Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 15. novembar 2017.

Društvo

povukao

dorada

ustavljanje postupka za provjeru

iju Univerziteta, nije dobro napisana

vine prava, odnosno zaštite

ljudskih prava i sloboda za-

jemčenihUstavom.

- Sudija izvjestilac ima pravo

da povuče predmet. Sada će ta

predložena odluka da se dora-

di, kako je i traženo. Takoda se

još ništa nije odlučivalo, a nije

izvjesno ni kada će biti – ispri-

čao je naš sagovornik.

Obrazloženjeprijedlogaodlu-

ke, pojašnjava, piše savjetnik,

ali ga potpisuje, osim njega, i

sudija izvjestilac.

Vojvodićjenedavnoizjavilada

očekujedaUstavnisudrazma-

tra žalbu koju je podnijela ra-

nijeu imeUniverziteta, iako je

Nikolić povukao.

Vršilacdužnosti rektoraDani-

lo Nikolić povukao je i tužbu

koju je Vojvodić u ime UCG

ranijedostavilaUpravnomsu-

du, ukojoj je osporavala valid-

nost licence koja je izdata Vi-

sokoj medicinskoj školi u

Beranama. Vojvodić je nakon

sukobasaVladomzbogVisoke

medicinske škole smijenjena

3. oktobra na inicijativu pred-

stavnika Vlade u Upravnom

odboru Univerziteta. Ona je

zbog toga tužilaUCG.

N.Đ.

Ustavni sud

PODGORICA

– Direktor Naci-

onalnih parkova Elvir Klica i

direktorica Centra za zaštitu

i proučavanje ptica Jovana

Janjušević uputili su pismo

potpredsjedniku Vlade i mini-

stru poljoprivrede i ruralnog

razvoja Milutinu Simoviću sa

inicijativom da za još dvije

godine, do kraja 2020, pro-

duži zabran lova na jarebicu

kamenjarku.

Kako je navedeno u pismu, u

Centru imaju informaciju da je

Ministarstvu stigla inicijativa

lovaca za ukidanje lova na ovu

pticu, koja je zabranom zašti-

ćena do kraja 2018. godine.

Pohvalili su Ministarstvo zbog

odluke o zabranu i istakli da

on mora biti produžen, odno-

sno da je opravdan faktičkim

stanjem „koje nesumnjivo uka-

zuje na činjenicu da je jarebica

kamenjarka krivolovljena“.

- Sudeći po velikom broju pri-

stiglih informacija (uključujući

fotogra ije), od samih lovaca

koji su nam prijavljivali kršenje

zabrana, apelujući na anoni-

mnost koju smo im zagaran-

tovali, dalo se konstatovati da

zabran nije bio poštovan, te

da je ova, na globalnom nivou,

ugrožena vrsta, bila predmet,

odnosno žrtva prilično učesta-

log krivolova – piše u pismu.

Oni upozoravaju da je naro-

čito otežavajuća okolnost u

pogledu oporavka populacije

jarebice kamenjarke u Crnoj

Gori gubitak staništa uzroko-

van ovogodišnjim sušama i

požarima, koji su negativno

uticali na uspješnost gniježđe-

nja i podizanja mladih.

- Od izuzetne je važnosti pro-

duženje zabrana i usljed tre-

nutne realizacije Natura 2000

projekta, koji inansira Dele-

gacija Evropske unije, a koji u

fokusu ima vrste sa Aneksa I

Ptičje direktive, među kojima

je i jarebica kamenjarka, te

stoga ne bi bilo moguće utvr-

diti realno stanje populacije

ukoliko bi zabran bio ukinut

sada ili nakon isteka vremena

na koji je određen – naglaša-

vaju iz ove NVO.

Važnost oporavka populacije

ove vrste, ističu oni, posebno

se ogleda u činjenici da na teri-

toriji Crne Gore koja čini 0,13

procenata evropske teritorije,

imamo 2 3 odsto populacije

jarebice kamenjarke.

Podsjetili su i da su lovačka

društva u Hercegovini sama

donijela odluku o zabrani

lova na ovu vrstu, kao i da je

u Albaniji lovni moratorijum

produžen na još pet godina.

Naglasili su i da je Lovačko

udruženje Tivat samoinicija-

tivno prije zvaničnog morato-

rijuma uvelo lovni zabran na

ovu vrstu.

R.D.

Inicijativa za produženje zabrane lova

Osimod lovaca,

kamenjarka

ugrožena i zbog

suše i požara

Jarebica kamenjarka

Predstavljeni rezultati istraživanja o dječijemprosjačenju

Romska djeca najčešće žrtve

Problemprosjačenja najviše je izražen u Beranama i Podgorici, a u

Tivtu skoro uopšte ne postoji, naveo jemetodolog Miloš Bešić

PODGORICA

–Najbolji na-

činda se suzbijedječjepro-

sjačenje jesteuključivanjeu

obrazovni sistem, akakobi

se topostiglomorada sepo-

boljšakomunikacija sa rodi-

teljima tedjece, jer suoni

iznimnovažni uzaustavlja-

njuovenegativne i svepri-

sutnijepojave - saopštio je

metodologMilošBešić.

