Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 16. novembar 2017.

Hronika

raspitaju o njima – ispričao je

Sinđelić.

On je kazao i da ni u jednom

trenutku nije imao strah da će

ljudi sa Edijevog spiska napasti

ljude koji su iz Srbije dovedeni

u Crnu Goru.

- Edi je rekao da su ljudi iz DF-a

imali svoje ljude u policiji Crne

Gore. To je značilo da niko

neće moći da priđe ovim ljudi-

ma. I da se desilo da neko opali

metak, bio bi mrtav. Zašto bi

neko napao civile da ih ubija?

Sada se pominje neko ubijanje

demonstranata. To jednostav-

no nije bilomoguće jer bi to

Edi spriječio - kazao je svjedok

saradnik.

On je dodao da je Edi tačno

znao svakog dana šta se deša-

va ,,što preko svjedoka saradni-

ka, što preko drugih“.

Da je u Crnoj Gori uoči par-

lamentarnih izbora bilo više

od 500 ljudi iz Srbije znao je

od Velimirovića, Bogićevića i

Ristića. Potvrdu te informacije,

kako svjedok tvrdi, dobio je i

od Edija koji mu je kazao ,,da

sve ide po planu“.

Na dalja pitanja odbrane Sinđe-

lić je naveo da mu je Edi saop-

štio da se Specijalna jedinica

nalazi na Zlatici, ali da nije znao

gdje je stacionirana interven-

tna jedinica. Edi je, kako kaže,

znao sve rasporede bezbjed-

nosnih snaga u Crnoj Gori.

Svjedok saradnik je otkrio i

da je civilni dron koji je kupio

u Smederevu trebalo da se

preda nekomod demonstrana-

ta DF-a za nadgledanje situaci-

je oko Skupštine.

On je ustvrdio da nikada u živo-

tu nije vidio okrivljene Dragana

Maksića, Srboljuba Đorđevića,

Milana Dušića i Branku Milić, ali

je naveo da ne može da kaže

da ti ljudi nijesu ništa znali o

namjerama DF-a u Podgorici

16. oktobra prošle godine.

- Nijesam imao spiskove ljudi

koji su trebali da se nađu u

Crnoj Gori. Timosobama je

moralo nešto biti rečeno kako

bi psihološki bili pripremljeni,

nđelić optužio Demokratski front

stradaju,

tavio

Knežević –

Sinđeliću:

Šljamu, ubico

Lider DF-a Milan Knežević

reagovao je na optužbe

Sinđelića i nazvao ga

,,šljamom i ubicom“ zbog

čega ga je sutkinja Suzana

Mugoša udaljila iz sudnice.

- Okreni se i pogledaj me u

oči, šljamu jedan – kazao je

Knežević.

Iz sudnice je ubrzo udaljen

i optuženi Andrija Mandić

nakon što je prigovorio

sudu što dozvoljava ,,spo-

dobi i čudu koje je zadesilo

Crnu Goru“ da komentariše

da smo stavili pare u džep

i da nijesmo imali hrabrosti

da izazovemo krvoproliće

u Crnoj Gori“.

- Znamda sve ovo radi po

nagovoru ovog tužioca –

kazao je Mandić.

On je zatražio od suda da

zaustavi svjedoka saradni-

ka da vrijeđa optužene u

kontinuitetu iz dana u dan.

Kako je Mandić posljed-

nji komentar izjavio bez

dozvole suda i nije želio da

sjedne, sutkinja Mugoša je i

ovog okrivljenog udaljila iz

sudnice.

Mandić je prilikom izlaska

kada je prolazio pored

Sinđelića dobacio - ,,đubre

jedno“.

ali šta im je rečeno, ne znam.

Ti ljudi su bili upućivani na

proteste DF-a ispred Skupšti-

ne, nijesu upućivani ni na pla-

ninu ni na more. Svaka čast

svakome ko je krenuo u Crnu

Goru da pomogne smjenu

vlasti – kazao je Sinđelić.

On je kazao da su grupe koje

su brojale do četiri osobe

ćelijski djelovale, što znači da

nijesu znale jedna za drugu.

- Njima bi se naređivalo

komandnom linijom, a uku-

pno se radilo o 500 ljudi.

Grupe su išle raznimprevo-

znim sredstvima - autobu-

sima, kolima i tek na trgu je

trebalo da se sretnu. Grupe

nijesu znale za namjere i cilje-

ve drugih. Svi su imali svoje

zadatke. Svako ko je krenuo

znao je zašto kreće. Zamislite

da bi svaka grupa znala za

svaku grupu - vi biste sada

sudili u sportskoj sali. Razgo-

vori između članova grupa

vodili su se oči u oči. Zbog

tog načina rada mnogi su

izašli iz Crne Gore – ispričao je

Sinđelić.

