,

Darmanović je kazao da iz-

vještaj nove kosovske Ko-

misije za demarkaciju gra-

nice zaCrnuGorunijeništa

posebnonovo.

On je ponovio da je stav Cr-

neGorepoznat, razgraniče-

nje je završeno, Sporazum

ratifikovan u crnogorskom

parlamentu i u momentu

kad jepotpisan imao jened-

vosmislenu podršku kosov-

ske strane.

-NovaVladaKosovadovodi

Sporazum u pitanje. Crnoj

Gori senežuri,minikogane

pritiskamo, razumijemo da

u demokratijama dvotre-

ćinsku većinu nije uvijek

lako obezbijediti - ističe

Darmanović.

R.P.

KOLAŠIN

Prošlo je tačno

mjesecdanaod rokakoji je

kolašinski SNPdaopismom

Željki Vuksanović, predsjed-

nici opštine i AleksandruDo-

žićudaovapartijabude zna-

čajnijeuvaženauvladajućoj

koaliciji i danjihovi kadrovi

buduadekvatno raspoređeni

uvlasti. Usuprotnom, kako

su tadanajavili izSNP-a, raz-

matraćeopstanakkoalicije

koju suuKolašinu, izborne

2014. godine, formirali saDF i

SDP.

Zahtjevi SNP-a bili su u startu

priličnooštri.Tražili su, gotovo

ultimativno, da imse vratimje-

sto potpredsjednika bez kojeg

su ostali kada je Đuro Miloše-

vić, koji obavlja tu funkciju od

formiranja koalicione vlasti,

podnioostavkunasvepartijske

funkcijeuSNP-u. Sobziromda

su ostali i bez vodećih pozicija

na direktorskim mjestima u

javnim preduzećima i ustano-

vama, tražili suda, po jedannji-

hov kandidat, postane član

upravnih odbora u Komunal-

nom, Vodovodu i kanalizaciji i

Centru za kulturu.

Nakon mjesec dana može se

konstatovati da sene samo isto-

pilaoštrina zahtjevaSNP-a, već

da njihove zahtjeve više uopšte

niko ne pominje. Za proteklih

mjesec dana kolašinska SNP se

nije ni jednomzvanično obrati-

la javnosti i komentarisala sud-

binu zahtjeva, odnosno ultima-

tumakojesuposlalikoalicionim

partnerima, a prije svega, naj-

moćnijim funkcijama unutar

koalicije DF-SNP-SDP – pred-

sjednici opštine Željki Vuksa-

nović i predsjedniku Skupštine

AleksandruDožiću.

U proteklihmjesec dana nijesu

zvanično reagovali ni gradona-

čenica ni predsjednik lokalnog

parlamenta. Predsjednica Vuk-

sanović je u startnoj reakciji na

zahtjeveSNP-akratkoodgovo-

rila da zna kakav će njen odgo-

vor biti, ali da će ga javno saop-

štiti nakon razgovora sa

predstavnicima lokalnog SNP-

a. Prvi komentar Aleksandra

DožićanazahtjeveSNP-ajebio

da se problemi i nesporazumi

moraju rješavati unutar koali-

cije, ali i da u te razgovore treba

da budu uključeni i po jedan

odbornikDemokrata i Demosa

koji podržavajukoaliciju.

Šta sedesilouproteklihmjesec

dana? Da li je bilo razgovora i

dogovora SNP-a i čelnika kola-

šinske koalicije? Da li je SNP

odustaoodsvojihzahtjeva?Ka-

kve su dalje reakcije Željke

Vuksanović i Dožića? Nijedna

strana nije objavila nijedno

zvanično slovoo tome kako su i

da li su riješeni problemi zbog

kojih je SNP, kako je tada saop-

štila ova stranka, najveći gubit-

nik trogodišnje koalicije DF-

SNP-SDP, iako je sa sedam

odbornika bila najjača partija

koja je „gradila“ koaliciju.

Tišina koju za sada demonstri-

raju svi akteri kolašinske lokal-

ne vlasti, prema boljim pozna-

vaocima ovdašnjih političkih

prilika, ima objašnjenje u ono-

me što će se dogoditi u susjed-

nom „gradu na Tari“. Lokalni

izbori koji će se 26. novembra

održati uMojkovcu, kako kaže

naš sagovornik, ,,naredili“ su

ćutanje i tišinu pomalo „zava-

đenih“ aktera kolašinske poli-

tičke scene.

