Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 15. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

–Vlada je

usvojilaprijedlogbudžetaza

narednugodinu, koji uku-

pno iznosi 2,001milijardu

eura, planirani deficit je

116,2miliona ili 2,6odsto

BDP-a, što je 50odstomanje

negoove godine. Predviđe-

no je i smanjenje zaduživa-

nja za 158,3miliona eura ili

35odsto, odnosnodo295

miliona, kazao je, između

ostalog, potpredsjednikza

ekonomskupolitikuMilutin

Simović tokompredstavlja-

njaprijedlogabudžetauVili

„Gorica“.

Budžet, kako je kazao, garan-

tuje redovnost isplata socijal-

nihdavanjaipenzija,uzosigu-

ranje njihovog rasta od 3,6

odsto i očuvanje postojećeg

nivoa zarada u javnom sekto-

ru.Predviđenojeidaujavnom

sektoruneće biti otpuštanja.

Projekcije

- Projektovani izvorni prihodi

veći su153,6milionaeura ili 9,9

odsto.Tekućibudžetjeprojek-

tovan na 850 miliona, budžet

državnih fondovana 666,8mi-

liona, transakcije finansiranja

na 179,6 i rezerve na 17miliona

eura. Predviđa se veće ulaga-

nje u poljoprivredu u cilju ra-

zvoja konkurentnosti i stvara-

njaboljihuslovaživotanaselu.

Bolje korišćenje prirodnih re-

sursa, većeulaganjeuturizam,

veća podrška sudstvu, tužilaš-

tvu iMinistarstvupravde.

Predviđena je još snažnija po-

drška zdravstvu koja će biti

veća 4,4 odsto i 205,3 miliona

eura -objasnio jeSimović i do-

dao da bi ključne projekcije

budžeta trebalo da doprinesu

jačanju stabilnosti javnih fi-

nansija.

Vlada, kako je kazao, dodatno

će se fokusirati na poboljšava-

nje poreskog ambijenta kroz

razmatranje smanjenja dopri-

nosa. Najavio je da će Vlada

biti posvećena ravnomjernom

regionalnomrazvoju, jer je vi-

še od pola kapitalnog budžeta

usmjerenona sjever.

Ministar finansija Darko Ra-

dunović je kazao da neće biti

novih mjera štednje, ali da u

narednoj godini moramo

istrajati u detaljnoj primjeni

mjera fiskalne konsolidacije.

Komentarišući povećanje

PDV na 21 odsto od januara

naredne godine kazao je da

smatra da je i ta stopa konku-

rentna i danedovodi privredu

unezavidanpoložaj.

-Radovaobihsekadbi 2019. bili

u prilici da razgovaramo o sma-

njenju PDV-a ako bi nam efekti

fiskalne konsolidacije stvorili

pretpostavke da se tomože ura-

diti - kazao jeministar.

Obrazovanje inauka

Ministar prosvjete Damir Še-

hović je rekao da je najveći

iskorakbudžetatoštosupove-

ćana izdvajanja za obrazova-

nje i nauku.

-Univerzitetu je opredijeljeno

19,3 miliona, što je najviše od

osnivanja. Biće formiran fond

PODGORICA

- Sindikati uprave i pravosuđa

i Poreskeupravepodnijeli suUstavnomsu-

du inicijativuzaocjenuustavnosti dijela

pravilnikaoorganizaciji i sistematizaciji

radnihmjestauMinistarstvu finansijakoji

seodnosi naPoreskuupravu.

Predsjednici dva sindikata Nenad Rakočević i

RadeSimonovićkazalisudapravilniknijesagla-

sansazakonima,kaoidasekroznjegaizmišljaju

radna mjesta „sve u službi nepotizma direktora

Poreske uprave“MiomiraM.Mugoše.

- Vjerujemo da ministar finansija Darko Radu-

novićnijedobijaopraveinformacije,odnosnoda

su mu prezentovali netačne podatke, te iz svih

razloga navedenihuustavnoj inicijativi i prijed-

loguprivremenemjeretražimodarazriješiduž-

nosti direktora Poreske uprave - navode u saop-

štenju i dodaju da žele da upoznajuRadunovića

sa nezadovoljstvom svih zaposlenih u Poreskoj

upravi zbog odnosa i nepoštovanja upravljačke

strukture prema zaposlenim, kao i zbog postav-

ljanjanestručnihljudinapojedinepozicije.

R.E.

