Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 15. novembar 2017.

Društvo

Nekadašnji američki senator Vilijam Fubrajt jednom je rekao:

„Moramo se truditi da proširimo granice ljudske mudrosti,

empatije i percepcije, a to je jedino moguće putem obrazova-

nja“. Dok obilježavamo Međunarodnu nedjelju obrazovanja

(13 17. novembar), njegove riječi su podsjetnik da razmjena u

oblasti obrazovanja nastavlja da gradi mostove međusobnog

razumijevanja građana Crne Gore i Sjedinjenih Država.

Kao bivša učesnica obrazovne razmjene, čvrsto vjerujem

da međunarodno obrazovanje treba da bude integralni dio

akademske karijere svakog studenta i posebno sam pono-

sna što su više od 100 građana Crne Gore, trenutno, redovni

studenti američkih univerziteta.

Mnogi od njih su aplicirali na američke univerzitete uz

pomoć i savjete našeg Education USA savjetodavnog resur-

snog centra koji, uz pomoć i podršku Stejt departmenta,

funkcioniše u okviru Američkog ugla u Podgorici. Centar,

koji je dio mreže nekoliko stotina sličnih savjetodavnih cen-

tara u više od 170 zemalja širom svijeta, obezbjeđuje besplat-

no tačne i nepristrasne informacije o visokom obrazovanju u

Sjedinjenim Državama za međunarodne studente.

Željela bih da ohrabrim sve mlade ljude iz Crne Gore da

koriste ovaj resurs kako bi dobili više informacija o više od

4.500 akreditovanih američkih univerziteta i koledža čija su

vrata otvorena za kvali ikovane studente iz drugih zemalja.

Bez obzira da li vas zanimaju četvorogodišnje studije, diplo-

me viših škola ili ljetnji programi razmjene, u Sjedinjenim

Državama zasigurno možete naći program koji vam najviše

odgovara.

Nije tajna da je visoko obrazovanje u Sjedinjenim Državama

jedno od najboljih u svijetu. Trenutno, više od milion stranih

studenata studira u Sjedinjenim Državama. Željela bih da

još više talentovanih, mladih ljudi iz Crne Gore koriste ove

mogućnosti. Istovremeno, nadam se i da će više američkih

studenata dolaziti u Crnu Goru na neki od programa razmje-

ne kako bi upoznali vašu prelijepu zemlju.

Mnogi međunarodni studenti pronađu put do Sjedinjenih

Država preko nekog od programa obrazovnih ili kulturnih

razmjena koje inansira Stejt department. Posebno bih

željela da ohrabrim crnogorske studente da se prijave za

Global UGRAD stipendiju koja pokriva semestar studiranja

na nekom od američkih univerziteta. Poziv za Global UGRAD

program je otvoren do kraja decembra.

Takođe, za crnogorske srednjoškolce imamo Future Leaders

Exchange program, bolje poznat kao FLEX program raz-

mjene. Prošle godine 15 crnogorskih srednjoškolaca dobilo

je FLEX stipendiju i trenutno pohađaju školsku 2016 2017.

godinu u Sjedinjenim Državama. Posebno mi je drago što

čujem da je interesovanje ove godine bilo ogromno i da se

više od 400 crnogorskih srednjoškolaca prijavilo za ovaj

sjajan program.

Pored toga, Ambasada Sjedinjenih Država podržava niz

drugih programa razmjene za profesore i istraživače pod

okriljem Fulbrajt programa. Takođe, svake godine iz Sjedi-

njenih Država u Crnu Goru dovodimo asistente za engleski

jezik u okviru istog programa kako bi pružili podršku nastavi

engleskog jezika i osnažili veze naša dva naroda ključne za

dugoročno partnerstvo.

Učenici, studenti, roditelji i nastavnici mogu pronaći više

informacija o našim brojnim programima na internet stra-

nici Ambasade SAD u Crnoj Gori

https://me.usembassy

.

gov. Tamo možete pronaći i informacije o vizama i drugim

mogućnostima, uključujući popularni Summer Work Travel

program. Takođe, želim da vas ohrabrim da nas pratite na

društvenimmrežama, na kojima često objavljujemo priče o

crnogorskim studentima koji su trenutno u Sjedinjenim Drža-

vama, gdje imaju priliku iz prve ruke da dožive našu kulturu.