On je dodao da je siguran da

je ,,svaka osoba koja je došla,

to uradila dobrovoljno kako

bi pomogla Demokratskom

frontu“.

Ističe da sve što se radilo je

predstavljalo veliki rizik kako

za njega lično, tako i za ljude

koji su došli da budu podrška

DF-u.

- Svi smo rizikovali za sveop-

šti cilj – kazao je Sinđelić.

Suđenje se nastavlja danas.

B. ROBOVIĆ

Lideri DF-a ispredVišeg suda

Na spisku osumnjičenih

uskoro Hajdinaga i Hodžić

ULCINJ

–Bivši gradonačel-

nikUlcinjaGzimHajdinaga

i sekretar zaurbanizamNa-

zifHodžićuskoroće se, pre-

ma saznanjimaPobjede, pri-

družiti osmorici

osumnjičenihza 30miliona

eura šteteodprodajehotela

„Galeb“.

Tužilaštvojeuavgustuotvori-

loizviđajpoprijaviOdsjekaza

borbu protiv organizovanog

kriminalaUpravepolicije,koji

je označio bivšeg ministra tu-

rizma Predraga Nenezića,

njegovog zamjenika Nebojšu

Popovića i bivšeg stečajnog

upravnika Ulcinjske rivijere

Miomira Jakšića da su, kako

se osnovano sumnja, počinili

krivičnodjelonesavjestanrad

u službi. Nenezić, Jakšić i Po-

pović prijavom se terete da

nijesu poštovali obaveze iz

osnovnogugovora, koje seod-

nose namjere nadzora za ula-

ganjau rekonstrukcijuhotela.

Istražitelji su analizom doka-

za došli do saznanja koja uka-

zujuda suu tomposluslužbe-

ni položaj zloupotrijebili

GzimHajdinaga, Nazif Hod-

žić, načelnik i službenica ka-

tastraDževdet Čaprić i Smilja

Šunjevarić, zatimpredstavni-

ci Rokšpeda i NLB pa će se,

prema informacijama Pobje-

de,injihovaimenanaćinaspi-

skuosumnjičenih.

Podsjećamo, kompanija Ro-

kšped je u septembru 2006.

godinekupilahotel„Galeb“za

5,75 miliona eura i ugovorom

se obavezala da će uložiti 15,4

milionaeura. Planirano jebilo

da investiranja počnu 2007.

godine, a prve goste hotel je

trebalo da dočeka početkom

2009. godine. Prvi aneks ugo-

vora sklopljen je 2008, a kako

nije poštovan naredni je pot-

pisan 2013, a podrazumijevao

je da hotel prve goste primi

prošlegodine.Umeđuvreme-

nu, hotel je srušen2008. godi-

ne, ali Rokšped ni do danas

nije realizovao najavljenu

gradnju novog luksuznog

kompleksa sa pet zvjezdica.

Za istražitelje je sporno i kako

je kompanija Rokšped kod

Istražitelji, kako je Pobjedi nezvanično saopšteno, utvrđuju na osnovu kojeg

propisa su Hajdinaga i Hodžić omogućili rušenje hotela. Tadašnji predsjednik

opštine je, naime, formirao komisiju, a načelnik katastra donio rješenje o rušenju

NLB banke podigla kredit od

29,5 miliona eura 2015. godi-

ne, a kao hipoteku založila

srušeni hotel „Galeb“. Uz to, u

katastrusekaovlasnikzemlji-

šta na kojem ionako nema ho-

tela vodi država, a Rokšped je

korisnik. Osnovno tužilaštvo

u Ulcinju narednih dana pro-

širiće spisak osumnjičenih u

ovom slučaju i konkretizovati

koje su radnje bile sporne pri-

likom privatizacije hotela

„Galeb“.

Kako je Pobjedi nezvanično

saopšteno iz izvora bliskih

istrazi,bićeutvrđenonaosno-

vukojegpropisasuHajdinaga

i Hodžić omogućili rušenje

hotela. Tadašnji predsjednik

opštine je, naime, formirao

komisiju, a načelnik katastra

donio rješenje o rušenju.

Za istražitelje je sporna uloga i

predstavnikaNLB-a i Rokšpe-

dakojisu,kakosesumnja,sači-

nili fiktivne kreditne ugovore

u kojima je hipoteka bio nepo-

stojeći hotel. Službenici kata-

stra Čaprić i Šunjevarić biće

pozvani na odgovornost jer su,

prema rezultatima iz istrage,

donijeli rješenje sa neistinitim

podacima.

