Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 16. novembar 2017.

CrnomGorom

KOLAŠIN

Mehanizacija

„Tehnoputa“ jepočelapri-

premne radovena asfaltira-

njuputakaplanini Javorjeu

GornjojMorači. Projekat se

realizujekroz finansijsku i

nadzornuaktivnostDirekci-

je javnihradova.

KakonamjekazaoVojkanDra-

gović iz Odbora za razvoj pla-

nine Javorje, ova inicijativa je

pokrenuta u septembru prošle

godine i dobila je podršku Vla-

deCrneGore iDirekcije javnih

radova.

- Odbor za razvoj planine Ja-

vorje donio je ambiciozni plan

kojim treba da se iskoriste po-

tencijali ove planine, ali i olak-

ša život ovdašnjimmještanima

i stočarima. Svi ti planovi

umnogome zavise od kvalitet-

ne putne komunikacije, pa

nam je put do Javorja u prvom

planu i zbog toganamjepodrš-

ka za njegovu modernizaciju i

te kako važna, kazao je Drago-

vić.

„Tehnoput“ asfaltira dionicu

KOLAŠIN:

Put ka Gornjomoračkoj planini bićemodernizovan

Priprema se „teren“

za asfalt ka Javorju

CETINJE

Lakše i brže zapošljavanje slijepih i slabovidih osoba,

kao i osoba sa invaliditetom, biće jedan od prioriteta gradske

uprave prijestonice u narednomperiodu, a u godišnjemprogra-

mu razvoja za 2018. godinu. Shodno novom zakonu o prijestonici,

jedan od ključnih projekata je podrška u zapošljavanju osoba sa

invaliditetom i drugih teže zapošljivih kategorija stanovništva -

kazao je gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović na juče

održanoj godišnjoj Skupštini Saveza slijepih Cetinja.

Bogdanović je kazao da organizacija slijepih uživa poseban kredi-

bilitet i da je njen rad prepoznat u gradu. On je pokrenuo inicijati-

vu za davanje posebnog statusa Savezu slijepih Cetinja, tako što

će obezbijediti kontinuiranu i snažniju inansijsku podršku ovoj

organizaciju u 2018. godini, koja će imati prioritet, jer će Savez sli-

jepih Cetinje naredne godine obilježiti 70 godina postojanja.

U pravcu zaposlenja osoba sa invaliditetomdo sada se mnogo

uradilo. U kabinetu je sistematizovano radnomjesto za rad osobe

sa invaliditetom, a sve radi intenziviranja socijalne inkluzije OSI i

njihovog aktivnog uključivanja u donošenje odluka – naglasio je

Bogdanović i pozvao članove organizacije da budu slobodni u

pokretanju inicijative za poboljšanje položaja slabovidih osoba.

Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović ista-

kao je da je Savez slijepih Cetinje, odličan primjer rada i saradnje

sa lokalnomupravom, pozdravivši rad, podršku i senzibilitet

gradonačelnika koji kontinuirano pruža podršku svim ranjivim

grupama, te posebno organizaciji slijepih Cetinje.

Predsjednica Saveza slijepih Cetinje Marija Vujović predstavila je

godišnje poslovanje organizacije.

J.Đ.

DOBRIREZULTATI

: Sa jučerašnje sjednice

Održana godišnja Skupština Saveza slijepih Cetinja

Snažnija finansijska

podrška za iduću godinu

BERANE

Opština Berane je ove godine postala članica mreže

,,Snažnih gradova“ koji se bore protiv nasilnog ekstremizma,

posebno kodmladih. Prvo interaktivno predavanje ,,Nasilni

ekstremizam i radikalizacija mladih – globalni i lokalni aspekti“

u Gimnaziji ,,Panto Mališić“ održala je savjetnica u Kancelariji za

mlade Marijeta Mojašević.

Ona je kazala da je veoma zadovoljna prvimpredavanjem, kao

i učešćemučenika četvrtog razreda Gimnazije u razgovoru o

nasilnom ekstremizmu.

- U planu su još tri interaktivne radionice koje će biti održane u

ostalim srednjim školama u Beranama. Ova teme je od velikog

značaja, pa se nadamda će učenici i u drugim školama pokaza-

ti interesovanje i aktivno učestvovati na predavanju - dodala je

Mojašević.

