Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 15. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

- PremaZako-

nuoplaniranju i izgradnji,

građanimogu legalizovati

objekat koji je izgrađenna

njihovomi nadržavnomze-

mljištu. Uprvoj fazi će sepo-

stupakvoditi samozaobjekte

koji su izgrađeni u skladu sa

važećimplanskimdokumen-

tima, dokće se zaonekoji ni-

jesuuplanjeni postupakpre-

kinuti dodonošenjaplana

generalne regulacije - kazali

suPobjedi izMinistarstva

održivog razvoja i turizma.

Prvi korak je podnošenje za-

htjeva za legalizaciju nadlež-

nim opštinskim sekretarijati-

ma.

- Zahtjev se podnosi na obras-

cu koji je propisalo Ministar-

stvo i postavilo na svoj sajt. Uz

zahtjev se podnosi elaborat

premjera izvedenog stanja

objekta, koji je uradila licenci-

rana geodetska organizacija, a

koji ovjerava katastar, kao i do-

kaz o zabilježbi postojanja

objekta u katastarskoj ili dru-

goj odgovarajućoj evidenciji

nepokretnosti. Ovaj korak po-

drazumijeva da se neupisani

bespravni objekti moraju uve-

sti u evidenciju nepokretnosti

- kazali su izMORT-a.

Da bi se objekat legalizovao,

mora biti izgrađen u skladu sa

važećim planskim dokumen-

tomdonesenimdo stupanja na

snagu ovog zakona ili u skladu

sa planom generalne regulaci-

je, koji će se donijeti tri godine

od stupanja na snagu ovog za-

kona, odnosnoplanskimdoku-

mentom donesenim u među-

vremenu.

- To praktično znači da će se u

prvoj fazi legalizovati samo

uplanjeniobjekti,aostalićeče-

kati plan generalne regulacije

- naglasili su iz resornog mini-

starstva.

Nadležniopštinskiorganjedu-

žanda 15dananakonpodnoše-

nja zahtjeva za legalizaciju

objekta osnovnog stanovanja

do 200 kvadrata uputi poziv

podnosiocu da u roku od 120

dana dostavi dokaze.

Zakonom je predviđeno da be-

spravni graditelj i njegova po-

rodica moraju da žive u tom

osnovnomobjektu i da nemaju

nikakvu drugu nekretninu u

Crnoj Gori. U tom slučaju vla-

snik dostavlja dokaz o vlasniš-

tvu nad placem, dokaz o ugo-

voru za plaćanje komunalne

naknade, dokaz o plaćanju na-

knadezaRegionalnivodovodu

slučaju da živi u primorskoj

opštini i izjavuda jeodgovoran

za štetu nastalu upotrebom

objekta. Ko je gradio na držav-

nom, odnosno opštinskom ze-

mljištu treba da traži sagla-

snost nadležnih službi da

otkupeplaceve, kojemogupla-

titiu240ratazaobjekteosnov-

nog stanovanja, odnosno 120

za ostale.

- Kada organ nadležan za lega-

lizaciju izdokumentacijeutvr-

di da je objekat izgrađen na dr-

ž avnom i l i op š t i n s kom

zemljištu,poslužbenojdužno-

sti obavještava organ nadležan

za imovinu da je postupak le-

galizacijepokrenut,teupućuju

podnosiocazahtjevadaugovo-

ri otkup zemljišta, nakon čega

se nastavlja postupak legaliza-

cije - kazali su izMORT-a.

Nakon rješavanja imovinsko-

pravnih odnosa nad zemlji-

štempodnosilac zahtjeva ugo-

vara plaćanje komunalne

naknade, takođe na 240, odno-

sno 120 rata, što je neophodan

uslov za legalizaciju. Nakon

toga dobija se rješenje o legali-

zaciji koje obavezno sadrži

smjernice za usklađivanje

spoljnog izgleda objekta sa

planskimdokumentom, odno-

sno smjernicama glavnog

gradskog arhitekte. Troškovi

legalizacije, kako ističu iz Mi-

nistarstva, obuhvataju nakna-

du za komunalno opremanje

građevinskog zemljišta, čiju

visinuutvrđujuopštine, a zavi-

siodpovršine,lokacijeinamje-

ne objekta. Ta se naknada uve-

ćava za 2,5 odsto za objekte

osnovnog stanovanja (bez ob-

zira da li se plaća jednokratno

ili u ratama), a pet odsto za

ostale objekte ukoliko se plaća

jednokratno,odnosno20odsto

ako se plaća u ratama.