On je juče predstavio rezulta-

te istraživanja o dječijempro-

sjačenjuunašoj državi, koje je

realizovano od 25. do 30. sep-

tembra u Beranama, Bijelom

Polju, Podgorici, Nikšiću, Ba-

ru i Tivtu.

Medijator

Prema riječima Bešića, uspo-

stavljanje konekcije između

roditelja djece koja prose i

nadležnih institucija moguće

jeakoseupričuuključemedi-

jatori, koji bi koordinisali tim

odnosom. Tu ulogu moraju

obavljati, kako je rekao, pri-

padnici romske i egipćanske

populacije, zbog togaštoutim

zajednicama postoji nizak ni-

vopovjerenja prema sistemu.

-Usvakoj opštini gdje postoje

efikasni medijatori situacija

sa dječijim prosjačenjem

mnogojebolja.Bezmedijacije

nemožemodaočekujemoefi-

kasnu inkluziju i rješenjepro-

blema –uvjeren jeBešić.

On je ukazao i na problemne-

dovoljne empatije kod zapo-

slenihu institucijama, kao i na

nedovoljno efikasnu saradnju

između institucija.

-Nepostojidovoljnazaintere-

sovanost institucija za rješa-

vanje problema, a u nekim si-

NAPRETKAIMA,ALIPROBLEMDALEKOODRJEŠENJA:

Sakonferencije

Obdaništa

Bešić je istakao i da je istra-

živanje pokazalo da je za

inkluziju Roma veoma bitno

da djeca idu u vrtić. Ispo-

stavilo se, kako je rekao, da

tamo gdje djeca pohađaju

obdaništa ne samo da je

dječje prosjačenje manji

problem, već i drugi problem

koji se tiču inkluzije Roma.

Dnevni centar odlična ideja

Istraživanje je, prema riječima Bešića, pokazalo da su dnevni

centri/prihvatilišta nešto što se u budućnosti mora razmatrati

u svimopštinama gdje je problemprosjačenja izražen. Pilot

projekat u Nikšiću, gdje postoji dnevni centar, predstavlja

sjajan primjer. Tokomdana djeca su tamo u periodu od 10 sati

ujutro do tri popodne.

Međutim, praksa je pokazala, kako je napisano u istraživanju,

da djeca čim izađu iz centra idu da prose. Potencijalni novi

centri, prema tome, moraju da budu cjelodnevnog karaktera.

Prijetnja kao stimulans

Istraživanje je pokazalo da u slučajevima kada roditelji djecu

šalju da prosjače najbolja preventive ove poave je prijetnja

da će ostati bez bene icija.

E ikasni medijatori, u opštinama gdje ih ima, objasnio je bešić,

roditeljima govore da ako ne budu slali djecu u školu da će

im se oduzeti povoljnosti – poput socijalne pomoći ili druge

podrške koje primaju od države.

tuacijama nijesu ni izgrađeni

mehanizmi da se riješi pro-

blem–upozorio jeBešić.

Istakao je da su primjetni na-

pori sistema u borbi protiv

problema prosjačenja, ali da

imaju ograničen efekat zbog

nedostatka porodične podrš-

ke.

Opštine

Problemprosjačenja, pokaza-

lo je istraživanje, najviše je

izražen u Beranama i Podgo-

rici, auTivtuonuopštenepo-

stoji. Porodično prosjačenje

je, prema Bešićevim riječima,

dominantan oblik u svim op-

štinama.

On je rekao da je što se tiče pi-

tanjaškolovanjadjeceromske

i egipćanske populacije u Ba-

ru najgora situacija, između

ostalog, zbog toga što ne po-

stoje medijatori, dok je u Be-

ranama ovaj problem dobro

riješen. U škole u Beranama

ove godine upisalo se 148 dje-

ce, što je rekord u posljednjih

pet godina.

- Predrasude su izražene svu-

da osim u Nikšiću, dok je sa-

radnja između nadležnih in-

stitucija najlošija u Baru i

BijelomPolju–naveo jeBešić i

dodaodajeopasnostoddodat-

nog nasilja, seksualne zloupo-

trebe, pedofilije, prostitucije i

narkomanije najizraženija u

Podgorici i Nikšiću.

Porodica

Prema njegovim riječima, ne-

dostatak saradnje i podrške

roditeljadjece jedna jeodnaj-

većih barijera u borbi protiv

dječjeg prosjačenja.

- Roditelji su sastavni dio pro-

blema. Oni ili iniciraju ili ak-

tivno podržavaju prosjačenje

vlastite djece ili se vrlo tole-

rantno odnose prema tom

problemu– istakao jeBešić.