PODGORICA

-Ministarstvo

saobraćajapozvalo je građa-

nedado24. novembradosta-

vepodneske i razmotre cilje-

ve za strategijurazvoja

saobraćajado2035. godine.

Objasnili suda su, nakonkon-

sultacija, prikupljanjapoda-

taka i analize saobraćajau

Crnoj Gori objavili niznovo-

nastalihciljeva za strategiju.

- Ciljevi utvrđuju konkretne

aktivnosti koje će biti uključe-

ne u strategiju i obuhvatiti po-

tencijalne intervencije u sek-

toru puteva, željeznice,

pomorstva i vazdušnog sao-

braćaja, kao i nove politike i

organizacione promjene na

nacionalnomnivou-navodi se

u saopštenjuMinistarstva.

Uzpomoćstrategije, objašnja-

vaju iz Ministarstva, moći će

da uspostave održiv okvir za

poslove izsvogresora, kao i te-

melj budućeg razvoja saobra-

ćaja u skladu sa društveno-

ekonomskim potrebama

države. U okviru strategije je

ukazano na potrebu poveća-

nja bezbjednosti saobraćaja,

jer je broj nesreća i žrtava i da-

lje visok u odnosu na Evrop-

sku uniju. Program izgradnje

puteva, kako je ocijenjeno, izi-

skuje velika finansijska sred-

stva, padržavamoradaprona-

đe nove načine finansiranja.

Postojanje pruga sa jednim

kolosijekom umanjuje njihov

kapacitet, a ne postoji želje-

znička veza između Crne Go-

re, BiH i Hrvatske, dok ona sa

Albanijom iziskuje značajno

unapređenje. Državni putevi

bilježe visokeprosječnednev-

ne vrijednosti prometa, po-

sebno u ljetnjoj sezoni, dok je

željeznički saobraćaj relativ-

no nizak u većini segmenata,

pokazuju nizak nivo usluge,

štosepripisujesmanjenimko-

mercijalnim brzinama i frek-

ventnosti.

Na graničnimprelazima se bi-

lježi kašnjenje, naročito ljeti

kad se i četiri sata čeka na ula-

sku u zemlju u kolonama koje

dosežu i kilometar. Očekuje se

da će putnički avio-saobraćaj

na aerodromuTivat premašiti

saobraćaj na aerodromu Pod-

gorica.

R.E.

BAR

– Global Ports je isplatio ukupno 6,5 miliona eura za soci-

jalni programuPort of Adrii, gdje je prosječna otpremnina neto

24 hiljade eura, što je, koliko je nama poznato, najbolji socijalni

programdosadarealizovanuCrnojGori,saopštenojeizPoA,uz

podsjećanje da je socijalni program realizovan u potpunosti u

skladusaodredbamakolektivnogugovora, uzsaglasnost i aktiv-

no učešće sindikata u kreiranjumodela i kriterijumu obračuna,

saopšteno je iz kompanijePort odAdria.

Oni su negirali navode predsjednika Sindikalne organizacije

zaposlenih Luke Klisića da je menadžment ucjenjivao radnike

da odu i istakli da on selektivno plasira informacije i obmanjuje

javnost.

-PortofAdriajeisplatila1,3milionaeurazaposlenimazarazliku

uzaradamazaperiodprijeprivatizacije, anaosnovupravosnaž-

ne presude Višeg suda u oktobru 2015, kojom je ustvrđeno da

kolektivni ugovor nije u primjeni. Spor je pokrenuo upravo dio

zaposlenih u PoA i tada je bilo u redu da kolektivni ugovor ne

važi, a sada izgleda nije – navodi se u reagovanju i dodaje da ne-

osnovane i paušalne navode sindikalaca doživljavaju kao nasta-

vak optužbi pojedinihpolitičkihgrupacija.

- Stiče se utisak da orkestrirani napadi dobijaju oblik kampanje

koja se pokušava voditi protiv stranog investitora koji savjesno i

odgovornoispunjavapreuzeteobaveze.Zaistajeteškorazumje-

ti kakav investitor je potreban da zadovolji prohtjeve pojedinih

sindikalnihaktivista i pojedinihpolitičarauCrnojGori –navodi

se u reagovanju i podsjeća da je PoA od 2014. godine pretovar

kontejnera uvećao za 46 odsto, da se obaveze izmiruju na vrije-

me, da su ukupno pretovareni tereti veći za 17, a prihodi za 20

odsto, te da je uloženo 11,2miliona eura ukompaniju.

R.E.