N.K.

PODGORICA

–Za osammje-

seci priliv stranih direktnih

investicijabioje368,2miliona,

a izzemlje seodlilo83,4milio-

na eura - pokazuju prelimi-

narni podaciCentralnebanke.

Iz zemlje se po osnovu ulaga-

nja rezidenata u inostranstvo

odlilo 20,2 miliona, povlače-

nja sredstava nerezidenata in-

vestiranih u Crnu Goru 63,2

miliona - navodi se u Biltenu

CBCG.

U formi vlasničkih ulaganja

priliv je bio 199,8 miliona, što

čini54,3odsto.Unekretnineje

uloženo 96,8 miliona, a u pre-

duzeća i banke 103miliona.

Priliv SDI u formi interkom-

panijskogduga iznosio je160,1

milion ili 43,5 odsto ukupnog

priliva.

M.P.M.

PODGORICA

- Ministarstvo

finansija organizuje danas pa-

nel diskusiju o pregovarač-

kompoglavlju pet, koje se od-

nosi na javne nabavke.

IzMinistarstvasuobjasnilidaje

cilj panela povećanje stepena

informisanostistručneiširejav-

nosti o značaju i sadržini proce-

sa pregovaranja sa Evropskom

unijomuoblasti javnihnabavki,

kao i o promjenama koje će za-

vršetak pregovora usloviti u

svakodnevnom radu. Učestvo-

vaće direktor Uprave za javne

nabavke i šef radnegrupezapo-

glavlje 5 Mersad Mujević, član

Državne komisije za kontrolu

javnih nabavki Tomo Miljić i

glavni inspektorza javnenabav-

ke u Upravi za inspekcijske po-

sloveHivzoKajević.

R.E.

PODGORICA

-AgencijaAd-

vantageorganizovaće 30.

novembra četvrtugodinu

uzastopno ImPRovebiznis

seminarna temu internet

marketinga -NekaGoogle

radi zavas.

Ovogodišnji predavač biće

najstariji Gugl sertifikovani

trener u Gugl adriatik regiji

Miroslav Varga. Seminar, koji

će se održati u hotelu „Rama-

da“, prema prvimpokazatelji-

ma, pohađaće 100učesnika.

- Od Varge se očekuje duhovi-

to, zanimljivo, dinamično i

pristupačno predavanje u ko-

jemćeobjasnitikakoGuglmo-

žepostati najbolji radnik24/7,

kao i zašto se bez internet

oglašavanja ne može zamisliti

uspješno poslovanje - dodaje

seusaopštenjuipodsjećada je

lani predavač bio hrvatski ek-

spert Krešimir Macan. Semi-

nar je namijenjenmenadžeri-

mamarketingakoji bi htjeli da

iskoriste Gugl alate internet

marketinga u svojim kompa-

nijama, zaposlenimauprodaji

i marketingu, kao i vlasnicima

i direktorima malih i srednjih

preduzeća. Zainteresovani se

mogu prijaviti do 23. novem-

bra

nawww.improve.co.me.

R.E.

2,001 milijardu eura

duživanje,

plate…

nagrada za izvanredne rezul-

tate u prosvjeti i zdravstvu -

kazao je on.

Ministarka nauke Sanja Da-

mjanović jekazalada jenjihov

budžet najveći do sada i uve-

ćan je za 60 odsto, što će omo-

gućiti realizaciju projekata u

okviru tri cilja.

- Već smo u procesu priključi-

vanjaCrneGorenajvećimme-

đunarodnim istraživačkim

institucijama.Toćedoprinije-

ti smanjenju odliva talenata i

povećanja istraživačkih pozi-

cija u privatnom sektoru. Cilj

je i tešnološki oporavak. Inici-

rali smoda seunašemregionu

osnuje međunarodni institut

za održive tehnologije, koji će

biti zamajac novog ciklusa ra-

zvoja privrede i tehnološkog

oporavka regiona. Na ovom

institutu bi radilo hiljadu

istraživača - objasnila jemini-

starka i dodala da Crna Gora

mora biti okrenuta ka inova-

tivnosti.

