Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 16. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Prijedlogom

budžeta zanarednugodinu

planirano jedaSkupština

CrneGoredobije9.178.757

eura izdržavnekase, ada se

za radparlamentarnihparti-

ja izdvoji 4.249.995 eura.

Tojemanjeuodnosunabudžet

za 2017. godinu, kada je najvi-

šemzakonodavnomdomubilo

opredijeljeno 10.337.177, a par-

tijama 5.179.258 za redovan

rad.

Plate

Nabrutozaradeidoprinoseza

poslanike u 2018. godini iz-

dvojićese3.087.086eura,štoje

takođemanjeuodnosunaovu

godinuukojojjebiloopredije-

ljeno4.359.220 eura.

Novim budžetom predvi-

đeno je da poslanicima u

narednoj godini bude

isplaćeno 1.805.494 eu-

ra uneto zaradama.

- Sredstva za bruto za-

rade planirana su za za-

rade 81 poslanika na

funkciji i za 15 poslanika

koji bi u2018. godinimogli

koristiti pravo da primaju

nadoknadu zarade po pre-

stanku funkcije - navodi se u

obrazloženju ove budžetske

stavke.

Za službena putovanja posla-

nika opredijeljeno je 500.000

eura za sljedeću godinu, što je

100.750 euramanje nego ove.

PODGORICA

- Predsjednik

CrneGoreFilipVujanović,

koji učestvujena godišnjoj

konferencijiUjedinjenihna-

cijaoklimatskimpromjena-

ma, sastao se jučeuBonu sa

predsjednikomNjemačke

FrankomValteromŠtajnma-

jerom.

Njemački predsjednik iskazao

jepoštovanjezatoštoCrnaGo-

ra nema otvorenih pitanja sa

svojimsusjedima.

- Imao sam veoma otvoren,

dug, konstruktivan i srdačan

sastanak sa predsjednikom

Njemačke Frankom Valterom

Štajnmajerom gdje sam bio u

prilici da iskažem poštovanje

Njemačkoj za podršku ulasku

Crne Gore u NATO i uvjerenje

koje saopštavamo svim člani-

camaNATO-ada ćeCrnaGora

biti pouzdan član NATO-a i

partner svim državama NA-

TO-a. Da iskažemo uvjerenje

da će se ubrzati proces evrop-

skih integracija Crne Gore i

očekivanje od Njemačke da

ima takvo raspoloženje jer Cr-

na Gora je zavrijedila onim što

čini da ima ubrzani proces pri-

stupanja EU. I da iskažem po-

štovanje za vrlo sadržajne i in-

tenzivnediplomatskeiukupne

odnose Crne Gore i Savezne

RepublikeNjemačke - kazao je

Vujanović.

Crnogorski predsjednik je na-

veo da se Štajnmajer intereso-

vao za regionalne prilike i u

tom smislu je Crnu Goru doži-

vio kaodobar primjer.

- Iskazao jepoštovanjedaCrna

Gora nema otvorenih pitanja

sa svojim susjedima i da ima

poziciju vrlo pouzdane države

regiona. Interesovao se za ono

što je realnost našeg regiona i

saopštio odnos državne politi-

ke Njemačke da region bude

stabilan i da bude u funkciji sa-

radnje svih država regiona. Bi-

lo je zaista zadovoljstvouvjeri-

ti se u naklonost Njemačke u

dalji razvoj naših bilateralnih

odnosa - izjavio jeVujanović.

R.P.

PODGORICA

-Na sastanku

predsjednikaSkupštine Iva-

naBrajovića sa šefomKan-

celarijeODIHR-auBečuJa-

nomHaukasom, šefom

OdjeljenjaODIHR-a za izbo-

reAleksandromŠlikomi še-

ficomMisijeOEBS-auCrnoj

GoriMarizDavijekonstato-

vano jeda sepreporukama iz

izvještajanakonparlamen-

tarnih izbora 2016. pristupi-

lonaozbiljan i odgovoran

način. Istaknut je značaj na-

stavka intenzivnekomuni-

kacije izmeđuSkupštineCr-

neGore iODIHR-a za

primjenunajboljihevrop-

skih izbornihpraksi.

Bilo je takođe riječi o Akcio-

nom planu koji je pripremila

Radnagrupa,akojiserazrađu-

je i unapređuje konstruktiv-

nim sugestijama relevantnih

subjekata, dobijenih na osno-

vu javnog poziva za učešće u

raduovog skupštinskog tijela.

Brajović je najavio da će u na-

rednimnedjeljamabiti pripre-

mljeninacrtipotrebnihzakon-

skih rješenja, koja će nakon

usaglašavanja sa ODIHR-om

biti usvojena uSkupštini.

- Iznio sam stav da je mnogim

organizacijama ili pojedinci-

maočiglednovišestalodadaju

konstruktivne prijedloge za

unapređenje izbornog zako-

nodavstva, nego poslanicima

opozicijekoji sunajglasniji ka-

da segovori o izbornimuslovi-

ma. Imamo svojevrsni para-

doks neučešća opozicije u

radu Skupštine i Radne grupe,

pri čemu zahtijevaju unapre-

đenje izbornog zakonodav-

stva. Da li to predstavlja vrstu

opstrukcije ili alibi za sve bu-

duće izborne neuspjehe, neka

procijene građani CrneGore –

izjavio je predsjednik Skupšti-

ne.