J.R.-M.Ž.

Nekadašnji hotel Galeb

Oduzeto oružje, municija, droga, vozila…

PODGORICA

–Pretresima

uBijelomPolju, Podgorici i

Danilovgraduna 33 lokacije

nastavljena jeosma akcija

crnogorskepolicijeuborbi

protivorganizovanihkrimi-

nalnihgrupa i oduzeti su

oružje,municija, droga, vo-

zila i telefoni.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije,privedenoje29osoba,

a pet je uhapšeno.

Pojašnjeno jeda supretresene

33 lokacije koje koriste be-

zbjednosno interesantne oso-

be.

PretresimauPodgorici iDani-

lovgradu oduzeti su lovačka

puškamarke „CZ“, četiri elek-

trične detonatorske kapisle,

2.778komadamunicijekalibra

7,62milimetarazaautomatsku

pušku, 250 komada pištoljske

municijekalibra9milimetara,

50 komada municije „S&W“,

dvakodiranamobilnatelefona

marke „BlackBerry“, pet mo-

bilnihtelefona,višeSIMkarti-

ca, dva računara „mercedes“ i

„nisan juke“. U Podgorici su

pretreseniobjektiMinje,Mar-

ka i Miloša Šakovića, Nikole

Jovanovića,MilošaPavićevića

i SavaLopičića.

Kako nezvanično saznajemo,

kod Jovanovića je pronađeno

oružje,municija imeta, doksu

od Lopičića i Pavićevića odu-

zeti telefoni i automobili.

U BijelomPolju pretreseno je

27 lokacija, a privedeno je 22

lica. UPodgorici je pretreseno

šest, a u Danilovgradu jedna

lokacija, a privedeno je sedam

osoba.

UBijelomPolju oduzeta su tri

vozila, motocikl, registarske

oznakezakojesesumnjadasu

falsifikovane, pištolj, 216 ko-

mada municije raznih kaliba-

ra, dvije cijevi odpištolja, pan-

cir, dva bajoneta, suzavac, šest

patrona od puške, kartice.

Oduzeto je i 87gramamarihu-

ane i 6,7grama supstancebije-

le boje za koju se sumnja da je

kokain.

Policija je saopštila da je akci-

jomkoordiniraoSektorkrimi-

nalističke policije.

U osam akcija od početka ok-

tobra pretreseno je 137 lokaci-

ja na jugu i sjeveru i u central-

noj regiji, i to na lokacijama

koje koriste članovi OKG, be-

zbjednosno interesantne oso-

be i njima bliska lica. Privede-

no je više osoba, a oduzeti su

oružje i municija, skupocjeni

automobili,droga,telefoni,ra-

čunari, ugovori i druga doku-

menta, novac i druge stvari.

Više osoba je uhapšeno zbog

krivičnih djela u vezi sa zele-

naštvom, ilegalnim posjedo-

vanjemoružja i zloupotrebom

opojnih droga. Sve što je odu-

zeto biće vještačeno u Foren-

zičkom centru radi utvrđiva-

n j a por i j ek l a , odnosno

eventualne povezanosti sa

počinjenimkrivičnimdjelima.

A.G.

Sa jučerašnjeakcije

PODGORICA

- Protiv Ž. B.

(32) iz Podgorice biće pod-

nijeta prijava jer je policija

pretresom njegovog vozila u

Kolašinu pronašla 7.400 šteka

cigareta za koje nije imao

dokumentaciju o porijeklu.

Njemu se na teret stavlja da je

Prijava protiv Podgoričanina

Zaplijenjeno više od

7.000 šteka cigareta

počinio krivično djelo nedo-

zvoljena trgovina.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, oni su u mjestu Žuti krš

u Kolašinu zaustavili kombi

„Daimler Chrysler“, podgorič-

kih registarskih oznaka, kojim

je upravljao Ž. B.

- Pregledom vozila pronađeno

je 148 paketa sa 7.400 šteka

cigareta „kosmopolitan“ i

„kalipso“ za koje Ž. B. nije

posjedovao dokumentaciju o

porijeklu - kazali su iz policije.

Sumnja se da su cigarete

nabavljene zbog prodaje na

crnom tržištu, a radi sticanja

protivpravne imovinske kori-

sti.

Oduzete cigarete biće predate

Upravi carina na dalje postu-

panje.

C.H.

Da li je privatizacijom „Galeba“ budžet oštećen za više od 30miliona

Akcija u borbi protiv kriminalnih grupa u BijelomPolju, Podgorici i Danilovgradu