- UKolašinu se ne osjećaju lo-

kalni izbori uPetnjici ili naCe-

tinju, ali itekako osjećaju izbo-

ri u Mojkovcu. Svi kolašinski

partijski odbori imaju zadatke

od svojih centrala da se aktiv-

no uključe u kampanju uMoj-

kovcu.Utakvoj situaciji lako je

bilo „primiriti“ SNP, a čini se

dasunatoodpočetkairačuna-

li i oni kojima su upućeni za-

htjevi. Tupostoji rečenicakoja

izgleda sve rješava – „nećete

valjda ići na rukuDPS-u“. Ona

„primiri“ situaciju, ali sigurno

je da nemože ublažiti nezado-

voljstvo SNP-a i njihovih čla-

nova - kaže naš sagovornik.

Da mojkovački lokalni izbori

itekako utiču na kolašinsku

političku scenu, govori i poda-

tak da je poslije dužeg vreme-

na zakazano zasijedanje SO

Kolašin. Odbornici će se oku-

piti 27. novembra – dan nakon

lokalnih izbora u Mojkovcu.

Štagoddasedesinamojkovač-

kompolitičkomsemaforu, od-

bornici vladajuće koalicije bi

trebali da budu homogeni.

Makar tog posljednjeg pone-

djeljka unovembru...

D.DRAŠKOVIĆ

Rezultati DPS-a su

vrijedni poštovanja

MOJKOVAC:

Poruka lidera vladajuće strankeMila Đukanovića

DuškoMarković dodatna inspiracija

zaMojkovčane da glasaju za DPS

Đukanović je kazao da je na

čelnoj funkciji izvršne vlasti u

Crnoj Gori čovjek iz Mojkov-

ca, Duško Marković.

- Čovjek koji je ponikao iz ove

naše organizacije, čovjek koji

je 25 godina bio u najužem

vrhu naše politike, od formira-

nja prve višestranačke Vlade,

1991. godine pa do danas,

čovjek koji je svojim radom i

svojomodgovornošću zavri-

jedio povjerenje koje smo

mu dali nakon proteklih par-

lamentarnih izbora. Govorim

o Dušku Markoviću, za kojeg

sampotpuno siguran da će

predstavljati dodatnu inspira-

ciju i dodatni motiv za svakog

Mojkovčanina da ubjedljivom

pobjedomna izborima baš u

ovomgradu damo podršku

Vladi koju predvodi Duško

Marković da ostvari sve ono

što smo zacrtali do 2020.

godine u Crnoj Gori - rekao je

Đukanović.

DPS je garancija za dalji

napredak Petnjice

Đukanović je tokomposjete opštini Petnjica razgovarao sa

građanima umjesnoj zajednici Bor, obišao nekoliko domaćin-

stava i još jednom se zahvalio na snažnoj podršci koju su oni,

ali i petnjička dijaspora, dali obnovi nezavisnosti i izgradnji

Crne Gore kao države multietničkog, multivjerskog i multikul-

turnog sklada.

- Na takvu podršku je država odgovorila ispunjavanjemonoga

što su bile potrebe bihorskog kraja, prije svega odlukomo

formiranju opštine Petnjica, a potom i stvaranjemuslova za

snažniji ekonomski zamah ovog kraja - istakao je lider DPS-a.

Đukanović je kazao da nema dilemu da će na predstojećim

lokalnim izborima 26. novembra Bihorci mudro, kao i uvijek,

umjeti da prepoznaju kvalitet DPS-a kao partije koja je svojim

programom i ljudima sa odborničke liste najbolja garancija za

dalji napredak ovog kraja, kao i da neće pružiti nikakvu šansu

onimpartijama koje nikad nijesu željele dobro Crnoj Gori,

posebno Petnjici.

Z.D.

Šef diplomatije kaže da su Rusi optuženi

za pokušaj terorizma izvučeni iz Beograda

Darmanović:

Šišmakov, Popov

i Nikić su pod

zaštitomMoskve

KOLAŠINSKAPOLITIČKASCENA:

Prošao jemjesec od ultimativnog zahtjeva SNP-a opštinskom rukovodstvu

Mojkovački izbori

„naredili“

tišinu

SrđanDarmanović

MiloĐukanovićna svečanoj tribini uMojkovcu