Na kraju, Međunarodna nedjelja obrazovanja je prilika da

se prisjetimo da će oni koji su danas studenti postati sjutra

lideri. Moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo

omogućili timmladim ljudima da steknu vještine koje će im

pomoći da budu uspješni. Iskustvo iz obrazovnih razmjena

otvara vrata novih mogućnosti i prilika koje mlade čine kon-

kurentnijima u globalnoj ekonomiji 21. vijeka. Pored toga što

usavršavaju znanje engleskog jezika, crnogorski studenti u

Sjedinjenim Državama imaju priliku da uče sa najboljim i naj-

uspješnijimmeđunarodnim liderima svoje generacije.

Kao Amerikanci, mi napredujemo zahvaljujući raznolikosti

koju međunarodni studenti donose na naše obale. Dobijamo

snagu iz saznanja da se zahvaljujući međunarodnom obra-

zovanju stvaruju prijateljstva koja traju čitav život. Hvala

svima u Crnoj Gori koji podržavaju međunarodne obrazovne

razmjene.

Srećna Međunarodna nedjelja obrazovanja!

Piše:

MargaretEn

UEHARA

, ambasadorka

SADuCrnoj Gori

Ujedinjeni

obrazovanjem

za globalni

prosperitet i mir

PovodomMeđunarodne nedjelje obrazovanja

Vijeće Ustavnog suda odgodilo odluku o žalbi smijenjene rektorke UCG

Sudija izvjestilac

odluku, potrebn

PODGORICA

–Vijeće

Ustavnog sudana jučeraš-

njoj sjednici nije se izjasnilo

ožalbi smijenjene rektorke

RadmileVojvodić, koju je

podnijelau imeUniverziteta

CrneGoreoptužujući Vladu

da jepovrijedila autonomiju

oveustanove, akoju je, na-

konnjene smjene, povukao

v. d. rektoraDaniloNikolić,

jer je sudija izvjestilacpo-

vukao sadnevnog reda.

Kako Pobjeda saznaje,

sudija izvjestilac u

ovompredmetuje ,,ovaj

slučaj“ povukao sa

dnevnog reda uz po-

jašnjenje da treba da

se doradi obrazlože-

nje prijedloga odluke

koju bi ponudio čla-

novima Vijeća na

izjašnjenje. Kazao je,

prema riječima našeg

izvora, da to obrazlože-

nje, ipak, nije dovoljno

kvalitetno napisano. U

predloženoj odluci koja

ide na doradu, kazao je

naš nezvanični sagovornik,

napisano je da ovaj postupak,

koji je u ime Univerziteta po-

Sudija izvjestilac ocijenio je da odluka, kojom je predloženo o

inicijative UCG u kojoj se navodi da je Vlada narušila autono

krenula Vojvodić, treba da se

obustavi. Iako je UCG povu-

kao žalbu koju je ranije ovom

sudu dostavila u ime Univer-

ziteta bivša rektorka Vojvo-

dić, Ustavni sud ima moguć-

nost da sam otvori proces

ukoliko ocijeni da je to nužno

uraditizbogpoštovanjavlada-

RadmilaVojvodić

Predstavljena aplikacija za oboljele od šećerne bolesti

Plavi krug podrška i

pomoć dijabetičarima

PODGORICA

–Uokviru

proslave 14. novembraSvjet-

skogdanaborbeprotivdija-

betesanakonferenciji „Mije-

njamodijabetes“, koja je

održana sinoćuPodgorici

predstavljena je i aplikacija

zadijabetičare– „Plavi krug

CrnaGora“.

Radi se o izumu Vuka Đurano-

vića, inicijalno zadatku za di-

plomski rad, koji je brzo prera-

stao u aplikaciju koja može

pomoći u praćenju parametara

zdravljasvakogčovjeka.Onjeu

edukativnom kampu o dijabe-

tesu u Baru, kako je ispričao,

dobio mnoštvo informacija o

toj bolesti, koje su mu bile od

pomoći tokom pravljenja apli-

kacije.