PODGORICA

- Plantaže su

predstavilenovovino „epo-

ha“, proizvedenood sorti

kaberne sovinjon imerlo, u

omjeru65 i 35odsto, saop-

štio jedirektor prerade

grožđa i proizvodnjevina i

jakihpićaBojanGašović.

Dodao je da je slogan novog

vina „Epoha je trag u vreme-

nu“.

-Berba2012.izkojejeovovino

je bila zlatna berba za kaberne

i merlo. Vino je odležavalo če-

tiri godine u bačvi od francu-

skog hrasta, a godinu u flaši.

Rubin je boje, miris je višeslo-

jan, dominirajudžemaste aro-

me crnog i plavog voća, prot-

kane začinskim tonovima

slatkog korijena uz nagovje-

štaj crne čokolade i kafe - pre-

cizira se u saopštenju kompa-

nije.

Dodajesedajevinoelegantno,

kompleksno i puno sa meka-

nim taninima, prijatnih kisje-

lina.Dominiraju tonovi zrelog

voća, šljive i kupine, protkani

prefinjenimtonovima čokola-

de i kafe.

Direktor prodaje imarketinga

Plantaža Veselin Đurišić je

podsjetio da je kompanija ove

godine osvojila 30 medalja i

priznanja, od kojih je najveće

istorijski uspjeh crnogorskih

vina i zlato na najvećoj svjet-

skojvinskojsmotriDekanteru

Londonu, a laniDekanterAzi-

ja, te velike vinske smotre u

Beču, Ljubljani i Sofiji.

Iz Plantaža su najavili prvu

međunarodnu konferenciju o

vrancu i drugim crnogorskim

autohtonim sortama vinove

loze, koja će se održati 20. i 21.

novembra.

R.E.

Vlada predložila da budžet za narednu godinu bude

Manji de cit i z

veće penzije, ist

Promjena vlasništva ne utiče

na ugovorene obaveze

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić je, komentarišući infor-

macijudačeškiČEZtražinovogpartnerazaŠkodaPrahu,kazala

danijede inisanoda li seradi oprodaji ili dokapitalizaciji.

- Bilo koja od tih aktivnosti podrazumijeva promjenu vlasničke

strukture, što ni na koji način nemože da utiče na njihove ugo-

vorne obaveze. Aktiviranjemput opcijeA2A takođemože doći

dopromjenevlasničkestruktureuEPCG,alitonemožedautiče

na ugovorene obaveze - objasnila jeministarka i najavila da će

narednegodinebitide inisanmodelrealizacijeteopcijeizmeđu

države i A2A.

- Tekstualnimdijelombudžeta smoostavili prostora da predlo-

žimo adekvatne mjere parlamentu kad budemo imali jasan

scenario isplateputopcije - dodala jeSekulić.

ZaMontenegro erlajnz

izvjesnije restrukturiranje

Generalni direktor za budžet u Ministarstvu inansija Nikola

Vukićević kazao je da Vlada zaMontenegro erlajnz razmatra

dvijeopcije, odkojih jevjerovatnijarestrukturiranje.

-Argumentiiduuprilogrestrukturiranju.Drugaopcijajemanje

izvjesna, a to je stečaj, koji bi koštao par desetinamiliona eura.

Isplatnijejezadržatijedanodnajznačajnijihsistemaudržavi,ali

će to zahtijevati određena inansijska sredstva, odnosno re-

strukturiranje koje nijesmo kvali ikovali budžetomza narednu

godinu-objasniojeVukićevićipodsjetiodaMAzapošljava 400

ljudi,ima60milionaeuraprihoda,aprojekcijezanarednugodi-

nu idudo70miliona.

Državna kasa predviđa povećanje penzija za

3,6 odsto, zadržavanje plata u javnom sektoru

na istomnivou. Predviđeno smanjenje

zaduživanja za 35 i de cita za 50 odsto

Plantaže predstavile novo vino

Epoha je trag u vremenu

VeselinĐurišić

Reagovanje Port of Adrie na navode sindikalaca

Isplatili 6,5miliona

za otpremnine

USD

1.17450

JPY 133.29000

GBP 0.89585

CHF

1.16430

AUD

1.53610

CAD

1.49330

Kursna lista

Javna rasprava o ciljevima strategije saobraćaja do 2035. godine

Primjedbe slati do 24. novembra

Sindikati podnijeli inicijativu Ustavnomsudu zbog pravilnika PU

Radunović da smijeni Mugošu

MiomirM.MugošaiDarkoRadunović