Mreža ,,Snažnih gradova“ osnovana je 2015. godine pod okriljem

Ujedinjenih Nacija u saradnji sa Institutom za strateški dijalog iz

Londona.

V. J.

Opština Berane članicamreže ,,Snažnih gradova“

Borba protiv nasilja

kodmladih osoba

NIKŠIĆ

Veliki broj osnovaca

i onih neštomalo starijih juče

je prisustvovao predavanju dr

Rade Sparavalo, endokrinolo-

ga, povodom Svjetskog dana

borbe protiv dijabetesa, koji je

ove godine posvećen ženi, to

jest trudnoći.

Prisutni sumogli da uče o pre-

venciji, prepoznavanju simpto-

ma, održavanju već postojeće

bolesti, kao i o svim faktorima

rizika koje ova bolest nosi.

Crna Gora je po broju oboljelih

druga u Evropi, odmah poslije

Turske.

Svake godine Svjetski dan

borbe protiv dijabetesa posve-

ćen je nekoj temi, a ove godine

to je upravo ženska populacija.

- Žene koje se liječe od šećerne

bolesti mogu da iznesu zdravu

djecu, da ostaju trudne, ali

trebaju da se češće javljaju lje-

karu - istakla je Sparavalo.

Pored ove teme, Sparavalo je

govorila o značaju prevencije

pojave dijabetesa, dijagnostici

koja može da otkrije predija-

betesno stanje čak 12 godina

prije razvoja bolesti, značaju

pravilne ishrane, izičke aktiv-

nosti, dobre regulacije i prakse

mjerenja šećera u krvi kod

osoba koje već boluju od dija-

betesa tipa I i II.

Nakon predavanja, svi zainte-

resovani sumogli da izmjere

nivo šećera u krvi. Organiza-

tori događaja su JU Narodna

biblioteka „Njegoš“ Nikšić i JZU

Dom zdravlja Nikšić.

M. R

NIKŠIĆ:

Predavanje povodomSvjetskog dana

borbe protiv dijabetesa

O uticaju šećerne

bolesti na trudnoću

dužine dva i po kilometra. Ka-

da se završi nasipanje, počeće

ugradnja asfaltne mase, pa će

Javorje postati planina do koje

je stigao asfalt.

- Revitalizacija Javorja koja

počinje asfaltiranjem puta,

otvorićebrojnemogućnosti za

turističku i poljoprivednu va-

lorizaciju. Svakog ljeta kada

boravimonaJavorju,uvjerimo

se u velike mogućnosti seo-

skogiplaninskogturizma.Pla-

nina sa eko katunima, bicikli-

stičkim i pješačkim turama u

prirodnomambijentu sa zdra-

vomhranom. Preko ljetaovdje

izdižu i stočari, pa Javorje i na

taj način zaživi. Tokom sep-

tembraioktobraimaiđakako-

ji sa Javorja putuju u školu u

Dragovića Polju. Ima i dosta

zavičajaca koji su najavili po-

vratak na Javorje kada se stvo-

reuslovi, a kvalitetnaput je i te

kako značajan za njihove pla-

nove - kazao jeDragović.

Dr.D.

CETINJE

Iz Komunalnog pre-

duzeća D.O.O. Cetinje kažu da

spremno dočekuju zimu. Raspo-

lažu sa 35 procenata neophodne

mehanizacije za čišćenje snijega

i održavanje saobraćajnica

tokom sniježnih padavina.

- Zimsku sezonu dočekujemo

spremni, u prošlogodišnjem

obimu. Raspolažemo sa šest

vozila za čišćenje snijega i

održavanje puteva, i dovoljnim

brojem radnika koji opslužuju

tumehanizaciju. Ipak to je

35 procenata od onog što je

UKomunalnompreduzeću Cetinje pripremaju se za zimu

Snjegočistače će pozajmiti od privatnika

neophodno - kazao je direktor

Komunalnog preduzeća Saša

Zvicer.

Kako je kazao, preostalih 65

procenata neophodne meha-

nizacije moraće da se nado-

knadi kroz angažovanje pri-

vatnika, tj. privatnih preduzeća

koja imaju snjegočistače.

J.Đ.

Pripremni radovi počeli naputuka Javorju