Ta nebriga prema sopstvenoj

djeci veoma jeproblematična,

a roditelji eksploatišu djecu u

različitimoblicima i tjeraju ih

da se bave prosjačenjem.

Istraživanje je pokazalo da

postoje tri ključna oblika

dječjeg prosjačenja – poro-

dično, spontanoiorganizova-

no.

J.B.

RTCG-u stigla podrška Evropske radiodifuzne unije

Zabrinuti za Javni servis

Gradiće još dva sprata

PODGORICA

- Evropska

radiodifuznaunijauputila

je jučepismoukojem, pored

ostalog, apelujunaparla-

ment da seuzdrži od ishi-

trenihodlukaoopozivučla-

novaSavjetaRadio

televizijeCrneGore.

Kako je prenio RTCG, pismo

koje je potpisao generalni di-

rektor EBU-a Noel Karan

upućeno je predsjednikupar-

lamentaIvanuBrajoviću, šefu

delegacije EU Aivu Oravu,

ministrupravdeZoranuPaži-

nu, šefici misijeOEBS-a uCr-

noj Gori Maris Davie, kao i

predsjedniku Savjeta RTCG

VladimiruPavićeviću.

- Kao generalni direktor

Evropske radiodifuzne unije,

profesionalne asocijacije

evropskih javnih radiodifu-

znihservisa, pišemvamtraže-

ćivašupodrškukojajeključna

nebi li seSavjetucrnogorskog

radiodifuznog emitera RTCG

obezbijedio kapacitet odluči-

vanja –piše udopisu.

Navodi se da je RTCGpod sa-

dašnjim menadžmentom u

procesu važnih reformi i one-

mogućivanjeSavjetadadono-

si odluke imalo bi negativan

uticaj ne samo na trenutne

reforme, već i , što je jošvažni-

je, na kapacitet javnog emite-

ra da ispunjava svoje obaveze

prema društvu.

- Kao članica EBU, RTCG je

snažnoposvećenaimplemen-

taciji vrijednosti javnih me-

dijskih servisa koje su jedno-

glasno usvojile sve članice

EBU na generalnoj skupštini

u Strazburu 2012. Te vrijed-

nosti, kao temelji kredibilno-

sti i povjerenja javnih medij-

skih servisa u društvu, su

nezavisnost, univerzalnost,

diverzitet, odgovornost, ino-

vacije ikvalitet–pišeupismu.

Ističe se da su duboko zabri-

nuti da bi nedavno pokrenute

procedure protiv nekih čla-

nova savjetaRTCGmogledo-

vesti do paralize u radu tog ti-

jela i na taj način opstruirati

nastavak pozitivnog razvoja

RTCG.

- Računamo na parlament da

će obezbijediti da Savjet

RCTG, kao vrhovni organ od-

lučivanja, nastavi rad – ističe

se udopisu.

EBUposebno, apeluje na par-

lament da se uzdrži od ishi-

trenih odluka o opozivu čla-

nova Savjeta.

R.D.

PODGORICA

- Na Pravnom

fakultetu će biti stvoreni uslo-

vi da se vode sudski postupci

koji će studentima omogućiti

realan i potpuni uvid u sudske

procese, kao i direktan kon-

takt sa akterima postupka,

potvrdio je dekan Velimir

Rakočević pisanje Pobjede.

On je u intervjuu portalu Uni-

verziteta Crne Gore podsjetio

da se od ove studijske godine

na Pravnom fakultetu primje-

njuje dominantni evropski

model studiranja 3+2+3, što je

garant dostizanja standarda

kvaliteta i uključivanja stude-

nata u proces mobilnosti.

- Novina u odnosu na ranije

studijske programe je oba-

veza realizacije praktične

nastave od najmanje 25 odsto

- kazao je Rakočević.

Praktična znanja studenti stiču

na fakultetu ili praksom kod

poslodavca.

- Radi stvaranja normativnih

uslova za izvođenje stručne

prakse zaključili smo spora-

zume o saradnji sa Vrhovnim

sudom, Vrhovnim državnim

tužilaštvom i brojnim dru-

gim institucijama koje imaju

kadrovske, prostorne i materi-

jalne kapacitete za obavljanje

Dekan Pravnog fakulteta UCG najavio nove investicije

stručne prakse – rekao je

Rakočević.

Potvrdio je i pisanje Pobjede

da će Pravni dobiti forenzičku

laboratoriju koja će, kako je

naglasio, omogućiti studenti-

ma da ovladaju najsavreme-

nijimmetodama identi ikacije

osoba, predmeta i tragova

krivičnih djela i drugim savre-

menim kriminalističko – foren-

zičkimmetodama.

Rakočević je podsjetio i da

su uštedjeli novac za gradnju

respektabilne biblioteke sa

čitaonicom i drugim pratećim

sadržajima.

- U planu je i dogradnja dva

sprata na postojećem objektu

- najavio je Rakočević.

R.D.

VelimirRakočević