M.P.M.

Očekuju

opet ratu za

Crnogorsku

plovidbu

iz budžeta

NikolaVukićevićjekazaodase

iunarednojgodinimožedogo-

diti dadržavaplati ratukredita

zaCrnogorskuplovidbu.

- PretpostavljamodakodBarskeplovidbenećebiti problema, a

od Crnogorske plovidbemože doći zahtjev za ponovnu inter-

vencijudržave.Mnogojeboljedapreduprijedimopadgarancija

- kazao je on i podsjetio da državamora biti spremna da u sva-

komčasu isplati dategarancije.

Za auto-put

210miliona

Simovićjekazaodaćekapi-

talni budžet u narednoj go-

dini biti 287,7miliona eura,

odčegaje210milionapred-

viđenozaauto-put.

- Sa 210miliona će se inan-

sirati sve što je ugovoreno.

Nema auto-puta bez vodo-

snabdijevanja i svih ostalih

elemenata koji podrazumi-

jevaju funkciju korišćenja

auto-puta - kazao je Simo-

vić odgovarajući napitanje

novinara da li je u budžet

ušlaicijenazagradnjustru-

je, vode i petlje za auto-

put. Dodao je da spremaju

odgovore kako da nastave

gradnjuauto-putaodMate-

ševadogranicesaSrbijom.

- Svaka priča oko petlje ne-

ćenaszapetljati,nitizausta-

viti u ostvarenju konačnog

cilja - poručio jeSimović.

Kapitalnim budžetom je

planiran nastavak postoje-

ćih i uključivanjenovihpro-

jekata koji se realizuju po-

sredstvom Direkcije za

saobraćaj u vrijednosti od

35,1iDirekcijejavnihradova

42,6milionaeura.

Kupuju pet vazduhoplova

UMinistarstvu odbrane planirana je nabavka tri višenamjenska

helikopteraza30milionaeurasaperiodomotplateodpetgodina.

-MUPplaniranabavkudvaprotivpožarnaavionaukupnevrijed-

nostišestmilionaeura,saperiodomotplateodtrigodine–reče-

no je prilikompredstavljanja budžeta uz obrazloženje da je cilj

snažniji odgovornaposljediceelementarnihnepogoda.

Ukoliko ne

podnesu

zahtjev,

vlasnicima

kazne

Iz MORT-a upozoravaju da

su svi vlasnici bespravnih

objekata dužni da podne-

su zahtjev za legalizaciju

najkasnije devet mjeseci

od stupanja zakona na

snagu. Ukoliko to ne urade,

predviđene su prekršajne

sankcije, zatimplaćanje

naknade za korišćenje

prostora opštini, uvećanog

poreza za objekat i konač-

no uklanjanje objekta u

skladu sa zakonom.

Ozakonjenje divlje gradnje u skladu sa Zakonomo planiranju i izgradnji

U prvoj fazi legalizuju se

samo uplanjeni objekti

Ukoliko objekat nije u skladu sa postojećimplanom, legalizacija će čekati

donošenje plana generalne regulacije najkasnije do 14. oktobra 2020. godine

Brisanje zabilježbe tek kad se

uskladi spoljni izgled objekta

Vlasnik bespravnog objekta je dužan da u roku od tri godine

od izvršnosti rješenja o legalizaciji uskladi njegov spoljni

izgled sa smjernicama planskog dokumenta, odnosno glav-

nog gradskog arhitekte.

- Tek nakon što glavni gradski arhitekta utvrdi da je objekat

usklađen sa smjernicama, ispunjavaju se uslovi za brisanje

zabilježbe iz katastra da je objekat izgrađen bez građevinske

dozvole - kazali su iz MORT-a.

Centralna banka

Panel Ministarstva

finansija

Investicije

368miliona

Javne

nabavke

PODGORICA

- Profit Luke Bar za devet mjeseci je

606.641 euro. Prihod je bio, kako se navodi u izvještaju

kompanije objavljenom na sajtu Komisije za hartije od

vrijednosti,8,2milionaeura,arashod7,4miliona.

M.P.M.

Poslovanje u trećemkvartalu

Luka Bar u plusu

606 hiljada eura

Seminar o internet oglašavanju

Neka Gugl radi za vas