U razgovoru sa predstavnici-

ma OEBS/ODIHR-a su uče-

stvovalipotpredsjedniciSkup-

štine Branimir Gvozdenović i

Genci Nimanbegu, kao i pred-

sjednica Radne grupe Marta

Šćepanović.

Na sastankuministra vanjskih

poslova Srđana Darmanovića

sa šefomKancelarije ODIHR-

a u Beču Janom Haukasom

konstatovano je da je partner-

ska saradnja sa institucijama

OEBS-a značajna za jačanje

kapacitetanadležnihinstituci-

ja Crne Gore, a pogotovo Dr-

žavne izborne komisije, u cilju

dostizanja najviših demokrat-

skih standarda izbornih pro-

cesa u najrazvijenijim zemlja-

maEvropske unije.

Crnogorski šef diplomatije

podsjetio je da su sve dosadaš-

nje reforme izbornog modela

uCrnojGoriurađeneunajtješ-

njoj saradnji sa međunarod-

nim institucijama i uz širok

konsenzus političkih aktera.

Inače, kolegijumpredsjednika

Skupštineformiraoje10.okto-

braRadnugrupukojase inten-

zivno bavi analizom primjene

izbornog zakonodavstva. Ona

ima zadatak da razmotri i

predloži način implementaci-

je preporukaOEBS-a.

Radna grupa je već raspravlja-

la o preporukama koje se od-

nosenaMinistarstvounutraš-

njih poslova, Agenciju za

elektronske medije, Agenciju

za sprečavanje korupcije, Dr-

žavnu izbornu komisiju i fi-

nansiranje izborne kampanje.

Članovi Radne grupe su, sa

predstavnicima Ministarstva

unutrašnjihposlovaiAgencije

zazaštituličnihpodatakaislo-

bodan pristup informacijama,

početkom ove nedjelje anali-

zirali rješenja vezana za iz-

mjeneZakonaobiračkomspi-

sku.

Radnom grupom rukovodi

Marta Šćepanović, a unjoj ne-

ma predstavnika opozicije.

Z.D.

Što piše u prijedlogu zakona o budžetu za 2018. godinu

Pomilionmanje za

Skupštinu i za partije

Značajna izdvajanja predvi-

đenasui zastavkukonsultant-

ske usluge, projekti i studije -

420.000 eura. To se odnosi na

naknade sekretarima i savjet-

nicima u klubovima poslani-

ka, kao za i angažovanje ek-

sperata.

Za naknade za stanovanje i

odvojeni život predviđeno je

20.000,azagorivo40.000eu-

ra.

Zafunkcionisanjeskupštinske

administracije biće izdvojeno

4.766.671 eura, od čega će na

brutoplateidoprinoseslužbe-

nika otići 3.354.870 eura, a na

službenaputovanja70.000eu-

ra.

- Sredstva za bruto zarade pla-

nirana su za 180 službenika -

navodi se uobrazloženju.

Od skupštinskog budžeta,

100.000eurabićeizdvojenoza

objavljivanjenedjeljnikanaal-

banskomjezikuKoha Javore.

Za rad Cetinjskog parlamen-

tarnog foruma planirano je

42.460eura, odčeganajviše za

službena putovanja - 12.350

eura.

Stranke, predsjednik

Za rad političkih partija koje

su zastupljene u parlamentu

planirano je da se izdvoji

4.249.995 eura.

- Ova sredstva planirana su za

izdatak transferi političkim

partijama, strankama i udru-

ženjima za finansiranje redov-

nog rada parlamentarnih

partija u Skupštini Crne Gore

- piše uobrazloženju.

Zakonom o finansiranju poli-

tičkih subjekata i izbornih

kampanja propisano je da

sredstvazafinansiranjeredov-

nogradapolitičkihsubjekatau

Skupštini iznose 0,5 odstopla-

niranih ukupnih budžetskih

sredstava.

Za instituciju predsjednika

Crne Gore opredijeljeno je

839.387 eura, što je nešto više

negoovegodine - 811.863eura.

Za bruto plate i doprinose 22

zaposlenih kod predsjednika

planirano je 432.290 eura, od-

nosno 249.000 za neto zarade.

Planirano je da se za službena

putovanja izdvoji 112.778, a za

gorivo 21.850 eura.

Vlada je juče dostavila u skup-

štinsku proceduru prijedlog

zakona o budžetu za narednu

godinu, koji iznosi oko dvije

milijarde eura.

Iv.P.

DIK-u pet

puta više

zbog izbora

Državnoj izbornoj komisiji

pripašće naredne godine

1.922.652 eura, što je oko

pet puta više nego 2017.

kada je budžetombilo

predviđeno 364.656 eura.

U obrazloženju prijedloga

budžeta navodi se da će

se naredne godine održati

izbori za predsjednika

Crne Gore i izbori u 13

opština, uključujući i glavni

grad.

Za program Izbori i statisti-

ka izdvojiće se 1.476.000,

a za programAdministra-

cija 446.652 eura.

Novim

budžetom

predviđeno je

da poslanicima u

narednoj godini bude

isplaćeno 1.805.494

eura u neto

zaradama

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović sa predstavnicima OEBS-a i ODIHR-a

Posmatračkoj misiji biće upućen

poziv za predsjedničke izbore

Predsjednik Vujanović juče u Bonu se sastao sa

predsjednikomNjemačke Štajnmajerom

Crna Gora zaslužila

da što prije bude u EU

JanHaukas i IvanBrajović

FrankValter Štajnmajer i FilipVujanović