-Aplikacijanijekonačna,većće

u budućnosti moći da se usavr-

šava, odnosno svi korisnicimo-

gu savjetima ili sugestijama

uticati na njeno unapređenje –

naglasio je Đuranović i dodao

da je besplatana i dostupna, za

sada,isključivokorisnicimaan-

droid uređaja, u Google Play

prodavnici.

Cilj je da se aplikacija razvije

tako da korisnici dobijene re-

Sapredstavljanjaaplikacije

zultate mogu slati izabranim

ljekarima.To

, kako jerečenona

predstavljanju, još nije mogu-

će, ali će se raditi i na tome.

Instalacija je vrlo jednostavna i

ne traje duže od dva minuta.

Kadaseprviputpokrene,traži-

ćeodkorisnikadaunesupodat-

ke kao što su pol, datum rođe-

nja i tipdijabetesa.

Objašnjeno je da se ti podaci

tražezboganalize, kakobi apli-

kacijaubudućemogladasepri-

lagodi i bude jednostavna za

korišćenje osobama raznih

uzrasta. Nakon toga se prelazi

nasljedećiekranuokvirukojeg

sedodajurezultatimjerenjani-

voa šećera u krvi i primljene

količine insulina.

Mogu se, rečeno je, praviti i ko-

rekcije, odnosno unositi podaci

o količini insulina koju je osoba

sebidalakakobiregulisalapovi-

šeni nivo šećera u krvi, a koja

nijepredviđenaosnovnomtera-

pijom. Program automatski, na

osnovu dnevnih sačuvanih iz-

vještaja, pravi dnevnik, te se ta-

ko može pratiti stanje, a aplika-

cija omogućava i držanje arhive

rezultata zaHbA1c testove.

Korisnici mogu podesiti i

alarm, koji će se u naznačenom

danu i vremenu oglasiti sa na-

slovom i podsjetiti na terapiju,

kontrolu,mjerenjenekogpara-

metra zdravlja ili pregled kod

izabranog ljekara.

J.B.

Ekonomskom fakultetu

UCG prestižna nagrada

PODGORICA

- Ekonomski

fakultet Univerziteta Crne

Gore dobitnik je priznanja

Eduniversal Palmes Certi ica-

te, kojeg dodjeljuje globalna

agencija Eduniversal, a koja

rangira hiljadu najboljih

poslovnih škola u svijetu.

Priznanje je, kako je saopšte-

no iz UCG, uručeno na jubi-

larnoj desetoj međunarodnoj

konvenciji, koja se ove godine

održava u Dubaiju (Ujedinjeni

Arapski Emirati).

Fakultet je svrstan u katego-

riju „Dvije palme“, u koju spa-

daju fakulteti (poslovne škole)

sa snažnim regionalnim utica-

jem. U ime fakulteta, nagradu

su primili dekan Nikola Milović

i prodekan za nastavu Boban

Melović.

- Dekan Milović se zahvalio

na izuzetnom priznanju koje

je stiglo baš u vrijeme kada je

Ekonomski fakultet u proce-

su dobijanja međunarodne

akreditacije i pozicioniranja u

rangu svjetskih visokoobra-

zovnih institucija. Na margina-

ma konvencije dogovoreni su

dalji koraci saradnje Ekonom-

skog fakulteta i Eduniversal

agencije radi dostizanje većih

standarda kvaliteta, a time još

boljih rezultata - navodi se u

saopštenju.

Sa sjedištem u Parizu, Eduni-

versal je globalna agencija

za rangiranje i rejting speci-

jalizovana za oblast visokog

obrazovanja. Nudeći godišnju

rang listu 1.000 najboljih

poslovnih škola u 154 zemlje

svijeta i osam regiona svijeta,

Eduniversal pruža informacije

studentima koje immogu

pomoći prilikom odabira uni-

verziteta na kojem će nastaviti

školovanje, bilo gdje u svijetu.

R.D.